25
feb
Seneste opdatering: 26/2-09 kl. 0725
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

der gjorde sig kendt i ugen i Sverige ved at anvende Rosengård som skrækeksempel. En delegation fra Frp er på vej til Rosengård på studiebesøg. Hele Debatt kan ses her, 28 minutter(også om tennis Sverige- Israel) .Programmet var populært, SVT´s  server  var overbelastet hele aftenen i går.

Diskrimination ?

SElvfølgelig diskriminerer en stat mellem sine  statsborgere  og andre. Glædeligt at integrationsministeren har taget første skridt til at stoppe Nørrebros Mogadishu udvikling. Flere bliver nødvendige, vi har ingen illusioner om at retsstaten ligefrem er “på forkant” :

Khalid Alsubeihi har i flere år arbejdet med unge med indvandrerbaggrund på Nørrebro i København. Han advarer mod at indføre lovgivning, der straffer en gruppe hårdere, end en anden.-  Det er et forkert signal at sende til de unge. Kriminalitet skal dømmes hårdt, men det skal være lige for alle, siger han. Våbendom skal medføre udvisning

Terrorisme i Ritzaus skønmaleri

Ritzau er et bureau du ikke kan nå. En spamproducent der kræver klækkelig betaling. Det mest beklagelige er at aviser som Jyllands-Posten ukritisk kolporterer deres vildledning, men igen skal man nok sondre mellem livsstilsbloggen JP.dk, og den lødige papiravis Jyllands-Posten, en mastodont i broadsheet-format. Nåh nej.

Det meget store flertal af befolkningerne i overvejende muslimske lande afviser brugen af terror som et middel til at opnå politiske mål. Den viser en undersøgelse af opinionen, som er foretaget af organisationen WorldPublicOpinion.org, der er baseret i USA. Samtidig findes der store flertal i de muslimske lande, som erklærer sig enig med terrornetværket al-Qaeda i presset for at få USA til at trække sine militære styrker ud af den islamiske verden. […] Muslimske befolkninger afviser terror

Hvis De vil vide mere skal De som altid gå til blogosfæren. Her kommer den ubesmykkede virkelighed frem i sin trøstesløshed (LFPC):

They differ with Al-Qaeda on the means, not on the goals.

Here is a pdf of the full report. See especially pages 27 through 30: “Islamist Groups and Shari’a.” On page 27, the report says: “The Islamist goal of giving Shari’a a larger role in Islamic society is viewed positively.” And on page 29: “In Egypt 81 percent said they agreed with the al Qaeda goal of “requir[ing] a strict application of Shari’a law in every Islamic country” (65% strongly); only 12 percent disagreed. Pakistanis were similar with 76 percent agreeing with this goal (52% strongly); 5 percent disagreed. Indonesians, however, agreed by only a narrow plurality: 49 percent supported the goal (just 14% strongly), while 42 percent disagreed. In Morocco in late 2006, 76 percent agreed.” […] International poll: Muslims support strict Sharia, Islamic supremacism

Muslimsk apartheid i Australien

Selvvalgt apartheid fra det omgivende vantro samfund, skal man skynde sig at tilføje. Et lignende initiativ er på vej i Rotterdam, og canadierne har allerede fået den første ‘kuffarrein’ muslimske by ved navn Peace Village udenfor Toronto. ‘Fred’ i muslimsk sammenhæng har i øvrigt ikke noget med naivt John Lennon-sværmeri at gøre, men er her udtryk for islams overhøjhed – før denne er indført hersker krigen med de vantro. I Peace  Village er sproget urdu, og det kan være en anledning til at nævne at Pakistan betyder ‘de renes land’. Hvem de urene er, er umiddelbart klart på baggrund i denne statsdannelses historie.

Den farverige multikultur synes altså endegyldigt opgivet i disse kredse, eller har den egentlig nogensinde været ønsket? Hvor dette måske vil forblive et radikalt og åbenlyst fravalg af værtslandets kultur, afspejler det en tendens til ghettoisering som giver anledning til vigtige spørgsmål: Hvad bliver konsekvensen for vantro der forvilder sig ind i enklaven? Vil politiet have adgang? Vil enklaven blive økonomisk selvopholdende, eller forventes der ydet økonomisk støtte i form af overførselsindkomster og vand, varme og renovation?

[…] Muslims want to build residential areas to which non-Muslims have no access. And in Australia, non-Muslims are outraged and furious about this. Rivervale is located about 6 kilometers from the Australian city of Perth. Until 1884 this suburb on the Swan River was also called Barndon Hill. According to figures from the Australian Bureau of Statistics, in Rivervale currently about 44 persons speak Arabic and 239 persons are Islamic believers. That is 3.4% of residents of Riverdale. The Muslims of Rivervale now want to build a district to which non-Muslims will have no access. A pure Muslim neighborhood, where apartheid will exist and “unbelievers” must remain outside. A parking garage only for Muslims, housing only for Muslims, a hall only for Muslim weddings, an Islamic religious center – all that makes for a lot of turmoil in Australia at the moment. Islamic leaders find this all very normal. They emphasize that the strict separation of believers and “infidels” would have only advantages: “infidels” would thus not be harassed by the exotic odors coming from the Islamic [sic] cuisine. […] Islamic Apartheid in the West [originalartiklen på hollandsk: Terugkeer van de apartheid: aparte woongebieden voor moslims baren opzien in Australië]

Ironisk at påskuddet til denne selvvalgte isolation er madlugt, når nu spændende eksotisk madlavning har været multikulturens tilbagevendende (og eneste valide!) argument (LFPC).

Borgerlig politik: Den ægte vare

læserbidrag af Gunnar Biering

Hvad er borgerlig politik? Hvad ønsker borgerlige vælgere, at deres valgte repræsentanter arbejder for? Mit bud på de vigtigste borgerlige principper er:

Retfærdighed

Sparsommelighed

Samhørighed

Handlefrihed

Retfærdighed: At alle får, hvad de har gjort sig fortjent til. Fordi der skal være sammenhæng mellem handlinger og deres konsekvenser. Det er nødvendigt, for at tingene skal have mening, og samfundet fungere. Modsætningen er godhed: Her får alle tildelt ret til at kræve, hvad de har behov for, uanset hvad. Retfærdighed betyder markedsøkonomi i modsætning til statsstyring, og at en velfærdsstat er et sikkerhedsnet for alle arbejdsvillige, ikke en livsstil med permanent ubekymret forsørgelse.

Sparsommelighed: Fordi klodens ressourcer er begrænsede, og de tilhører ikke kun os. Fordi statens ressourcer er begrænsede, og de tilhører oprindeligt borgerne. Fordi vores egne ressourcer er begrænsede, og fråds såvel som overdrevent arbejdspres er dårligt for os selv.

Samhørighed: Fordi samfundet kun kan indrettes efter et enkelt sæt spilleregler. Fordi vi har behov for at leve i samklang med vores historie og traditioner sammen med ligesindede. Fordi tilhørsforhold giver overskuelighed, identifikation og gensidig tillid.

Handlefrihed: Ikke ubegrænset, for det er anarki og kaos, men indenfor lovens og rimelighedens rammer. Indenfor disse rammer frihed, fordi det er menneskeværdigt og hensigtsmæssigt, at den enkelte og samfundet normalt styres af sin egen fornuft og samvittighed. Hverken markedskræfterne, statsdirigering, love eller religiøse forskrifter kan alene sætte målene – det kræver medvirken fra vores fornuft og samvittighed og følelser, alene og i fællesskab.

Disse principper fører til nogle politiske mål og midler, heriblandt:

1. Offentlige udgifter: Der skal udvises sparsommelighed overalt. En række kerneydelser bør være en offentlig opgave eller i hvert fald ansvar, f.eks. transportnettet, sygehuse og forsyningsanlæg, og der skal ofres det nødvendige på dem. Men alle offentlige ydelser skal løbende vurderes kritisk med henblik på at overlade ansvaret for dem til brugerne.

2. Offentlige indtægter: Der skal over længere tidsrum være balance mellem indtægter og udgifter.

3. Skatter: Er en konsekvens af de valgte udgifter og ønsket om balance. Hvis det herefter er muligt, er det i sig selv ønskeligt, at skatterne sænkes over hele skalaen.

4. Skole: Skal give indlæring af viden og færdigheder. Holdningsindlæring er familiens sag.

5. Udlændingepolitik: Nej tak til masseindvandring, fordi en inhomogen befolkning giver problemer. Kun indvandring af enkeltpersoner, og kun ved tilhørsforhold til Danmark eller ved green card-lignende ordning. Flygtninge skal enten vende hjem, så snart det er muligt, eller bosættes i deres egen region, således at ethvert land kun modtager flygtninge fra sit eget område.

6. Kultur: Religioner, hvis lære indeholder politiske programpunkter, skal behandles som politiske partier, d.v.s. de får ingen særlig beskyttelse eller respekt. Hvis de er modstandere af vort vestlige demokratiske sekulære samfund, skal de aktivt bekæmpes.

7. Retspolitik: Retfærdighed er målet, ikke eftergivenhed overfor forbryderne. Kriminelle, danskfjendtlige og arbejdsuvillige udlændinge skal om muligt hjemsendes administrativt, og ellers hjemsendes ved dom. Udvisning fra Danmark ville for danskere være en total omvæltning, for udlændinge er det en hjemsendelse og altså ikke på samme måde en straf.

8. Socialpolitik: Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum. Personer, der kan arbejde, men forbliver ledige, skal efter et passende tidsrum aktiveres eller passivt forsørges på lavere ydelse. Kommunerne skal fritages for forpligtelse til at skaffe bolig på højt niveau.

9. Boligpolitik: Beskatningen skal ikke ændres. Lejeboligmarkedet skal gøres frit ligesom før 2. Verdenskrig, ved at huslejen frigives ved lejligheders nyudlejning. Almennyttige boliger gøres billigere i starten ved finansiering med indexlån.

10. EU: Nej til yderligere union. En europæisk EU-nationalisme skal ikke dyrkes oppefra. EU behøver ikke at vokse konstant, som der står i Romtraktaten. Euroen: Da landene ikke har fælles løn- og finanspolitik, kan de ikke på længere sigt have fælles møntfod. Derfor er Euroen et usikkert eksperiment, som vi må forholde os afventende overfor.

11. Forsvar: Den primære opgave er kontrol over Danmarks territorium. Internationale opgaver er også vigtige, men sekundære. Derfor bør værnepligten opprioriteres og mobiliseringsforsvaret genoprettes. Et traditionelt nationalt forsvar er grundlaget for at opstille gode enheder til internationale opgaver.

12. Religion. Religionsdyrkelse skal være en privatsag, og religion skal ikke påvirke de politiske beslutninger. Men det må erkendes, at nogle religioner er forstenende og fordummende, mens andre, herunder kristendommen i dens nutidige fremtræden, har vist sig opbyggende for den enkelte og for samfundet. Det erkendes, at kristendommen er en del af Danmarks og den vestlige verdens historie og kulturelle grundvold.

13. Energi og miljø. Det er politisk helt uholdbart, at den vestlige verden ikke er selvforsynende med energi. Vedvarende energi bør fremmes, men atomkraft er stadig uundværlig. Næsten alle andre industrilande end Danmark satser stærkt på den. Det må vi også nødvendigvis gøre, også af miljøhensyn.

14. Menneskerettigheder. Skal underordnes danskernes borgerrettigheder. Danske borgeres ret til at leve i fred for kriminelle skal vægtes højere end udenlandske forbryderes ret til uforstyrret familieliv i Danmark.

Disse principper, mål og midler virker sikkert meget yderliggående på en del mennesker. Men hvis man træder et skridt tilbage og ser nøjere efter, svarer de stort set til de synspunkter, som både Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative havde indtil ca. 1968, hvor den vestlige verden gik af sine hængsler, hvad værdipolitik angår.

De, der er enige i ovenstående, kan bruge det som checkliste til sammenligning med de eksisterende partiers programmer og daglige ageren. Man kan også overveje at stifte endnu et nyt, (rigtigt) borgerligt parti, eller man kan forsøge at påvirke de eksisterende partier indefra.

Men ovenstående er kun et personligt udkast. I bedste ”open source” – stil bør alle interesserede byde ind med forslag til ændringer eller tilføjelser.

Gunnar Biering


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Magga

Posted: 25 februar 2009 - 16:06 - Svar

Ang. sparsommelighed har den altid været en ægte borgerlig dyd. Man sparer op og lever gerne under evne og lægger til side.

Det gør man ikke, fordi man er fedtet, sagen er langt mere kompliceret og handler om en lang historisk tradition, hvor man adskilte sig fra underklassen, der levede fra hånden i munden.

Adelen viste sin rigdom frem, mens borgerne ofte underspillede den, hvis de var i besiddelse af den.

Den nye borgerlighed, som vi får smidt i synet i disse år, er de nyriges ofte brovtende forbrugeradfærd og selviscenesættelse, som lige så godt kan rettes politisk ind efter Socialdemokratiet – og hvis man er rigtig chick på den kunstige måde – SF og Det Radikale Venstre.

steen

Posted: 25 februar 2009 - 16:10 - Svar

Sparsommelig – det er det Københavns kommune ikke er. Iflg Sennels igår: en lukket institutionsplads med behandling – der virker dårlige end et alm fængsel- koster 2 mio kroner om året (hvis jeg husker rigtigt). – Et analyse firma vurderede for tre år siden, at deres “integrationsindsats” var virkningsløs- Siden har kommunen nøjedes med at “evaluere” sig selv, som det jo hedder. Skattepenge, betroede midler!

Magga, det er nok bare vi dinosaurer, der er fra dengang man arvede sine ældre fætres aflagte tøj, og der ikke var noget der hed “børnemode”. Det lykkedes mig aldrig at blive en laps oven på det traume 🙂

OT: Vi er glade for læserindlæg, og dette falder jo smukt i tråd med hvad min lærde kollega skrev på Uriasposten igår:

Det virkelige problem her er den apati der lader DR slippe afsted med dette, igen og igen. Det er fraværet af egentlig borgerlighed, bortset fra hos Dansk Folkeparti og en håndfuld hæderlige undtagelser fra den dræbende konformitet på tværs af højre-venstre-spektret, som er problemet. Ingen som helst opbakning til afskaffelse af DRs ‘license to steal’ – de halvårlige dummebøder til danskerne, ingen der for alvor slår i bordet og giver dinosauren DR lodret ordre om at afspejle virkeligheden.

Jeg vidste ikke han så TV. Nå, nogen skal jo gøre det 🙂

Victor

Posted: 25 februar 2009 - 16:32 - Svar

Der er ved at ske noget sjovt i Politikens jagt på årets idealist. Lige nu fører Jyllands-postens Kurt Westergaard klart over folk som Jacob Holdt og Knud Foldschack i avisens læserafstemning:

http://politiken.dk/debat/article652771.ece#poll652771

Magga

Posted: 25 februar 2009 - 17:19 - Svar

Steen

Min mor købte i en årrække ens kjoler til sine piger. Jeg er heldigvis den ældste, og min søster tilgiver mig aldrig, at hun pænt måtte slide samme model to gange, og at rødt er min yndlingsfarve og helt umulig til hende. 🙂

Desuden kan jeg roligt sige, at ingen fik så lidt i lommepenge, som jeg gjorde. Og den tradition blev videreført. Så ungen kom hurtigt til at gå med aviser etc. 🙂

PeterK

Posted: 25 februar 2009 - 17:48 - Svar

Bonnichsen fører med 40 – 20!

Der er da vist sket noget. Nu er Bonnichsen oppe på 37% og Vestergård nede på 20%. Westergård har haft en bekvem føring hele tiden.
Er der nogen der kan huske stemmetallene? Hvis tallet 6552 er korrekt, er der ikke en eneste der har stemt på Westergaard de sidste par dage – det kan umuligt passe.

JensH

Posted: 25 februar 2009 - 18:18 - Svar

@PeterK

Selvfølgelig kan Politiken ikke lade Kurt Westergård vinde. Prøv og forstil dig hvor pinligt det ville være for Thøger Seidenfaden, der var ‘oppositionens sande leder’ under Muhammed-‘krisen’. Jeg er faktisk forbavset over, at de overhovedet har taget ham med, og samtidig overlod det til ‘almindelige’ net-brugere at afgøre sagen. Politken burde vide fra de sidste tre Folketingsvalg, at ‘almindelige’ mennesker faktisk uden at skamme sig kan finde på at stemme imod ‘den gode smag’ 🙂

Men nu har redaktionen tilsyneladende fået rettet op på den fejltagelse, og tilrettet stemmeafgivningen, så den er i bedre overensstemmelse med hvad man i hjørneværelset finder er en rimlig vinder af denne (grinagtige) konkurence om ‘årets idealist’.

Peter Buch

Posted: 25 februar 2009 - 18:32 - Svar

En borgerlig person er glad for hr. Bierings oplæg.

Men savner stadig flere af de foretagner og den organisering der kunne forventes etableret fra borgerlig side for at mindske behovet for at de valgte nu også fulgte et givet oplæg.

Det vil i første omgang sige at privat finansiering søges forøget på de tre store aktuelle offentlige udgiftsposter- sundhed, undervisning samt det sociale område. Med disse områder økonomisk privatiseret i vid udstrækning er behovet for skatteopkrævning til sektorerne – der udgør over 85% af skatteindtægterne ( – ikke undersøgt men anslået- ) næsten minimeret.

Energi-besparelser i ejendomme ved isolering, jordvarme, varmevekslere og solenergi med videre kunne efter arbejdets udførsel gøre at de fleste boliger, og ejendomme i det hele taget ville være i en tilstand hvor drift, vedligehold og nyanskaffelser i forhold til det aktuelle forbrug forbruger meget lidt. Udgiften til ejendommes energi er aktuelt omkring 25-33 % af de samlede energiudgifter efter hukommelsen.

Johansen

Posted: 25 februar 2009 - 20:22 - Svar

Det glæder mig, at se en stærk leder i front for Fremskridtspartiet i Norge. Kontant afvisning af islamiske særkrav og fornuftig argumentation for det moderne, sekulære samfund.
Og så er Siv Jensen en kærkommen modvægt til de kvindesagsforkæmpere, som vender det blinde øje til kvindeundertrykkelsen inden for islam.

Hun har ikke helt fidus til Sverigedemokraterne. Er det mon pga. at de tidligere har haft problemer med nazistiske elementer. Hvordan er det i dag med Sverigedemokraterne?
Jeg synes, at jeg så nogle på videoen fra den pro-israelske demo i Malmø. Hvis det er sandt, så hænger det jo ikke sammen med, at der skulle være nazistiske tendenser. Der var også en kvindelig taler til den Malmø demoen. Var hun mon fra Sverigedemokraterne.

steen

Posted: 25 februar 2009 - 20:50 - Svar

@Johansen: Jeg tror ikke Jensen er helt opdateret på Sverigedemokraterna. De blev grundlagt 1988 som “Bevar Sverige Svensk” og tiltrak selvfølgelig kedelige elementer.

Det har været fortid i ti år, men det bruges stadig imod dem. Deres historie her

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna

Gunnar Biering

Posted: 25 februar 2009 - 21:43 - Svar

Et lille PS til mit oplæg:
Integrationsministeren vil nu fremsætte lovforslag om, at udlændinge, der idømmes fængsel for våbenbesiddelse, skal udvises.
Og for nogle uger siden oplyste Undervisningsministeren, at han arbejder på nye, mere fagligt orienterede læseplaner for folkeskolen.
Jeg tror nok, at det går langsomt fremad – i min optik – i borgerlig retning. Men blot alt for langsomt, når man betænker, at vi har haft VKO-flertal siden 2001.
Årsagen er vel, at der er for mange valne borgerlige, også i Folketinget. Der bliver spildt mange år på grund af dem.

Nina Hjerpset-Østlie

Posted: 25 februar 2009 - 22:23 - Svar

God Aften, Steen – og takk for sist. Håper alt er vel?

Her hjemme er det jo liv, må vite!

Og selv om “snikislamisering” ikke er noe spesielt gunstig ord i denne sammenhengen – det er tross alt vår ærede sosialdemokratiske regjering som høyst offentlig har forsøkt å påføre oss to idiotiske bakromsvedtak – så later det ikke til at det legger noen demper på stemningen for øyeblikket 😀

Det artigste er at flesteparten av de norske politikerne har reagert på autopilot ved å unnlate å holde seg til sak – men desto mer til alle de hjertevarmende beskyldningene vi er vant til fra før – og har praktisk talt gått i vranglås fordi det ikke fungerer spesielt godt denne gangen. Påstandene til Siv Jensen står fortsatt, ikke minst fordi andre politikere unnlater å svare seriøst på dem. Deres gjentatte avvisninger av at det pågår en viss islamisering her og der, er det antagelig bare ytterst få som tror på nå. Og det enda norske medier gjør en iherdig innsats for å bagatellisere eller diskreditere Jensens påstander. Pussig nok ser de fleste aviskommentatorer og politikere ut til å være oppriktig forvirret over at vanlig tilsvining ikke virker, og ter seg omtrent som stankelben i rampelyset alle sammen.

Det faller visst ingen av dem inn at når selve regjeringen på litt over 2 måneder har bedrevet en mildt sagt ureglementert saksbehandling i 2 saker som helt klart kan tolkes som særkrav til fordel for muslimer, så fremstår naturligvis den tydelige uvilligheten til å forholde seg til Jensens påstander (om enn aldri så overdrevne) desto mer påfallende og utroverdig. Man tar seg ganske enkelt mistenkelig ut. Begge sakene vakte enorm oppsikt – hijab-saken usedvanlig raskt i tillegg – og det burde fortalt de anstendige et par ting. En av dem er at befolkningen slett ikke liker det de ser fordi de ikke ønsker noen økt, offentlig innflytelse av islamsk tankegods; en annen er at fullt så tungt sover faktisk ingen som ikke er døde. Ikke nå lenger, i hvert fall.

Nå er jeg ikke noe utpreget fan av Siv Jensen og Frp, men tidspunktet for utspillet er kort sagt genialt. Regjeringen har tabbet seg grovt ut og måttet bakke ut 2 ganger på kort tid fordi den såkalte “grasrota” har løpt dem og de hårreisende forslagene deres over ende, og når man nå vet at det nytter å protestere… Aktiviteten og engasjementet i disse sakene på norske nettsteder er større enn jeg har sett noengang.

Vi går endelig spennende tider i møte på hjemmebane – og godt er det!

Optimistisk hilsen,
Nina 😀

steen

Posted: 25 februar 2009 - 22:52 - Svar

God aften, Nina. Jeg synes Jensen gør et ganske godt indtryk. “men tidspunktet for utspillet er kort sagt genialt.”, ja, det kan jeg ser efter de to sager. Hun har fået et lift af den norske regering, ligesom Wilders har fået uvurderlig reklame fra den engelske regering (og lord Ahmed fået sin fortjente nemesis – 14 dage ifængsel)

Hvornår er der forresten valg i Norge….2009 ?

Nina Hjerpset-Østlie

Posted: 25 februar 2009 - 23:04 - Svar

Vel, jeg har et problem med politikere som bevisst lyver meg opp i fjeset i beste sendetid og det gjorde dessverre Jensen i Søviknes-saken. Og har man først hukommelse som en elefant…. Jeg begynner med andre ord å slippe opp for politikere jeg har noen lyst til å stemme på 🙂

Det er valg i midten september, og det kan bli interessant. I det minste kan vi håpe at enkelte går under sperregrensen!

LFPC

Posted: 25 februar 2009 - 23:10 - Svar

“Jeg vidste ikke han så TV. Nå, nogen skal jo gøre det”.

Det gør jeg faktisk heller ikke, bortset fra lidt Discovery HD og film på satellitkanalerne. Men Kim Møllers og andres fyldige referater af hvad der bliver sagt eller fortiet på de danske kanaler gør at jeg føler jeg har belæg for mine generaliseringer 🙂 .

Casper | Borgerlig bums

Posted: 25 februar 2009 - 23:28 - Svar

Gunnar Bierings politik svarer udmærket til DF, temperamentet er derimod de radikales.

Det hele er temmelig vegt formuleret:

“Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum.”

Goddag mand økseskaft.

De eneste punkter der er i modstrid med DF er – måske – afskaffelse af huslejeloft samt ja til atomkraft.

Huslejeregulering er imidlertid i praksis totalt udhulet, da de færreste udlejere følger de vejledende takster. Så lejemarkedet er allerede frit, med de konsekvenser det medfører. Jeg troede allerede i dag at huslejen “frigives ved lejligheders nyudlejning”?

Det er muligvis borgerlig politik at gøre uligheden mellem lejere og ejer endnu større, men det er ikek særlig retfærdigt. Lejerne får ikke del i den løbende stigning i grundværdierne, selv om de er med til at betale for den. Jeg ved godt at ejendomspriserne p.t. stagnerer, men over en længere periode stiger de i takt med samfundets velstandsforøgelse. Desværre er alle partier undtagen Enhedslisten i øjeblikket enige om at forsvare hus/grundejernes privilegier.

Magga

Posted: 25 februar 2009 - 23:34 - Svar

Siv Jensen minder både i udseende og stemmen meget om Gro Harlem Brundtland som yngre. Alene den måde hun kraftigt betoner nogle ord, er som at høre den tidligere landsmoder.

Jeg har spurgt politisk interesserede svenskere, der har fulgt Sverigedemokraterne i en årrække, og de har ikke kunnet få øje på noget nazistisk. Der var heller intet af den slags, da jeg læste partiets hjemmeside for ca. fem år siden. I betragtning af situationen var den nærmest rørende blid, som om det drejede sig om en hjemstavnsforening.

Magga

Posted: 25 februar 2009 - 23:40 - Svar

Casper Borgerlig bums.

Er du klar over, hvor meget v i efterhånden betaler i ejendomsskatter, fx den vanvittige ejendomsværdistignings skat?

Vis mig noget andet land, hvor folk, der ikke agter at sælge deres huse, alligevel skal betale store skatter af, hvor meget myndighederne mener, at deres huse er steget i værdi!

Vivi Andersen

Posted: 26 februar 2009 - 01:36 - Svar

Tjae, Magga, når jeg tænker på hvilke udgifter Danmark har fået i forbindelse med diverse EU-projekter og ikke mindst indvandring af inkompatible rettroende, så finder man pengene til dette bl.a. gennem stadig mere opfindsomme måder at beskatte folk på.

Tarmluften fra kreaturer er det næste, nævnte mulige beskatnings emne – og derefter kommer vel de øvrige dyrearter, incl. mennesket.

Whodares (Islam skaber tabersamfund)

Posted: 26 februar 2009 - 03:32 - Svar

Tja den hæder Nordmændene høstede dengang de kæmpede imod en anden totalitær invasionsmagt, har de vist i den grad fået formøblet bort sammen med den anden “stolte” nation England.

Norge er færdigt uanset hvad der kommer ud af FRPs studierejser, for det er muligt jeg er helt helt galt på den men er det ikke netop det parti der reelt bestemmer i Norge nu ?

jeg mener ligesom DF sidder med regeringens taburetter i deres nåde er det bemærkelsesværdigt både her og i Norge at det virkelig skulle være det ypperste de kan præstere, jeg gruer i den grad for at EUropa er tabt.

Så er det op til de få dog at kæmpe så ens efterkommere ikke føler trang til at pisse på ens grav til den tid, nå ja og for at man kan kigge sig selv i spejlet, men færdige det er vi, det tog kun sølle tre årtier med idiotiske naive selvfede alvidende egocentriske landsforæderiske levebrødspolitikere og deres små partiklubber at ødelægge et dejligt velfungerende homogent land.

Og tilsyneladende slipper de modbydlige forrædere godt fra den svinestreg, lærte vi virkeligt intet af den sidste besættelse ?

Janne

Posted: 26 februar 2009 - 10:29 - Svar

Interviewet med Siv viser at der er muslimske kvinder der velkommer at Sivs parti kritiserer religiøs undertrykkelse af kvinder og kritiserer islamisme i Norge.

Janne

Posted: 26 februar 2009 - 11:04 - Svar

Det er socialdemokrater m/k der er særligt forelskede i samarbejde med imamer og foreninger der praktiserer kønsapartheid kan vi se både i Danmark, Sverige og i England.

“Ordföranden i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, Andreas Konstantinides (S), vill samarbeta med Islamiska kulturföreningen. Enligt forskaren Aje Carlbom har föreningen en odemokratisk kvinnosyn där kvinnan är underställd mannen.”

h t t p://sydsvenskan.se/malmo/article416074/S-vill-samarbeta-med-omstridd-m oské.html

Godt at der er flere og flere der siger fra overfor helt igennem urimelig religiøs diskrimination af kvinder.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 26 februar 2009 - 13:34 - Svar

Magga: Der er mange måder man kunne reformere de nuværende ejendomsskatter på så de ikke belastede den løbende økonomi. I øvrigt mener jeg naturligvis man skulle lette moms og indkomstskat tilsvarende. Grundpriserne indretter sig efter markedet, dvs. de finder det prisleje, som mennesker har råd til at betale, når nettobeløbet pr. måned er gjort op. Hvis der ikke var nogen ejendomsskatter, ville ejendomspriserne stige tilsvarende, så man endte med at betale samme beløb – blot ikke til staten, men til sælgeren og kreditforeningen.

Torben S. Hansen

Posted: 26 februar 2009 - 15:39 - Svar

Tak til Gunnar Biering for indlægget om borgerlig politik, bygget på de fire principper og de 14 punkter. Jeg tillader mig at tilføje et femte princip eller krav til statsmagten: Maximal fysisk sikkerhed for alle. Det er næppe nødvendigt at gå i dybden med den seneste svækkelse af politiet, for den kan mærkes og ses i hverdagen – i det mindste i storbyerne. Det er derfor påkrævet at konfrontere politikerne – i Folketinget og i kommunalbestyrelserne – med den konkrete ondskab – altså stigningen i den grove vold. Som socialdemokraten Jakob Haugaard (borgmester i Kbh.) erkendte, ved de folkevalgte ikke noget om, hvad der sker på gaden. I stedet lever mange af dem i en drømmeverden. Men kriminalitet skyldes ikke fattigdom – som i Charles Dickens’ fortælling om den sultne Oliver Twist eller Victor Hugos “Les misérables” med Jean Valjean. I dag samler røverbanderne et bestemt klientel af drenge, som har lært, at den oprindelige befolkning her i landet – og i Paris og London – er dhimmier, der fortjener at blive voldtaget og udplyndret. Det er de unge, der automatisk hvæser “luder” og “bøsserøv” til lærerne, politiet, buschaufførerne og hvem de ellers har set sig gale på. Imens sidder politifolkene og udfylder rapporter og endnu flere rapporter. Tag fat på eksempelvis Folketingsmedlemmer fra de konservative. De burde være bedre orienteret om virkeligheden end den venstrefløj, der stadig lever i Dickens’ og Hugos fortid, hvor små børn døde af tuberkulose i usle baggårde. Netop de konservative skal have næsen tværet rundt i den beskidte hverdag i trappeopgange, parkeringspladser og skolegårde, indtil de som parti griber ind mod nedbrydningen af ordensmagten og en tåbelig lovgivning, der reelt favoriserer tilvandrere, som med stolthed og fryd skader det danske samfund. Andre steder foreslåes en politik, der sammenfattes i forholdsreglen: three strikes and you are out! Helge Adam Møller ved udmærket, hvad en sådan politik handler om, men det er nok længe siden, han selv eller hans pårørende er blevet truet eller tæsket på Flintholm station eller et fortov i Tingbjerg. Hans parti stod en gang for Gud, konge (eller dronning) og fædreland. De to første klarer sig nok, men fædrelandet – altså det store flertal af fredelige borgere – har et grimt problem i hverdagen. Hallo! En stat, der ikke formår at skabe elementær fysisk sikkerhed, kan ikke undgå at sætte sin legitimitet over styr.

intel

Posted: 26 februar 2009 - 15:48 - Svar

“Khalid Alsubeihi har i flere år arbejdet med unge med indvandrerbaggrund på Nørrebro i København. Han advarer mod at indføre lovgivning, der straffer en gruppe hårdere, end en anden.- Det er et forkert signal at sende til de unge. Kriminalitet skal dømmes hårdt, men det skal være lige for alle, siger han. Våbendom skal medføre udvisning”

Hvorfor er det lige, at ekstremisten Khalid Alsubeihi skal spørges?

Alle meninger er ikke lige gode.

Naturligvis skal udenlandske statsborgere, der bærer våben udvises til deres hjemlande.

Gunnar Biering

Posted: 26 februar 2009 - 15:59 - Svar

> Casper:
Du kan kalde mig mange ting, bare ikke radikal. Jeg tror, dit temperament løber af med dig – hvorfor er du så bitter?
Jeg er godt klar over, at DF på de fleste værdipolitiske områder fører borgerlig politik. Jeg mener bare, at vi savner partier, der både fører borgerlig værdipolitik og borgerlig økonomisk/fordelingspolitik. Borgerlig, ikke ultraliberal.
Selvfølgelig er jeg ikke særlig konkret, når det gælder socialpolitik. Jeg mener blot, at man skal reducere lidt på niveauet for f.eks. personer, der ikke viser interesse for at få eller fastholde et arbejde.
Huslejespørgsmål er en selvstændig videnskab, som jeg bestemt ikke er ekspert i. Men er lejemarkedet allerede frit, som du skriver? Næppe.
Vedr. balancen mellem ejere og lejere er det nok mest fornuftigt ikke at pille ved den. Dine georgistiske betragtninger om ejendomsskatternes overvæltning på priserne er vel ikke et argument for noget?

Casper | Borgerlig bums

Posted: 26 februar 2009 - 17:18 - Svar

Gunnar > Jeg tror bestemt ikke du er radikal, men jeg synes bare at dit program var lidt for forsigtigt og vagt formuleret. Jeg ville bestemt heller ikke være bitter, men du fortjener kritik for en intetsigende formulering som f.eks.: “Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum.”

Det svære i politik er jo at omsætte idealerne til virkelighed. Dit program minder lidt om de lange diskussioner inde for KU og de konservative over emnet “hvad er konservatisme”, noget som de har svært ved at give klare svar på.

Angående princippet om at manskal være aktivt arbejdssøgende, så er det jo allerede gennemført, endda med en vis hårdhed fra beskæftigelsesministerens side (4 ansøgninger pr. uge).

Der er måske mere brug for at se på hvorfor de allersvageste grupper bliver kasseret og sendt på førtidspension/årelang kontanhjælp. Her er min meget generelle inspiration: lyt til socialisternes sociale indignation og påpegning af problemer, men ikke deres løsninger. Gennemfør løsninger ud fra et borgerligt menneskesyn (men ikke ud fra et nedladende velhaversynspunkt, sådan som f.eks. de konservative og 180 Grader m.fl.). Gerne langt mere decentrale sociale løsninger end det sker i dag. Efter min mening er decentralisering den eneste vej ud af den altid voksende socialstat, hvor folk kræver mere, og politikerne lover dem mere. Desværre er man med kommunalreformen gået endnu et kæmpe skridt i retning mod centralisering og uansvarliggørelse af borgerne.

Angående huslejerne, så mener jeg situationen er underligt skæv i dag, hvor en mangeårig lejer kan sidde utrolig billigt i det, mens en nyindflyttet ofte betaler en meget høj husleje. Reguleringssystemet betyder altså at lejere med høj anciennitet beskyttes og får en særfordel. Men jeg er usikker på om man bare bør afskaffe systemet uden at løse monopolsituationen på lejemarkedet på andre måder. Her kunne man f.eks. genindføre momsfrihed på byggeri (også godt for at få gang i hjulene i krisetider) – regeringens udspil om at afskaffe momsfrihed på boligadministration går i den stik modsatte retning.

Jeg er dog heller ikke ekspert på området, og det er naturligvis mindre vigtigt end indvandring, lov og orden, skole og EU.

Mit udspil om grundskatter var ikke direkte et svar på dit program. Jeg er skam godt klar over jeg ikke er særlig borgerlig i den henseende. Men jeg synes nogen skal nævne det, da der er stor mangel på visioner på skatte- og økonomiområdet. Næsten alle partier kappes om at frede de i forvejen privilegerede grupper.

Gunnar Biering

Posted: 26 februar 2009 - 22:16 - Svar

>Casper
Jeg indrømmer gerne, at mine 14 punkter var meget groft skitserede, og det er klart, at der skal arbejdes meget med detaljerne.
Dine synspunkter om aktivering mv. er meget sympatiske. Jeg tror heller ikke, at man kan løse alting ved tvang – selvom en del hårdkogte nassere i den grad trænger til et los. Men der er også en hale i normalfordelingen af svagt kvalificerede. Jeg tror, at de er ramt af det, afdøde Thomas Nielsen beskrev med “fagbevægelsen har sejret ad helvede til”. Dvs. fået gennemtvunget meget store krav. Han mente det selv positivt, men situationen er vel den, at lønniveauet – også mindstelønnen – er blevet så høj, at en del svage ikke kan opnå ansættelse. Det var præcis det, Simon Spies sagde om ungdomsarbejdsløsheden, uden at blive modsagt – men det gælder jo for alle.
Vi har simpelt hen opbygget et højtrykssamfund, med høj løn, høje krav og højt stressniveau, hvor der ikke er plads til de lavtkvalificerede. Modsat USA, hvor mindstelønnen ikke er til at leve af med kun et job, men hvor de lavtuddannede i det mindste ikke har sværere ved at få job end de højtuddannede (tror jeg da).
Så hvad kan man gøre? Uden at gribe ind i overenskomster og aftalefrihed? Løntilskud? Der findes jo allerede sådanne ordninger. Kan de udbygges?
Vedr. boligpolitik: Er det ikke sådan, at huslejen i ejendomme fra før 1990 er reguleret (og forsøgt sat op i flere omgange gennem årene), mens den efter 1990 er fri, men underkastet huslejenævnenes vurdering. Jeg mener blot, at vi da må kunne komme tilbage til forholdene fra før 1940. Hvis førstegangskøbere må betale, hvad markedet fastsætter, må lejere vel også. Udlejerne kan vel heller ikke sætte lejerne højere, end markedet vil betale – og der er jo lejligheder nok i dag. Og der er jo boligsikring/boligydelse at få. Regulering af sociale hensyn bør ikke ske i boligmarkedet, men via sociallovgivningen.
Men man bør kun ændre meget forsigtigt på de etablerede rettigheder. Nyrup vandt jo sin sidste valgsejr på at skræmme om dette.

Peter Buch

Posted: 27 februar 2009 - 04:00 - Svar

Det er en fornøjelse at se at Casper Borgerlig Bums her tilsyneladende er den eneste der sprogligt i udtryk her hos Snaphanen er i stand til at analyserer logisk- borgerlig politik er at pengene ligger bedst i borgernes lommer og “skat” er som udgangspunkt derfor logisk en uting, synspunktet er ikke ultraliberalisme, men logik- en følge af det definitoriske udgangspunkt af hvad borgerlighed er.
Den ansvarsløse praksis med stor og udbredt opkræven af midler taget fra andre til fremme af ønskede projekter fra repræsentanter fra såkaldt borgerlig side har fra mit synspunkt derfor intet med borgerlig politik at gøre.
Det er en overeksponering at tale om en borgerlig side i Folketinget og i det meste af det politiske billede er det krusninger på en socialistisk imprægneret overflade og en almen praksis der er dybt uansvarlig, vi har at gøre med når den såbenævnte borgerlige politik føres.

Gunnar Biering

Posted: 2 marts 2009 - 14:16 - Svar

>Torben S. Hansen

Jeg er enig i alt, hvad du skriver – det er de konservatives glidning fra borgerligt til halv-radikalt parti, der har skabt det tomrum, som jeg peger på.
Dog kan man vel sige, at hvis staten virkelig satsede på retfærdig behandling af lovlydige såvel som forbrydere, var der ikke noget selvstændigt behov for at ønske sikkerhed – så ville forbryderne nemlig være holdt på plads, som f.eks. i New York.
Og vi har endda et virkemiddel, som amerikanerne ikke rigtig har, da deres bander er mest indfødte – vi kan udvise fremmede kriminelle.

Leave a Comment