22
aug
Seneste opdatering: 22/8-13 kl. 1616
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ta inn hele skjermen 22.08.2013 011045

(klik f. større billede)
FrP: Norge skal opsige Flygtningekonventionen

Det er klart, at vi skal opsige en konvention fra 1951, der har bevist så grundigt, at den ødelægger vores lande og intet har at gøre i 2013. Administrationen af den i dag minder om at lukke og åbne en dør samtidigt, at grovæde og være på slankekur samtidigt: Vi skal give asyl, skam – men vi holder med alle mulige adminstrative tricks folk ude. I EU er vi ‘solidariske’ ved at give aben videre til naboen. Der er lige så meget konsekvens over det, som over USA’s mellemøstpolitik. Hvem andre end NRK er chockeret?

NRK s artikel er fra kl 19 i går aftes. Der er som normalt ved sådanne emner intet på svenske onlinemedier i dag kl 11:45. Det er en af de situationer, hvor redaktionerne skal bruge ekstra lang tid på, om det nu er tilrådeligt at publicere, om Svensson så at sige kan tåle at læse det. Måske skal de snakke med deres respektive partier og bestyrelser først, det kan af tage nogle døgn. Det bliver fjorten hårde dage for komissærerne, der stadig agerer som om vi befandt os præ-internettet. De skal dog ikke frygte Erna Solberg, der er Norges Lars Barfoed/Margrethe Vestager:

“FRP vil blant annet endre hele asylinstituttet, si opp dagens Flyktningkonvensjon og utfordre EØS og Schengen-samarbeidet for å sikre at Norge får mer kontroll over hvem og hvor mange som kommer til landet.”

Norge bør opprette og drifte asylmottak i land i Afrika og Asia.
Flyktninger som reiser til hjemlandet på ferie kan miste oppholdstillatelsen.
Ekteskap ikke skal legges til grunn for innvandring til Norge.
Søskenbarnekteskap skal forbys.
Innvandrere må jobbe og bo i Norge i ti år før de kan få statsborgerskap.
Kun norske statsborgere skal være medlemmer av folketrygden.
Utenlandsk arbeidskraft skal betale inn til en «personlig folketrygdkonto», og dersom det innbetalte beløpet ikke dekker en eventuell sykmelding eller utførhet, må arbeidsinnvandreren forlate landet.Frp diskuterer drastiske tiltak mot innvandring, NRK m video: Her er Frps sjokktiltak mot innvandring. Hege Storhaug Tror Erna Solberg åpner grensene. Sjokktiltak?

Oliefondet bruges til ufinansieret indvandring

Man kan i grunnen si at Oljefondet allerede er brukt opp. Oljefondet er i dag på nesten 4500 milliarder kroner, men dersom innvandringspolitikken i tiårene fremover fortsetter på Stoltenbergs nivå, vil de totale kostnadene bli 4100 milliarder 2012-kroner. Dette er nettotall, det vil si etter at inntektene innvandrerne bidrar med til staten er trukket fra. Man kan i grunnen si at Oljefondet allerede er brukt opp.

Historisk høy innvandring med de rødgrønne, kombinert med sosiale rettigheter, gjør at statens nettoutgifter og forpliktelser nå vokser i ekspressfart. Når anslaget på hvordan innvandrere påvirker statsfinansene kombineres med den faktiske innvandringen i årene 2006 til 2012, viser det seg at det offentliges kostnader hvert år har overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Andre såkalte storsatsninger under denne regjeringen blekner. Stoltenbergs skjulte innvandringskostnader

Document.no: Frps interne dokument – hvem gambler høyest?

FRP tok en stor sjanse da det lot NRK Dags­revyen få til­gang til det interne doku­men­tet om bære­kraf­tig inn­vand­ring. Dags­revyen og de andre par­ti­ene sør­ger for å vende doku­men­tet til et vold­somt angrep på Frem­skritts­par­tiet. Igjen skal vel­gerne få høre at Frp er svarte på innsiden. Den indre svinde­hund kal­ler dans­kene det.

Men hva om vel­gerne ikke lar seg skremme og bru­ker sin for­nuft? Hva om de er enige med Frp, og viser det i valgavlukket?

Fred­rik Sol­vang gjorde en for­holds­vis decent jobb. Den våkne vel­ger for­sto at dette var noe nytt. Spørs­må­let er: til­sva­rer dette etter­lyste ønsker hos vel­ge­ren, eller vil han/hun sette et moralsk stem­pel på for­sla­gene – som majo­ri­te­ten av par­ti­ene og pres­sen gjør – at dette er det drøy­este poli­tiske angre­pet på men­nes­kers grunn­leg­gende ret­tig­he­ter jeg noen­sinne har sett i Norge, som Heikki Holmås sa.

Frp gam­bler, men det gjør san­ne­lig Makta også. I tyve år har Frp blitt stemp­let som moralsk uver­dig i inn­vand­rings­spørs­mål, som har vært par­ti­ets store sak. Etter 22/7 gikk par­tiet ned i en bølge­dal. Mot­stan­derne fikk et gru­somt våpen mot par­tiet, og brukte det. Selv Siv Jen­sen lot pres­sen bite Per-Willy Amun­den og Chris­tian Tybring-Gjedde uten å for­svare dem.

Skal Frp komme på offen­si­ven må det mar­kere seg. Kref­ter i par­tiet har vun­net over de for­sik­tige og gått ut med hva et internt utvalg ser for seg for å endre innvandringen.

Det er det det hand­ler om. Inn­vand­rin­gen fra den ikke-europeiske del av ver­den er ikke bære­kraf­tig, hver­ken økono­misk eller kul­tu­relt. Det er noe alle vet. Like­vel for­sø­ker de andre og pres­sen å bue Frp ut av det gode sel­skap. Nok en gang.

Vil de lyk­kes? Det gode med lek­ka­sjen er at vel­gerne nå får et alter­na­tiv til den rådende poli­tik­ken. Ved å stemme Frp kan de vise at de ikke lar seg skremme, at de ikke gir etter moralsk utpressing.

Inn­vand­rin­gen som er i ferd med å endre Nor­ges demo­gra­fiske pro­fil til det ugjen­kjen­ne­lige skjer med en fart som gjør at også mange inn­vand­rere ønsker en omleg­ging. De lever med pro­ble­mene enda tet­tere på krop­pen enn mange nord­menn, og i hvert fall de som bestem­mer over ord og styringsverk.

Man aner kon­tu­rene av en alli­anse mel­lom drif­tige inn­vand­rere og kon­ser­va­tive og libe­rale nord­menn: som ønsker at arbeid og lov­ly­dig­het skal lønne seg, og begge deler for­ut­set­ter del­ta­kelse, i språk, for­stå­else av kul­tur og samfunn. Så enkelt og innlysende. Mange inn­vand­rere kom­mer fra land er sta­ten bærer en meget stor pisk, som den bru­ker uten sær­lig kon­troll. Inn­vand­rere ser at sta­ten i Norge ikke har noen pisk, at ting fly­ter. Det skrem­mer dem.

Nye mål

Med sine for­slag har Frem­skritts­par­tiet turt å tenke nytt. De har flyt­tet grense­stei­nene. Målet er åpen­bart: de ønsker å styre inn­vand­rin­gen til Norge i ret­ning av land som er let­tere å inte­grere. Lan­dene hvor det nå kom­mer flest inn­vand­rere er Soma­lia, Eri­trea og Afghanistan.

Frp vil stille krav til for­eld­rene. Det er nytt. Ap har valgt dialog-linjen, men den er det ingen fra den ikke-europeiske ver­den som vet hva er. De tol­ker det som svakhet.

De mest pane­gy­riske inn­vand­rings­hu­ma­nis­tene snak­ker stun­dom om at Norge må bli som USA. USA er et inn­vand­rings­land. Der har sta­ten en meget stor pisk. Norge og de fleste euro­pe­iske land har liten erfa­ring med masse­inn­vand­ring. Like­vel tror de at de skal klare å inte­grere mil­lio­ner av men­nes­ker uten pisk.

Inter­es­ser eller moralsk fordømmelse?

Hva vil vel­gerne falle ned på? Vil de rea­gere med reflek­sene inn­lært av medie­nes takt­faste bu-rop mot Frp og sende dem i for­ta­pel­sen nok en gang? Eller har de begynt å rea­gere, på vir­ke­lig­he­ten der ute og medie­nes mani­pu­le­ring og for­teg­nel­ser, og par­ti­enes utenomsnakk?

Omslag

Et omslag er på vei i vest­lige land: I Sveits vil myn­dig­he­tene DNA-teste asy­lan­ter. De sto­ler ikke på papi­rene de har med seg. I Aust­ra­lia kon­kur­re­rer den sit­tende sosial­de­mo­kra­tiske regje­rin­gen til Kevin Rudd med oppo­si­sjo­nen om å være stren­gest. Rudds regje­ring har bestemt at fra nå av vil alle båt­flykt­nin­ger auto­ma­tisk bli sendt til Papaua New Gui­nea. Hvis de får opp­hold vil det bli på Papua New Gui­nea, ikke det aust­ralske fast­land. De kon­ser­va­ti­ves leder Tony Abbott fore­slo at hel­ler ingen av de 30.000 som sit­ter i dagens mot­tak skal få opp­hold i Australia.

Slik har vin­den snudd i det som har vært et inn­vand­rings­land par excellence.

Men fler­tal­let av de norske par­ti­ene og samt­lige medier kon­kur­re­rer om hvem som er mest inn­vand­rings­venn­lig og bru­ker Frp som syndebukk. Hvor lenge vil vel­gerne finne seg i det skuespillet?

Høyre og HRS

Det er verdt å merke seg at Høy­res Michal Tetz­sch­ner ikke for­døm­mer Frp på samme måte som de andre par­ti­ene. Kan­skje han hadde fått tid til å tenke seg om. Tetz­sch­ner sier det må være lov å komme med inn­spill. Han avvi­ser kun en revi­sjon av Nor­ges til­slut­ning til flyktningkonvensjonen.

Men sterke kref­ter i Stor­bri­tan­nia arbei­der nett­opp for slike end­rin­ger. Det kan ikke unn­late å gjøre inn­trykk på norske politikere.

Hvis det blir en blå-blå regje­ring vil den utløse et opp­dem­met for­vent­nings­press. Det kan være at Høyre opp­da­ger at under­strøm­mene er ster­kere enn de har trodd, og at dette vil resul­tere i en omleg­ging i ret­ning av Frp. Dette må være kon­sen­sus­hers­ker­nes store mare­ritt og det gjel­der å bruke alle mid­ler for å hindre at pen­de­len begyn­ner å slå andre veien.

Der­for er det ufor­ståe­lig at Hege Stor­haug i et inter­vju med Klasse­kam­pen sier at Høyre er mer libe­ral i inn­vand­rings­po­li­tik­ken ennn Ap. Her har Stor­haug feil­be­reg­net. Uan­sett hva hun måtte ha sagt eller ment, vil det i en valg­kamp der så mye står på spill, bli vridd og vrengt til et angrep på de blå.

Hvis Stor­haug vir­ke­lig mener det hun sier – at Erna vil åpne gren­sene – tror jeg hun tar feil. Hvis det blir en blå-blå regje­ring vil det utløse en egen­dy­na­mikk. Bal­len vil begynne å rulle.

Etter at Finans­avi­sen offent­lig­gjorde sta­ti­stik­ken som viste de kata­stro­fale resul­ta­tene av den ikke-vestlige inn­vand­rin­gen, har NRK og de tunge mediene febrilsk for­søkt å legge lok­ket på.

Men ånden er ute av flas­ken og lar seg ikke putte tilbake.
HANS RUSTAD 22.08.2013 kl. 09.47

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Marit
Marit
6 years ago

Thanks, PAT ! Love you !

Robert R
Robert R
6 years ago

Spot on!

Angela
Angela
6 years ago

Pat Condell. Skall man uttrycka sig krasst har varje människa rätt att säga att något är skit om man tycker det. Så får det vara en religion, ideologi eller annan åskådning. Likaväl som folk får tro på vilken skit de vill. Vill folk tro på andar och spöken, tomten, Allah, Buddah, kommunism, nazism så får de göra det och folk har rätt att klargöra sin uppfattning om det. Uttrycka att det är bull-shit om de tycker det. Att det är en debatt om detta, en självklarhet, trotsar allt förstånd och att FN sysslar med sådant strunt. Att världen skulle bli… Read more »

Svend Andersen
Svend Andersen
6 years ago

Stor respekt … for Pat Condell!

Nielsen
Nielsen
6 years ago

Pat Condell har en måde at sige tingene på, så selv en radikal burde kunne forstå dem.
Jeg har fulgt hans videoer tæt, siden han startede med at uploade dem. Det var jo først en tid inde i hans karriere som youtuber, han fandt på at kritisere terrororganissationen. I starten var det mest katolicismen og kristendommen der kom under kærlig behandling. Og han har også lavet en god en om scientology, hvor blandt andre Tom Cruise får tørt på.

Anonymous
Anonymous
6 years ago

MHT konventionerne
Uanset hvad så er det positivt, at man taler om problemet med konventionerne, og at de skal opsiges. Jo flere politikere på topplan, der åbent taler om det, jo større sandsynligt er det, at der sker noget. Det er som ånden, der er sluppet ud og ikke kan puttes tilbage i flasken igen.
.

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
6 years ago

Right on Pat. You tell them.

ny kommentator
ny kommentator
6 years ago

>”Norge bør opprette og drifte asylmottak i land i Afrika og Asia. Flyktninger som reiser til hjemlandet på ferie kan miste oppholdstillatelsen. Ekteskap ikke skal legges til grunn for innvandring til Norge. Søskenbarnekteskap skal forbys. Innvandrere må jobbe og bo i Norge i ti år før de kan få statsborgerskap. Kun norske statsborgere skal være medlemmer av folketrygden. Utenlandsk arbeidskraft skal betale inn til en «personlig folketrygdkonto», og dersom det innbetalte beløpet ikke dekker en eventuell sykmelding eller utførhet, må arbeidsinnvandreren forlate landet.”< Måtte denne fornuft sprede sig til hele Europa ASAP… 51% til FRP, 51% til DF, 51% til… Read more »

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
6 years ago

Det sker väldigt mycket nu i omvärlden som ännu inte har slagit igenom i några opinionsundersökningar. Händelserna i Egypten, där Brödraskapet har avsatts av “sitt eget” folk, har potential att påverka det norska valet och andra val i Europa. FrP, DF och SD bör inte underlåta att peka på händelserna i Egypten och Syrien och förklara att det som sker där är varsel för vad som är på väg att ske här om ingenting görs för att förhindra det. Tveka inte att visa på sambandet mellan Brödraskapet och Al Qaida för det första. För det andra: tveka inte att lyfta… Read more »

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x