5
maj
Seneste opdatering: 5/5-14 kl. 2045
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Geert Wilders, who has a fatwa issued against him for his views on Islam, wants to form an anti-EU bloc with Nigel Farage’s party.  Dutch MP Seeks Tie-In With UKIP

Svensk sensur

Av ELIN ØRJASÆTER på Document.no

En kri­tisk bok om inn­vand­ring har blitt best­sel­ger i Sve­rige. Komisk nok debat­te­res den bare i Danmark.

Sve­rige det lan­det i Ves­ten som mot­tar flest flykt­nin­ger i for­hold til befolk­nin­gen, Malta og Kyp­ros unn­tatt. Ni av ti asyl­sø­kere har ikke papi­rer på hvem de er. Sve­rige gir dem like­vel opp­hold, i et langt større omfang enn andre nor­diske land. De stil­ler hel­ler ikke krav til fami­li­ens for­sør­ger­evne ved familiegjenforening.

Boka ”Invand­ring och mør­klägg­ning” av Karl-Olov Arnst­berg og Gun­nar San­de­lin er en kri­tisk gjen­nom­gang av denne sær­svenske inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Boka har solgt i ti tusen eksemp­la­rer. De første fem tusen ble solgt uten medie­om­tale. Eneste unn­tak var Aft­on­bla­det, som slak­tet boka under over­skrif­ten ”Samma gamle rasism”. Artik­ke­len var illust­rert av mar­sjere­nede nyna­zis­ter, i seg selv en grov tra­kas­se­ring av de to skik­ke­lige forfatterne.

Dans­kene deri­mot, har gitt boka fått solid omtale. I Jyl­lands­pos­ten ble den kalt ”den vik­tigste svenske bok på mange år”. Filo­so­fen Lars Østman kalte den mor­somt nok ”Sve­ri­ges for­budte bog” i Ber­ling­ske.

For­fat­terne, hen­holds­vis pro­fes­sor i etno­logi og jour­na­list, er sær­lig opp­tatt av at inn­vand­rer­nes mang­lende del­ta­kelse i arbeids­li­vet. Inn­vand­rerne til Sve­rige er for en stor del analfa­be­ter, mens svenske arbeids­plas­ser er tek­no­logi­in­ten­sive og kre­ver solid grunn­ut­dan­ning. Ghet­to­fi­se­rin­gen gjør at andre­ge­ne­ra­sjon ikke inte­gre­res. Uten­riks fødte utgjør fem­ten pro­sent av befolk­nin­gen men hele 60 pro­sent av trygde­bud­sjet­tet. Kri­mi­na­li­te­ten i ghet­to­ene er enorm. Svenske medier opp­gir ikke gjer­nings­man­nens etni­si­tet ved for­bry­tel­ser. Folk har ikke godt av å vite det, mener svenske medier.

For­la­get Troll­tekst, der jeg er med­eier, utga ”Invand­ring och mør­klägg­ning” som ebok i fjor. En dag på sen­høs­ten eks­plo­derte sal­get gjen­nom nett­si­den vår. For­fat­terne hadde nem­lig ryk­ket inn en hel­si­des annonse for boka i Dagens Nyhe­ter, for å gjøre boka kjent. Annon­sen, som over­ho­det ikke var rasis­tisk etter norsk måle­stokk, avfødte raseri i svensk kul­tur­elite og demon­stra­sjo­ner på gaten. Til og med en bis­kop, Åke Bon­nier, gikk hardt ut mot Dagens Nyhe­ter fordi de hadde tryk­ket den ”rasis­tiske” annon­sen. Som bokas ebok­for­leg­gere satt vi litt for­bløf­fet på side­lin­jen og bivå­net brå­ket i Sve­rige.

Vi hadde også utgitt essayet ”Opp­dra fol­ket” av Bjørn Stærk tid­li­gere den høs­ten. Svensk elite lyt­ter ikke til fol­ket, de vil hel­ler opp­dra det, hev­der Stærk. Harde fakta om inn­vand­ring anses ikke som sunt for fol­kets opp­dra­gelse og blir der­for for­tiet. Debat­ten om annon­sen ble en eneste lang bekref­telse på at Stærks ana­lyse var riktig.

Harald Eia fram­he­vet også nylig,den store avstan­den mel­lom svensk elite og folk, under over­skrif­ten ”Så får man inte säja” i Klasse­kam­pen: Mens bare 16 pro­sent av nord­menn har ingen eller liten til­lit til mediene, sier hele 44 pro­sent av svens­kene at de har ingen eller liten til­lit til sine medier, ifølge under­sø­kel­sen Eia refererer.

Hilde Sand­vik, Kultur- og debatt­re­dak­tør i Ber­gens Tidende fulgte på med en artik­kel i danske Poli­ti­ken, under over­skrif­ten ”Somet­hing is rot­ten in the state of Sweden”. Hun påpekte den sterke selv­sen­su­ren i svenske medier, paral­lellt med at svens­kene fak­tisk har en sterk fascis­tisk tra­di­sjon. Det er en eks­plo­siv og far­lig miks. Hver 1. mai mar­sje­rer svenske nyna­zis­ter i Jönköping.

I går stop­pet Troll­tekst sal­get av ”Invand­ring och mør­klägg­ning” Hvor­for? Fordi for­fat­terne har lagt ut boka gra­tis på nett. En god tekst lar seg ikke stanse. Heldigvis.

Til høs­ten er det valg i Sve­rige. At boka er blitt gra­tis og til­gjen­ge­lig for alle er et lovende opp­spark for valg­kam­pen. Debat­ten om inn­vand­ring bør ikke over­la­tes ekstremister.

Artik­ke­len står i  Vårt Land idag, som  har endnu en artikel om bogen Innvandringskritisk bok er blitt bestselger i Sverige

– Svensk presse burde benytte anledningen en slik bokutgivelse gir, til godt og grundig journalistisk arbeid, sier Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Sensurerer kritikk. Debatt­redaktør Sandvik skrev nylig kritikken «Something is rotten in the state of Sweden», der hun kritiserte svenskenes «sensur» av innvandringskritikk. Hun tror nettpubliseringen kan gi en ny sjanse til å diskutere boken.

– Svenske medier bør slutte å late som om denne boken ikke fins, sier Sandvik, som synes det er rart [mærkeligt] at ikke de større mediene har brukt anledningen til å diskutere saklig de problemstillingene som tas opp i boken, gjerne ved å imøtegå fakta eller gjennom problematisering. Sandvik skriver for tiden bok om debattkulturen i de tre skandinaviske landene.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


steen

Posted: 5 maj 2014 - 16:17 - Svar

Det skal nok lige siges, at Sverige har overhalet Malta.

Bemærk: I artiklen Innvandringskritisk bok er blitt bestselger i Sverige udtaler Henrik Arnstad, ikke uden at gøre sig selv til grin. Denne journalist f. 1967 gør sig til grin, fordi han affærdiger en bok skrevet af to meget ældre og mere erfarne, en meriteret professor og en journalist-socinom.

” Jeg leser ikke sånne rasist­bøker.”

Og se afsnittet af Hilde Sandvik nederst.

Alt for få ikke-svenskere har blik for, men dyk ned i underskoven af svensk net, og du ser ikke så mange ekstremister, antisemitter og racister andre steder i Norden. De er også forklaringen på, at SD har haft det umanerligt svært. Det er ikke SD’s fortid, alle partier har – ligesom mennesker – mørke pletter i deres fortid.

Det er Sveriges fascistoide potentiale, der skræmmer alle, og med god grund. Det skræmmer dem i en sådan grad, at næsten ingen tør nævne det. Det har dog ikke stoppet pædagogerne i at brygge deres heksebryg sammen.

Det var meningen, statsreligionen pædagogik skulle have fjernet dem, mens dens virkning har nærmest været modsat. De gør det desværre alt for let for fjolser som Henrik Arnstad.

Sverige er nu den perfekte krudttønde, der venter på sit “skud i Sarajevo”. Fem år? Tyve år? Nogen vil affyre det.

Hun påpekte den sterke selv­sen­su­ren i svenske medier, paral­lellt med at svens­kene fak­tisk har en sterk fascis­tisk tra­di­sjon. Det er en eks­plo­siv og far­lig miks. Hver 1. mai mar­sje­rer svenske nyna­zis­ter i Jönköping.

Og nu skal vi ikke helt glemme de mange og voldelige venstrekstremister. Sverige er ikke Landet Lagom, jeg ved ikke hvem, der har fundet på det vrøvl.

HH

Posted: 5 maj 2014 - 16:23 - Svar

Vilken märklig tid jag lever i. För något år sen mitt i sommaren stod jag med några tillfälliga danska bekanta – vi möttes av en händelse på en vacker blommande plats – och tillsammans sjöng vi våra länders nationalsånger. Vi var ungefär lika gamla och hade lärt oss de så kallade stamsångerna i våra skolor.

Men skam meeej! Birgitta Dahl är en f d socialdemokratisk minister som nu anser att vår svenska nationalsång är en skam eftersom den talar om vår krigiska forntid! “Då ärat ditt namn flög över Norden”. Var det Karl XII som spökade? Dahl är inte inläst på svensk historia. Karl XII:s krig började med ett försvar och återtagande av svenska provinser. Han var smord till detta värv!

Huvva, huvva! Vi ska verkligen skämmas för vår historia som är så grym, så grym. Mkt värre än det som händer i Ukraina eller Nigeria. Så nu vet ni detta, svenskar!

I radion talar en röst om hur fel SD är som bara vädjar till känslor. Och det gör minsann inte andra partier! Ni läser rätt. Alla andra partier vädjar enbart till förnuftet. KD? Gud? Folkpartiet? V som i vänster som kommunism? Lenin och Stalin den store läraren? Miljöpartiet som vårdar varje mask och inte vill låta folk bo i glesbygd?

Ja herrejesses! Men jag ska rösta i EU-valet och det tycker jag ni alla andra ska göra också. Vi ska visst inte överge europatanken. Vi ska ta bort det som är dumt och bejaka det som är bra!

  steen

  Posted: 5 maj 2014 - 17:03 - Svar

  @ HH: Visse dage har jeg ikke kræfter til at høre det. Jeg har flere svenske venner, der har det på samme måde, det trøster mig.

  De skulle prise sig lykkelige over Sverigedemokraterne, sammenlignet med hvad de ellers vil få og allerede har.

  Det er danskernes lykke, at DF er bredt accepteret, at Pia er blevet Ridder af Dannebrog osv. Vi har dog også haft vores “svenskere”. Tøger Seidenfaden kunne ikke forstå den enkle logik, jeg beskriver her, men man kan jo være så højuddannet, at man kun forstår indviklede ting.

  Utlandssvensk

  Posted: 6 maj 2014 - 02:21 - Svar

  Jaha, Birgitta Dahl klagar….

  68-tanterna har verkligen ingen som helst skam i kroppen.

  Googla Birgitta Dahl och Pol Pot…….

Peter Andersen

Posted: 5 maj 2014 - 22:17 - Svar

“A Dutch MP who leads a far-right party in the Netherlands has said he hopes to join forces with UKIP”

Jeg har stadig svært ved at se hvad “far-right” der er over, at kritiserer islam.

Men så længe “far-left” pressen har mulighed for, at gøre brug af sådan et sprog, tør vel hverken DF eller UKIP associere sig med Wilders…

I øvrigt stejler Googles stavekontrol over ordet far-left..? Det er der åbenbart ikke noget der hedder…

steen

Posted: 5 maj 2014 - 22:31 - Svar

Journalister må man lære at leve med – alternativt undgå, naturligvis. 9/10 del af befolkningen ser ikke TV Nyheder

De store nyhedsudsendelser på DR og TV 2 har de seneste ti år mistet 480.000 seere. Værst ser det ud for TV 2 Nyhederne.

“The antisemitic elements of the Front National”

Jeg går ud fra, der hentydes til nogle uheldige bemærkninger fra Jean Marie Le Pen i slutningen af 80 tallet – som endda er åbne for fortolkning. Man kan google dem frem. Det er over tyve år siden, Men stadig hedder det antisemitisk om partiet i journalistjargon

  Maja Dacke

  Posted: 6 maj 2014 - 00:22 - Svar

  Men, Steen, DR har fått svenska lyssnare! (I Skåne)

  Numera, sedan flera år, ser jag inte på TV överhuvudtaget, men jag lyssnar på radio. För något år sedan slutade jag i stort sett lyssna på svensk radio. Jag har istället radion inställd på den danska tvåan – och lyssnar på nyheterna!!! Men jag räknas väl inte?

  En söndag tänkte jag att det skulle passa att höra en svensk gudstjänst med lite psalmer … Nej, jag är inte religiös och gick ur svenska kyrkan på 1980-talet. (Varför är en lång historia.) Vad fick jag höra i SR P1? Jo, arabisk musik med svensk sångtext! Snabbt till DR …

   steen

   Posted: 6 maj 2014 - 00:49 - Svar

   Det er også bedre, men bedst er http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/359357?programid=2523&playchannel =1603 – der er nemlig ingen der snakker 🙂 Hvis jeg mod sædvane vil høre nogen, der taler dansk, fortrækker jeg http://www.radio24syv.dk/ frem for P 1, der gør mig sløj med ret jævne mellemrum.

   Robin Shadowes

   Posted: 6 maj 2014 - 01:06 - Svar

   Ironiskt nog har jag gått samma väg. Tröttnade först på tv och sedan på SR. Enda skillnaden är att jag lyssnar på DR P4 istället. Efter flera år kan jag bli lite trött på låtvalet men går inte tillbaka till SR med sin infantila 30-års regel. På DR kan man i alla fall få höra mer blandad musik, även från 60- och 70-talet. Dessutom tycker jag atmosfären är allmänt mer avslappnad och trevlig än på SR.

Skåning

Posted: 6 maj 2014 - 01:14 - Svar

Jag får verkligen hoppas att UKIP, DF och möjligen även Lega Nord tar sitt förnuft till fånga och samarbetar brett med övriga invandrings- och EU-etablissemangskritiska partier. De enda partier jag tycker man kan utesluta direkt är Gyllene gryning och Jobbik (vet egentligen ganska lite om dem, men deras uniformsmarscher verkar vara av typen Svenskarnas parti).

Det här med antisemitiska Front National (och Vlaams Belang/FPÖ) är ju ren humbug. Vad journalister i enskilda länder gör, är att fullständigt medvetet epitetsätta partier i andra länder för att de vet att deras befolkningar inte vet något om dessa partier i andra länder. En fullständigt medveten strategi för att splittra det de kallar den “högerextrema vågen”. Det är sorgligt att vissa partier går på det.

Med det sagt hade jag mycket hellre sett Liberty GB och Paul Weston få 38% av de brittiska rösterna, än pratmakaren Nigel Farrage och hans UKIP.

  intetnavntak

  Posted: 6 maj 2014 - 05:42 - Svar

  Grækenland er et land som er fuldstændigt ødelagt, jeg ser intet ekstremt med gyldent daggry. Deres flag er fra før nazisterne, lige som det danske.

  SVP oprinder fra et nazistisk parti men de er ikke nazister, det er en løgn. Den stammer fra et Svensk stats støttet studie. Jeg ved ikke hvad du snakker om, angående uniforms march men demonstrations marcherne ser meget normale ud.
  Skriver jeg 1-2 dage efter Jimmie Åkesson fra SverigeDemokraterna, udtaler at SVP er nazister som er farlige. Hvor han så senere selv samme dag bliver angrebet, af kommunister 2 gange på 1 dag.

  SVP vil det samme som FN angående indvandrere, sende dem tilbage hvor de kom fra. At SVP er gået væk fra nazismen har kun gjordt dem stærkere.

  I har i Sverige ikke haft chancen for at stemme, om den anti-demokratiske indvandring. Indvandringen bliver i Sverige nu brugt, som stemme får eller øge indvandringen endnu mere.

  eussr bliver af mange direkte kaldt soviet 2,0, vi ved at EurAsian Union (Rusland) er inspireret af selv samme system.

  tror de fleste bliver overrasket over, revolutionerne i Danmark/Sverige hvis sker. Bliver af nordisk interesse og ikke nazistisk, det kan godt være kritikere selv er for dovne/gammle til at gøre noget. Men Hvis du tager indvandringen for anti demokratisk(liberty gb/Front Nationale) og har lagt mærke til det tæppe der ligger over europa ved navn eussr(ukip) Så bliv ikke overrasket, over en revolution og kald den ikke for ekstrem når den sker. Husk at grænsen må blive sat et sted af en eller anden.

  Om analytikere/politikere opgraderer truslen af en revolution, er lige meget. For det betyder at befolkningen, endeligt ved hvor meget ude på venstrefløjen de er. Så vil de huske deres nordiske historie alt mere tydeligt. Hvis de tiger ang. revolutionen, så ved de allerede at nationalisterne faktisk ligger på hele den nordiske kulturs grundlag.

   Skåning

   Posted: 6 maj 2014 - 14:59 - Svar

   Jag har inte sagt att SvP är ett nazistiskt parti. Brukar försöka begränsa det till den äkta varan, som nog i ärlighetens namn var betydligt råare än dessa har kapacitet att bli. Kryptonazister tycker jag däremot att man kan kalla dem, eller möjligen etno-nationalister om man vill vara snäll. Angående Gyllene gryning så är det inte fel att kalla dem fascister. Det är så de betecknar sig själva.

   Men till saken. Utdrag ur SvP:s partiprogram:

   “1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.
   2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.
   3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.”

   Det är alltså ens genetiska bakgrund som ska styra vem som ens ska få vistas i landet permanent. Det är otydligt hur de ska kunna realisera detta och dessutom hur man ska behandla “rasblandade”. Men enligt deras migrationspolitiska program så klargörs det tydligt att landet ska mer eller mindre rensas via “human” repatriering, där kriteriet utgörs av DNA-tester. Vidare är det otydligt vilket styrelseskick de föreställer sig.

   Det är precis den här typen av partier jag absolut inte vill se som en dominerande motpol till de ideologiskt förblindade PK-dårar som iscensätter sin massiva folkvandringspolitik hit. Jag utesluter inte själv att vi i framtiden måste börja utvisa totalt ointegrerbara och fientliga invandrade personer en masse, men det ska i så fall baseras på deras personliga “track record” och inte på deras ras. Och det kan ske med både piska och morot, dock inte obetvingat tvång utom i de allra värsta fallen (jihad-resenärer t ex).

    intetnavntak

    Posted: 6 maj 2014 - 17:30 -

    “1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

    Det er jeg ikke selv enig i, jeg vil kun have nordiske/tyske/baltiske medborgere og jeg ved det bliver den vej tingene kommer til at gå. Du tænker med stor sandsynlighed nazistiske flashbacks da du læste dette. Nr 2 og Nr 3 er ikke for meget at forlange, hvis du synes det så er der noget galt.

    “deras migrationspolitiska program så klargörs det tydligt att landet ska mer eller mindre rensas via “human” repatriering, där kriteriet utgörs av DNA-tester. Vidare är det otydligt vilket styrelseskick de föreställer sig.”

    – Stoppe indvandringen fra ikke nordiske lande, de folk der kommer ind repræsenterer ikke dem der har bygget landet. Det er udemokratisk.
    – Smide alle ud der har snydt eller lavet X lovbrud over grænse i straftid/penge.
    – Fjerne forkert givne permanente opholds tilladelser.
    – Sørge for de indvandrere der er her på tids visum, i landet overholder arbejds lovene.
    – Udgive et nyt Svensk pas for at reducere ulovligt salg, stop desuden maks replikering af pas per person og inddrag gamle pas på paskontoret.
    -Inddrag Svensk statsborgerskab efter 2 år lige som vi gør i Danmark.

    Der er intet nazistisk over at gøre disse ting og det er alt sammen demokratisk berettiget. Det er indvandring uden spørge. Som ødelægger demografen, ikke.

    Danmark/Sverige/Norge er udsat for landsforræderi, jeg vil sørge for det ikke kommer til at ske de næste mange hundrede år. Det er det der kommer til at ske. Vælg din side.

    —–
    Syvkløverens migrationspolitiske program gør det tydligt, svenskere skal være minoritet i eget land. Svenskere skal adlyde og ignorere de 160+ døde årsaget af multikulturen, plus de mange tusinder voldtægter, hvoraf kun 1 afrikansk land på jorden har flere voldtægter. Censuren og de daglige politiske angreb og fyringer på grund af politiske standpunkter.

    Tager du overhoved det her seriøst, Skåning?

Bjovulf

Posted: 6 maj 2014 - 02:20 - Svar

Dagens rigtigt gode grin 😀 – set via Uriasposten:

http://www.uriasposten.net/archives/56547/comment-page-1#comment-25482 41

Filmforsker: Morten Korch-film trækker på nazistisk tankegods

De folkekære Morten Korch-film bygger på nationalromantiske ideer, som også var typiske for nazismen [!!!], mener filmhistoriker Lars-Martin Sørensen.

[ Altså med andre ord: nationalromantik & nationalfølelse = nazisme –
Jamen, så sig det dog i det mindste lige ud af posen, lille Lars 😉 ]

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Boeger/2014/05/05/05170513.htm

05. Maj 2014 kl. 19:01

[ Bemærk også lige datoen! – DRs mageløse evne til konstant at håne danskerne og deres
kultur for deres egne licenskroner viser sig nok engang 😉 ]

Af Elisabeth Cecilie Munck

Danskerne elsker nationalromantik [ nej, nogle danskere gør, Lars ], mener Lars-Martin Sørensen, som står bag bogen ‘Dansk Film under Nazismen’. Det gjorde de før, under og efter besættelsen, men også den dag i dag.

Morten Korch-filmene, som mange nok anser for at være uskyldige folkeklenodier, var for eksempel vældig nationalromantiske, mener Lars-Martin Sørensen – hvilket ikke er helt uproblematisk. [ Øh, nå? ]

– Jeg synes, at der er et interessant perspektiv i særligt Alice O’Fredericks ståen moder til Morten Korch-filmene som for mig at se ligger i umiddelbar forlængelse af nazitysk tankegods, siger Lars-Martin Sørensen. Alice O’Fredericks var instruktør på flere Morten Korch og ‘Far til fire’-film i løbet af 1950-60’erne.

Vi kan godt lide at hygge os med nationalromantikken, men problemet er bare, at det kunne Joseph Goebbels også, siger Lars-Martin Sørensen.

[ Og? Så hvis JG var vild med samme slags mad, samlede på frimærker eller elskede de samme
sportsgrene, som mange danskere så tankeløst tillader sig at gøre det nu – endda helt uden
at du og vennerne har givet dem lov til det! – , SÅ må alle disse “væmmelige og klart
medskyldige nutidsdanskere” altså også automatisk være en slags nazister, ikke sandt?
Er det ikke i virkeligheden det, du forsøger at sige, Lars, i din såkaldte forskning? :o)

Hmm, hvor er det nu lige, vi har set denne vanvittige form for (Holberg-)logik før, Lars?
https://www.youtube.com/watch?v=yp_l5ntikaU – Monty Python – “The Holy Grail” – witch scene.

Tænk engang, at de danske skatteydere skal finde sig at betale for sådan en omgang hjemmestrikket vås og totalt virkelighedsfjerne og frelste holdninger, hvor man forsøger at udhænge helt almindelige danske borgere og deres interesser som “nazistiske”.
Jeg kunne sandelig godt finde mange steder at spare på visse typer “forskning” til fordel for noget mere fornuftig, gavnlig og produktiv forskning, hvis det var mig, der sad med ansvaret for denne pengekasse.
Forhåbentlig vil kun en forsvindende lille andel af de netop bevilligede 3 mia ekstra forskningskroner blive brugt på denne form for pseudoforskning fremover … ]

HH

Posted: 6 maj 2014 - 11:21 - Svar

Men herreduminskapare Bjowulf – börjar ni bli lika vansinniga i Danmark som i Sverige? Korch böcker som jag har på svenska, en hel radda, blev en fin dansk filmad serie som uppskattades mycket i Sverige. Jag tar mig för pannan! Jag kan icke annat!! Korch nazistisk…jo, jag tackar jag!

Igår kände jag mig verkligen eländig. Först den galna kvinnan med den p
utande underläppen som jag alltid fascinerats av – jag menar Birgitta Dahl – som anser att vår nationalsång är fel. Nu är det faktiskt så att svenskar i gemen inte är nationalistiska. Det beror helt enkelt på att vi aldrig varit ockuperade eller haft revolutioner. Den påhittade nationaldagen har inte funnits länge. Och försök komma på när England har sin nationaldag!

Men Danmark kan med stolthet tala om tiden då landet var ockuperat – i Danmark fanns inga medlöpare och den danske konge red rakt igenom Köpenhamns gator och stärkte danskarnas motståndsvilja.

Och så vitt jag vet har Danmark inte heller något ståhej under sin nationaldag. Men rätta mig om jag har fel.

Hur som helst, jag känner mig lika berövad som Steen. Jag är trött på hela sk-ten.

  Utlandssvensk

  Posted: 6 maj 2014 - 13:24 - Svar

  “Jag är trött på hela sk-ten”

  Jag med! Fy f*n vad trött jag är detta elände. Men jag kan inte sluta följa det, trots många försök. Det är som en gammal vän som har fallit in i missbruk. Man försöker och försöker hjälpa men vid någon tidpunkt inser man att det är hopplöst. Likväl kan man inte sluta att bry sig….

  Bjovulf

  Posted: 7 maj 2014 - 00:24 - Svar

  Ja, öppenbarligen – det är kanske nåt sorts virus i luften eller i maten?
  Vi har ju faktiskt haft en ganska mycket östenvind på senare tid 😀

  Langt de fleste danskere i dag ser jo kun disse gamle MK-film for at hygge sig og grine ad dem – ånden, skuespillet, det sjove gammeldags sprog, manglen på tempo, de flade vittigheder, de fjollede (silly) og naive sange, dårligt koreograferede slagsmål og den yderst forudsigelige handling etc. Der er næsten ingen, der tager dem seriøst og tror at den tid var sådan, men den var dog nok mere naiv, simpel og uskyldsren på mange måder / sätt.

  Der er så godt som ingen, der ønsker sig tilbage til den tid, selv om det er blevet
  meget “moderne” for folk som denne uvidende (okunniga) “forsker” og hans frelste PK-venner
  at påstå for at kunne pådutte DF og deres sympatisører den slags holdninger (åsikter).
  Men det er faktisk dem selv, der ikke er fulgt med tiden og nu er gået hen og blevet
  totalt umoderne – ikke den danske og de øvrige europæiske befolkninger, fordi de i stadigt
  større omfang har fået nok af de selvbestaltede og gloriepudsende EU-“eliters” skalten og valten ( ansvarslösa tiltag ) med deres gamle kulturer og engang så fredelige, velfungerende og sikre samfund, og som derfor brændende ønsker sig en helt ny og langt mere ansvarlig og fremsynet kurs med kontrol over indvandringen, fornuftige krav og skarpe grænser for værtsbefolningernes tolerance med tanke på de enorme problemer og meget uhyggelige langtidskonsekvenser, der er blevet det helt forudsigelige ( förutsägbara ) resultat af de seneste 30-40 års naive laden-stå-til-holdninger ( ja, det-går-jo-nog-bra-attituder ) på disse
  områder.

Leave a Comment