24
apr
Seneste opdatering: 24/4-14 kl. 1640
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Hvis Condell havde været svensker, ville han allerede sidde i fængsel.

Who is in More Trouble: Wilders or The Netherlands?

Wilders vil befri marokanske vaneforbrydere og socialbedragere fra deres hollandske statsborgerskab. Etablissementet himler, 76 % af hollænderne er enige med ham:

Wilders has the numbers to support his concern. Statistics show that 65% of all Moroccan youths have been arrested by police, and that one third of that group have been arrested more than five times. Wilders emphasizes the inordinate costs associated with the disproportionately high number of Dutch Moroccans registered as social welfare beneficiaries and who are implicated in welfare fraud.

Wilders proposes that Dutch Moroccans who are habitual criminal offenders should be deprived of their Dutch passports and sent back to Morocco, an act that is possible as all Moroccans and their descendants are, by Moroccan law, prohibited from relinquishing their Moroccan passports.

Although the proposal is being used by Wilders’s opponents as either a laughing stock or beating stick, the merits of the proposal are rarely elaborated on, including even by Wilders. A recent poll showed 76% of Dutch voters to be in favor of the measure. Gatestone

18 % av de nyfødte i Norge i 2013 hadde innvandrerforeldre

Af Christian Skaug

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) har i dag lagt frem opp­da­tert sta­ti­stikk over inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Norge. I løpet av 2013 økte den med 48.700 per­soner, for totalt å utgjøre 759.200 per­soner pr. 1. januar 2014 – det er ca. 15 % av folke­meng­den i Norge. SSB opp­ly­ser at den største inn­vand­rer­grup­pen er fra Polen.

Dette er tall for samt­lige alders­grup­per, både i første og andre gene­ra­sjon. Hvor­dan er så utvik­lin­gen for andre generasjon?

Antall norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre økte med 9 000 per­soner i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne grup­pen var det fort­satt flest som hadde for­eldre fra Pakis­tan, i alt 15 600. Det var 9 800 norsk­fødte med soma­liske for­eldre, og 8 200 som hadde for­eldre fra Irak.

Denne grup­pen består av svært mange unge. Hele 72 pro­sent var yngre enn 16 år per 1. januar 2014, og kun 6 pro­sent var 30 år eller eldre.

Norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre utgjorde 18 pro­sent av alle barn født i Norge i 2013.

Ande­len nyfødte i Norge som består av andre­ge­ne­ra­sjons­inn­vand­rer, nær­mer seg altså en fem­te­del. Det er sann­syn­lig­vis en over­ras­kende høy andel for de aller fleste. Basert på tall fra 2012, har vi tid­li­gere obser­vert at de var omlag en sjette­del. Utvik­lin­gen går hurtig.

Av tal­lene oven­for er det nokså klart at ande­len ikke-vestlige blant disse er høy. Vi vet ikke hvor høy, men sta­ti­stikk vi tid­li­gere har omtalt, viser at omlag 87 % av de norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre som ble født mel­lom 1972 og 1994, var ikke-vestlige. Men i hvil­ken grad det blir østeuro­pe­iske barn eller ikke-vestlige barn som fødes i disse tider som kom­mer til å prege frem­ti­dens Norge, kan altså ikke leses direkte fra offi­si­ell statistikk.

Det er Oslo og omegn som for­and­res mest:

Det bor inn­vand­rere i alle lan­dets kom­mu­ner, men det er klart flest inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre i hoved­sta­den – både rela­tivt og abso­lutt. Det var bosatt 151 700 inn­vand­rere og 45 900 norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre i Oslo ved inn­gan­gen til 2014. Det er 31 pro­sent av folke­tal­let i hoved­sta­den. Som i de fore­gå­ende årene føl­ger østlands­kom­mu­nene Dram­men og Løren­skog, med hen­holds­vis 26 og 24 prosent.

I en NTB-melding over samme sak gjen­gitt hos Avi­sen Agder, er man hen­syns­fulle nok til ikke å nevne det med fød­sels­tal­lene. Deri­mot var den sør­landske vrien på nyhe­ten uimotståelig:

Ved årsskif­tet var det nes­ten like mange inn­vand­rere fra Polen i lan­det som det er inn­byg­gere i Kristiansand.

Det samme var SSBs eget bero­li­gende middel:

Tal­let på inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre økte med 48.700 per­soner i fjor. Dette er den laveste pro­sent­vise veks­ten siden 2006.

Vi roer ned. Dette går bra. Not­hing to see here. Move along.

SSB: Inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre, 1. januar 2014


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 24 april 2014 - 13:44 - Svar

Tycker ändå att Pat Condell framstår som lite begränsad i sina rabiata jämförelser och utfall, i sina genomgående totalsågningar av så mycket som möjligt, ja allt, av negativ utmålning av islam som han kan komma på, och samtidigt kanske lite väl mycket – hyllande – , av den s.k. västerländska – moderna modernismens – ensidiga förträffligheter och – ofelbarheter -?…..

Han verkar – glömma bort – (?) all krigiskhet, allt våld, allt förtryck och alla onådiga, brutala, råa, mördande och dödande – erövringskrig – som också den s.k. västvärlden har ägnat sig åt? I just västvärlden? (Men även annorstädes, inte minst England, men även Nederländerna och Spanien m.fl.)
Alla avrättningar av – motståndare – , t ex vid både Stockholms och Linköpings blodbad här i Sverige?
USA´s två blodiga krig, frihetskriget och inbördeskriget.
Det 30-åriga kriget mellan protestantism och katolicism. Denna motsättning som väl började ta form runt slutet av 1400-talet, och början av 1500-talet. Kanske i och med boktryckarkonstens framväxt.
Inte att förglömma är också det eviga brutala kämpandet och – släktfejderna – i det s.k. 100-årskriget mellan engelska och franska kungahusmedlemmar och deras respektive anhängare, där också mördande och dödande stod på – dagordningen – …

För att också då inte nämna en sanslöst fanatisk och brutal kommunism, som verkligen kallsinnigt och förblindat, för den s.k. – goda sakens skull – (!), dödade, lemlästade, brände, fängslade och massmördade – motståndare -, s.k. – kontrarevolutionärer – , i parti och minut och i mångmiljontal.

Och naturligtvis inte att förglömma även den fanatiska och desperata nationella socialismen, under 2:a världskriget, med sina efterapningar av kommunismens massdödande i – arbetsläger – , och – slavfångläger – , samt också då inte glömma ett fruktansvärd massa mördande och dödande under det förödande 1:a (europeiska) världskriget, där européer slogs mot européer i en – mördande och dödande nit -.

Så…..

Människan är tydligen som – varelse – en mycket, mycket krigisk – art – ? Som uppenbarligen och tydligen kan visa sig, som – sig själv -, i både den ena och den andra – ideologin, läran, trosriktningen, religionen och politiska ismen?…

De regler och lagar som islam förespråkar kring samhällsliv, familjeliv, äktenskap, synen på kvinnor och män som åtskilda i livsuppgift och – funktion – , synen på barnäktenskap, (eller äktenskap med idag västerländska ögon mycket unga flickor, och kanske också då kusinäktenskap, eller andra relativt nära familjemedlemmar som ingår äktenskap, t ex med syskonbarn, syskonbarnbarn, osv. (som f.ö. har praktiserats av otaliga kungliga och adliga släkter och ätter i Europa, som även ingått äktenskap med från 10, 11, 12, 13, 14 årsåldern), osv.), om stränga straff, och även kroppsstraff vid överträdelser av olika s.k. lagar och regler för familjeuppehållande syfte, och därmed s.k. samhällsuppehållande lagar och regler, så kan man se att sådant även har praktiserats av – västvärlden – , för inte alltför länge sedan….

Inte för att för den skull vilja – försvara – dessa lagar men endast för konstaterandet av en verklighet.
….

Det som ändå eventuellt av vissa kan ses som en positiv fördel kring islam, kanske ändå handlar om förbuden mot att handskas med – ränta – vid lån?…

Vem vet….

….

Att tro sig om att genom – förakt, hån, förlöjligande, fördömande, kritik osv., kunna förändra 1,5 miljarder muslimer (?), som Pat Condell verkar tro sig om (?), som dåinte själva vill förändra sig, (utan tvärtom, ju mer – anmärkningar på, ju mer kritik mot, ju mer attacker mot, desto ivrigare – självförsvar – och fasthållande av sina traditioner, sin kultur, sin ideologi, sin lära, sin identitet? Vem vet…), det är ändå kanske lite….ja, vad kan man kalla det….? – Övermaga – ? Eller kanske ett lite bristande historiskt – perspektiv – ?…

  Kuffarten

  Posted: 24 april 2014 - 15:15 - Svar

  “Att tro sig om att genom – förakt, hån, förlöjligande, fördömande, kritik osv., kunna förändra 1,5 miljarder muslimer (?), som Pat Condell verkar tro sig om (?), som dåinte själva vill förändra sig…”

  Det er skarpt, hånende og to the point, det Condell siger. Det er netop sådan, det skal siges, og nej, han er jo ikke dum og tror, at han kan forandre den muhammedanske verden (fat chance!), men han forsøger at råbe sine britiske landsfæller op! De britiske politikere er rædselsslagne for at få en opstand/borgerkrig i UK, og derfor har de tilladt Sharia i flere muslimske områder, ligesom de samtidigt indskrænker ytringsfriheden for de indfødte briter. De kan derfor ikke udtrykke sig frit og kritisk i forhold til islam, som de kunne før i tiden. Det er disse forhold, Condell raser imod.

  Synet på barnebrude og kvinder har aldrig nogensinde blot tilnærmet sig noget, som ligner det, som islam praktiskerer i dag!! Aldrig! Jeg tvivler på, at du kan finde ét eksempel som mohammad, der giftede sig med en 9-årig pige, ikke engang om du så går tilbage til stenalderen. Da de gamle kongehuse lovede deres unge prinsesser og prinser bort i en ung alder, da var det ikke til samliv, for begge parter var ofte blot børn, og de begyndte samlivet langt senere.

   Bergfast

   Posted: 24 april 2014 - 17:41 - Svar

   Kuffarten sa:…” Da de gamle kongehuse lovede deres unge prinsesser og prinser bort i en ung alder, da var det ikke til samliv, for begge parter var ofte blot børn, og de begyndte samlivet langt senere.”..

   Det märkliga är då ändå att många av de – unga fruarna – (barnen, flickorna, kvinnorna, drottningarna, prinsessorna, furstinnorna, grevinnorna et cetera), började föda barn från (12), 13, 14, 15 års ålder…..

   Det är enkelt att studera och följa, (på internet), alla de olika europeiska kungafamiljernas inbördes släktförhållanden. Deras åldrar vid äktenskap, barnafödslar osv. Samt också många inflytelserika släkters och bemärkta ätters förhållanden, och deras många kusingiften och andra nära släktgiften, från tidig medeltid, och ännu tidigare, och fram till våra dagar.

    Bergfast

    Posted: 24 april 2014 - 18:40 -

    Man kan t ex börja med:

    Matilda av England, även kallad Kejsarinnan Maud, född 7 februari 1102.

    Sju år gammal, blev hon bortlovad till den tyske kungen Henrik V och sändes till Tyskland år 1111, (då hon alltså var 9 år gammal).

    Maud och Henrik gifte sig i Worms 7 januari 1114, (då hon alltså var 12 år gammal).

  steen

  Posted: 24 april 2014 - 16:46 - Svar

  Hvis det bare var hans beskidte fantasi:

  A Pakistani Christian couple have been sentenced to death for blasphemy after allegedly sending a text message insulting the Prophet Muhammad.

  Nu er han også ateist, jeg springer hans andre antireligiøse videoer over, jeg kab ikke se, det er relevant at angribe kristendommen, der får 100.000 myrdet hvert år, hovedsageligt af muslimer.

  Marit

  Posted: 25 april 2014 - 15:15 - Svar

  En STOR takk til den utrettelige Pat Condell som forteller og forteller om den ufattelige og barbariske ondskapen islam representerer mot menneskeheten. Endog på en humoristisk måte.

  Dommen mot vestlige politikere som har næret denne giftslangen islam ved sitt bryst, vil bli hard. Når den grimme sannhet en gang går opp for folk flest, og de våkner til bevissthet når alle materielle goder tar slutt, vil det bli ragnarokk. Hvis ikke noe drastisk skulle skje før den tid. Repatriering av onde elementer f.eks.

  For ingen trær vokser inn i himmelen.

HH

Posted: 24 april 2014 - 15:45 - Svar

Jag satt funderande över VAR det fundamentala problemet ligger. Nyss hörde jag i radion om tre läkare från väst – Läkare utan gränser antar jag – som vill hjälpa genom sin kunnighet att de blivit skjutna och helt enkelt dödade. I Afghanistan.

Sen kom mina tankar. Vi tror att vi gör gott. Vi tror att vi hjälper, om så med bomber och granater. Men ett antal av de här människorna VILL INTE ha någon hjälp via västlig kultur! Ska vi fortsätta bomba och skjuta dem till begrepp som demokrati, skolor även för flickor och allt det andra?

Samma sak gäller Afrika. Jag känner en ung man från Nigeria som verkligen jobbar häcken av sig här i Sverige. Han berättade för mig om sitt hemland. Han tillhör gruppen ibo och sen finns det andra grupper eller klaner med andra namn. Han berättade om de fundamentala skillnaderna i utbildning, rikedom och – fattigdom. Oljan ni vet. Och om det nu finns rikedom i landet, hur fördelas den? Inte alls blev svaret. De fattiga fortsätter att vara fattiga. Inga spår av fördelning, att hjälpa de fattigaste till kunskap och delaktighet i detta samhälle.

Vår uppfattning här, i våra europeiska länder, om allas rätt i samhället tycks vara fullständigt okända teser i dessa länder med sitt osannolika mörker. Och islam t ex i Afghanistan måste helt enkelt handla om det enda medlet att hålla folk i schack och okunskap. Och kvinnorna som slavar.

Sent glömmer vi väl alla den där unga flickan som sköts för att hon ville gå i skolan och lära sig. Taliban-attentat alltså. Sedan har hon visats upp för sitt kurage och sitt mod.

Nej, som jag ser det – det här går helt enkelt inte ihop. De hårdföra VILL inte ha vår världsbild och vår kultur. Och vi vill inte ha deras.

Mer bomber?

HH

Posted: 24 april 2014 - 15:49 - Svar

Rättelse: “Sen glömmer vi väl alla ALDRIG” .

Bjovulf

Posted: 24 april 2014 - 17:10 - Svar

Caught on camera: Moment brazen cashpoint thieves swarm around middle-aged tourist near Notre Dame cathedral in Paris and take his money

[ Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før vi for alvor ser disse fænomener på den samme skala her i Norden som i Paris, for vore lallenaive, uvidende og dybt uansvarlige politikere vil jo bare ikke vågne op til virkeligheden og erkende omfanget af deres katastrofale fejltagelser, så hvordan skal de selvsamme folk nogensinde kunne løse de problemer, de selv har medvirket til at skabe? ]

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2609769/Caught-camera-Moment-b razen-cashpoint-thieves-swarm-middle-aged-tourist-near-Notre-Dame-cath edral-Paris-money.html

An aggressive gang of Roma sneak thieves surround a tourist
Within seconds they casually try to help themselves to his money
Police last week called for the ‘systematic eviction’ of Roma

With the bells of Notre Dame heralding a glorious Easter Sunday morning, a tourist uses a cash point a short stroll from the ancient Paris cathedral.

Within seconds he is surrounded by an aggressive gang of Roma sneak thieves, who make no secret of what they want from him.

Feeling hands on his back and arms, the middle age man turns around in horror to see the utterly fearless gang casually trying to help themselves to his money.

Bergfast

Posted: 25 april 2014 - 18:25 - Svar

Hela den politiska projektet med – multikulturalism – , är egentligen ett ganska märkligt projekt….

De politiker och journalister som så att – rättar in sig i ledet – och som verkligen är snabba att vilja beskylla och benämna alla och envar medborgare som är kritiska till invandringspolitiken, för att vara – onda, elaka, illvilliga, rasistiska, fientliga, osv. osv.. bidrar till ett – hetsande – , samt också till att – skrämma upp – , människor, inte minst invandrade människor….?

Detta kan man se när arbetsplatser och skolor vill – vägra – politiska besök från SD t ex.?
Dessa arbetsplatser och skolor säger då att de – känner sig otrygga och rädda – , för dessa politikerbesök från SD?….

Frågan är då: Vilka är det egentligen som först, störst, främst och mest har – skrämt upp dem – ?

Svar: Etablerade massmedier och etablerade politiker med sina skräckbeskrivningar av hat, fientlighet, – rasism och främlingsfientlighet – osv., är de som då naturligtvis har förmått och förmår just – skrämma upp -, en hel del, främst kanske då just invandrare….

Sedan om man tittar på den andra sidan vad gäller olika synpunkter vad gäller invandringspolitik, och särskilt då de som också mycket gärna verkar vilja – skrämma upp människor -, eller verkar vilja – hetsa upp människor – genom att vilja fokusera på och bevisa att muslimer är farliga? Vill fokusera på de eventuella – degenererade muslimer – , eller på det slödder till aggressiva, hotfulla och farliga muslimer – , eller på – kriminella muslimer – , som naturligtvis också finns precis som det inom alla olika slag av befolkningar finns en viss andel som faktiskt är mycket – asociala psykopater – , kriminella mördare, tjuvar och banditer osv.

Men saken är den, att genom denna fokusering på just misslyckade och asociala muslimer, (som kanske inte ens är troende muslimer?), så verkar det ´å sin sida också vilja göra människor rädda för, arga på, hatiska mot i – första hand- islam och muslimer?

Efter fokusering mot islam och muslimer, så kommer i andra hand en fokus på kritik mot politiker eller journalister som förespråkar en överdriven och oansvarig invandringspolitik?

På detta sätt så – stödjer – i praktiken BÅDA sidor kring invandringspolitikens vara eller – mindre vara – , frambringandet och därmed framväxandet av en konfrontations- konstellation mellan just två olika definierbara grupperingar i samhället?
De bidrar alltså verkligen BÅDA sidorna, för att det eventuellt inom de europeiska nationalstaterna skall braka loss, i större eller mindre sammandrabbningar, av mer eller mindre våldsam art, och i större eller mindre inbördeskrigsformer, förr eller senare?

OM det då slutligen verkligen – lyckas – , och detta verkligen sker, att åstadkomma urartade konflikter mellan just islam och övriga samhället, så kan man ju verkligen kanske säga att båda sidorna TILLSAMMANS har BIDRAGIT till den – utvecklingen – ?

En sådan – utveckling – önskas nog inte alls av en majoritet av medborgare, varken i Sverige eller inom någon nationalstat i Europa, och varken av ursprungsinvånare eller invandrade.

Ur ett sådan förmodad och trolig önskan är kritiken av invandringens negativa sidor inte funktionell. Att istället fokusera på och inrikta mot själva – invandringspolitiken – och kanske egentligen inte så mycket mer, är då betydligt mer funktionellt.

Fokus på kriminella av olika slag, och fokus på deras vanartighet, deras respektlöshet, deras degeneration och – fientlighet – mot vanliga människor, har inte en upplyftande effekt utan denna fokus ökar istället eventuella rädslor, avsky, förakt och hat? Detta är negativa känslor, och känslor som bryter ned människor istället för att lyfta upp dem…

Kriminalitet finns i alla samhällen, i alla former och storlekar. Kriminalitet kan ske på förfinade och subtila sätt utan den minsta synliga simpla råhet eller brutalitet. Det är kriminalitet som kanske ibland kan orsaka stora skador för många människor, ja, på hela företag och på hela samhällen.
Men det är kriminalitet som ofta inte riskerar att avslöjas, och heller inte skrämma upp vanliga människor?

Men rå, brutal, överfallande och kroppsangripande kriminalitet, såsom stölder, rån, överfall med knivar och pistoler osv., det skrämmer lättare upp försvarslösa människor och är kanske därför lättare för massmedier och andra att uppmärksamma?

Skrämda, skärrade, rädda, upprörda människor tenderar att istället för att kunna reflektera särskilt klart, kanske bli lättmanipulerade och lättövertalade åt än den ena eller än den andra politiska inriktningen, men de blir kanske inte på djupet så särskilt förändrade i sina inställningar?…

Därför fungerar nog en fokusering på kritiska synpunkter på själva invandringspolitiken bättre, när det gäller att verkligen kunna motivera och verkligen övertyga människor att vilja rösta för en begränsad och sansad invandringspolitik..

Vilka, vem eller vad, önskar sig en dramatisk – utveckling – där ökade rädslor, fruktan, avsky, förakt och eventuellt också – hat – , ökar?

Två olika identifierade och demoniserade motsatta poleringar – , inom nationalstaten, som till slut vill– drabba samman – ?……

Vilka önskar sig detta scenario egentligen?… Vilka?…För Vad?…För Vem?…

Egentligen?…

Invandringspoltiken inom de euroepiska nationalstaterna är inte först och främst några invandringsgrupperingar ansvariga för att ha åstadkommit eller genomdrivit.

Den är nationerna själva ansvariga för.

Och särskilt ansvariga är då politiska etablissemang, politiska ledningar, som är nödgade att lyssna uppmärksamt till ett mycket inflytelserikt och mäktigt multinationellt näringslivs önskningar och viljor, samt också journalistkårer och massmedier, många av dem lika ivrigt lyssnande till det internationella näringslivets viljor, och kanske också även själva med en agenda och en egen vilja att verkligen genomdriva denna för alla människor förvridna, fanatiska och fördärvliga, samt också för alla fördärvande, – multikulturalism -, i just endast, märkligt nog, ifrämst de europeiska nationalstaterna och t ex inte i Sydamerika, eller i Asien, eller i Japan, Kina, Afrika eller i Mellanöstern, utan just endast i de europeiska nationalstaterna….

Tråkigt nog…

  Bergfast

  Posted: 25 april 2014 - 20:25 - Svar

  Ber om ursäkt för en massa språkliga och grammatiska felformuleringar i ovanstående text..

  T ex …Det och den på fel plats, samt….”ökade poleringar”…(?! Fniss, skratt..!)

  …”poleringar”.. skall naturligtvis egentligen vara -… polariseringar.

  Eller egentligen eventuellt… …växande polariseringar….

  Eller kanske … växande positioneringar med ökade rädslor, anklagelser och aggression på vardera sida…

  Bergfast

  Posted: 4 maj 2014 - 10:11 - Svar

  Menade – märkligt nog -…, istället för – tråkigt nog -…

Leave a Comment