5
sep
Seneste opdatering: 5/9-10 kl. 2345
99 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar

© Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen.

Det var en gång ett land, ett litet land långt uppe i norr. Det var ett lyckligt land, förskonat från krig sedan hundratals år. Människorna levde i fred med varandra och var trygga. Jag minns det landet. Jag minns det tydligt. Jag är en av alla dem som har upplevt det goda Sverige. Många andra minns det. Det var landet vi ärvde, det som gavs åt oss av våra förfäder att förvalta för att sedan lämna vidare till våra efterkommande.

Men det land som våra barn och barnbarn växer upp i och ska ta över efter oss har förvandlats på ett sätt som saknar motsvarighet i världshistorien. Våra politiker håller på att byta befolkning på Sverige. Inom bara några få årtionden är svenskarna inte längre i majoritet i sitt eget land. Invandrarna blir i majoritet i allt fler svenska kommuner. Allra snabbast går förändringen i de största kommunerna. I Botkyrka är invandrarna redan i majoritet med 52,3 procent. Både Södertälje och Malmö närmar sig snabbt en situation med svenskar i minoritet. I Södertälje är invandrarna i majoritet om bara fyra år.

Det pågår en enorm demografisk omvandlingsprocess i Sverige. Och den går snabbt. År 2050 kommer svenskarna att vara i minoritet i tretton av de 25 största svenska kommunerna: Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje och Växjö.

Ytterligare sex kommuner kommer att ha mer än 40 procent invandrare: Borås, Jönköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Gävle och Halmstad kommer att ligga mycket nära 40-procentsgränsen. Sammanlagt 19 av de 25 största kommunerna kommer alltså att ha mer än 40 procent invandrare 2050. Det blir resultatet om invandringen fortsätter i samma takt som den haft sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006. Enligt samma prognos kommer både Malmö och Botkyrka att närma sig 90 procent invandrare 2050. (Svenskar i minoritet år 2050?)

Utvecklingen kommer att gå ännu snabbare

Beräkningen har gjorts av Affe på Affes statistikblogg. På sin blogg publicerar han i dag de diagram som filmen bygger på och som visar den demografiska utvecklingen i landets 25 största kommuner. Utgångsåret är 1997. Längre tillbaka än så finns inte tillförlitligt statistikunderlag. När trendlinjerna dras ut i den utveckling som har ägt rum sedan 2006 ser vi det scenario som jag återger ovan. Sedan den borgerliga alliansregeringen tog makten 2006 har invandringen accelererat kraftigt. Cirka 100 000 invandrare per år har sedan 2006 beviljats PUT, permanent uppehållstillstånd, i Sverige. Om utvecklingen fortsätter i samma takt är det ett till stora delar utplånat Sverige vi har att se fram emot. Siffrorna är en minimiberäkning. Utvecklingen kommer sannolikt att gå ännu snabbare, eftersom antalet nya invandrare ökar varje år och invandrare föder fler barn än svenskarna.

Beräkningen är dessutom en light-variant, eftersom den definition av utländsk bakgrund som ligger till grund för prognosen är att man är född i ett annat land eller född i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Det är den officiella definition som tillämpas av bland annat SCB, Statistiska Centralbyrån. Den stora kategori som är född i Sverige och har en utrikes född förälder är alltså inte medräknad. Om trenden från det socialdemokratiska regeringsinnehavet före 2006 blir verklighet kommer utvecklingen att gå något långsammare men ge samma resultat med några års fördröjning.

Ett demografiskt katastrofscenario

Affes diagram visar med all önskvärd tydlighet ett demografiskt katastrofscenario. På bara några årtionden kommer svenskarna att bli en minoritet i sitt eget land. Hur blev det så här? Var det det här svenska folket ville? Är detta det land som vi vill lämna ifrån oss till våra efterkommande? Vilka är de krafter som på bara 50 år har förvandlat ett land med en unikt homogen befolkning till ett demografiskt högriskexperiment?

En sak går att fastslå direkt, och det är en kunskap som kan vara bra att ha inför det stundande riksdagsvalet: Vad gäller invandringspolitiken råder fullkomlig samstämmighet i de sju riksdagspartierna. De är förkrossande eniga om att Sverige ska massimportera i storleksordningen 100 000 invandrare per år. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill importera ännu fler. De vill dessutom att utlänningar som saknar asylskäl och uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha samma rättigheter som de som betalar för välfärden. Av de cirka 1,3 miljoner som har beviljats PUT sedan 1980 är bara 5 procent flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. Övriga 95 procent är välfärdsinvandrare som är väl informerade om Sveriges världsrykte som kravlös bidragsnation och har sökt sig hit just därför. Livstids försörjning utan krav är en migrantmagnet som ger Sverige en unik position i världen.

Lika rörande överens är riksdagspartierna om att sätta demokratin ur spel och vägra diskutera invandringspolitiken. Det är en målsättning som landets samlade journalistkår ställer upp på, okritiskt som en frikyrkoförsamling i hallelujafasen. Oönskade fakta om invandringens följder för svenska folket ska med alla medel tystas ned. Journalistkåren och det politiska etablissemanget sitter i knät på varandra i total symbios och speglar sig i strålglansen från varandras maktsfär. Metoderna känns igen från totalitära diktaturer.

Invandringspolitiken uppstod ur ett hjärnsläpp

Sveriges invandringspolitik uppstod ur ett tillfälligt hjärnsläpp – som blev permanent. Efter andra världskrigets slut 1945 var det sargade Europa i skriande behov av arbetskraft för återuppbyggnaden av industri och infrastruktur. Arbetskraftsinvandring blev lösningen. Till Sverige kom majoriteten från vårt grannland Finland. 1947 skrevs tillfälliga avtal mellan svenska staten och Italien och Ungern. Arbetskraftsinvandrare kom under hela 1950- och 60-talen från Tyskland, Österrike, Grekland, Italien, Ungern, Jugoslavien och Turkiet. Alla utgick ifrån att det var ett tillfälligt arrangemang och att ”gästarbetarna” efter något år skulle återvända hem. Det gjorde de bara i begränsad omfattning. Statsminister Tage Erlander (s) uttryckte sig vid ett officiellt besök i Finland 1967 på ett sätt som tydligt visar den svenska yrvakenheten inför de invandrare som valde att stanna kvar:

”Det är sannolikt att vi varit lite valhänta när det gällt att ta vara på det värdefulla arbetstillskott som kommit från Finland och andra länder. Vi trodde till en början att det var en rent temporär företeelse. Nu får man försöka behandla immigranterna inte bara som ett arbetskraftstillskott utan också som ett bestående element i det svenska samhället.”

Arbetskraftsinvandringen blev en tjugoårig lyckad parentes i svensk invandringshistoria. Tiotusentals duktiga invandrare bidrog med sitt arbete till att bygga upp Sverige och den svenska välfärden. På sina arbetsplatser kom de rakt in i sociala nätverk och integrerades i det svenska samhället. Men 1969 beslutade en enig riksdag efter påtryckningar från LO att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen skulle upphöra av arbetsmarknadspolitiska skäl.

Det största demokratiska sveket i vår tid

Åren kring 1970 stod Sverige inför ett avgörande vägval. Landet hade återhämtat sig under decennierna efter krigsslutet. Ekonomin var stabil. Sverige låg på fjärde plats i OECD:s välståndsliga. Nu hade politikerna möjlighet att fortsätta bygga det socialdemokratiska Folkhemmet – Sverige som ett välfärdsland för den egna befolkningen. Men istället tog aningslösheten och den politiska galenskapen över. Med statsminister Olof Palme i spetsen hängav sig socialdemokraterna åt en fullständig utopi, drömmen om ett mångkulturellt samhälle där olika folkslag och kulturer skulle leva sida vid sida som en enda stor lycklig global familj. Mantrat var ”internationell solidaritet”.

Det fanns inte en tanke på den uppenbara risken för kultur- och värderingskollisioner mellan förhistoriska muslimska kulturtraditioner från 600-talets arabiska sandöknar och demokrati- och jämställdhetsnormer i det moderna Sverige. Att mångkulturella samhällen aldrig har fungerat någonstans i världshistorien dämpade inte entusiasmen. Antagligen trodde man att invandrarna i pur tacksamhet för den svenska godheten skulle bli som vi så fort som de satte fötterna på svensk mark. Sverige skulle göras till ett mångkulturellt paradis för alla världens folk och bli världsmästare i godhet med en helgongloria som överglänste själva solen.

1975 är ett ödesår i svensk invandringshistoria. Då fattar en enig riksdag beslut om att Sverige ska förvandlas till ett mångkulturellt samhälle. När beslutet formades som övergripande samhällspolitiskt mål var 401 000 utlänningar från 130 länder bosatta i Sverige, mindre än en tredjedel av dagens siffra. De utgjorde 4,9 procent av befolkningen. Beslutet fattades alltså inte för att Sverige var utsatt för en mångkulturell invasion. Det fattades för att socialdemokraterna med diktatorisk järnhand ville styra landet i riktning mot massinvandring, mångkultur och globalisering. Men för vilka skulle det mångkulturella samhället skapas när arbetskraftsinvandringen upphört? Svaret från socialdemokraterna var: ”Vi fyller på med flyktingar!” Genom asylinvandring av ett importerat proletariat skulle socialdemokratiska röster vara garanterade för lång tid framåt.

Ingen darrade på manschetten

Den regering som genomdrev det mångkulturella samhället har sina namn för evigt inristade på en minnessten över det Sverige som de i ett enda slag förpassade till historiens sophög:

Sven Aspling, Ingemund Bengtsson, Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Lennart Geijer, Hans Gustafsson, Eric Holmqvist, Rune B. Johansson, Anna-Greta Leijon, Svante Lundkvist, Bertil Löfberg, Bengt Norling, Olof Palme, Gertrud Sigurdsen, Gunnar Sträng och Bertil Zachrisson.

Pålitliga och lojala socialdemokrater var de alla som sjösatte den mångkulturella ideologin. Ingen darrade på manschetten. Merparten av dem fick dessvärre aldrig uppleva den fulla effekten av sitt beslut. Elva är döda. Kvar i livet finns när detta skrivs bara Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon, Gertrud Sigurdsen och Bertil Zachrisson.

Under samma tid utgick påbud om att svensk identitet och svensk kultur skulle tabubeläggas. Kraftiga vågor av nationellt självhat svepte som en ideologisk tsunami över landet. Allt som representerade svenskhet och svensk kultur skulle föraktas och utplånas. Den svenska flaggan blev en töntsymbol, alternativt en symbol för tvivelaktig nationalism. Allt internationellt omgavs av storögd spänning och exotism.

Frivilliga beslut och politisk klåfingrighet

Förvandlingen av Sverige till ett mångkulturellt samhälle framtvingades inte på grund av krig eller naturkatastrofer som hade varit omöjliga att förutse eller förhindra. Den har skett på grund av beslut som fattades fullkomligt frivilligt av politiker besatta av makt och av en fix idé, en politisk klåfingrighet. Utan att bli tillfrågade gjordes medborgarna till försökskaniner i ett multietniskt samhällsexperiment av aldrig tidigare skådat slag. Av ideologiska skäl och med tydlig inspiration från socialistiska diktaturer som östtyska DDR körde regering och riksdag över folkviljan. Folkets mening i en av de absolut viktigaste frågorna för vårt land ansågs inte intressant. Nu skulle Sverige göras om, oavsett vad befolkningen tyckte. Det är det största demokratiska sveket i vår tid.

Politikerna hade kunnat fatta helt andra beslut. Men de var och är beredda att offra vilka värden som helst för att genomdriva en totalt verklighetsfrämmande ideologi. De offrar villigt sitt eget folk. Priset betalar de ju inte själva.

Invandringen som elitprojekt

Med sin frikostiga asylpolitik blev Sverige ett mycket populärt resmål. Fram till 1982 sökte ett par tusen personer per år asyl i Sverige. I mitten av 1980-talet ökade antalet till mellan 15 000 och 20 000 per år. 1992 nåddes en toppnotering med 84 000 sökande i samband med inbördeskriget på Balkan och den borgerliga trepartiregeringens extremt generösa flyktingpolitik. Nu började också invandringspolitiken utkristallisera sig som ett elitprojekt. Det var Sveriges ekonomiska, politiska, moraliska och kulturella elit som gick i bräschen för den extrema flykting- och invandringspolitiken, alltså de samhällsskikt som är förskonade från konsekvenserna i sina egna liv.

Arbetskraftsinvandringen under 1950- och 60-talen hade varit ekonomiskt lyckosam och gynnat näringslivet och det politiska toppskiktet. Asylinvandringen från 1970 och framåt går med ständigt växande mångmiljardförluster men attraherar en ohelig allians av å ena sidan den politiska makteliten och å andra sidan massmedia och den moraliska kultureliten. Med förenade krafter och fri access till medias megafoner har denna elit lyckats med den enastående bravaden att ostörd genomdriva en samhällsskadlig politik genom att skrämma en hel nation till tystnad och underkastelse. Taktiken har varit att kasta vulgära och ogrundade invektiv som ”rasist” och ”främlingsfientlig” mot alla som har fräckheten att ifrågasätta den pågående utförsäljningen av Sverige. Med sakargument är det betydligt klenare beställt. Regeringen skydde inga medel för att slå ned alla frågor och protester. Ett av de totalitära diktaten utgick på 1980-talet från invandrarminister Anita Gradin. Hon sa att det var viktigt att ”samhället uttalar sitt skarpa fördömande av alla tendenser till fördomar och diskriminering på etnisk grund.” Locket lades på med en smäll.

Mer än var femte invånare är invandrare

I dag har mer än 20 procent av Sveriges 9 340 000 invånare utländsk bakgrund. Cirka 15 procent, 1 307 600 personer, är födda i andra länder. Cirka 400 000 är födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Det blir sammanlagt cirka 1,7 miljoner. Om man räknar in dem som är födda i Sverige och har minst en utrikes född förälder är det i runda tal två miljoner – mer än var femte invånare – av dem som bor i Sverige som har utländsk bakgrund.

Samtliga riksdagspartier driver en politik som innebär att antalet invandrare bara sedan 2005 har ökat med 19 procent, från 1 126 000 till 1 338 000. Under samma tid har den inhemska befolkningen ökat med en enda futtig procent, från 7 922 000 till 8 003 000. Invandrarnas andel av befolkningen har fyrdubblats på ett halvsekel utan att det förs någon offentlig debatt om konsekvenserna. (“SVERIGE – VALDTAGET LAND”: EN UPPFOLJNING)

En ohelig maktallians driver massinvandringen

Fortfarande ser en ohelig maktallians av olika eliter till att en invandring i extrem omfattning fortsätter och därmed utplåningen av Sverige. Kort kan de sammanfattas så här:

• För socialdemokrater och kommunister är massinvandring ett sätt att importera valboskap. Invandrare röstar i regel socialistiskt. I den pågående valrörelsen är det uppenbart att socialdemokraterna målmedvetet försöker värva röster bland invandrarna, i synnerhet bland muslimer. Lockbetet är bidragsförsörjning och fortsatta privilegier genom positiv särbehandling på alla tänkbara områden.
• De borgerliga partierna står näringslivet nära och driver på deras vägnar massinvandringen för att skaffa billig arbetskraft till industri- och servicenäringen.

Det har blivit särskilt tydligt sedan den borgerliga alliansregeringen 2008 åter öppnade Sveriges gränser för arbetskraftsinvandring. Under förra året beviljades 14 926 personer PUT på grund av arbete, och under första halvåret i år har 10 752 personer fått PUT av samma orsak. Den absoluta majoriteten arbetar i okvalificerade jobb som inte kräver någon utbildning över huvud taget. De återfinns inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel, som städare, köks- och restaurangbiträden och inom vård och service. De största arbetskraftstillskotten 2009 kom från Thailand (6 242 personer), Indien (3 000) och Kina (1 890).

Media har en egen politisk agenda

Det sker samtidigt som den öppna arbetslösheten i Sverige uppgår till betydligt fler än 400 000 personer. Bland ungdomar 15 – 24 år ligger arbetslösheten på över 20 procent. Att Sverige har ett trängande behov av invandrare som arbetskraft är en myt. De som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden är just invandrarna, eftersom de ofta saknar de kvalifikationer som efterfrågas och – i synnerhet somalier, afghaner och irakier – i många fall är analfabeter.

• Den tredje maktfaktorn är media. Med en ödesdiger kombination av okunnighet i sakfrågorna och extrempolitisk besatthet följer svenska media en egen agenda när det gäller invandrings- och integrationspolitik. Tydligare än någonsin kan det avläsas inför valet. Landets journalister ser det som förenligt med sitt professionella uppdrag att med alla medel förhindra att Sverigedemokraterna som enda invandringskritiska parti kommer in i riksdagen. Till skillnad från politikerna behöver journalister aldrig ta ansvar för vad de ställer till med. Politikerna dansar efter medias pipa, vettskrämda för att bli uthängda som rasister.

Näst flest våldsbrott i Botkyrka

Det goda och trygga Sverige som jag och många minns finns inte längre. Det är utplånat, ödelagt och förött. Våra folkvalda politiker har i största enighet tagit det ifrån oss. Över befolkningens huvuden har de reat ut vårt land.

Jag kan tänka mig att vissa förnekar innebörden i det scenario som Affes statistik visar. ”Vad spelar det för roll om det är svenskar eller invandrare som är i majoritet i Sverige, vi är ju alla människor.” Till dem vill jag säga att de i sin omedvetenhet och förnekelse bär ett mycket tungt ansvar för att Sverige är på väg mot en demografisk kollaps. Människor är inte lika och inte utbytbara mot varandra. En mängd genetiska och kulturella faktorer formar oss till de olika individer vi är. Invandringen är det som har förändrat Sverige mest under det senaste halvseklet.

Som exempel på vilken roll befolkningen spelar kan vi titta på Botkyrka som redan har en majoritet invandrare. I tätorterna Alby och Fittja bor 90 procent invandrare. Botkyrka kommun hade under perioden 1996-2009 näst flest anmälda våldsbrott i hela landet per invånare, 19 177 brott. Bara Stockholm hade fler anmälda våldsbrott.

Den sociala tilliten, det sköra kapital utan vilket inget samhälle kan överleva, minskar dramatiskt i samhällen präglade av etnisk och religiös mångfald, hög migration och hög grad av kriminalitet och korruption. Studien ”Tillitens geografi” från Ersta Sköndal i Stockholm visar att graden av tillit i Botkyrka är den lägsta av alla undersökta kommuner i landet, bara 34 procent. Det är till och med lägre än i Stockholm där 42 procent av invånarna känner social tillit. Forskarnas förklaring till den låga tilliten i Botkyrka är etnisk mångfald, hög kriminalitet, ekonomisk ojämlikhet och svagare anknytning till kyrkan.

Sorgen över ett förlorat Sverige

Man byter inte ut en befolkning utan att det får konsekvenser. Sverige är i dag ett plågat land som skördar invandringspolitikens draksådd i form av en ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, Europarekord i antal anmälda våldtäkter, allt fler bidragsförsörjda etniska enklaver som lever skilda från det svenska samhället, anpassning till den odemokratiska och kvinnofientliga ideologin islam, tiotusentals ungdomar som utsätts för kränkningar i hederskulturens namn, tvångs- och barnäktenskap, nedbrända skolor och bilar, stenkastning mot polis och räddningspersonal – jag skulle kunna fortsätta uppräkningen i oändlighet. Under ytan sker andra sorters förändring som inte är lika lätt att mäta, i synnerhet som de inte får uttalas högt:

• En känsla av främlingskap i det egna landet och en minskning av den livsviktiga tilliten mellan människor.
• Sorg över förlusten av det Sverige man minns och älskade och som är oåterkalleligt förlorat. Frustration och vrede över att bli överkörd av politikerna.
• Besvikelse över att det man trodde på och arbetade för inte betyder någonting längre.

”Det åligger oss att värja vårt land”

Jag vill avsluta den här krönikan med ett stycke ur boken ”Svensk strävan” – skriven 1941 av Vilhelm Moberg, författaren som skulle komma att skriva den svenska migrationens historia i sin romansvit om de svenska utvandrarna:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen.

Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.” (Vilhelm Moberg, ur Svensk strävan, 1941.)

Med gråten i halsen tänker jag på Vilhelm Mobergs ord om att Sverige också är de dödas land som de har lämnat åt oss att förvalta och förkovra. Alla de miljoner förfäder som genom sitt arbete har gjort det möjligt för oss att leva nu. De kan inte längre värna sitt verk. Istället åligger det oss att förvalta vad de byggde upp. Jag sörjer när jag tänker på landet vi ärvde och som vi ska lämna över till mina och många andras barn och barnbarn.

Det finns ett ord för vad den politiska, ekonomiska och mediala eliten har gjort med vårt land. De som har sålt ut det Sverige som Vilhelm Moberg skriver om och som många av oss nu levande svenskar har haft glädjen att få uppleva. Jag tvekar inte att använda det. Ordet är landsförräderi.

Och som alla andra landsförrädare kommer även de svenska landsförrädarna att ställas till ansvar. Början sker den 19 september.

Af Julia Caesar

Tidligre kronikker af samme forfatter:

Mina drömmars stad,Batikhäxorna och makten,Sverige – våldtaget land,Allas olika värde,Medias pressetiska apartheidKedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvarBrev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Göran Andersson

Posted: 5 september 2010 - 00:59 - Svar

Hej Julia Caesar,

Tämligen nyligen fann jag Din krönika via Jan Milld blogg – Tänd ett ljus. Har läst blott Din senaste krönika, “Mina drömmars stad”. Tycker om det Du skriver. Det är förvisso mycket text som Du serverar, men det är vackert skrivet och lättläst. Inga svårigheter med att “ta det till sig” . Ser fram mot att få ta del av Din nästa krönika “Landet vi ärvde”.

Söndagarna har tack vare Dig fått ytterligare en dimmension. En värdefull sådan. Tack Julia.

  Bjovulf

  Posted: 5 september 2010 - 10:13 - Svar

  Välkomna, Göran A 😀

  Jag hoppar, att du spridar ryktet om Julias fantastiska krönikar blannt dina vänner, kollegor
  och din familj. Det är dags att vakna upp på alvar nu, och se vad som hållar på att ske med
  ert vakra och på grund av en flok djupt naiva, okunnige och oansvariga, glorieputsande
  PK-politiker och en självbestaltat medie-“elit”, som aldrig nånsin har haft mandat til att påföra
  det svenska folket alla dissa olyckar och de mycket alvarlige konsekvenser för främtiden.

  Hälsninger från en stor dansk fan av Julia Caesar – och av Sverige och svenskar generelt. 😉

   Bjovulf

   Posted: 5 september 2010 - 10:14 - Svar

   “ert vackra och fantastiska Sverige”, skulle det stå 😉

Robin Shadowes

Posted: 5 september 2010 - 02:18 - Svar

Tycker även att det är kul att alltfler svenskar hittar hit till den alldeles utmärkta danska bloggen Snaphanen tack vare Julias krönikor som numera kommit att få allt större spridning. Följ gärna bloggen till vardags också för den täcker upp många tokigheter i våra grannländer också men även ute i stora vida världen.

Morten - - -

Posted: 5 september 2010 - 08:36 - Svar

Og landet, vi gav i arv.

– – –

Emeritus

Posted: 5 september 2010 - 11:18 - Svar

‘…”Landet vi ärvde” .

Et godt udgangspunkt. Den kronik glæder jeg mig til at læse. For hvor kommer vi oprindeligt fra? Er det sted, vi kommer fra, nu også et godt sted? Er der mon stadig en grund til, at vi passer på det og bevarer det? – Vi har i hvert fald NATO’s generalsekretærs ord for, at Danmark er et godt sted, som vi bør passe på. Jeg er sikker på, at det samme gælder for Sverige.

Har jeg og Anders Fogh Rasmussen ret, eller er det blevet lige meget, om man er dansker eller gør fælles sag med Yemen, Mali og hele resten af Verden? Er kun nuet interessant, og hvad vi mener i dét, eller spiller den historiske dybde også en rolle i bedømmelsen af vor identitet? Og hvor gammelt er Danmark i så fald? Nogle mener – ikke engang hundredeoghalvtreds år. Men det må afvises – kun uvidende, storbytosser og opportunister (herunder især visse politikere med særlige dagsordener) kan i ramme alvor påstå noget så overfladisk.

Det land, vi som danskere har arvet, er meget ældre end de folkevalgte døgnflue-politikeres Danmark, der kun formår at række tilbage til et Danmark som en vedtagen politisk konstruktion, kendt som Nationalstaten. Nationalstaten er rigtignok en del af den samlede historie, men magter slet ikke at beskrive en kompleks størrelse som Danmark, da der findes en række nationalstater, som ikke er ens, men tværtimod meget komplekse størrelser, alle forskellige fra hinanden.

Jyllandsposten har netop i to overbliksartikler understreget den historiske dybde og bragt nyt fra et Danmark med en helt anderledes fortid end politikernes overfladiske forståelse rækker til. Derfor kan man med rette efterlyse denne dybere historiske forståelse med spørgsmål som: Hvornår blev et nedarvet Danmark værd at forsvare? Det ligger i JP’s to artikler og altså ikke, da man fornylig begyndte at diskutere indførelsen af Nationalstaten i Europa og nu vil afskaffe begrebet igen. Netop ikke for nylig, men for længe siden.

Dengang man byggede Dannevirke var første gang, man på højeste beslutningsniveu forstod betydningen. Allerede omkring år 740, var det nedarvede land Danernes Mark så meget værd, at man ofrede et bygningsværk på at forsvare det, den mur, der med sine 30 kilometer den dag i dag er vort ubetinget største historiske mindesmærke. (Og et mindesmærke er vel netop et minde værd).

Hedeby var dengang et dynamisk og velstående kraftcentrum i datiden med imperialt udsyn og imperiale interesser. Byens mønter blev værdisat på den anden side af Ural. Tiden bærer i det hele taget præg af stor foretagsomhed, organisation, handelstalent og militær formåen. Hedeby blomstrede, og velstand kommer aldrig af ingenting. Velstand skabes altid ved ambition, opfindsomhed, energi og årelangt slid og slæb. Hvis man ikke respekterer, at det forholder sig sådan og passer på værdierne, mister man det hele igen. Man har så heller ikke fortjent at beholde det.

JP’s ærinde er imidlertid meddelelsen om, at man har fundet porten i Dannevirke! PORTEN fra Danmark/Skandinavien til Germanien eller fra Europa til Danmark/Skandinavien. En sensation. Porten viser, at man heller ikke dengang burede sig inde, men at man til forskel fra i dag gjorde alt, hvad der stod i ens magt for at passe på det, man havde. De to ting er jo ikke hinandens modsætning og kan sagtens forenes.

Med venlig hilsen

  Bjovulf

  Posted: 5 september 2010 - 19:49 - Svar

  Findes de to JP-artikler online, Emeritus?

  Jeg er i øvrigt helt enig – de har en alt for overfladisk tilgang til tingene. Som om “danskhed” og
  “dansk kultur” etc. først opstod i 1850 eller så – ud af det blå og svævende frit rundt i luften. Mon dog
  ikke, det var funderet på noget, der allerede eksisterede og havd eksisteret længe – og nu bare optrådte
  i nye klæder? En person bliver jo heller ikke et helt andet menneske, bare fordi han/ hun skifter tøj – det
  er på en måde, det man prøver at belære os om. Magen til omgang uvidende nonsens, men det er altså lykkedes for PK-tosserne at indbilde en masse danskere og især vore politikere og journalister.

  De gamle kilder vrimler med referencer til danskere /daner og andre folkeslag og om forskellen på dem
  og deres fortræffeligheder/ mindre gode sider. De gik mindst lige så meget op i den slags dengang, hvis ikke mere – fordi det var yderst vigtigt for, hvem man kunne stole på og have alliancer med.

  Og man bygger jo netop ikke et gigantisk anlæg som Dannevirke for sjov skyld – det har modsvaret
  mange Storebæltsbroer i omkostninger på den tid og mange årtiers hårdt slid med de relativt primitive redskaber, og det har krævet en stram organisation og samarbejde mellem mange mennesker, som åbenbart havde noget at være fælles om at forsvare.

  Liva

  Posted: 6 september 2010 - 08:39 - Svar

  “Porten viser, at man heller ikke dengang burede sig inde, men at man til forskel fra i dag gjorde alt, hvad der stod i ens magt for at passe på det, man havde. De to ting er jo ikke hinandens modsætning og kan sagtens forenes.” – Nemlig, Emeritus. : )

JensH

Posted: 5 september 2010 - 12:41 - Svar

OT

prøv lige at læs denne artikel fra den såkaldt borgerlige avis Berleingsek Tidende. Det er en gennemgang af alle de islam-kritiske partier der er opstået i europa gennem de senere år, og selvfølgelig bruges der flittige vendinger som “det yderste højre” og “ekstreme parter”. Jeg har svært ved at se forskellen på Berlingske og Politiken, men det er måske bare mig som ikke har øje for ‘nuancerne’:

http://www.berlingske.dk/verden/det-yderste-hoejre-vinder-terraen-i-eu ropa

Regimkritiker

Posted: 5 september 2010 - 13:28 - Svar

Om politikerna vägrar att ta till sig fakta om invandringen måste vi tvinga ner sanningen i halsen på dom. På Cavatus flygbladssida finns ett sensationellt, fullständigt förödade färdigskrivet brev avsett för borgerliga politker som sticker huvudet i busken.

Brevet i sig är välskrivet och innehåller så mycket fakta och argument att den politiker som läser det och verkligen tar till sig innehållet lär falla ihop i en vattenpöl på golvet.

Ladda ner brevet, skriv ut, lägg i brevlådan och skicka till en politiker du vill påverka.

Länken finns här:

http://www.box.net/shared/dn4vryl63j/#/shared/dn4vryl63j/1/43386316/49 7751078/1

Katinka Glahd

Posted: 5 september 2010 - 13:31 - Svar

Så ingående,så klart framställt, så vackert ,så vemodigt, så sorgesamt,så vredgat,så sant så sant så.Tyvärr!!!
Det gör ont att läsa Dina krönikor Julia.Men det är gott att veta att Du finns där för oss!Överge oss aldrig.Gud välsigne Dig.Gud välsigne Sverige.

Emeritus

Posted: 5 september 2010 - 13:39 - Svar

Til JensH.

Ja, den artikel må man have lov til at opfatte som både ensidigt politisk, manipulerende og utroværdig. Et pænt arsenal af de gamle usympatiske beskyldninger fra masseindvandringens dage repeteres. Ser man på retorikken er det evident, at ‘den yderste højrefløjs partier’ i hvert fald både i Danmark, Norge, Holland og Sverige er langt mere afdæmpet og sandhedskonkret end modstandernes, der til gengæld nærmer sig eller overtager Der Stürmers retorik og billedsprog. Der er fra whistleblowernes side tale om folkeligt baseret, argumenterende kritik af den førte indvandringspolitik, en kritik, som holder sig langt inden for demokratiets, statens, lovens og nationens faregrænser. Artiklens forfatter må derfor fuldstændigt have mistet orienteringen i Verden, og hvad der foregår i den, hvis han vel at mærke mener, hvad han skriver. Politiken kunne næppe bevidst have gjort det mere forfejlet.

Med venlig hilsen

Svea

Posted: 5 september 2010 - 14:01 - Svar

Jag har skrivit det förut: söndagar har blivit veckans höjdpunkt tack vare dina suveräna krönikor, Julia. Sitter med en stor klump i halsen när jag nu har läst Landet vi ärvde.
Underbart att du står på vår sida i kampen om vårt eget land.

  Bjovulf

  Posted: 5 september 2010 - 19:55 - Svar

  Även en dansk känner så, när han läser Julias fantastiska krönikar, Svea 😉

  Det gör ont i hjärtet att läsa om, vad okunniga, naiva och oansvariga politiker och PK-media
  gör och har gjort imot er. Värför? Det är den stora frågan!

Henrik Jørgensen

Posted: 5 september 2010 - 14:18 - Svar

Bach’s c-mol Pasacaglia er den helt rette underlægningsmusik i videoen, man får gåsehud.

Tak til Julia i øvrigt for den sædvanlige velargumenteret og velunderbygget “Søndagskronik”, uagtet den gør mig særdeles trist til mode.

Johnny

Posted: 5 september 2010 - 15:05 - Svar

Utmärkt krönika igen. Underbart att läsa Wilhem Moberg. Det är något speciellt med Snapphane bloggen där både danskar, svenskar och norrmän träffas. Ett efterlängtat och kärt återförenande av broderfolken mot hotet från Islam, Shaira och massinvandringen. Efter lång tid av pacifism, socialism, feminism och konsumism och tomheten från TV-tittande och Shopping, där inget är värt att leva och dö för, förenas vi nu åter i kampen för våra folks överlevnad och frihet för att möta hotet från Islam och massinvandring. Vi kommer aldrig att kunna underkasta oss Islam. Islam är en direkt provokation, en krigsförklaring, mot allt vi håller kärt och vi kommer att strida till sista man för att bevara vår frihet och vi kommer att segra för vi har inget annat val, för Danmark, Norge och Sverige är danskarnas, norrmännens och svenskarnas land.

Nordmännens raseri och heroism kommer att besegra Islam.

Seger eller Valhall.

Nordbo

Posted: 5 september 2010 - 15:49 - Svar

Utmärkt krönika, men du skriver med så mycket känsla att jag inte klarar av att läsa den från början till slutet utan att ta några andrum. Det kan låta konstigt för en del, men det enda hoppet som jag kan se är att systemet kollapsar. På den punkten är jag optimistisk, för jag läser mycket om den ekonomiska krisen och mycket tyder på att den är långt ifrån över. Jag tror den kommer att gå in i en ny fas under hösten, eller kanske någon gång under nästa år. Vi kan kalla det en slags tragisk optimism. Hellre stolt fattigdom än det här ovärdiga vansinnet.

steen

Posted: 5 september 2010 - 15:58 - Svar

Hvis nogen har adgang til Politiken, skulle de sammenholde denne kronik med Olaf Hergels enorme Sveriges artikel i dag. Det må være et dobbeltopslag. Han har været ovre og tale med venner som P.O.Enquist. Så forskellige verdener. Smagsprøve:

Verdens bedste demokrati glæder sig til valg

Sverige er en skov, der aldrig ender, og derinde et sted finder vi et folk, der ikke behøver tale om højrefløjen.

Af OLAV HERGEL

Nummer 1
.
På ét punkt er Sverige nummer 1. Svenskerne lever i verdens bedste politiske miljø. Her er ytringsfriheden, pressefriheden og religionsfriheden ifølge Newsweek bedre beskyttet end i nogen andre lande, og Newsweek er ikke alene.
Det velanskrevne blad The Economist udarbejder med mellemrum en rangliste, hvor det udnævner verdens bedste demokrati ud fra kriterier som valgprocessen, regeringens evne til at fungere, politisk deltagelse hos befolkningen, politisk kultur og civile frihedsrettigheder.

Meget smart, det der med “højrefløjen”. Jeg har tilhørt den bløde venstrefløj indtil cirka 1997. Den har forladt mig, ikke omvendt, og det lader ikke til at vi skal genforenes førend i Paradiset.

I P 1 s Søndagsfrokosten kunne man høre Ole Birk Olesen lufte sin uvidenhed om Sverige. “Alle får sendt valgsedler hjem til sig, så de selv kan bringe dem hen til stemmestedet.” – Det gør de slet ikke. Nogle får sedler fra nogle partier – gerne de største – som en reklame ligesom Ikea kataloget. Hvis OBO lider af noget, er det i al fald ikke hæmninger over at kvidre om ting, han ikke ved noget om. Sidst var det “Haditherne eller hvad du nu kalder dem,” hans faste læsere kan nok komme på andet. Jeg er ikke en af dem.

Er det nu så vigtigt ? Som man kan se ovenfor: antagelig ikke længere. Det egentlige – demografien – er for Sveriges vedkommende afgjort for adskillige år siden – udenom befolkningen, ligesom i Danmark 1983-2001. OBO er vor tids kulturpersonlighed, der kom ind med fire-toget – han kunne danne et højtknævrende makkerpar med Zenia Stampe, der heller ikke har nogen åndelig nødbremse. Jeg ved ikke hvorfor denne meldte sig. Der er så meget i luften nu om stunder:

“Alt dette burde ikke kunne vare ved; men det vil blive ved, evigt; evigt efter menneskelig målestok, naturligvis: hundrede år, to hundrede år; og derefter bliver det anderledes, men værre. Vi var leoparderne, løverne; det bliver sjakalerne, hyænerne, der kommer i stedet for os; og alle til hobe, leoparder, sjakaler og får, vil fremdeles tro, at de er jordens salt.« (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leoparden)

  Liva

  Posted: 6 september 2010 - 08:46 - Svar

  “Jeg har tilhørt den bløde venstrefløj indtil cirka 1997. Den har forladt mig, ikke omvendt, og det lader ikke til at vi skal genforenes førend i Paradiset.”

  Hvor får du det fra, Steen. Det er go’ lun humor. : )

   Anonym

   Posted: 6 september 2010 - 09:07 - Svar

   Behøver du at hvine op hvergang du finder noiget interessant her? Jeg mener, Snaphanen har temmelig mange læsere, hvis alle skulle skrive , fint, ja, enig eller hurra ,når de læste noget godt ville kommentarsporet blive uoverskueligt og uinteressant.

    Liva

    Posted: 7 september 2010 - 08:49 -

    Anonymous

    Nå nå, nu ikke så syrlig. : ) Jeg tror nu ikke at snaphanen tager skade af mine glædestilkendegivelser. Der skal vel også være plads til lidt spontan glæde. Det synes jeg da. : )

    I øvrigt tak til Julia for endnu en rigtig god artikel.

    Mobergs bøger har også solgt som varmt brød i Danmark engang. Og TV serierne Udvandrerne og Nybyggerne ‘hærgede’ Danmark en gang i 70’erne var det vist. Max von Sydow og Liv Ullmann var allerede dengang gode skuespillere.

    Bjovulf

    Posted: 7 september 2010 - 12:01 -

    Fortsæt bare, som du plejer, Liva 😉

    Hr. Suresen kan sgu da bare springe over dine bidrag, hvis han er
    utilfreds med dem – eller finde sig en anden blog 😀

    Anonym

    Posted: 7 september 2010 - 12:20 -

    Ja ja, bare hold sammen 😉 Nå men nu fik jeg da sagt det og det kan der self. være delte meninger om men jeg er sikker på Liva ikke tar skade.

    Der er ikke Reply til Liva så jeg Replyer her.

    Liva

    Posted: 7 september 2010 - 19:21 -

    Anonymous

    Jo, jeg kan skam godt klare mosten. : ) Ellers ville jeg ikke deltage i debat. Det er jo meta – hvad der sker i debatten; der kommenteres. Jeg har da også tænkt lidt over det du skriver. At det kan virke fjollet hvis der skrives for glad og spontant. Det er dog ikke min hensigt at latterliggøre bloggen – eller debattører. Jeg viser blot min begejstring. Spontanitet og umiddelbar glæde er vel en slags folkelighed, og livlighed der bør være plads til. At det ikke bliver for tørt og akademisk at debattere. Lidt talesprogsdebat og øvrige ytringer synes jeg ikke gør noget.

    Jeg kan godt se at det kan fylde for meget, at der skrives for lidt – i kommentaren. : ) Den kan jeg godt tage til mig. Men det har blot været min hensigt at opbakke, når jeg ikke havde noget at tilføje, men var enig i det skrevne.

    Og så har jeg tænkt over at du skriver dobbelt anonymt (du må være fast læser og debattør da du kender til det der er skrevet på bloggen) Du kan da bare skrive i dit sædvanlige pseudonym, hvis du synes at jeg skal have kritik for min debatform. Det tager jeg ikke skade af – eller du for den sags skyld. : )

Lotta

Posted: 5 september 2010 - 16:40 - Svar

Tack Julia gör återigen en myckt bra och oerhört smärtsam krönika. Som släktforskare tänker jag ofta på vad mina gamla anor hade tyckt om dagens Sverige. Mår dessutom direkt illa när man hittar en plats i kyrkböckerna som förr tillhörde någon adelsätt idag är ett invandrargetto.

Nordbo

Posted: 5 september 2010 - 17:36 - Svar

Angående det jag skrev ovan om att systemet kan komma att kollapsa:

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7980291/EU-austerity-poli cies-risk-civil-war-in-Greece-warns-top-German-economist-Dr-Sinn.html

Jag tror alltså att det kommer att sprida sig och även nå Sverige.

Linus

Posted: 5 september 2010 - 17:40 - Svar

Den Nordiska ursprungsbefolkningen måste hålla ihop!

Man måste sätta ner foten någon gång och säga att nog är nog. Jag vill att mitt folk ska leva kvar i trakterna de gjort i tusentals år även när jag är borta…

Viktoria Larsson

Posted: 5 september 2010 - 17:41 - Svar

Jag anser att det finns en “point of no return”, en slags peak där invandringen bara måste få ett stopp om inte det ska sluta som i Julia Ceasars scenario. Ett land kan svälja 10 invandrare, det kan svälja 100000 som liksom smälter in i samhället. Men blir det för många uppstår konflikter, av kulturell och värderingsart. 100 000 i år, nästa år, nästa år igen… när tar det stopp? Välfärden kan svälja och svälja, men till sist är säcken full. Talade just idag med en gammal kvinna som var så ledsen över att hemtjänsten bara hann komma innanför dörren innan de var tvungna att gå igen. Vår välfärd kommer att braka samman. Vänstern talar om höjda skatter, så naivt, för naturligtvis går skatter för de som arbetar bara att höja till en viss gräns. Var ska pengarna tas? Och de som verkligen har asylskäl – vart ska de ta vägen i framtiden när vi urholkat asylrätten genom att ge även dem utan asylskäl PUT? Den dag vi måste börja bygga barackläger för folk som kommer. Den dag våra politiker MÅSTE öppna ögonen och säga att nu är det stopp? Hur långt i scenariot har vi hunnit då? Med en massa muslimer som hävdar sin rätt att leva efter sin sharia. Nog kommer det att bli konflikter, större än idag. När står vi vid inbördeskrigets rand?

Hans Nilsson

Posted: 5 september 2010 - 18:47 - Svar

Det finns förmodligen ingen Kvinna eller Man som läser dina Krönikor Julia som inte blir djupt känslomässigt berörda och denna Krönika är inget undantag en smärtande läsning om tillståndet i vårt Älskade Land Sverige.

Jag personligen kan se på saker och ting händelser och skeenden utifrån ett annat perspektiv än vad de allra flesta kan göra pga att jag inga barn och barnbarn har och därför inte har mitt eget kött och blod att oroa mig för. Men jag är Svensk i kropp och själ och har sen jag började arbeta som 15 åring 1968 varit med och bidragit till den välfärd som skulle komma oss Svenskar till gagn och inte till något som IQ befriadepolitiker helt har tappat kontrollen över den vansinniga INVANDRINGEN.

Jag kommer att strida med alla till buds stående medel för att återfå i alla fall något som liknar det Sverige som jag växte upp i. Jag vill kunna åldras och avsluta mitt liv i ett land där de som arbetar på äldreboenden inte ser ut som vandrande tält med rånarluvor och samhället i övrigt ser ut som skrotupplag liknande Gasaremsan och Libanon.

Jag kan instämma i Nordbos kommentar att det bästa hade kanske varit om systemet kollapsade för då hade helt andra lagar med automatik trätt i kraft FOLKETS LAGAR och då hade den riktiga RÄTTVISAN SKIPATS utan krångliga rättegångar för LANDSFÖRÄDARNA . Så vem vet VI BARBARISKA SVENSKAR får kanske visa den SJÄLVGODE PÖSMUNKEN Fredrik Rainfeldt våra BARBARISKA FÄRDIGHETER inte bara i forntid utan även i modern tid.

Stort TACK Julia för denna Söndag och jag ser fram mot nästa Söndag den sista innan ÖDETS TIMMA..

  Göran Andersson

  Posted: 7 september 2010 - 02:57 - Svar

  Tack Hans. Du sätter ord till vad otroligt många svenskar känner. Det är ju som väl är inte farligt att uppleva dessa känslor som förenar oss i sund patriotism Med tålamod och målmedvetenhet kommer vi att återta landet, med eller utan heroisk kamp. Även om vi har hela livet på oss är ändå tiden knapp, vi har inte en sekund att förlora. Det som en gång var svenskarnas land och som nu, tillfälligt
  är i händerna på olika slags externa krafter med egocentriska syften och så kallad globalisering, ödeläggs nu på olika sätt. Den oblodiga revolutionen kan ännu komma av sig, vilket vi innerligt hoppas, men gör det inte av sig själv. Vi kan i detta läge hoppas på Sveriges enda möjlighet, att tillräckligt många vaknat för att ge Sverigedemokraterna det stöd som erfodras för inträde i Sveriges Riksdag den 19 september. Lyckas inte detta så är jag rädd att den väpnade kampen är den sista utvägen.

  Tack Julia för “Landet vi ärvde”.

Micke

Posted: 5 september 2010 - 20:15 - Svar

Extremt välskrivet som vanligt, Min sambo har även hon börjat ta del av dina krönikor och hon är helt fast. Väntar med spänning tills nästa söndag.

ylva

Posted: 5 september 2010 - 20:40 - Svar

Denna krönika är verkligen smärtsam och tårarna rinner. Vad lämnar vi efter oss för land? Och medan jag själv lever vill jag inte känna mig som en främling i mitt eget land.

I dag fick jag höra något verkligt sorgligt, en tonårstjej som färgar håret för att slippa få kommentarer och glåpord. Hon var blond förut och brukade då ha huva för att dölja håret. Det är killar men även tjejer som utsatt henne för mobbing. Jämnåriga killar har även dragit ner hennes byxor i skolan.

Till något helt annat men som ändå rör ämnet politik kan jag berätta att jag med ett par vänner besökte ett par valstugor i dag. Vi började med Moderaternas eftersom en av oss var lite tveksam. – Det står mellan er och Sverigedemokraterna, sa han. Damerna i Moderatstugan fick stora ögon, som om han kommit dit med kolera. De hade några lustiga knappar, “Rör inte min statsminister”. Till den kvinnan gick jag fram och sa – Rör inte min dotter.

Jag tänker då på SD:s intresse i våldtäktsfrågorna, det är ju ett jätteproblem! Det är ju underbart att ett parti belyser detta! Vi svenskar kan ju inte gå trygga längre. Jag pratade sedan länge med dem i SD:s valstuga och någon annan valstuga var inte av intresse.

Till sist vill jag bara skriva att jag blir riktigt upprörd över vad som står om Vänstern o Miljöpartiet, de tar priset! Att de vill släppa in ännu fler samt att de papperslösa ska få en massa rättigheter. Fy fan, jag vet flertalet svenskar som inte har råd att gå till tandläkaren. Riktigt illa mår jag dessutom då jag vågar påstå att hottentottarna inte själva bor i mångkulturen. De borde deporteras dit pronto.

Nils Dacke

Posted: 5 september 2010 - 20:41 - Svar

Stort tack Julia för ännu en lysande, verklighetsförankrad men samtidigt så smärtsam krönika. Nu gäller det för alla med förnuftet i behåll att sätta ned foten om två veckor.

Matti från Finland

Posted: 5 september 2010 - 21:11 - Svar

Skulle du vänligen kunna ge en hänvisning till Erlander citatet du anför i krönikan?
”Det är sannolikt att vi varit lite valhänta när det gällt att ta vara på det värdefulla arbetstillskott som kommit från Finland och andra länder. Vi trodde till en början att det var en rent temporär företeelse. Nu får man försöka behandla immigranterna inte bara som ett arbetskraftstillskott utan också som ett bestående element i det svenska samhället.”

  Julia Caesar

  Posted: 5 september 2010 - 23:31 - Svar

  @ Matti från Finland:
  Jag är på rak arm inte säker på var jag hämtat citatet av Tage Erlander, men jag tror att det är ur Exit Folkhemssverige som du kan ladda ned här på Snaphanen. Jag har tyvärr inte tillgång till min litteratur där jag befinner mig just nu.

  @ Både boken “Världsmästarna” och krönikeantologin “Fler ministrar borde gråta” är under produktion. “Världsmästarna” trycks i kommande vecka. Håll utkik på Snaphanen efter uppgift om när de går att beställa!

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar

  Julia Caesar

  Posted: 6 september 2010 - 13:24 - Svar

  @ Matti från Finland:
  Tyvärr har jag inte tillgång till mina böcker där jag befinner mig nu. Jag kan därför inte säkert säga varifrån citatet av Tage Erlander kommer. Men jag tror att jag har hämtat det ur Exit Folkhemssverige, som finns att ladda ned här på Snaphanen.

  @ elwee:
  Mina båda böcker är under produktion. Håll utkik efter utgivningsdatum här på Snaphanen!

  Med vänliga hälsningar
  Julia Caesar.

elwee

Posted: 5 september 2010 - 21:41 - Svar

Tack igen Julia.
Finns det någon uppdatering på läget för din bok och de samlade krönikorna?

Marit

Posted: 5 september 2010 - 21:47 - Svar

Takk, Julia for en ny, hjerteskjærende krønika ! Det er så forferdelig trist det som skjer i vårt elskede broderland. Hvordan kan det ha gått så ille ? Det samme skjer her i Norge også, men i mindre målestokk.

T Oslo skal de nå begynne å busse etnisk norske barn til innvandrerskoler, så de norske barna skal lære innvandrerbarna norsk ! Andre innvandrergrupper lar seg intrgrere, men ikke MUSLIMER. De oppfører seg stadig mer som HERREFOLK. Norge hadde et herrefolk her også i 1940-45. De klarte vi å få kastet ut.

Johnny skriver: “Nordmennens raseri ochheroism kommer att besegra islam”. Ja, om det var så vel ! Men her er det enda for lite av både raseri og heroisme, desverre. Det er for mange som sover. Linus skriver : Den nordiska uespeungsbefolkningen måste hålla ihop ! Ja ! Helt enig ! Vi er det samme folket og har samme språk. Det er bare dialekter som skiller oss. Og vi kan lære av hverandre, det har vi alltid gjort. Men fremfor alt er jeg bekymret over Sverige. Den 19.9. blir et skjebnevalg. Bare SD kan snu elendighetenog vansinnet, slik jeg ser det.

Bjovulf

Posted: 5 september 2010 - 23:05 - Svar

Debat om SD & Sverige vs. Danmark i Deadline ( sidste halvdel ) – kommer snart op.

http://www.dr.dk/DR2/Deadline2230

SØNDAG den 5. september : Ugens Værste

Hvorfor skulle Sverigedemokraternes valgvideo bortcensureres i de svenske medier – kniber det med ytringsfriheden hos vore svenske brødre, eller er der slet og ret en forståelseskøft mellem danskere og svenskere, når det gælder politisk debatkultur? Ugens Værste er på programmet og vi garanterer underholdende debat, når Ole Grünbaum, Ulla Tofte og Michael Jalving kaster sig frådende over Ugens Værste.

  Bjovulf

  Posted: 5 september 2010 - 23:20 - Svar

  Deadline 17.00 – Must See-TV 😉 ( utroligt at skulle sige det om noget fra DR 😀 )

  http://www.dr.dk/DR2/Deadline17/20100126152319.htm

  Spørgetid med Kristian Thulesen Dahl – Onsdag den 8. september

  Hvad koster indvandrerne? [!!!!!]
  Dansk Folkeparti vil gerne have nedsat en kommission til at undersøge,
  hvad indvandrere koster den danske velfærdsstat.

  Stil dit spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl, der er næste gæst i Spørgetid.

Cavatus

Posted: 6 september 2010 - 00:28 - Svar

Det är med sorg i hjärtat jag läser din krönika, Julia. Den största sorgen är vetskapen om att politikerna, i maskopi med journalisterna, har hemlighållit dessa fakta för mig och övriga röstberättigade svenskar. Hur kan en politisk klick behandla sina väljare på detta sätt? Vart tog de grävande journalisterna vägen? De verkar ha missuppfattat sitt uppdrag här i Sverige, där de istället ägnar sig åt att gräva ned problemen.

Det finns många som skulle behöva lägga sig på psykologens dyscha i höst. Valet torde bli en ögonöppnare för dessa högförrädare. För att skjuta budbäraren håller inte i längden. Man kan lura en del av folket hela tiden, och man kan lura hela folket en kort tid, men man kan inte lura hela folket hela tiden.

  Utlandssvensk

  Posted: 6 september 2010 - 03:24 - Svar

  Cavatus,
  Du har väl inte missat Ians artikel i Newsmill:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/03/mediernas-f-rf-ljelse-av-jim mie-kesson-h-r-inte-hemma-i-en-demokrati

  “Inför valet 1998 hade en stor grupp ledande journalister kommit överens om att undvika att nämna Det nya partiets och mitt eget namn. Detta meddelade tidigare chefredaktören för SvD, Mats Svegfors”

  En liten funderig:

  ” Man kan lura en del av folket hela tiden, och man kan lura hela folket en kort tid, men man kan inte lura hela folket hela tiden.”

  Tja, en kort tid? Westerberg öppnade gränserna helt 1991 så vi pratar åtminstonde 19 år. (Krönikan missade för övrig att Fp är minst lika ansvariga som S). Som jag har varit inne på tidigare är det inte rimligt att enbart fokusera på politiker och journalisters svek utan man måste också fråga varför de svenska väljarna är så unikt lättlurade. Låt oss säga att SD nu får 8%. Detta vore väl för all del bra men likväl innebär det att 92% röstar på partier som, med europeiska mått, företräder en helt extrem immigrationspolitik. Hur är det möjligt att 92% INTE kan se sambandet mellan det totala sönderfall som faktiskt rapporteras (bränder, våldtäkter, osv, osv) och den förda immigrationspolitiken?

  Valet 2006 var ännu värre. Det borgerliga partierna gick till val på fullständigt vansinniga immigrationspolitiska målsättningar. Om man läste dessa var det solklart att en Alliansseger skulle innebära en kraftigt ökad immigration från tredje världen. Jag debatterade detta med många alliansväljare. I princip alla vägrade att tro på vad jag berättade. Om man sa att de borde läsa dokumenten ryckte de bara på axlarna. Dessa individer hade, enligt mig, en väldigt stark vilja att bli lurade.

  Tyvärr misstänker jag att ordspåket bör modifieras för att passa Sverige. Mitt förslag är:

  ” Man kan lura hela folket tillräckligt länge för att för att byta ut det”

  Utlandssvensk

  Posted: 6 september 2010 - 04:04 - Svar

  Jag hittade en bra artikel som kanske fångar det jag vill komma fram till:

  “Thoughtless submission to authority and a weakening of individual identity was one of the results of having been raised in the Swedish Folkhemmet. It came to be regarded as a virtue. Swedes became terrified of being thought different and their highest ideal was to be like everyone else. If any unfortunate person went against the consensus and questioned or, even worse, opposed authority he was immediately branded a dangerous idiot. He would be shouted down by all and everyone, who by doing this could show their solidarity and identification with the ‘sensible’ majority. What constituted ‘sensible’ could never be questioned, since anyone who did so, by definition, was not ‘sensible.’

  This mindless conformity is a very dangerous state of mind and can lead to catastrophic social and political consequences. It is a state of mind that is now leading to the destruction of Sweden as a nation.”

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/09/totalitarian-sweden.html#rea dfurther

  Detta stämmer mycket väl med mina erfarenheter och det gäller nästan hela (den ursvenska) befolkningen, inte bara journalisterna och politikerna.

   Cavatus

   Posted: 6 september 2010 - 10:32 - Svar

   Jo, tyvärr är det nog så som du säger, att lurendrejeriet av svenska folket har pågått så länge att det kommer att få oanade konsekvenser. Det ljus i tunneln som är det som börjar få kolossen på fall är faktiskt Internet. Förr var vi hänvisade till medias vinklade och förskönande artiklar. Idag finns det andra ställen att finna fakta på, det som gäller är nu att upplysa svenska folket om detta och ännu har vi en bit kvar att vandra till alla är införstådda med att det finns en alternativ nyhetsbevakning. När man sedan når fram till denna tar det ett tag att ta den till sig, då det är som att ramla ned i ett gruvschakt när man inser det totala sveket, lögnerna och hyckleriet. Denna folkbildningsuppgift försöker jag uppmuntra genom att tillhandahålla flygblad av olika slag och tipsa om andra sätt att nå ut, för som den som känner sig hågad att sprida informationen vidare.

   Vad gäller valfusket är det etablissemangets sista möjlighet att förhindra en “katastrof”, och jag är inte det minsta tveksam om att det kommer att valfuskas å det grövsta. Redan nu indikerar (de riggade) prognoserna 3,6 för SD, och det får ska sannolikt utgöra ett riktmärke för valrösträknarna.

Robin Shadowes

Posted: 6 september 2010 - 07:11 - Svar

US, SD kommer sluta på 3,8-3,9%, sanna mina ord. Detta på grund av det systematiska valfusket. Sd-sedlar kommer bytas ut under själva räkningen mot S-sedlar. Man slår två flugor i en smäll, sänker Sd samtidigt som man ger såssarna bättre siffror.

  Morten - - -

  Posted: 6 september 2010 - 09:17 - Svar

  Hvis ikke det bliver dokumenteret omhyggeligt – blandt andet med skjult kamera – så er jeg desværre nødt til at sige: I er ikke modne nok til demokrati endnu.

  Det må være muligt for en håndfuld aktivister at skabe noget unik dokumentation. I er jo altså flere end 7 mill. etniske svenskere. Og dertil kommer folk fra kulturer, der føler sig beslægtet med svenskere. Måske kunne man opfordre nogle tyskere til at fremskaffe dokumentation og lave optagelser m. m. ?

  – – –

  Utlandssvensk

  Posted: 6 september 2010 - 09:46 - Svar

  ” Sd-sedlar kommer bytas ut under själva räkningen”

  Ja, det tror jag också. På många orter är rösträknarna aktiva inom de etablerade partierna. Dessa kan lätt besluta att man byter ut SD valsedlarna mot en blandning av riksdagspartierna. I EU valet misstänker jag att ma bytte en del SD sedlar mot PP.

  Ett tips kan vara att de som röstar på SD gör ett märke,like olika för varje individ, med osynligt bläck på valsedeln, inför vittnen (gärna ett TV team från Danmark). Sen efter räkningen kan man gå igenom valsedlarna, återigen inför danska TV kamror.

Mads

Posted: 6 september 2010 - 07:38 - Svar

Hej Svenskan,

Jeg har ondt af jer med de udsigter I har til at blive en minoritet i eget land – det er simpelthen skræmmende og iøvrigt en politisk fadæse af dette århundrede.

Når det så er sagt, så sidder jeg alvorligt og tænker, at vi i Danmark ikke skal tage imod svenske flygtninge i fremtiden – for tør vi invitere jer ind i vores land og køre det i sænk med den naive indstilling til indvandring?

/Mads

Peter Buch

Posted: 6 september 2010 - 07:53 - Svar

Der er stadig mulighed, eller var til for kort tid siden, for kommentering på:
http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-aktuelle-aarhundrede

Anonym

Posted: 6 september 2010 - 09:40 - Svar

Det känns befriande att du räknar upp namnen på dom skurkar som sållt ut landet med sin horribla politik.
Olof Palme var en sådan, som i bästa maranatastil och med vansinnig blick kunde övertyga folk med sin
talarkonst, Ingvar Karlsson, som av många räknades som en ärlig politiker, dock icke av undertecknad,
som anser att han kom alldeles för billigt undan, eftersom han fullföljde Palmes politik.
När det gäller dagens sossar kan man se stora likhetert med Palme, när det gäller Mona Sahlin
samma arrogans samma nedlåtenhet mot motståndare som vänder sig mot hennes politik.
En annan folkförrädare icke att förglömma Var Bengt Westerberg.

Tack för ytterligare en sanningssägande krönika Julia Ceasar

Spandauer

Posted: 6 september 2010 - 10:25 - Svar

@ Anonymous

“Behøver du at hvine op hvergang du finder noiget interessant her? Jeg mener, Snaphanen har temmelig mange læsere, hvis alle skulle skrive , fint, ja, enig eller hurra ,når de læste noget godt ville kommentarsporet blive uoverskueligt og uinteressant.”

Jeg forstår, hvad du mener, men nu er det sådan, at Snaphanen drives af frivillige, og jeg mener, at de skal have al den ros, de kan få.

Mika i Sverige

Posted: 6 september 2010 - 11:35 - Svar

Hej!

En fråga: Hur blir man då svensk? Jag är finsk född av finska föräldrar i Sverige. Och undrar vad är svenskt? Hur blir jag svensk? Efter 100 år? Jag är svensk medborgare, är jag svensk då? Blir mina barn svenskar. Är det namnet som gör en svensk? Jag undrar. Jag vill inte bort från landet. Mina föräldrar jobba som fan för Sverige i 5 decennium.

Tack för mig. Svara mig om detta.

  Rune

  Posted: 6 september 2010 - 20:14 - Svar

  Finland har ju i många århundranden varit en del av Sverige så du är ju inte en riktig utlänning. Du är finne! Och det är ju inte dåligt alls. Dina barn blir kanske svenskar om de vill vara det. Åtminstonde borde ju barnbarnen bli det.
  Men muslimer och exempelvis Somalier kommer aldrig att bli svenskar. De kommer att vara muslimer och Somalier i många hundra år framöver även om de stannar i Sverige. Precis som Zigenarna som kom under femtonhundratalet fortfarande är Zigenare.

  Jonny

  Posted: 6 september 2010 - 23:49 - Svar

  Hur blir man finsk? Du vet, man undrar ju över det där “svedopelle”-snacket i Finland…

Emeritus

Posted: 6 september 2010 - 12:10 - Svar

Til Bjovulf.
Artiklerne om porten til Danmark var stort opsat og fyldte hver to sider. Den første kom i den trykte udgave, JP’s sektion ‘Indland’ (s. 8-9), søndag d. 29. august. Den næste artikel, kom i går, søndag d. 5. august under kultursektionen (s. 18-19).

Første gang, jeg i nyere tid besøgte Dannevirke, havde mange ungtræer fundet vej til anlæggets sider og den begyndende vegetative ødelæggelse var således i fuld gang, lige som man kan se det ske for de mange stenaldergravsætninger i Pipstorn på Fyn. Mens jeg jeg gik oppe på Valdemarsmuren vendte jeg mig pludselig og så mod syd. Et fantastisk syn foldede sig ud for mine øjne. Jeg havde ellers kort forinden uforstandigt gået og brokket mig over den ringe strategiske forståelse man måtte have haft, når man ikke i højere grad anlagde Dannevirke højtliggende. Hvor dum kan man være. Så dum som ens mangel på udsyn. Men pludselig var det der – udsynet.

Fra muren har det været muligt at se landet åbne sig langt mod syd. En fjende ville fra Dannevirke derfor kunne opdages i god tid og på kilometers afstand på grund af røgfanerne, og han ville afsløre sig selv ved de brændende landsbyer, han kom igennem.

Langvejs fra ville udlandsfarere på tilsvarende måde også kunne se Dannevirke på lang afstand og vide, at den lange rejse var slut, og at de snart ville være hjemme i sikkerhed bag muren.

For mig var det mentalt ét forrygende øjeblik at se nuet fra min dag på Valdemarsmuren blive historie og forvandlet til Valdemars dag, Margrete Sprænghests dag og Thyras dag – det samme fælles nu. Jeg så jo præcis det samme, som de så fra den mur. Det store overblik mod alt, hvad der kom sydfra.

For nogen tid siden var jeg atter på muren samme sted for at genopleve synet. Min skuffelse var nærmest grænseløs. Nogen havde (for ejendomsret og ussel vindings skyld) ladet bevoksning gro op foran muren så udsigten var blokeret.

Man skal nu helt hen i skanse 14 for at få en klar fornemmelse af, hvad det var, jeg og alle de andre så.

Muren var samtidig på en stor strækning hyllet i plastic på grund af restaurering af muren. Det fik mig til at tænke. Hvis man virkelig vil vise, hvorfor Hedeby, Thyra, Margrethe og Valdemar byggede volde og mure er det ikke nok, at man kan se, hvor tykke de er, hvor høje eller hvor lange. Det nytter jo altsammen ikke noget, hvis en fjende ubemærket kan snige sig ind på anlægget. Strategisk og taktisk er frit syn tværtimod afgørende for de beslutninger, som skal kunne træffes PÅ MUREN. Man skal både kunne se og forudse.

Hvis man derfor vil præsentere muren, Dannevirkes placering i al sin strategisk skønhed, er netop det, man kan se FRA muren det allervigtigste for oplevelsen.

Tænk her især på den fremragende beliggenhed af Rye’s Skanse i Jylland, som han anlagde, da han var oppe for at hente forstærkninger. Fra den skanse har man et feltherreudsyn næsten kompasset rundt, og skansen lå så godt, at den over land i princippet kunne forsvares af én kanon.

Med venlig hilsen

  Bjovulf

  Posted: 6 september 2010 - 15:02 - Svar

  Mange tak, Emeritus – også for din medrivende beretning
  Det er jo næsten ligesom at være der selv 😉

  Ja, man kan lære meget, når man sådan vover sig ud i virkeligheden
  og oplevet tingene med egne øjne. Det kunne nogle af vore toneangivende
  “intellektuelle” og kunstnere mv. have god gavn af at prøve bare for én
  gangs skyld.

  Det var vel om noget sted netop der, grænsen burde have gået.

Jutta

Posted: 6 september 2010 - 12:40 - Svar

Warum wir Deutschen Dänen mögen

http://www.pi-news.net/2010/09/warum-wir-deutschen-daenen-moegen/#more -153909

Jeg oensker en solrig dag og god fornoejelse

Mahnwache 9/11 Hamborg, Mönckebergbrunnen (midt i byen) Kl.14.00 til 16.00

  Victor

  Posted: 6 september 2010 - 13:29 - Svar

  Und deswegen sind Ihr ganze 5 Jahren geblieben…Schade nur, das einige meine Familienmitglieder das nicht unversehrt überlebt haben…..

  Ûbrigens, in einer Zeit wo Peter-Harry dabei ist die Bonner-Kopenhagen Verträge zu schreddern, ist das wohl eine Frechheit.

   Flemming S. Andersen

   Posted: 6 september 2010 - 14:41 - Svar

   Mærkelig afstumpet svar til Jutta, eller overser jeg en eller anden form for ironi/sarkasme?

    Victor

    Posted: 6 september 2010 - 15:55 -

    Flemming – i betragntning af, at Kiel-regeringen lige nu, for Gud ved hvilken gang i historien, er ved at vise os, hvad de EGENTLIG mener om danskerne, ved at bryde klare aftaler mellem Danmark og Tyskland, så ja, måske er jeg grov. Jeg tror bare ikke, at historien er skrevet færdig.

    Jonny

    Posted: 6 september 2010 - 23:52 -

    Ja, det finns vissa som har sett indikationer på att Hitlers här snart kommer igen.

  Mette

  Posted: 6 september 2010 - 14:59 - Svar

  Kære Jutta.

  Tak for henvisningen. Artiklen er nu delvist oversat til dansk og vil ganske sikkert blive værdsat af mange.

  Med venlig hilsen Mette

  http://hodja.wordpress.com/2010/09/06/vort-omd%c3%b8mme-i-udlandet/

  Bjovulf

  Posted: 6 september 2010 - 15:07 - Svar

  Tak, Jutta 😉

  Dejligt med nogle positive vibrationer sydfra 😀

Emeritus

Posted: 6 september 2010 - 12:43 - Svar

Til Bjoovulf II

Jeg har prøvet at søge på artiklerne online, som du efterlyste, men kunne ikke finde noget. De tre links Peter Buch foreslår er også gode.

Med venlig hilsen

  Bjovulf

  Posted: 7 september 2010 - 02:51 - Svar

  Tak for din dåd, E., og undskyld besværet 😉

  Det var nu kun, hvis du lige sad klar med links til siderne, at ….

Emeritus

Posted: 6 september 2010 - 13:05 - Svar

Ja, nu må alle virkelig undskylde mig for min elendige hukommelse. Jeg kom pludselig i tvivl, om den første artikel nu også handler om porten i Dannevirke, fandt den frem – og gu’ gør den ikke-nikke-nej. Jeg husker galt – pinligt galt. JP søndag-artiklen fra 29. august var IKKE om porten i Dannevirke, men derimod om et andet stort fortidsminde: Jelling-befæstningen. Det bliver oplysningerne i artiklen dog ikke mindre interessante af.
Man kan nu bl.a. fastslå, at anlægget var på 12,5 hektar omsluttet af palisader med en samlet længde på 1,5 km!

Med venlig hilsen

  Bjovulf

  Posted: 7 september 2010 - 02:47 - Svar

  Aha, altså sådan et Fort Jellingston 😀

  Gad vide, hvem der så var indianenerne …

JensH

Posted: 6 september 2010 - 13:25 - Svar

@Jutta

Tak for linket. Ganske interesant måde Political Incorrect sætter samligningen mellem Danskere og muslimer bosat i Tysklnad op på. De kunne selvfølgelig lavet den samme for Svenskere vs. mulsimer, Franskmænd vs. Mulsimer, Belgiere vs. muslimer, Hollændere vs. Muslimer, Nordmænd vs. muslimer….ect, men pænt af forfatteren at lige bruge Danske indvandrere i Tyskland som modsætning til muslimske indvandrere. Denne artikel/blog-post fra PI burde vi faktisk kunne bruge når ‘die Dänische gutmenscehen’, når de skal forsvare den muslimske masse-indvandring, kommer med argumentet om at Danske udvandrere også klumper sig sammen i ghettoer i udlandet, (som de angiveligt skulel gøre nede på solkysten i Spanien).

  Bjovulf

  Posted: 6 september 2010 - 17:35 - Svar

  Nja, ikke helt – svenskerne vil jo gerne have lov til at bringe deres besynderlige snusvaner
  med sig, og det er EU nu imod til svenskernes store fortørnelse.

  Meget kan man sige om EU, men de forstår da virkelig at gøre sig populære ude blandt
  de europæiske befolkninger, de skal FORESTILLE at repræsentere.

Victor

Posted: 6 september 2010 - 13:47 - Svar

Jeg fandt lige en artikel i Spiegel – fra 1969 – om de første muslimske indvandrere i Danmark – den har vist historisk interesse:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45440062.html

Bjovulf

Posted: 6 september 2010 - 14:31 - Svar

Hmmm, er der egentlig nogen, der holder på ham Dencik, når nu vi danskere og dansk kultur
åbenbart er noget så forfærdelige? “Socialpsykolog: Danskerne er slappe og konfliktsky”

Og det skal man høre fra en politisk korrekt tosse af en svensker, der om nogen er 10 gange så
konfliktsky – som aldrig har turdet at diskutere problemerne lige ud af posen for alvor og som er en
del af en klasse, der har medvirket til at tyrannisere sit eget folk – og endog naboerne (os i DK).
Havde han virkelig forventet, at alting skulle være som i Sverige?

Hvor bor du selv henne, Lars Dencik? – og hvorfor? Du burde jo være den allerførste til at flytte sammen
med muslimerne og være åh-så-imødekommende, selv når du blev “kulturberiget” for alvor, som
så mange andre i DK er blevet det, bla. pga. PK-tosser som dig.
Men bare vent – “kulturberigelsen” kommer også en dag til dig, LD – du kan ikke blive ved med at lukke
den ude og gemme dig for den 😉

http://politiken.dk/debat/1051602/socialpsykolog-danskerne-er-slappe-o g-konfliktsky/

Socialpsykolog: Danskerne er slappe og konfliktsky

Danskjävlar! Den svenske overlæge Stig Helmer i Lars von Triers ‘Riget’ kunne ikke tolerere den danske lægestands slaphed og mangel på disciplin. Socialpsykolog Lasse Dencik kan godt følge ham. Framegrab fra Lars von Triers Riget. (PR-foto fra udstillingen ‘Danskjävlar – en svensk kærlighedserklæring’ på Kunsthal Charlottenborg).

Ikke underligt, at landet er blevet skræmmebillede i den svenske valgkamp, mener Lasse Dencik.

Ifølge Lasse Dencik er Danmark gået hen og blevet skræmmebilledet i den svenske valgkamp, hvor politikerne siger: »Vi skal aldrig have danske tilstande som med Dansk Folkeparti«.

Men er den holdning ikke udtryk for elitær svensk storebroder-selvfedme, Dencik?

»Når man i Sverige frygter et småracistisk parti og den vulgære, kvalmende debat og rædselsfulde fremmedfjendskhed i Danmark, så er der tale om humanisme. Læg mærke til, at der i Sverige ikke er nogen kampagne for noget, der hedder ’svenskhed’. I svensk perspektiv er verden i forandring, alting ændres hele tiden, og der er ingen, der for alvor tror, at det går at lukke sig uden for verden og holde fast i, hvordan det var engang«.

Overser du ikke Sverigedemokraterna? Med dem fik Sverige jo det indvandrerskeptiske og antielitære parti, som Erik Meier Carlsen og andre hele tiden har forudset?

»Når visse danskere nu fryder sig over partiets opkomst og nærmest håber på dets succes, så handler det om, at man ønsker at projicere sine egne dårligdomme over på andre. Man vil så gerne have, at Sverige bliver lige så slem som Danmark, at man også her slipper den indre svinehund løs. At man så at sige får sig en kammerat i skammekrogen. Men det sker bare ikke«.

Fordi I undertrykker debatten? F.eks. ved ikke at lade Sverigedemokraterna vise valgvideoer, som det netop er sket, og som danske politikere kritiserer?

Men sådan er det ikke i Sverige?

»Nej, den svenske venstrefløj har mere stået på det avantgardistiske: Den intellektuelle skal oplyse folket. [!!!]

[ Ahaaa, nå, så det skal han/ hun? – Også når de ikke aner, hvad de taler om? Ikke har noget “tøj på” ?
Slet ikke er så intellektuelle og så meget eksperter, som de selv indbilder sig? Aldrig kommer ude i den barske virkelighed? Aldrig nedlader sig til at tale med de virkelige eksperter, som har skoen på , og som ved nøjagtigt, hvor og hvor meget den trykker?
Du er bare en uvidende, opblæst, pseudointellektuel nar, Lars Dencik – flyt dog hjem til Sverige, når nu alting
åbenbart er så meget mere perfekt der! ]

ylva

Posted: 6 september 2010 - 14:38 - Svar

Mattias

Posted: 6 september 2010 - 16:27 - Svar

Utmärkt skrivet. Du tar med i princip alla aspekter på den självutplåning som utgörs av invandringen. Fast jag saknar en sak. Var kom egentligen ideologin ifrån som låg till grundför utopin och den politiska korrektheten? Den uppstod inte ur ett vakuum, nämligen. Ett söktips för den som är interesserad: Frankfurtskolan och kulturell marxism.

  Rudolf

  Posted: 6 september 2010 - 23:52 - Svar

  Precis så!Denna politik har sitt ursprung någonstans o har man väl fått upp ögonen för detta ser man också mycket annat som har en negativ inverkan på samhället o dess invånare, t.ex den allt uslare underhållningsindustrin.Tyvärr verkar det som många på detta forum inte orkar sätta sig in dom bakomliggande orsakerna,detta är ju också ett oerhört lättretat folk det handlar om!Rösta på SD kommer inte att räcka,långtifrån tyvärr.

Robin Shadowes

Posted: 6 september 2010 - 17:20 - Svar

Lars Dencik är väl egentligen inte ens svensk utan turk så man blir inte alltför överraskad om sådana utom-européer börjar gnälla på oss, danskar såväl som svenskar. Ingen av oss är ju hans landsmän, dessutom är vi kafirer i vilket fall som helst.

  Bjovulf

  Posted: 6 september 2010 - 17:30 - Svar

  Aha? Tak, det anede jeg ikke. men efternavnet kan jo godt pege i den retning.
  Balkan måske?

  Det forklarer måske sagen – endnu et fejlslagent svensk eksporteventyr 😀
  Hvorfor skal vi dog belemres med den klovn? Det sjove er jo så, at han selv
  optræder og virker meget intolerant og arrogant – der er KUN plads til hans
  og de andre “intellektuelles” meninger, når altså bare de er på linje med hans.

  Jonny

  Posted: 6 september 2010 - 20:56 - Svar

  Hm, du som säger dig tro på NWO, borde hålla bättre koll på etniciteterna. Ledtråd: segulah.

Bjovulf

Posted: 6 september 2010 - 17:25 - Svar

De forkerte meninger? 😉

http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11178849

Veteran broadcaster Sarah Kennedy is leaving BBC Radio 2 – 34 years after joining the station.

Kennedy, 60, who has been presenting her early morning Dawn Patrol show since January 1993, said: “As I have been spared for this long, it’s time for a change.”

….

Last year, Kennedy was “spoken to” by BBC bosses after she praised the late Enoch Powell as “the best prime minister this country never had”. [!!!!!]

He was sacked from the shadow cabinet by Ted Heath in 1968 for his Rivers of Blood speech about the dangers of mass immigration.

In 2007, meanwhile, Radio 2 apologised after she said had almost run over a black pedestrian because she could not see him in the dark. [ 😀 – which is just a simple physical fact – NOT a racist remark! ]

JensH

Posted: 6 september 2010 - 18:37 - Svar

Men iøvrigt igen en glimrende kronik fra Julia Caesar, og nu vi er ved demograf, så er 33 procent af alle skolebørn i København indvandrer-børn, og 51 procent på de tre kommunale specialskoler for børn med fysiske- og psykiske handicap har indvandrerbaggrund og på en enkelt af skolerne er tallet 70 procent. Næstformanden i børne- og ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen (S), mener at de mange handicappede børn er et klart bevis på, at der er fætter-kusine ægteskaber i indvandrerfamilierne:

http://www.nordjyske.dk/indland/forside.aspx?ctrl=10&data=2%2C3195839% 2C5%2C2&count=1

Mette

Posted: 7 september 2010 - 13:05 - Svar

Og så var der den danske kvinde, som en indvandrer eller efterlignig i går udnævnte til at ligne en papand og antik romersk prostitueret. Det skete på Venstres næstformand Kristian Jensens blog på JP Blogs.

Det har han åbenbart ikke noget i mod, for det blev ikke slettet. Men måske er han bare for dum eller har sat en dum journalist til at passe biksen. Da en dansker kort forinden skrevet, at islam er en pest, blev det med det samme slettet. Sådan er der så meget. Jeg tror, at Kristian Jensen for altid tabte en vælger ved den lejlighed, og hendes stemme tæller lige så meget som hans eller statsministerens. Indtil videre har Kristian Jensen mest beskæftiget sigb med omsorg for homofile og mænd på barselsorlov, og snart må han lægge al politik til side for at gå i hård træning til “Vild med dans”. Tatata! Det kan ikke være meget ringere.

  Mette

  Posted: 7 september 2010 - 13:28 - Svar

  Dette indlæg var til Liva.

Liva

Posted: 7 september 2010 - 18:54 - Svar

Mette

Jeg har været inde at læse på omtalte blog, men har ikke kunnet finde det du nævner om romersk prostitueret – men måske det er slettet så? Jeg har dog lagt mærke til den ‘Gitte’ fra Århus, der er blevet råbt luder efter af nogle indvandrerdrenge/mænd. Intet nyt under solen dér. Og så har jeg lagt mærke til en ‘Maria Due’ der gør det ganske godt som debattør på JP bloggene.

Tyckarn

Posted: 8 september 2010 - 01:49 - Svar

Tack för att du finns, Julia.

Sökaren

Posted: 9 september 2010 - 17:36 - Svar

Julia,

Med anledning av att du är etablerad journalist, så undrar jag om du upplever någon form, av uppvaknande och insikt av hur tokigt allt blev och är med det mångkulturella projektet, bland dina journalistkollegor?
Kan man hoppas på en tilltagande vilja att börja skildra verkligheten istället för att skapa den, eller är man även i framtiden hänvisad till barfotajournalistik, via bloggar på diverse obskyra platser på nätet?

Personligen tror jag att så länge medias agenda stavas allas lika värde, antirasism, tolerans, mångkultur etc, så utgör den vaga insikten om att man som samhällskritisk journalist enkelt och utan pardon, sorteras bort för att lika enkelt ersättas med någon annan, yngre, gärna kvinnlig medarbetare som tycker och tänker som mediemogulerna vill.

Mitt intryck är faktiskt att det i första hand är media som styr, där våra politiker och tjänstemän lydigt följer i dess spår.(De har liksom inget val om de vill fortsätta att uppbära sina privilegier.) Ett utmärkt och färskt exempel på detta är affären kring Sven-Otto Littorin.

Julia Caesar

Posted: 9 september 2010 - 22:13 - Svar

@ Sökaren:

Svaret på din första mycket berättigade fråga är tyvärr NEJ.
Svaret på din andra fråga är tyvärr också NEJ.

Många journalister mår i tysthet dåligt över att medverka i det mångkulturella samhällsexperimentet. Men straffet för att bryta sig ur den lojalitet de uppfattar sig ha med den mångkulturella politiken är högt – de riskerar att bli utfrusna på sin arbetsplats och ur övrig social gemenskap om de ifrågasätter den allmänt anammade likriktningen. Ingen vill bli satt i frysskåpet om man kan undvika det. Ingen vill förlora jobbet.

Journalister följer bloggarna och känner hotet från Internet – men de skulle aldrig medge öppet att bloggvärlden i många fall förmedlar mer korrekt information än de själva gör i gammelmedia. Det vore en alltför stor prestigeförlust. Bloggvärlden är ett hot som ska ignoreras. Man låtsas helt enkelt inte om att den finns. Ingen enda journalist i gammelmedia har till exempel med ett ord låtsats om att de läser mina krönikor, fast det är just vad de gör.

Det finns många intrikata mekanismer bakom att en grupp sluter sig och går i samma riktning. Några förklaringar till varför journalistiken ser ut som den gör försöker jag ge i min bok “Världsmästarna” som utkommer inom kort. Bokens första kapitel, “De apatiska journalisterna”, handlar om hur och varför mina kolleger agerar som de gör. Där finner du kanske mer utförliga svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar
Julia Caesar.

Viking

Posted: 11 september 2010 - 08:28 - Svar

Det er en tragedie det som skjer i Sverige, og dessverre ikke bare der, men i en rekke land i Europa. Men det kommer en dag da de skyldige for sviket skal stå til rette for hva de har villet la skje.

Nathalie

Posted: 13 oktober 2010 - 18:00 - Svar

hej Julia!
Intressant att läsa dina artiklar.Jag är själv invandrare(fr Ryssland) har bott här ett antal år men också känner en väldigt djup sörja över HUR ett land kan invaderas och förändras till ett mångkulturellt helvete såå snabbt!Även för mig känns det att jag och min dotter har ingen framtid här.Röstade för Sverigedemokraterna i hoppet på positiva förändringar men men…Vad ser jag?Att Aliansen har vunnit IGEN! Helt ofattbart!…Så det betyder väl att undergången kommer att fortsätta..tyvärr.Jag är realist.
Så just nu känns att det är helt hopplöst så jag funderar på att återvända till mitt hemland så fort som möjligt.Det är den enda vägen för mig.Jag vill inte och kan inte leva i ett islamiserad “mångkulturellt” samhälle.

docma

Posted: 25 oktober 2010 - 23:55 - Svar

Bästa läsare av denna förtjänstfulla blogg och den välskrivna krönikan “Landet vi ärvde”!

Jag vill rekommendera alla intresserade tyskläsande den fantastiskt välskrivna och omfattande boken
“Deutschland schafft sich ab” av Thilo Sarrazin.
Gebundene Ausgabe: 464 Seiten
Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt; Auflage: 14 (30. August 2010)
ISBN-10: 3421044309
ISBN-13: 978-3421044303

Den gick ut i första upplagan med 25 tusen. Nu är man uppe i över 600 tusen med stigande tendens. Jag fick vänta 2 veckor på mitt ex.
“Alla” har läst den och tagit intryck! Även politikerna verkar ha gjort det! Det pågår en hel del diskussioner om invandring/integration f n här i Tyskland.

Ni kommer att vara förvånade över alla likheter mellan Julia Caesars insikter och Sarrazins. Men Sarrazin har också lösningar.

Läs boken!

Göran Sturegård

Posted: 24 februar 2011 - 01:12 - Svar

Jag blir så upprörd så att jag inte kan stilla mig. Beväpna folket,driv ut ockupanterna och befria fosterlandet. Jag hatar allt vad muslimer heter och skulle kunna ge mitt liv för fosterlandet. I min värld är det dags för ett inbördeskrig där vi driver ut ockupanterna och visar att Sverige är vårt land.Ut ska dem alla! Sverige är vårt och ska så förbli.

Leave a Comment