22
feb
Seneste opdatering: 22/2-13 kl. 1929
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Den kun 19-årige Gabriel Fauré i 1863. Racines oversættelse af Consors paterni luminis (340-397).

Anti­ra­sis­tisk Sen­ter ljuger och förfalskar

Af JULIA CAESAR

Anti¬≠ra¬≠sis¬≠tisk Sen¬≠ter g√•r i Aften¬≠pos¬≠ten den 19 februari till v√•ld¬≠samt angrepp mot n√§tsa¬≠j¬≠ten Human Rights Ser¬≠vice och mig. Den debatt¬≠niv√• som ARS v√§l¬≠jer att l√§gga sig p√• √§r upp¬≠se¬≠ende¬≠v√§ckande l√•g, till och med m√§tt med svenska m√•tt. ARS lju¬≠ger och anv√§n¬≠der mig som slag¬≠tr√§ f√∂r att strypa norsk debatt. De l√§ser mina tex¬≠ter som fan l√§ser bibeln, rycker loss n√•gra god¬≠tyck¬≠ligt valda ord ur de l√•ngt √∂ver ett¬≠hundra kr√∂ni¬≠kor som jag har skri¬≠vit, f√∂r¬≠vans¬≠kar dem, klip¬≠per och klist¬≠rar och p√•st√•r att det √§r ‚Äúcitat‚ÄĚ. Inga medel √§r f√∂r lumpna, inga meto¬≠der f√∂r skam¬≠liga. ARS upp¬≠ger inte i n√•got fall k√§l¬≠lan till sina ‚Äúcitat‚ÄĚ. D√§r¬≠f√∂r √§r jag h√§n¬≠vi¬≠sad till att gissa vad de syf¬≠tar p√•.

Fel­a­k­tigt påstå­ende 1:

‚ÄúC√¶sar hev¬≠det at afri¬≠ka¬≠nere gene¬≠relt er psy¬≠kisk utvik¬≠lings¬≠hem¬≠mede, og dess¬≠uten – i lik¬≠het med ara¬≠bere – pre¬≠get av innavl.‚ÄĚ

Det har jag ald¬≠rig p√•st√•tt. I kr√∂¬≠ni¬≠kan ‚ÄúBefolk¬≠nings¬≠ut¬≠by¬≠tet‚ÄĚ den 24 sep¬≠tem¬≠ber 2011 redog√∂r jag f√∂r forsk¬≠nings¬≠re¬≠sul¬≠tat om genom¬≠snitt¬≠lig IQ i en l√•ng rad l√§n¬≠der. V√§r¬≠dena √§r genom¬≠snitt¬≠liga, vil¬≠ket inn¬≠e¬≠b√§r att m√•nga indi¬≠vi¬≠der lig¬≠ger h√∂gre √§n genom¬≠snit¬≠tet. Det l√•t¬≠sas ARS inte om. De l√•t¬≠sas inte hel¬≠ler om att gr√§n¬≠sen f√∂r utveck¬≠lings¬≠st√∂r¬≠ning vid IQ 70 √§r en offi¬≠ci¬≠ellt veder¬≠ta¬≠gen gr√§ns, utan f√∂rs√∂¬≠ker f√• det att fram¬≠st√• som n√•gon¬≠ting jag har hittat p√• f√∂r att jag √§r ‚Äúrasist‚ÄĚ.

Det är veten­skap­ligt bevi­sat att tra­ditio­nen med kusinäk­ten­skap i många län­der i Mel­lanös­tern och Afrika resul­te­rar i en för­höjd fre­kvens död­födda och funk­tion­shind­rade barn. Om föräldrarna bär på sjuk­doms­ge­ner kan bar­nen ärva dem i dub­bel upp­sätt­ning när föräldrarna är nära släkt. Det är ett växande pro­blem i alla län­der som invand­rare med släkt­gifte­s­tra­dition flyt­tar till. På danska spec­ial­sko­lor för utveck­lings­störda barn domi­ne­rar redan barn från invand­rar­fa­mil­jer. I den pakis­tanska kolo­nin i Stor­bri­tan­nien föds varje år 700 miss­bil­dade barn där föräldrarna är kusi­ner. Detta skrev jag om i krö­ni­kan “Ekon från forn­ti­den del 2″ den 29 januari 2012.

Helse¬≠di¬≠rek¬≠to¬≠ra¬≠tet har gett ut en bro¬≠schyr som var¬≠nar f√∂r ris¬≠kerna med sl√§k¬≠t√§k¬≠ten¬≠skap medan den svenska mot¬≠sva¬≠rig¬≠he¬≠ten, social¬≠sty¬≠rel¬≠sen, tiger av r√§dsla f√∂r att ankla¬≠gas f√∂r ‚Äúrasism‚ÄĚ. Anser ARS att dessa fakta ska undan¬≠h√•l¬≠las allm√§nheten?

Fel­a­k­tigt påstå­ende 2:

‚ÄúKro¬≠nik¬≠ken var illust¬≠rert med et klas¬≠sisk frem¬≠med¬≠fiendt¬≠lig bilde av den typen man ville for¬≠vente √• finne p√• rent inn¬≠vand¬≠rings¬≠fiendt¬≠lige sider, med en kari¬≠ke¬≠ring av innvandrerbarn.‚ÄĚ

Jag vet inte vad ARS syf¬≠tar p√• utan √§r h√§n¬≠vi¬≠sad till att gissa. Kr√∂¬≠ni¬≠kan ‚ÄúI L√•t¬≠sas¬≠lan¬≠det‚ÄĚ, en satir pub¬≠li¬≠ce¬≠rad den 26 mars 2011 illust¬≠re¬≠ras bland annat av en bild p√• Astrid Lind¬≠grens sago¬≠fi¬≠gu¬≠rer Emil i L√∂nne¬≠berga och hans sys¬≠ter Ida. Klas¬≠siskt fr√§m¬≠lings¬≠fi¬≠ent¬≠ligt, ARS?

Fel­a­k­tigt påstå­ende 3:

‚ÄúHRS fulgte opp med √• pub¬≠li¬≠sere et nytt inn¬≠legg av Julia C√¶sar. Hun gir f√łl¬≠gende beskri¬≠velse av Sve¬≠rige: ¬ęEt land der grup¬≠per av inn¬≠vand¬≠rere hug¬≠ger hver¬≠andre i stru¬≠pen og vil hver¬≠and¬≠res d√łd.‚ÄĚ‚ÄúSlik omta¬≠les Sve¬≠ri¬≠ges innvandrere.‚ÄĚ

Det √§r l√∂gn. F√∂r att uppn√• sitt syfte f√∂r¬≠fals¬≠kar ARS grovt det jag har skri¬≠vit. I kr√∂¬≠ni¬≠kan ‚ÄúDjun¬≠gel¬≠trum¬≠mans talan‚ÄĚ den 18 novem¬≠ber 2012 beskri¬≠ver jag den til¬≠l¬≠ta¬≠gande pola¬≠ri¬≠se¬≠rin¬≠gen i Sve¬≠rige, hur ‚Äúalli¬≠ans¬≠re¬≠ge¬≠rin¬≠gen f√∂r¬≠vand¬≠lat Sve¬≠rige till ett splitt¬≠rat land som bit f√∂r bit fal¬≠ler is√§r inf√∂r v√•ra √∂gon. Ett land d√§r grup¬≠per av inv√•¬≠nare hug¬≠ger varandra i stru¬≠pen och vill varand¬≠ras d√∂d.‚ÄĚ

ARS har bytt ut ordet invå­nare (inha­bi­tant) mot invand­rare (immi­grant). Det är en viss skillnad.

Vad gäl­ler svensk poli­tik och Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter bör kanske ARS med hän­syn tagen till sin kom­pe­tens­nivå iaktta en viss för­sik­tig­het med att kri­ti­sera omdö­men från oss som bor och lever i Sverige.

ARS l√∂g¬≠ner och attacken mot HRS och mig vitt¬≠nar om djup¬≠g√•¬≠ende despe¬≠ra¬≠tion och brist p√• sakar¬≠gu¬≠ment. I drygt ett och ett halvt √•r har ‚Äúanti¬≠ra¬≠sis¬≠tiska‚ÄĚ orga¬≠ni¬≠sa¬≠tio¬≠ner som ARS sugit ut det yttersta av Brei¬≠vikka¬≠ra¬≠mel¬≠len. Nu b√∂r¬≠jar sma¬≠ken bli fadd. I brist p√• verk¬≠lig rasism lju¬≠ger man, insi¬≠nue¬≠rar och mis¬≠st√§nk¬≠lig¬≠g√∂r seri√∂sa skri¬≠ben¬≠ter. ARS ytt¬≠rar sig tv√§rs√§¬≠kert om svenska f√∂r¬≠h√•l¬≠lan¬≠den som man uppen¬≠bar¬≠li¬≠gen inte k√§n¬≠ner och f√∂rs√∂¬≠ker med de h√§r meto¬≠derna legi¬≠ti¬≠mera sin forts¬≠atta exis¬≠tens och forts¬≠atta statsbidrag.

Det är uto­mor­dent­ligt rut­tet och mycket illa­vars­lande för den norska debatten.

Af Julia Caesar

jour­na­list och krö­nikör på Snaphanen

Bak­g­run­den, för de läsare av Aften­pos­ten som inte vet: Jag är jour­na­list, verk­sam i svenska media sedan flera decen­nier. Sedan tre år til­l­baka skri­ver jag sön­dags­kröni­kor på den danska blog­gen Snap­ha­nen. HRS har mitt till­stånd att pub­li­cera kröni­kor som de tror kan ha intresse för norska läsare. Det svenska debatt­kli­ma­tet är hårt och pola­ri­se­rat, och jag måste skydda mig själv och mina barn. Det är anled­nin­gen till att jag skri­ver under pseudonym.

Red.: Til ori¬≠en¬≠te¬≠ring for¬≠s√łkte Julia Caesar √• f√• inn replikk i Aften¬≠pos¬≠ten, men debatt¬≠re¬≠dak¬≠t√łr Erik Tor¬≠nes krevde at hun m√•tte avsl√łre sin iden¬≠ti¬≠tet, i det minste sin mobil. Det kunne Caesar ikke g√• med p√•, da hun er n√łje med √• beskytte sin iden¬≠ti¬≠tet. Ikke helt uten grunn slik debatt¬≠kli¬≠maet er i Sve¬≠rige. Tor¬≠nes anf√łrte at Afte¬≠pos¬≠ten ikke pub¬≠li¬≠se¬≠rer ano¬≠nyme inn¬≠legg. Det stem¬≠mer ikke. Avi¬≠sen har flere gan¬≠ger pub¬≠li¬≠sert sogar kro¬≠nik¬≠ker av ano¬≠nyme skri¬≠ben¬≠ter, tyde¬≠lig¬≠vis i saker som Aften¬≠pos¬≠ten mener er vik¬≠tige. N√•r man avsl√•r √• pub¬≠li¬≠sere Caesar sier man at hen¬≠nes rett til til¬≠svar ikke er vik¬≠tig. Det er presse¬≠etisk h√łyst tvil¬≠somt etter det flen¬≠gende angre¬≠pet p√• HRS.

Hans Rustad

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

7 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
HH
HH
7 years ago

Tack steen! Där kom det. Det är alltid bra att gräva om i historien så att vi inte glömmer den.

HH
HH
7 years ago

Som jag läst någonstans: namnet Afrika har romersk bakgrund. På denn enorma kontinent levde ett folk som kallades afrís och därav skulle namnet Afrika kommit. Att det sen finns en lång förtidshistoria med bl a egyptisk hegemoni kanske är för rasistiskt för att skrivas här, eller?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
7 years ago

Julia, Det √§r nog inte s√• m√§rkligt att de norska “antirasisterna” b√∂rjar bli desperata. De har varit m√•nga motg√•ngar f√∂r dem de senaste √•ren: Avsl√∂jande om bidragsfusk, slut p√• pengar till genusforskning, etc. Men den hitills st√∂rsta sm√§llen kom nog nu: “Under sin tid som medlem i den antimuslimska organisationen Norwegian Defence League (NDL) radikaliserades Anders Behring Breivik i sitt t√§nkande. Bakom gruppen l√•g Norges motsvarighet till v√§nsterextrema Expo, SOS Rasisme” “Christian H√łib√ł √§r mannen som √•r 2010 tog initiativet till att organisera den starkt antimuslimska gruppen. Vad de andra medlemmarna inte visste var att H√łib√ł i sj√§lva verket var… Read more »

Poul H√łjlund
Poul H√łjlund
7 years ago

Artistes : Paavo J√§rvi (direction), Stephen BetteridgeÔĽŅ (chef de choeur), Eric Picard (violoncelle), Chen Reiss (soprano), Matthias Goerne (baryton), Orchestre de Paris, Choeur de l’Orchestre de Paris

Koncerten fortsætter med Requiem her: http://www.youtube.com/watch?v=4zSxuSlWVKM&list=PLFCCD2F3C484BF1FB

Sang den selv f√łrste gang i 1973, skal synge den igen-igen Langfredag i Odense. Gl√¶der mig som et lille barn!