12
feb
Seneste opdatering: 12/2-14 kl. 1923
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

En elementært fascinerende ARD-dokumentar DAS NEUTRALE GESCHLECHT Neue Erziehungsmethoden in Schweden fra et mentalt Pyongyang sendt den 7 februar 2014. Kan man både svensk og tysk, får man det hele med, men hvis man kun forstår et af sprogene, går det også. Den svenske utopi med børn i reagensglassene. Det er selvfølgelig ikke idéer de søde børnehavefrøkener – det hed det altså, da jeg gik i børnehave – har fundet på. Det kommer fra oven fra overbørnehavefrøkenerne på Helgeandsholmen i Stockholm – Riksdagens Läroplan för förskolan – Lpfö 98. Der falder ikke et figenblad til jorden i det kvasi-marxistiske matriarkat, uden at overfrøkenerne vil det:

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen

Inspi­rert av folke­av­stem­min­gen i Sveits spurte franske Le Figaro sine lesere: “Inn­vand­ring: Støt­ter De ideen om å inn­føre kvo­ter i Frankrike?”

Resul­ta­tet: 92 pro­sent “Ja”, 8 pro­sent “Nei”. (49.724 svar)

Dette er en uof­fi­si­ell nett-måling blant Le Figa­ros lesere, og ikke en sta­tis­tisk hold­bar måling av folke­me­nin­gen. Men nær 50.000 svar er en ganske anse­elig mengde. Og 92 pro­sent er et over­vel­dende flertall.

Hva kan bak­grun­nen være? Hvor­for set­ter ikke fransk­menn mer pris på det multi­kul­tu­relle samfunnet?

“Inn­vand­ring ute av kontroll

For tre år siden fikk den franske stats­mi­nis­te­ren over­le­vert en rap­por­t med tit­te­len “Kan Frank­rike ennå inte­grere inn­vand­rerne?”. Rap­por­ten kom med en rekke for­slag til haste­til­tak for å bøte på hva den kal­te ”en inn­vand­ring som er kom­met ut av kontroll”.

Rap­por­ten var skre­vet av Haute Auto­rité de lutte con­tre les discri­mi­na­tions et pour l’égalité, en stat­lig myn­dig­het for kamp mot dis­kri­mi­ne­ring og for lik­het, for­kor­tet HALDE.

HALDE kon­sta­terte at det i Frank­rike var 11,5 mil­lio­ner inn­vand­rere, inklu­dert barn som har minst én for­el­der som er inn­vand­rer, i alt 19 % av folk­nin­gen. Nær­mere 70 % av alle inn­vand­rer­barn mel­lom 18 og 25 år kom­ fra Afrika. I til­legg anslo man at mel­lom 200.000 og 400.000 ille­gale inn­vand­rere opp­hol­dt seg i republikken. Og det var altså situa­sjo­nen for tre år siden. Le Figaro: Immi­gra­tion: êtes-vous favo­rable à l’idée d’instaurer des quo­tas en France? Document.no.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Allan Hansen

Posted: 12 februar 2014 - 15:26 - Svar

Pat Condell:

” Jeg er racist!

http://www.youtube.com/watch?v=H1ZLXbKeL2U

Santor

Posted: 12 februar 2014 - 16:08 - Svar

Europa står overfor en skillevej. De politiske beslutninger, der vedrører indvandringen og indvandrerne, der laves inden for det næste 1-2 år bliver altafgørende for Europas fremtid.

Skal Europa være “multikulturel” og ligne balkans krigstilstande eller skal Europa være en fri zone i en tiltagende diktatorisk verden?

Morani ya Simba

Posted: 12 februar 2014 - 17:46 - Svar

“Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen”

Et lignende tal må formodes at gælde blandt etniske danskere. Dvs at ubehagelige spørgsmål som politikere og embedsmænds “ret” til at agere mod landets interesser og et massivt flertals ønsker, drager det nuværende systems samlede legitimitet i tvivl. Som udgangspunkt anerkender jeg ikke legitimiteten af nogen ikke-demokratisk styreform.

“Svenske småbørns sociale intetkøn”

Og her er vi ovre i børnemisbrug i en stil der ikke lader noget tilbage i forhold til Sovjet når det gælder om at mase ulækker ideologi ned over børn.

Der er så meget bullshit i Europa og den uansvarlige og arrogante måde at det bliver styret på, både EU og enkeltnationerne, at et opgør synes uundgåeligt. Desværre er jeg også så vred over den kyllingehjernede, ideologiske arrogance at jeg er ved at ønske et rigtigt opgør med hvad der ligner højforræderi fra de plaprende klasser. Men vi får se hvor toget kører hen…

Santor

Posted: 12 februar 2014 - 19:23 - Svar

Ang : Svenske småbørns sociale intetkøn.

Om en 10 – 12 år når de første ægte kønskonstruerede børn løber ud i samfundet uden beskyttelse fra deres “skytsengle” så er der en flok unger der meget hurtigt skal lære at være mennesker blandt mennesker og det kommer til at koste syge, sårede og døde.

    Marit

    Posted: 15 februar 2014 - 18:20 - Svar

    Her går de svenske såkalte “genuspedagoger” aktivt inn for å gjøre småbarn kjønnsforvirrede og sinnssyke på sikt. Hvilket vanvittig eksperiment ! De MÅ stoppes !

Angela

Posted: 12 februar 2014 - 20:48 - Svar

Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen. Om det vore så väl att 90% ville lämna EU i stället så löstes de flesta problemen i Europa ganska snart. Europas suveräna stater behöver ingen överrock för att kunna existera tillsammans med varandra.

Vilken lättnad för Europas folk. Och hela världen skulle ta ett skutt framåt om tvångströjan försvann och folk fick börja leva i stället för att bara försöka överleva fimbulvintern.

Allan Hansen

Posted: 13 februar 2014 - 15:05 - Svar

Om kromosomer.
“Køn eller ikke køn
eller bare intetkøn?
Meget morsomt.
Biologiens mosaik er en gåde.
Mennesket består af milliarder af celler
men det startede med én. ( et øje består af 25 millioner celler).
Historien om menneskets biologiske udvikling er
en historie om skiftende arvestof – om det medfødte.
Det var den østrigske munk Gregor Mendel ( 1822-84), som for første gang underkastede arveligheden en videnskablig undersøgelse.

Alle menneske består af 23 kromosomer, om
du er sort eller hvid, høj eller lav gør ingen
forskel.
De 22 kromosomer er de såkaldte twin
kromosomer, som du har arvet fra dine forælder
11 fra din far og 11 fra din mor, om din far er skomager
og din mor er overlæge eller omvendt gør ingen forskel.
( det er nu sjældent, at en overlæge er søn af en skomager – det vender vi tilbage til).
Hvert kromosom indholder sine specielle gener.
Generne er alt for små til at de kan ses i et mikroskop
men vi vi ved, hvor de findes. De ligger ordnet i en bestemt
rækkefølge langs de trådlignende kromosomer i cellekærnen.
Eftersom vi arver to sæt kromosomer ( et fra hver af forældrene),
må vi arve to sæt gener).
Det treogtyvende kromosom kan naturligvis ikke
være et twin kromosom for det er dette kromosom, der
afgøre hvilket køn man bliver ( men som vi ved kan dette
kromosom godt drille lidt.)
Kort efter befrugtningen deler ægcellen sig og
danner to datterceller. Men før dette sker, bliver kromosomerne
( med generne) nøjagtig kopieret, så begge datterceller får kopier af de oprindelige. Alle kropens celler – muskelceller, benceller etc.
skriver sig på denne måde oprindelig fra ægcellen, idet kromosomerne gang på gang bliver kopieret, og cellerne deler sig.
I disse kromosomer ligger “koden,, til din sociale og kulturelle
arv, og den er svær, at løbe fra – DNA.

Vi kunne også udtrykke det således, at generne sætter visse grænser
for vækst og udvikling. Inden for disse grænser lærer kroppen
at tilpasse sig omgivelserne. Det vil sige, at hvert træk hos os er et
produkt af sammenspillet mellem arv og miljø.

Leave a Comment