23
maj
Seneste opdatering: 23/5-14 kl. 2210
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Av Document.no

20.04.2013 042

(Foto: Peder Jensen et sted i Danmark, klik f. helstørrelse.)

Por­trett av en anti­is­la­mist? Ja vel, men hvem er ikke det? Det vil bli vans­ke­lig å finne noen som er til­hen­gere av isla­mis­ter og deres for­stok­kede utled­ning av kora­nen og islam. Da må Sætre i til­felle hen­vende seg til grup­per som Pro­fe­tens Ummah. Norge har vært i krig mot isla­mis­ter i flere år nå, i Afgha­ni­stan, hvor isla­mis­tene kal­ler seg Tali­ban. Hvor mange isla­mis­ter norske sol­da­ter har skutt ned på opp­drag fra norske myn­dig­he­ter er hem­me­lig. Vårt over­våk­nings­po­liti hol­der opp­sikt med isla­mis­ter. Fryk­ten er at hjem­vendte isla­mis­ter fra Syria utgjør en ter­ror­fare i Norge. Selv på ytterste venstre blir isla­misme sam­men­lig­net med fascisme. Anti­is­la­mis­ter er med andre ord antifascister.

Å være anti­is­la­mist er nor­men i vår tid, mus­limske land inklu­dert, så hvor­for fes­ter Sætre den nega­tivt ladede merke­lap­pen Fjord­man på det nor­male? Er det fordi han er isla­mist selv og vil bruke kob­lin­gen til å nor­ma­li­sere absurde menin­ger? Eller vil han resti­tu­ere anti­is­la­mis­ten Jensen?

Etter å ha lest boka er det ingen­ting som tyder på at Sætre selv er isla­mist, eller har et ønske om å nor­ma­li­sere reli­giøs fascisme. Da er det i til­felle en skjult agenda. Men han vil hel­ler ikke nor­ma­li­sere Jen­sen. Der­som man skal legge boken til grunn for kunn­skaps­ni­vået er det helt klart at Sætre rett og slett ikke vet hva en anti­is­la­mist er. Sann­syn­lig­vis tror han det er noe stygt, noe eks­tremt. Og siden boka skal handle om en påstått anti­is­la­mist burde han selv­sagt vite hva begre­pet betyr, men det gjør han altså åpen­bart ikke.

Jeg vet ikke hvem Peder Jen­sen er, jeg har knapt lest noe av det han har skre­vet siden han skri­ver for det meste på engelsk og jeg fore­trek­ker å lese norske teks­ter, men jeg ser ikke bort ifra at han kan ha noe å by på, være et intel­li­gent men­neske, og ha menin­ger som inn­e­hol­der for­nuft. På den annen side vet jeg så lite om ham at han for meg også kan være en sjar­la­tan, altså en for­dekt anti­is­la­mist, som byg­ger sine menin­ger og teks­ter på luf­tige kon­spi­ra­sjo­ner. Det var akku­rat dette jeg håpet å få vite da jeg leste boken, men jeg ble skik­ke­lig skuffet.

Ganske raskt, fak­tisk pin­lig raskt, kom­mer det frem at det egent­lige moti­vet med boken ikke er å skrive et seriøst por­trett over anti­is­la­mis­ten Fjord­man, men koble Jen­sen til Brei­vik. Og det kla­rer Sætre ved hjelp av vink­ling og språk­fø­ring, men ikke med fakta. Fak­tisk blir kob­lin­gen svek­ket hver gang det leg­ges frem noe som skal indi­kere en kob­ling mel­lom de to. Som leser ble jeg avspist med stort sett det samme som alle­rede har stått på trykk i riks­me­dia. Som bok­kjø­per hadde jeg selv­sagt større for­vent­nin­ger til en bok på 264 sider enn å være et pla­giat av VG, Dag­bla­det og Aftenposten.

Et jump opp­over er bokens skrift­stil. Språ­ket er vel­dig bra, ordene fly­ter rett, set­nin­gene har struk­tur og per­fekt gram­ma­tikk. Pro­ble­met er at inn­hol­det er kje­de­lig inn­til det smerte­fulle. Stø­dig skrift­stil bru­kes også så uhem­met i et for­søk på å sette farge på vink­lin­gen at det glir ut og blir dik­ting som kom­pen­se­ring. Som sagt, opp­tu­ren er at Sætre kan skrive og jeg leser gjerne en bok til fra ham, men da må han skrive om et tema han vet noe om, eller ta seg tid til å stu­dere temaet grundig.

Akku­rat dette at boka skri­ker etter kva­li­tets­inn­hold erkjen­ner for­fat­te­ren selv. Sætre kla­ger over at Jen­sen ikke sva­rer på hans mange spørs­mål. Det vir­ker som han vil unn­skylde det store tom­rom­met i boka, der den glir over til å bli en enda mer kje­de­lig selv­bio­grafi. Sætre har så langt ikke opp­levd noe spen­nende utover det nor­male i livet sitt og det blir anstren­gende å lese tri­via­li­te­ter som kan­skje pas­ser på Face­book, men ikke i en bok. Iall­fall her burde bok­pro­sjek­tet vært lagt på hylla, inn­til for­fat­te­ren even­tu­elt hadde klart å komme inn på et spor der leserne kunne få noe utbytte, valuta for pengene.

Fjord­man. Por­trett av en anti­is­la­mist, må ikke opp­fat­tes som en bio­grafi, den bare ser slik ut på cove­ret. I den grad den er en bio­grafi så hand­ler teks­ten om en periode i for­fat­te­rens eget liv. Alt som har noe med alt Peder Jen­sen har skre­vet er åpen­bart løs­re­vet fra hans mest kon­tro­ver­si­elle teks­ter. På dette blir han angre­pet, og det er kjempe­bra, men dess­verre ikke i form av habile mot­ar­gu­men­ter og intel­lek­tu­ell pro­ble­ma­ti­se­ring, kun lat­ter­lig­gjø­ring på en avfei­ende måte, og det svek­ker boka vold­somt. Etter å ha lest boken er jeg like klok på Fjord­man, jeg vet fort­satt prak­tisk talt ingen­ting om hvem han er, deri­mot vet jeg litt om Sætre, men selv ikke det er mye å skryte av.

Bok­pro­sjek­tet frem­står som kun å ville opp­ilde de som har aksep­tert kob­lin­gen Breivik-Jensen og anti­is­la­mis­ter, på et tynt grunn­lag, tatt rett fra stor­me­dia. Bokens infor­ma­sjon utover dette glim­rer med sitt fra­vær og det er kun snakk om Sætres egne syn­sin­ger. Greit nok, men tit­tel burde da være: Hva jeg synes om Fjord­man.
Por­tret­tet av Jen­sen kan sam­men­lig­nes med en maler som skaf­fer seg beta­ling for å male et por­trett­bilde av en per­son male­ren har hatt spo­ra­disk kon­takt med via mail. Til sam­men­lig­ning kan por­tret­tet av Peder Jen­sen få plass på en fyrstikkeske.

For­fat­te­ren har fått øko­no­misk støtte fra Fritt Ord. Sta­tens inn­kjøps­ord­ning har kjøpt inn boka.

Lest:

Simen Sætre
Fjord­man. Por­trett av en anti­is­la­mist.
Cap­pe­len Damm

Pseu­do­ny­met Dis­si­dent er en ny stemme på document.no. Redak­sjo­nen kjen­ner selv­sagt hans iden­ti­tet. Anmel­del­sen kom­mer noe sent i for­hold til utgi­vel­ses­dato, men inn­e­hol­der like­vel uvante betrakt­nin­ger som for­tje­ner å bli publisert.

Jeg kan tilføje, at Peder Jensen/Fjordmans egen bog er gået i trykken. Den kommer på dansk og engelsk. Intet norsk forlag ville binde an med den.

 


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

1
Deltag i debatten...

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Voldposten Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Voldposten
Guest

Peder er selvskreven til at komme på tændstikæskerne, akkurat som ham den anden nordmand ved navn Peder. Selv Jensens krøller minder om Wessels… 😉