17
feb
Seneste opdatering: 17/2-17 kl. 1244
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Bruno Bertrand, François Braize og Jean Petrilli. (Bruno Bertrand er dommer, François Braize er tilsynsførende h.c. i kulturspørgsmål, og Jean Petrilli er advokat.) Snaphanens oversættelse fra Les 4 principales questions que pose l’islam radical à notre Etat de droit

Retsstaten, et af vore mest værdifulde fællesgoder, må hverken føre os til handlingslammelse eller blive en undskyldning for ikke at tage kampen op mod en barbarisk ideologi.

Den radikale islam, sharia og jihad stiller fire afgørende spørgsmål til vor retsstat[i]. Disse spørgsmål er tiltaget i betydning under den valgkamp, som vi er undervejs i, og som udmunder i at vort land skal vælge sin skæbne. Og både tidspunktet og sagen selv opildner både højreorienteret raseri såvel som venstreorienteret naivitet, eftersom disse spørgsmål er væsentlige for enhver borger.

Retsstaten, et af vore mest værdifulde fællesgoder, må hverken føre os til handlingslammelse eller blive en undskyldning for ikke at tage kampen op mod en barbarisk ideologi. Den må ikke glemmes, prisgives eller trampes ned. Der kræves derfor nogle præcise og retsligt velunderbyggede svar på de fire anførte spørgsmål, som skal undersøges nedenfor.

Det erindres, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har erklæret den radikale politiske islam og sharia for at være i modstrid med de grundlæggende rettigheder og de demokratiske værdier[ii]. Dens ønske om mission og proselytisme må følgelig begrænses så stærkt som muligt i sine udfoldelser i det offentlige rum og dens handlinger undertrykkes på samme måde, som man i sin tid gjorde med den nazistiske ideologi. På dette punkt foreslår vi, at man ikke forholder sig yderligere afventende, så denne ideologi afstedkommer yderligere skadevirkninger

I) Er vi tilstrækkeligt væbnede, strafferetsligt, over for jihadister, som vender tilbage til Frankrig?

Svaret er positivt. Vore strafferetslige muligheder er blevet yderligere styrket af nyligt vedtagne love[iii]. Dommere har derfor nu alle nødvendige våben til rådighed for at undertrykke tilbagevendende jihadister – om nødvendigt med en anklage for forbrydelse mod menneskeheden, hvilket er den alvorligste og hårdeste anklage, som findes, og som endvidere ikke kan forældes. Anderledes sagt: vor retsorden tillader efterforskning på eget territorium af forbrydelser og lovovertrædelser begået af franskmænd på fremmed territorium[iv].

II) Under vor retsorden er det muligt, midlertidigt, at hindre personer mærket ’S’ [for ’trussel mod statens sikkerhed’] i at gøre skade, – personer, som er vurderet farlige på grund af alvorlig mistanke om aktiviteter, som truer landets eller borgernes sikkerhed, – ved at frihedsberøve dem, forudsat at en dommer har vurderet denne frihedsberøvelse. Men under en undtagelsestilstand er kravet om dommerkendelse for at foretage en frihedsberøvelse, fx husarrest, ikke krævet og disse forholdsregler kan således iværksættes administrativt. Ethvert forslag om at tillade administrativ tilbageholdelse af ’S’-personer, [også] når der ikke foreligger en undtagelsestilstand [v], er i strid med vore fundamentale værdier, som de følger af Erklæringen om Menneskerettigheder fra 1789[vi]. Rent ’Guantanamo’, – uacceptabelt.

III) Hvordan forhindrer man udtryk for en totalitær ideologi såsom den radikale islam og sharia?

Princippet om tankefrihed[vii] står i vejen for, at en ideologi, selv en totalitær, som den radikale islam, kan forbydes. Vi gjorde det ikke med den nazistiske ideologi, som dog blev undertrykt så vidt overhovedet muligt.

Til gengæld kan man indenfor gældende ret[viii], – udover efterforskning af forbrydelser og lovovertrædelser, – strafferetsligt undertrykke offentlige udtryk for en totalitær ideologi, som fx den radikale islam, som opfordrer til had eller diskrimination, samt offentligt at bære dens symboler, emblemer eller uniformer, eller at benægte dens forbrydelser mod menneskeheden. Så lad os dog gøre dette med mod og fasthed i stedet for at love, på demagogisk vis, rent ud at forbyde den, hvilket er umuligt.

IV) Kan man, udover de allerede i Frankrig eksisterende forbud[ix], tillige forbyde synlige religiøse symboler for at bekæmpe den radikale islams proselytisme?

Vor retstilstand (‘Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen’ (Menneskerettigheds-erklæringen) af 1797 og ’Convention européenne des Droits de l’Homme’ (den europæiske menneskerettighedskonvention) forbyder os, ud fra princippet om samvittighedsfrihed og den personlige frihed, at indføre et generelt forbud mod religiøse symboler i det offentlige rum, samt, ud fra principperne om lighed og ikke-diskrimination, at forbyde dem blot for visse konfessioner og ikke for andre. En fransk retslig enegang her vil føre os direkte over i et totalitært styre.

Til gengæld tillader vor nuværende retstilstand os – i forsvar for vore grundlæggende principper – at udstrække de forbud, som allerede og i overensstemmelse med vor retstilstand forefindes i de offentlige tjenester og i skolerne, til andre områder, forudsat at de nye forbud er nødvendige og står i forhold til det, der er hensigten med dem[x]. Sådanne udvidelser kan jo bedre tages under overvejelse, jo mere man styrker vore grundlæggende principper og værdier ved i den europæiske menneskerettighedskonvention at kodificere strasburgerdomstolens retspraksis når det gælder den radikale islam og sharia, eller, i modsat fald, hvis man gør det i fransk lovgivning[xi].

Således kan fransk lovgivning, i overensstemmelse med en således styrket retstilstand

– sætte barnets interesser over forældrenes konfessionelle interesser ved at forbyde synlige religiøse symboler indenfor alle før-skoleområder, både offentlige og private.

– sætte beskyttelsen af mindreårige over for ideologier, som er i modstrid med vore demokratiske værdier eller vore grundlæggende principper, ved at kræve statsautorisation til at drive private undervisningsinstitutioner samt underkaste dem løbende statskontrol og endvidere stille større krav til dem, som nyder godt af offentlig understøttelse,

– betragte forældre, som hjælper til ved skoleaktiviteter eller udflugter ved de offentlige skoler, som medarbejdere ved offentlige serviceydelser [og derfor] underkastede de samme forpligtelser om neutralitet som offentligt ansatte.

– at give universiteter, virksomheder og alle, som bruger lokaler i den offentlige services bygninger, eller foreningslokaler, mulighed for, dels, i deres ordensreglementer, at sætte visse grænser for ytringsfriheden inden for deres lokaliteter, når det gælder især religiøse overbevisninger, således som det forudsættes for virksomhedernes vedkommende i loven af 8.august 2016 (’Loi Travail’), – dels at forbyde fortale for ideologier, som er erklæret i modstrid med demokratiske værdier og vore grundlæggende principper.

– opregne de religiøse identifikationssymboler, især i klædedragt, som udtrykker en ideologi, som står afvisende over for de demokratiske værdier og vore grundlæggende principper (og her især princippet om lighed mellem mænd og kvinder), samt forbyde sådanne symboler i det offentlige rum, ganske som det er sket i forhold til den nazistiske ideologi (artikel R 645-1 i den gældende straffelov).

Enhver kan have sit syn på ovenstående analyser og forslag, og det påhviler de politiske beslutningstagere og især nationalforsamlingen at tage beslutningerne. Det kan på ingen måde være vor sag at skulle præcisere hvad der er ’god islam’, ’god katolicisme’ eller ’god jødedom’, men det tilkommer os, som borgere i landet, at minde om, at alle skal respektere de demokratiske værdier og grundlæggende principper, som vore grundlæggende [rets- og stats-]dokumenter beskytter, og som er grundpillerne for vor retsstat.

Er en sådan respekt ikke til stede, kan en trosretning, – som den europæiske menneskerettighedsdomstol så rigtigt har gjort opmærksom på, da det gjaldt et politisk parti, – ikke gøre krav på, hverken at blive tilgodeset af vore rettigheder og grundlæggende principper, eller på at blive beskyttet af samme. Det er tilstrækkeligt, at man aldrig taber dette af syne.

Kilder

[i] Et resumé af en artikel, som kan findes i sin helhed på https://lumiereslaiques.com

[ii] Se Menneskerettighedsdomstolen: cedh-charia-n003-697689-705588 et cedh-arr_c3_aat_20refah_20partisi_20c_3a_20turquie_20_28grande_20chamb re_29_20du_20_3a2003 ; :http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“702044″],”itemid”:[“00 1-64174”]} ;http://www.blog.sami-aldeeb.com/2011/01/18/la-loi-islamique-est-incom patible-avec-la-democratie-et-les-droits-de-lhomme/

[iii] Jfr især lov nr. 2014-1353 af 13 november 2014 og lov nr. 2016-731 af 3 juni 2016.

[iv] Hvis forslaget om fratagelse af statsborgerskab havde kunnet få et tilstrækkeligt parlamentarisk flertal ville adskillige hundrede tilbagevendende jihadister allerede nu have måttet finde sig et andet land at vende tilbage til end Frankrig; dette bør give stof til eftertanke til dem, som en smule hurtigt gjorde grin med dens manglende effektivitet – uden at have set ud over sin egen næsetip…

[v] Og bortset fra sager med anvisning af opholdssted, som i et vist antal tilfælde kan afgøres af statsadvokaten uden medvirken af en dommer og også uden at der foreligger en undtagelsestilstand, – iflg. loven af 3.juni 2016.

[vi] Se artikel 7 af Menneskerettighedserklæringen af 1789, som forbyder vilkårlig tilbageholdelse samt artikel 5 af den europæiske menneskerettighedskonvention, som forfølger de samme hensigter.

[vii] Artikel 10 i Menneskerettighedserklæring af 1789 og artikel 9-1 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

[viii] se vor artikel http://www.marianne.net/agora-penaliser-fondamentalisme-religieux-defe nse-egalite-hommes-femmes-100241089.html

[ix] Forbud for ansatte i offentlig tjeneste og for skoleelever mod at bære nogen form for synlige religiøse symboler samt et generelt forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum.

[x] Artikel 9-2 i den europæiske menneskerettighedskonvention, som kun tillader begrænsninger i ytringsfriheden når ytringerne er i modstrid med ’den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, sundhed eller moral, eller beskyttelsen af andres rettigheder og friheder.’

[xi] At kodificere en retspraksis består i at indskrive en teksts fortolknings- og anvendelsesprincipper, som fastlagt af dommere, i den normative tekst (lov eller international konvention). Når det her gælder at kodificere den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis vedr. den radikale islam og sharia, som denne domstol har erklæret for at være i modstrid med de demokratiske værdier og vore grundlæggende principper, bemyndiges myndighederne tydeligvis til at handle mere effektivt over for udbredelsen af denne ideologi.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 17 februar 2017 - 19:23 - Svar

Princippet om tankefrihed…

Det er ikke et princip. Det er en påstand, hvorom der kan gives flere belæg, og rettes kritik af.

Såfremt der eksisterer tankefrihed kan ideologier, selv totalitære ideologier som radikal islam ikke som sådan forbydes.
Efter bekæmpelsen og besejringen af nazismen blev udtryk for nazistisk ideologi forbudt.

Sådanne udvidelser kan jo bedre tages under overvejelse…
Sådanne udvidelser kan begrundes med at forbud styrker vore grundlæggende principper med udgqangspunkt i den europæiske …ved i fransk lovgivning at kodificere Strasburgdomstolens retspraksis.
og så videre.

Mren det er al ære værd du sætter artiklen på.

Charles Nielsen

Posted: 18 februar 2017 - 11:32 - Svar

Demokratiet.

Det vil vel altid være en af de bedste vittigheder i Demokratiet:
At det selv gav sine dødsfjender de midler, der fik det til at gå
til grunde. !!

Det er Dr. Joseph Göbbel der her skrevet disse ord. Og han havde ret.!
Ellers var Der Führer aldrig kommet til magten. !! (LOGIK).

Til tider er Demokratiet nød til at lukke af, for at undgå at blive rendt over ende.!!

Danmark er ikke en retstat, for Danmark har lukket Islam ind.

  Peter Buch

  Posted: 18 februar 2017 - 12:17 - Svar

  Vil du bruge islamisk lære, teori eller teori plus handlen hos islamister som argument for at hævde Danmark ikke er en retsstat, da bliver det svært ikke også at medtage mosajerne, jøderne. Som jeg har forstået teksterne.
  Studiet af islam kunne som jeg forstår det, desuden forgå før der var islamister i landet. Var Danmark ikke en retsstat da?

   Charles Nielsen

   Posted: 19 februar 2017 - 12:52 - Svar

   Selve ISLAM ved du jo godt er uforenelig med Demokrati. !!
   Så længe Islam er i Danmark er Danmark ikke en retsstat.

   Grundloven siger det klart og tydelig i §67 og §69. !
   Sålænge regering og folketing ikke retter ind efter Grundloven, så er Danmark ikke en retsstat. !!
   Den udvandede udgave tæller ikke noget her, da grundloven så i en vis grad er forvansket og på sin vis forfalsket.

   Her skriver forfatterne om hvordan De forstår Grundloven.
   ** http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsf orfatning/religionsfrihed ** Stjernene skal ikke med.

   Det ses her at forfatterne mangler noget væsentlig:
   **** http://www.grundloven.dk/ **** Stjernerne skal ikke med.

   “”Kapitel VII
   § 66
   Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

   § 67
   Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

   § 68
   Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

   § 69
   De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

   § 70
   Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
   “”
   EKS. på Udvandingen af Gndl: § 70 bestemmes, at ingen pga. sin trosbekendelse kan berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. Det følger af disse bestemmelser, at der ikke ved lovgivning eller administrativt kan gribes ind over for religionsudøvelse, hvad enten denne udøves i trossamfund eller på anden måde. Der kan heller ikke kræves statens eller andre myndigheders godkendelse af trossamfund. Noget andet er, at der i lovgivningen kan stilles betingelser for tildeling af særrettigheder til trossamfund, herunder at trossamfundets primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære og ritus, og at trossamfundet har en vis struktur og organisation. Som sådanne særrettigheder kan nævnes ret til at foretage vielser med borgerlig gyldighed, skattebegunstigelse og særstilling i udlændingelovgivningen mht. opholdstilladelse til et trossamfunds præster.

   Der mangles omtale: (( “Eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt”. Er her total udeladt. **Før man kan nyde SKAL der ydes, eller rettere: Man skal gøre sig fortjent til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder.**))
   ** Hvilket også gælder Statsborgerskab**
   Forvanskningen og på sin vis Forfalskningen sker hele vejen gemmen de berørte §§’er.
   ————————————————————–
   Du spørger: !!! Studiet af islam kunne som jeg forstår det, desuden foregå før der var islamister i landet. Var Danmark ikke en retsstat da?

   Vi er nok enige: islamister er Muslimer og dermed dyrkere af ISLAM.
   Før Islam kom til Danmark var Danmark en retsstat. Så til spørgsmålet siger jeg ” NEJ ” Fordi §69 ikke er opfyldt: Du kender den
   ** Altså § 67 Betingelser Skal forme Lovforslaget af Justitsministeren. **
   ** Koranen SKAL dermed analyseres og rettes ind efter dansk lovgivning. **

   Og ikke noget med bare at undgå lovforslaget, fordi det islamiske trossamfund blev spurgt, og har sagt at det ikke er nødvendig.!

   Se og sammenlign disse to link ** (Forfatternes) og **** (Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953.)

   Det er himmelråbende så tydelig det kan ses.!!

    Peter Buch

    Posted: 19 februar 2017 - 22:11 -

    Det næsten sidst af dig skrevne først.
    Holbergs studier udi islam skete under enevælden. Såfremt vi antager Danmark selv under enevælden, før Grundloven, var en retsstat, kunne Holberg studere islam.
    Synes du ikke Danmark var en retsstat før Grundloven?
    http://danskkultur.dk/bilag/Holberg_om_Muhammed_1739.pdf
    http://www.danskkultur.nu/2016/06/03/holberg-om-den-falske-profet-muha mmed/

    Grundloven – Tidehverv

    http://www.tidehverv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=835
    England har ingen grundlov, og dette forhindrer det ikke i at være en retsstat og et … Danmark var det eneste land i Europa, som havde en skreven enevældig forfatning … Dér, hvor alle lever under retten, findes der et sandt fællesskab.

    Finder du ikke England er en retsstat fordi de ingen Grundlov har?
    Kommer nok tilbage til det…

    Ja, det er himmelråbende med udeladelsen af kriterierne.
    Må hvile eller sove.
    Jeg spørger venligst uden udråbstegn. Tak.

    Charles Nielsen

    Posted: 19 februar 2017 - 23:34 -

    I sidste ende er det irrelevant med Manu Sareen. så ok han blev kristen. Tak for denne viden.
    “Synes du ikke Danmark var en retsstat før Grundloven?” Nej. For hvis det var en retsstat dengang var grundloven ikke blevet lavet.
    Den tid og dens retfærdighed.
    Enevældens forfatning: Jo, Struensee gjorde det af Kærlighed til Caroline Mathilde.
    Halshugger for det, Tortur og dens genstande, Hekseafbrænding (Maren Splid Ribe),
    Nej. Danmark var i hvert fald ikke en retsstat dengang. Og Danmark er det heller ikke nu.
    Den sidste Grundlov af 1953, kan der ikke ændres ved. Alt andet er fortidshistorie.
    §67, §69 og §70 er til at forstå, endda for småfolk.

    Du forplumrer det en del, ved at blande en masse til ind i det relevante. Nemlig Gndl §67, §69 og §70. Og regeringen overtrædelse deraf: (Udførelse af §69 er ikke sket).
    Denne overtrædelse kan du ikke lave om på, og de forskellige forfattere der udvander, forvansker eller forfalske grundloven, kan heller ikke.

    ** Altså § 67 Betingelser Skal forme Lovforslaget af Justitsministeren. **
    ** Koranen SKAL dermed analyseres og rettes ind efter dansk lovgivning. **
    Længere er den ikke…

    Se og sammenlign disse to link ** (Forfatternes) og **** (Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953.) Under sammenligningen ses det at: ( Kriterierne er Totalt udeladt )
    Du har ikke sammenlignet de to tekster i linkene. !

    Du kan nok selv se det hvor himmelråbende tydelig det kan ses.
    Hvorfor kan du ikke lide disse: !!!!!!!!!!!!!!! ?

    Peter Buch

    Posted: 20 februar 2017 - 00:27 -

    Hvis det var en retsstat var Grundloven ikke blevet lavet.
    Det er for mig at se en påstand af et vist format.
    Kongeloven. Griffenfeld Sindsro. Griffenfeld.
    http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Retshistorie/Ko ngeloven
    udsnit fra link:
    Kongeloven omfatter 40 artikler og er inddelt i syv hovedafsnit. I
    artikel 1-7 bestemmes kongemagtens indhold, og i de følgende artikler
    findes regler om kongens myndighed og formynderskab, om kongens
    regeringstiltrædelse og salvning, om rigernes udelelighed, om prinser og prinsesser, om kongens pligt til at opretholde enevælden samt om arvefølgen (se tronfølge)…
    De majestætsrettigheder, som udtrykkelig tilkommer kongen, er den
    lovgivende magt, magten til at udnævne embedsmænd, retten til at føre
    krig og indgå og ophæve forbund, retten til at udskrive skatter samt
    retten til at styre kirken…
    I princippet tillægges kongen uindskrænket magt, men det må forstås i
    overensstemmelse med samtidens opfattelse af magten som begrænset af
    guddommelige og naturretlige love. Udtrykkeligt er kongen bundet til den
    lutherske religion og til at opretholde Kongeloven og enevælden.

    Opretholdelsen af enevælden er svigtet, retten til at styre kirken søges opretholdt i Grundloven. Det sidste en oplagt videreførelsen af Griffenfelds emnevalg, hans opsatte rammer…
    Eller kirkens styring søges heller ikke opretholdt ved udeladelse af de lovede love.
    Ser vi bort fra jeg til tider priser demokratiet, kunne jeg, som du hævder Grundloven ikke lydes, hævde der er sket svigt ved Grundlovens blotte indførelse, og jeg betragter den som seriøs samfundsundergravelse.

    England er altså ingen retsstat.

    Nok.
    Der var højmesse med 5 dåbe, + 200 personer, og koncert kl. 16.
    Kommer måske tilbage i morgen.

    Peter Buch

    Posted: 20 februar 2017 - 08:27 -

    Ord som: Alt andet er fortidshistorie, er ikke befordrende for min tagen dig seriøst. Heller ikke udråbstegn i overflod.

    Struensee
    ved en forordning i sept. 1770 indførte trykkefrihed: Den indskrænkedes
    imidlertid i okt. 1771 og endnu mere ved hans fald i jan. 1772;
    http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneske ts_grundvilk%C3%A5r/ytringsfrihed

    Læs venligst Mettes ord begyndende med:
    Da Chr. 7. kom på tronen i 1766…
    i det store indlæg på
    http://snaphanen.dk/2009/11/03/video-trykkefrihedsselskabets-symposium  /
    omtrent en trediedel nede på siden.Læse bedre det hele…

    http://www.uriasposten.net/archives/12324#comment-956983

    Jeg har, som søgning på nette kan vise, debatteret ytringsfrihed, trykkefrihed med en del, og hævder stadig Danmark var en retsstat også under enevælden.

    28. marts 2011 – Peter Buch
    At have fuldstændig,…
    alt omfattende ytringsfrihed som ideal, synes jeg er forsvarligt.
    I virkelighedens verden er begrænsninger til stede og kan vel groft rubriceres som værende enten af arten sikkerhedsmæssigt relateret eller ejendomsmæssigt, herunder ære/injurie-relateret.
    Danmark gik stadig ikke under som følge af der var ubegrænset ytringsfrihed i et års tid omkring 1770.
    Tak til de herrer Ferling og Behncke der klart og bedre end jeg formår at beskrive det ovenfor nævnte tåbelig(e), ulogisk(e) og uvirkelig(e) i problematikken.
    http://www.trykkefrihed.dk/ytringsfrihed-findes-ikke.htm

    Argumentet jeg kan vælge er da, Danmark var en retsstat når der kunne indføres fuld ytringsfrihed. Selv om den kun holdt omtrent et år…

    Du kommenterer stadig ikke på jødiske teksters prisen jøders evner udi folkemord, eller på deres syn på ikke-jøder, der ikke lader tvivl eksisterer om deres udtrykte diskrimination. Som jeg forstår, opfatter teksterne.

    Må drage til bank og betale. Jeg bruger ikke netbank, og til borgerservice med erklæringen om min egen uegnethed, her specifikt til Nem ID…

    Charles Nielsen

    Posted: 20 februar 2017 - 21:55 -

    Hvor er §67 og §69 f.ekx. i dette ovenfor beskrevet.
    http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsf orfatning/religionsfrihed
    I dette link har den Store danske Forvansket kraftig betydningen af det der stor i Grundloven i hht. §’erne 67, 68 ,69 og 70.

    Det er Kriterierne i disse §’er Den Store Danske har undladt at beskrive overhovedet.
    Realiteten er: Det var for besværlig for regeringen og folketing at udføre §69
    som gndl. foreskriver. Det er her Regeringens overtrædelse af grundloven er, men der er mange andre §’er der er gået samme vej. Husk på, Ok: jeg ved du ved det,

    For at overhovedet at kunne komme på tinge, skal grundloven underskrives, (Læst, og accepteret). Altså: Har regering-folketing og dens Justitsminister kun bare at rette ind efter loven. Det er kun dette jeg vil have folk til at forstå.

    Fortidshistorie er en god ting at læse om, og det interesserer da også mig en del, Så linkene her vil jeg benytte mig af.

    Men når jeg diskutere de ulovligheder Regering g folketing står for, holder jeg mig til disse §’er, da de er så nemme at forstå, til man tror det er løgn.

    I disse §’er er der ikke plads til fordrejninger og alt andet forsødende txt.
    Pædagogisk projekt om Urias og Snaphanen er så meget sagt, nu da Pædagogik giver mig røde knopper. Men lide Urias og Snaphanen, ja det kan jeg.
    ————————————————————————————————
    For sin vis kan en retsstat da godt være, under Stavnsbåndet/enevældens til. For det var jo loven dengang, så ret heri vil jeg godt give dig.
    Men som det er nu, vil jeg IKKE give dig ret, da Styre-apparatet ikke virker, handlingslammet, konfligtsky og Berøringsangst over for Islam (Satans religion).
    Derfor var det jo meget meget nemmere at bryde loven og læne sig tilbage, så blæse være med den danske befolknings trivsel.

    Min definition af en retsstat er:
    Uopfyldelse af §69 som Grundloven foreskriver.
    Islam er ikke ordnet ved lov efter Danske normer og værdier.
    ** Altså § 67 Betingelser Skal forme Lovforslaget af Justitsministeren. **
    ** Koranen SKAL dermed analyseres og rettes ind efter dansk lovgivning. **
    ————————————————————————————————
    Nu vil jeg fordybe mig lidt i historie en tid.
    Israel har skiftet navn et par gange i de 2000 år før Islam kom til i år 622.
    Og Wikipedia er blevet noget Islamvenlig (PK), siden 2007. Muhammed’s liv og levned.
    Jeg har den originale txt fra 2007, hvis du skulle vær interesseret. ?

    Peter Buch

    Posted: 20 februar 2017 - 22:29 -

    Tak for tilbudet!
    Ikke lige nødvendigt for tiden.

    Du er god til at fastholde linjen. Som at paragrafferne i Grundloven ikke er opfyldt.
    Deri har du ret. Ingen tvivl om det.

    Men.
    Jeg forsøger med diverse argumenter, at forklare de lovede love er fanatiske løfter, der ikke bør bruges megen møje på.

    http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsf orfatning/retsstat
    retsstat, stat, der styres af en generel lovgivning, der er gennemført med deltagelse af folkevalgte repræsentanter. Modsætningen til en retsstat er stater, der styres enevældigt eller teokratisk, dvs. at Gud anses for lederen, eller af korporativt legitimerede myndigheders enkeltafgørelser (se korporatisme).

    Karakteristisk for en retsstat er, at borgerne har frihedsrettigheder, fx ytringsfrihed og foreningsfrihed, at mindretals interesser beskyttes, at civil og militær retspleje er adskilt, og at domstolene er uafhængige af den udøvende magt. I en retsstat er der lighed for loven, korruption og nepotisme bekæmpes, og forvaltningen udøves efter legalitetsprincippet, dvs. at myndighedsafgørelser, der griber ind i borgernes frihed og rettigheder, har hjemmel i lov.

    Begrebet retsstat blev først anvendt i forbindelse med de borgerlige frihedsrevolutioner i 1800-t., men det anvendes fortsat, fx i den tyske grundlov, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949), i EU-retten og i retsteorien

    Lisbet Christoffersen: retsstat i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. februar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=150936

    Den Store Danskes definition af retsstat er jeg enig og uenig i.

    Om folkevalgte repræsentanter har deltaget er for mig at se underordnet.

    Der var ikke lighed for loven under enevælden, men der var lov. Der var til tider udbredt korruption, det samme optræder aktuelt i EU og nominelt demokratiske stater, dog lidet i Danmark, som jeg forstår det.

    Ikke formen men indholdet bør være væsentligst i anskuelsen af om noget er en retsstat, i mine øjne. Min hævden der var 100% ytringsfrihed et år omkring 1770 bliver ganske støttet af diverse opslag på nettet, og er, som jeg husker det, kun blevet modsagt af en Pedersen for år tilbage på Berlingeren, JP, POL(?) og måske Trykkefrihedsselskabets sider. Han kunne dog ikke nævne andet belæg end påstanden om der ikke var den, af mig hævdede 100% ytringsfrihed i omtrent ét år omkring 1770.

    Hvordan du kan udelade medtagen de jødiske skrifter, og det også kristne Det Gamle Testamente, og ville nøjes med lovgivning for koranen forstår jeg ikke helt.

    Charles Nielsen

    Posted: 20 februar 2017 - 23:18 -

    Jeg er selv kristen, derfor har jeg udeladt jødiske skrifter, jøderne har vi jo ikke mærket så meget til her i Danmark, da de har indordnet sig og er produktive. så for mig er at bære en “Kippa” helt ok. Jeg ved heller ikke om det jødiske trossamfund er nærmere optaget ved lov, efter §69 forskrifter. Jøderne kører jo efter TORA-modellen, så dem om dette.
    Men Koranen-shariamodellen, ja Peter Buch: Her er det noget der skal laves om på, efter ovenstående forskrifter. Ingen tvivl om dette.
    Et få-tal af muslimer er produktive i Damark, mens hovedparten bare nasser på det danske samfund, og lige på det punkt kommer §70 ind i billedet.

    De danske mænd kan som regel styre sig, medens de muslimske mænd ikke kan, derfor skal pigerne ifl koranen bære (Kranie-kluden). Desuden må de muslimske kvinder ikke arbejde sammen med en mand, i hvertfald ikke når han er Dansk.
    Og det er her min retsbevidsthed bliver krænket hver dag.
    Så regner jeg med at du forstår hvad jeg mener at ville nøjes med lovgivning for koranen.
    Dine forsøg med div. argumenter vil jeg meget gerne se på. Der er mange af dem, og de er fine.
    Jeg tror vi er nået frem til en forståelse af hinanden, for du har forstået mig. og dertil siger jeg dig tak.

    Ang. Politisk tror jeg også at vi ligget ret tæt. Jer er Trumpfan. Og da jeg hørte Trump’s tale første gang sagde jeg, han vinder sgu dette valg. For det kunne jo ikke passe, at Hillary skulle være præsident når hun har syltet sine egne landsmænd på konsulatet i Benghazi d: 11/9-2012. Årsdag for WTC. Desuden Ringede konsulatet om hjælp, de ringede ca 4-500 gg, men Hillary tog ikke fonen. Hun ville hellere snakke med vennerne.
    Dette kalder jeg for forræderi uden lige, fra Hillary Rodham Clinton’s side.
    Hun var jo udenrigsminister dengang under Obama-regeringen.

    Nå det var lidt af en smøre ved siden af. 🙂

    Peter Buch

    Posted: 21 februar 2017 - 05:22 -

    Jeg var trumpianer før han blev valgt. Eller har stor sympati for mange af præsident Trumps forslag, hans stil med lidt pralen og for mange gange sige – belive me- som nævnt på Hodja, er småting, ikke noget han ikke snart kan forbedre.

    Men det skrevne i Det Gamle Testamente såvel som andre også jødiske værker, gør dem overtrædende dansk lov. Ingen af delene er reguleret ved lov. Koranen, haditter, sura heller ikke.
    Det er på en måde så enkelt: Du kan ikkke have diskriminering, prisen folkemord og diskrimination hos udvalgte uden at tage hele bundtet med i pakken.
    Ellers er man selv første diskriminant. Det kunne man vælge, men det vil være mod diverse konventioner, man først skulle ud af og alt det. En længere historie.

    At jødedom, og islam blev tilladt optræde som religioner var på den baggrund en fejl fra starten.
    Da det er svært at gå tilbage og forbyde hvad har været stemplet som religiøse samfund, er det, efter min opfattelse, endnu en årsag til tilbagholdenheden med lovgiven på området.
    Jeg har tidligere skrevet lidt om jødiske tekster her på Snaphanen, det er dog på grund af hjemmesidens tidligere system-sammenbrud ikke så let at søge frem det fulde som det var.
    Der skete noget med en masse billeder blandt anddet. De ses ikke mere i de gamle indlæg. Det kunne dog måske ordnes af en eller flere nørdede typer…

    Link med mange interessante kommentarer, dog nogle meget lange, hvor det kan være en fordel at kunne læse virkelig hurtigt…
    http://www.uriasposten.net/archives/6646
    En anden:
    …jødernes Torah; det Gamle Testamente, og i endnu højere grad i Talmud og
    andre betydningsfulde jødiske skrifter finder vi nøjagtigt det samme
    had, og det gudddommelige påbud om at udrydde eller underkaste sig alle andre folkeslag. I den jødiske litteratur er det især de kristne der skal holde for.
    http://www.uriasposten.net/archives/80785
    Påstanden har Balder ret i.

Leave a Comment