21
nov
Seneste opdatering: 21/11-10 kl. 1402
95 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

På onsdag beslutar Sveriges riksdag om en ny grundlag.Genom en lång rad omvälvande förändringar blir Sverige – i strid med medborgarnas vilja – i ännu högre grad ett lydrike till EU. Mångkulturen blir tvingande, makten centraliseras till Storebror staten, kommunerna förlorar stora delar av sitt självbestämmande och det svenska medborgarskapet blir en betydelselös atrapp. Den förvandling av Sverige till ett mångkulturellt helvete som påbörjades genom ett enigt riksdagsbeslut 1975 gjuts nu slutgiltigt i betong. Därmed fullbordar Sveriges regering och riksdag det landsförräderi som de träget har arbetat på i fyra decennier.

De svenska makthavarna kan inte få nog av mångkultur. Nu skrivs den in i grundlagen och blir tvingande. Beslutet fattas på onsdag av de sju gamla riksdagspartierna. Endast Sverigedemokraterna kommer att rösta emot den nya grundlagen. Sjupartiet är fullkomligt eniga om att driva igenom den slutgiltiga betonggjutningen av historiens största ekonomiska, sociala, demografiska och kulturella fiasko, det mångkulturella samhällsexperimentet. De inte bara förpassar Sverige till en världsunik position i den internationella dårskapsligan – de gräver också sin egen grav med raska spadtag. Men det förstår de inte. Makteliten tror sig vara osårbar. Förblindad av enfald, maktberusning och politiska illusioner snickrar den vidare på det som kommer att bli dess egen undergång.

Segregation ska främjas

Den nya lagen säger: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Tidigare hette det ”bör” främjas, nu blir det ”ska”. En tvingande formulering. Vi kan se fram emot ännu mer islamisering, fler heders- och skammord,mer kulturellt betingad kriminalitet, fler tvångs- och barnäktenskap, fler mödomshinnerekonstruktioner, mer irakiska mångmiljonbedrägerier med släkten anställd som personliga assistenter till fullt friska personer, fler anlagda bränder i skolor och bilar, mer stenkastning mot polis och räddningspersonal, fler rån och våldtäkter mot 84-åringar, och mer misshandel av manliga förlossningsläkare för att de har fel kön.

Sådana inslag ingår ju i vissa invandrargruppers kultur. Det måste vi förstå. Enligt den kulturrelativism som har sövt hela den svenska politiska och mediala eliten i en behaglig narkos är alla kulturer lika bra, även de som har för vana att kasta sina döttrar ut från balkonger, tvångsgifter bort minderåriga, vill avrätta homosexuella och ser kvinnor som lägre stående andrahandsvarelser som män har rätt att göra vad de vill med. För att bara nämna några av inslagen i den mångkultur som i allt snabbare takt håller på att montera ned den forna välfärdsstaten Sverige och förvandla den till ett socialt, kulturellt och ekonomiskt u-land.

Förändringen smygs igenom

Ändringar av grundlagen är så betydelsefulla att det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Grundlagen är själva golvbjälklaget i samhällsbygget, det fundament som bär upp demokratin. Svenska folket har självklart rätt att ta del av och uttrycka sina åsikter om en så stor lagändring. Men i vanlig ordning smygs de verkligt stora förändringarna igenom utan diskussion och över medborgarnas huvuden medan massmedia tittar åt annat håll och iakttar största möjliga tystnad. Det första grundlagsbeslutet fattades den 2 juni. Det här är vad landets största morgontidning, Dagens Nyheter, har kunnat åstadkomma om grundlagsändringen – tidningen verkar ha ansträngt sig för att hitta de mest betydelselösa punkterna i den 423-sidiga regeringspropositionen.

Andra grundlagsändringar är betydligt mer omvälvande:

• Det svenska medlemskapet i EU skrivs in i grundlagen. För att Sverige ska kunna lämna EU krävs därmed en ny grundlagsändring. Sveriges regering och riksdag väljer att binda fast sig vid masten på ett skepp som alla ser är sjunkande. The show must go on, är budskapet.

”Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen” skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och internationelle sekreterare Kent Ekeroth på Svenska Dagbladtes debattsida Brännpunkt.

Enligt en undersökning som gjorts i år av Sieps i samarbete med SOM-institutet anser en knapp majoritet av svenska folket (51 procent) att EU-medlemskapet är något positivt. Mest EU-kritiska är vänsterpartiet och miljöpartiet, som dock anslöt sig helhjärtat till den nya grundlagen i juni och kommer att göra likadant på onsdag. Det är inte längre kunskap och förnuft som styr riksdagsbesluten – om det någonsin har varit det. Nu är det sandlådenivå som gäller, med viktigaste mål att oavsett sakfrågan aldrig rösta som Sverigedemokraterna. På sin blogg förklarar vänsterpartisten Jonas Sjöstedt ändringen som ”en fråga som inte spelar någon roll”.

Invandrarna behöver inte lära sig svenska

• Invandrare får grundlagsskyddade rättigheter att segregera sig själva från sitt nya hemland och den svenska befolkningen. De behöver inte lära sig svenska eller på något annat sätt anpassa sig till Sverige. Sfi kan läggas ned. Där kan staten spara många miljoner.

• Skolan blir skyldig att erbjuda inte bara hemspråksundervisning utan undervisning på alla världens språk och dialekter. ”En vietnamesisk invandrarfamiljfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisktalande lärare enbart för deras barn” skriver bloggen Hayekinstitutet, som kallar den nya grundlagen ”en snygg liten statskupp”.

• Sjukvården tvingas anställa personal som talar alla tänkbara språk och dialekter, till exempel swahili, pashto och dari. Svenska invandrare talar omkring 200 olika språk, varav arabiska nu är det tredje största efter svenska och finska. Alla språk ska givetvis finnas tillgängliga för invandrarna.

• Att vara svensk medborgare förlorar sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ”varje medborgare” ut mot ”var och en”. Var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, får samma status som de svenska medborgarna. Infödda svenskar som har byggt upp landet har därmed samma värde som illegala invandrare.

Kommunerna avlövas på makt

• Den kommunala beskattningsrätten avskaffas. Den ekonomiska makten centreras till det maktcentrum som utgörs av riksdagens finansutskott. Ett dråpslag mot kommunernas självbestämmanderätt – som redan är kraftigt urholkad och kommer att urholkas ännu mer genom bland annat det statliga hotet om tvångslagstiftning om att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. Genom att avlöva kommunerna deras maktbefogenheter kan regering och riksdag få tyst på de kommunala protesterna och tvinga dem att ta konsekvenserna av både den vanvettiga invandringspolitik som har beslutats på riksnivå och andra orimliga riksdagsbeslut.

• Man behöver inte ha varit svensk medborgare i tio år, som hittills, för att bli statsråd. Det räcker med att man är svensk medborgare.

• En spärr mot småpartier i kommunalvalen är under planering. När den beslutas blir det inte längre möjligt att få demokratiskt inflytande för små partier i lokala frågor. Makten centraliseras ännu mer till de stora partierna och till staten.

”Sverige är, kort och gott, jävligt illa ute – ekonomiskt, socialt och konstitutionellt” skriver SR Larson vid Hayekinstitutet.

Galenskapen fullbordas

Med de här grundlagsändringarna fullföljer Sveriges regering och riksdag den omvandling till mångkulturellt samhälle som inleddes med ett enigt riksdagsbeslut 1975. Galenskapen kulminerar. Landsförräderiet fullbordas. De tre delmål som då sattes upp hette ”Jämlikhet”, ”Valfrihet” och ”Samverkan”. Tomma ord som låter sig användas till vad som helst – och det var exakt vad socialdemokraterna gjorde. Metoderna att tvinga på befolkningen mångkultur genom bland annat ett omfattande propagandamaskineri var tydligt inspirerade av socialistiska diktaturer, framför allt östtyska DDR som den svenska socialdemokratiska regeringen hade många och intensiva kontakter med.

Motorn i Sveriges mångkulturella omvandling var statsminister Olof Palme (1927-1986). När han 1969 efterträdde Tage Erlander som statsminister hade han någonting som flertalet andra socialdemokrater saknade. Han kom från överklassen, var utbildad i USA, talade flera språk och hade det gedigna självförtroende som en överklassbakgrund kan ge. Vid den här tiden var en sådan bakgrund mycket ovanlig – de flesta socialdemokrater hade arbetarbakgrund, sjuårig folkskola och inga språkkunskaper. De imponerades av Palme, såg upp till den världsvane partiledaren och litade på honom. Därmed var de lätta att påverka och få med sig i regerings- och riksdagsbesluten. Ingen ville framstå som en dum lantis. Globalisering var det nya mantrat.

I hela sitt liv amorterade klassbytaren Olof Palme på skulden för sin överklassbakgrund. Han ville vara god. För honom var det lätt att driva ”internationell solidaritet”, den kostade honom inget. Redan som 22-åring ingick han skenäktenskap med en tjeckisk kvinna, Jelena Rennerova, för att hon skulle kunna fly från den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien. För den inriktning mot mångkultur, massinvandring och ”internationell solidaritet” som inleddes åren kring 1970 bär Olof Palme utan tvekan huvudansvaret.

Invandrarna ska ha valfrihet

Delmålen, de tomma flosklerna i 1975 års riksdagsbeslut lyder i min tolkning:

• Jämlikhet: Alla människor är lika, men för säkerhets skull ska vi stöpa dem i samma form. Vi avskaffar sambandet mellan prestation och inkomst. Svenskarna ska betala högre skatt för att invandrarnas levnadsstandard ska vara likadan som deras egen.

• Valfrihet: Invandrarna ska ha full valfrihet ifall de vill anpassa sig i Sverige eller om de vill behålla och utveckla sin språkliga, kulturella och religiösa identitet på svensk mark. Det är ursprungsbefolkningen som ska anpassa sig.

• Samverkan – ”ömsesidig tolerans och solidaritet”: Svenskarna ska tolerera och samarbeta om en samhällsomvandling som de aldrig har bett om och inte har kunnat påverka.

1997 antog riksdagen lika enhälligt propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, signerad invandrarminister Leif Blomberg (s). Medan massmedia som vanligt var försänkta i djup sömn smögs förändringen liksom sin föregångare 1975 genom beslutsprocessen. Nu skulle hela samhället baseras på ”mångfald”. Alla politiska områden skulle genom massiva propagandainsatser underordna sig detta övergripande politiska mål; arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, skolpolitiken, kulturpolitiken. I proposition 1997/98:16 slår regeringen fast vad det är som ska hålla ihop det mångkulturella Sverige:

”I det blandade Sverige är det förenande i svenskheten inte ett gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige med dess samhällsordning och grundläggande värderingar om demokrati och människors lika rätt och värde.”

Med ett enda slag med den statliga trollstaven avskaffas här svenska folkets gemensamma historiska ursprung. ”Den samtida tillhörigheten” ska istället utgöra landets sammanhållande kitt och underlag för en nationell identitet. Här finns också en synnerligen blåögd tro på att alla invandrare mirakulöst ska känna tillhörighet till och lojalitet med svensk samhällsordning och svenska grundläggande värderingar så snart som de sätter fötterna på svensk mark.

Mångkulturen är en katastrof

I dag kan alla med någotsånär bevarad syn- och tankeförmåga se att den mångkulturella politiken är en katastrof, inte bara i Sverige utan i vartenda land där den har genomdrivits. Hos svenska folket växer en vrede, ett raseri och förtvivlan över hur deras land förstörs och fundamentala värden i ett välfärdssamhälle raseras. Varenda nyhetssändning är en deprimerande kavalkad av mord, våldtäkter, bedrägerier, misshandel, bränder. Alla vet att de är kopplade till en vansinnig invandringspolitik. Men den kopplingen görs aldrig i media. Med alltmer ansträngda metoder sliter journalistkåren sig blårandig för att fortsätta manipulera allmänheten genom att hålla isär politiska verkligheter som är två sidor av samma mynt. Men folk är inte så dumma som journalisterna tror. De är fullt kapabla att förstå att det finns ett samband mellan att dementa äldre personer låses in som djur utan tillsyn på nätterna och att det öses miljarder på en integration som år efter år blir ett allt större fiasko. Likaså inser de flesta sambanden mellan att det öses miljarder över skolor i så kallade ”utsatta områden” medan skolresultaten ständigt försämras och lärarna flyr – utan att någon säger sig veta vad det beror på.

Hur mår landsförrädarna?

Ibland undrar jag hur de mår, de politiker som stoppar huvudena under armen och fortsätter att köra Sverige i botten. Hur orkar de se sig själva i spegeln? Där sitter en socialdemokrati i upplösning och utan politik, på väg att bli en historisk parentes. Där finns de perifera småpartierna v, c och kd som alla riskerar att åka ur riksdagen i nästa val. Ett oföränderligt flummigt och invandringsfundamentalistiskt miljöparti och ett lika invandringsfundamentalistiskt folkparti. Och så de nya socialisterna – moderaterna, under Fredrik Reinfeldts ledning lika totalitära som vilket socialistiskt betongparti som helst. Plus Sverigedemokraterna som har förvandlat riksdagsdebatterna till underhållning på en nivå som vi inte har sett maken till sedan Tage Erlanders, Gunnar Strängs och Gunnar Hedlunds dagar.

Det skulle vara ohyggligt intressant att ta del av förbrukningen av alkohol och psykofarmaka i regering och riksdag. Jag gissar att det blir en topp i förbrukningen på onsdag när den nya grundlagen klubbas igenom. När landsförräderiet fullbordas. Någonstans måste ju självföraktet ta vägen. Kanske nås politikerna i sjupartiet emellanåt av en aning om att de en dag kommer att ställas till svars för vad de har gjort mot sitt land och dess befolkning. Jag hoppas det. Jag hoppas att de mår riktigt, riktigt illa när de inser att den som gör orätt alltid får skörda vad han sår. Historiens dom över ett fullbordat landsförräderi kommer att bli hårdare än de någonsin kan föreställa sig.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Notarien

Posted: 21 november 2010 - 02:54 - Svar

Tack Julia!
Varje lördagsnatt sitter jag och uppdaterar snaphanen.dk från midnatt tills din krönika dyker upp! Det är sent nu, men det är svårt att somna efter att ha läst klart! I elfte timmen skrev jag på uppropet mot grundlagsomröstningen på internet. Eftersom mitt efternamn är så ovanligt vågade jag inte skriva det utan förvrängde det och skrev en annan ort. Det känns för djävligt att inte kunna skriva under med sitt egna namn av rädsla för repressalier. I Sverige år 2010! Jag har också skickat länken för denna krönika till familj och vänner och bett dom att fundera över hur framtiden kommer att gestalta sig och vilka beslut vi kanske måste ta.
Fortsätt ditt skrivande även efter onsdagen. Det är viktigare nu än någonsin!
Någonstans känns det nämligen som att marken börjar svagt vibrera.

  zootsuit

  Posted: 23 november 2010 - 12:27 - Svar

  Svagt av dig att inte stå för dina åsikter. Jag har också ett ovanligt efternamn och bor på en ort med ca 3.500 invånare Inte fegar jag ur som dig, JAG står för mina åsikter. Övervägande delen av de som bor här vet vem jag är och tar ofta debatten med mig, som dom vet är Sverigedemokrat. Jag ser det som en frisk fläkt att få lite nyans i politiksnacket och har t.o.m. lyckats konvertera ett par “betongsossar”. Stå upp för din sak och sluta vara rädd för repressalier. Om folk inte vågar vädra sina åsikter kommer vi ligga j-vligt illa till i framtiden.

Rudolf

Posted: 21 november 2010 - 04:51 - Svar

Som Mark Twain sa, “Problemet med politik är att dom som är för intelligenta för att syssla med det blir styrda av dom som är dummare”
Adjö Moder Svea,tack för den här tiden!

Dag Selander

Posted: 21 november 2010 - 09:03 - Svar

Historiens dom över ett fullbordat landsförräderi kommer att bli hårdare än de någonsin kan föreställa sig Må dessa Julia Caesars avslutande sexton ord stå radiakstrålande över sjupartiets samtliga riksdagsledamöter 24/7.

  Morten - - -

  Posted: 21 november 2010 - 22:09 - Svar

  Det kommer som altid til at afhænge af, hvem der skriver historien.

  Hvordan blev skånsk histories dom over de svenskere, der pinte, deporterede, fornedrede, og ihjelslog dem ?

  Nej, det er ikke sikkert, at historiens dom bliver hård.

  – – –

Robin Shadowes

Posted: 21 november 2010 - 09:33 - Svar

Vila i frid kära fosterland och tack för den här tiden.

Stefan K

Posted: 21 november 2010 - 10:08 - Svar

Nu tar Sveriges politiker det sista spadtaget till graven och begraver det sista vi har kvar av kärlek till moderlandet.
Hoppas de samtidigt gräver sina egna gravar för inte tror jag svenska folket snällt tittar på och låter detta ske?
Valet 2014 kan bli en smärre chock för 7-klövern, om de nu inte går samman och avskaffar vår demokrati också. Inget, absolut inget, förvånar längre.

Lotta

Posted: 21 november 2010 - 10:33 - Svar

Helt sjukt att så viktiga ändringar i grundlagen får klubbas igenom utan att svenska folket får vara med och säga sitt. Att det skall folkomröstas inför grundlagsändringqr är däremot något som borde stå med eldskrift i grundlagen.

Arvid Falk

Posted: 21 november 2010 - 10:42 - Svar

Julia, du skriver: “Den kommunala beskattningsrätten avskaffas” gm. den nya grundlagen. Var står detta?

Regimkritiker

Posted: 21 november 2010 - 10:49 - Svar

Med den nya grundlagen blir det lättare att militärt ockupera Sverige eller att förvandla Sverige till ett lydrike. En främmande ockupationsmakts militärguvernör kan samma dag han blir svensk medborgare (kräver bara lite hot med automatvapen mot några tjänstemän) utses till svensk statsminister.

På detta sätt kan ockupationsmyndigheterna bli den lagliga svenska regeringen med stöd av Grundlagen och allt kommer att gå formellt rätt. De motståndskämpar och gerillakrigare som fortsätter motståndet kommer att bli lagbrytare och säkerligen klassas som “terrorister” av den nya regeringen.

Nu är detta kanske inte det mest troliga scenariot. Däremot kan det bli så att Sverige hamnar i en utpressningssituation där en aggressiv främmande kraft (EU, Opec, Saudiska islamister, USA, Ryssland) kräver att den svenska regeringspolitiken ska ändras. De kan kräva att deras egna lakejer blir utsedda till statliga beslutsfattare inom detta område (lättare när nästan inga tjänster kräver svenskt medborgarskap längre) och till slut kräva svenska minsisterposter. Exempelvis justitieminister med makt över all svensk polis.

  Regimkritiker

  Posted: 21 november 2010 - 10:54 - Svar

  Glömde att påpeka att den moderata ledamoten i grundlagsutredningen var Henrik von Sydow, som främst gjort sig känd för sitt starka engagemang för att få den svenske Al-Quaida kämpen och f.d Guantanamofången Gezali frigiven från Guantanamo.

  Regimkritiker

  Posted: 21 november 2010 - 11:45 - Svar

  En sak till. Det vore jättebra om någon statsvetare eller juridiskt kunnig kunde sammanställa vilka regler andra länder har för detta. Typ, krav på regeringsmedlemmars medborgarskap, om rättigheter är reserverade för de egna medborgarna, vilka yrken som kräver medborgskap, osv.

ThinksTwice

Posted: 21 november 2010 - 11:12 - Svar

Tack Julia. Jag kan bara hoppas och drömma om att SD kan riva upp detta när vuxit sig ur den ENORMA diskrimineringen dom befinner sig i. Även jag skrev under med avsiktlig felskrivning. I Sverige anno 2010 – man tror inte det är sant!

PA

Posted: 21 november 2010 - 11:12 - Svar

En katastrof som inte kan rättas till inträffar nästa vecka.

FD stolt svensk

Posted: 21 november 2010 - 11:22 - Svar

Det kommer att stå i historierböcköckerna att Fredrik Reinfeldt urholkade Sverige, gjorde detta till ett u-land.

Hade jag varit statsminister så hade jag haft som mål att…
*Lagt resurser på att få ner alla våldtäkter
*Noll tolerans på kriminalitet
*Gått ur EU
*Ökat alla straff
*10 år för att bli svensk medborgare
*Poliser skulle få agera som USA
*Ut med alla kriminella invandrare
*tagit tag i saken så att alla kan gå trygga (även på kvällen)
*Börjat att sätta tillbaka pengar till pensionskontot (som dom har urholkat)
*Tagit bort en del av arbetsgivar avgift, så att det blir lönsamt att ha företag i Sverige

Osv Osv listan går att göra lång, hur svårt kan det vara om man inte är landsförrädare.
Fredrik R är en riktig landsförrädare, kan inte fatta att någon kan rösta på en person

  Peter Andersen

  Posted: 21 november 2010 - 15:10 - Svar

  Hvem skulle kunne skrive om dette forræderi. Sverige er jo ophørt nu. Så skal det da være i vores andres historiebøger.

  Alexander Sjögren

  Posted: 22 november 2010 - 02:17 - Svar

  Hej stolte Svensk,
  Förädare som inte värnar för det svenska folkets bästa skall fråntas sitt svenska medborjarskap (är det dock det värdefullaste vi har) och dessutom ställas inför folkrätten.
  Svensk kan endast vara den som är född av en svensk mor och en svensk far. Detta gäller också våra broderfolken. Kallas också för “blodsrätten” (ius sanguinis)
  En återvandring av icke-svenskar till sina respektive hemländer är enda lösningen. Har detta skett så kommer Sverige åter att kunna utvecklas i lugn takt och harmoni som tidigare.

  Varje gång jag kom hem till Sverige efter att ha vistats i multikulturella samhällen, hade jag känslan att återvända till paradiset.
  Låt oss återskapa detta paradis – tillsammans!

Tony Ingman

Posted: 21 november 2010 - 11:31 - Svar

Jag tror inte att landsförräderiet är fullbordat med att den nya grundlagen klubbas igenom, nej här väntas nog
större uppoffringar för folket, bland annat tror jag att det är en tidsfråga innan nya lagar träder ikraft där enskilda
medborgare tvingas att upplåta hus och hem för att husera dom nya medborgarna, och givetvis själv stå för
kostnaderna, för i takt med att kommunerna blir överfulla med indrällande lycksökare, som givetvis skall
erhålla samma standard med en gång, som det tagit en etnisk svensk 40-50 år att bygga upp, så måste ju
det beredas plats någonstans, och det kommer tyvärr att bli i enskilda människors hem.
Men jag tror också att dom motsättningar som idag finns mellan svenskar och invandrare bara är en
västanfläkt mot vad det kommer att bli om man klampar in på enskilda teritorier.
Visserligen är Svensken ganska trög, men kan säkert bli en elak djävul om politikern går för långt i sin roll
att spela världsamvete på enskillda människors bekostnad, detta har han visat i tidigare sammanhang, även
om det ligger längre tillbaka i tiden.
Jag hoppas att alla dom som tänker rösta för denna nya grundlag sätter dumstruten på huvudet för att
symbolisera hur långt ifrån verkligheten dom befinner sig, och framförallt hur långt dom befinner sig från
det folk som dom skall representera.

Tänk om det i varje riksdagsparti fanns åtminstone en av Julia ceasars kaliber, då hade nog mycket
varit annorlunda idag. Tack Julia!

Goten

Posted: 21 november 2010 - 11:33 - Svar

Vem har sagt att svenskarna förtjänar ett land.

  Göran Andersson

  Posted: 21 november 2010 - 14:16 - Svar

  God Morgon !

Delicious

Posted: 21 november 2010 - 11:44 - Svar

Tack så mycket Julia. Det är skrämmande, riktigt otäckt! Jag ser framför mig hur kommun efter kommun bygger moskéer och hur alla kommuner tvingas ta emot flykting”barn”. Det kommer sedan inte dröja länge innan kraven på Sharialagar ploppar upp. Vi kommer att ha samhällen i samhället, vilket vi redan har på många platser. Denna grundlagsförändring är ett ytterligare steg till att det spottas på oss svenskar, vi blir mindre värda. Igen. Jag tillhör också dem som skrev under i annat namn och det kändes inte bra. Jag bidrog dock med en underskrift. Det obehagliga är också att media inte skrivit om det och det finns en orsak till det förstås! Ett oupplyst folk är ju inte kapabelt att påverka. Nu hoppas jag att namninsamlingen har så många namn att det inte går att få igenom.

  zootsuit

  Posted: 23 november 2010 - 12:44 - Svar

  För det första tror jag inte uppropet kommer att påverka grundlagsändringen ett sk_t . För det andra tycker jag att du är feg som inte vågar stå för dina åsikter.

   Julia Caesar

   Posted: 23 november 2010 - 18:08 - Svar

   @ zootsuit!

   Du har ingen rätt att förebrå eller döma andra för att de väljer att vara anonyma, för du har ingen aning om vilka deras skäl är.

   Vänliga hälsningar
   Julia Caesar.

Naivtive

Posted: 21 november 2010 - 12:22 - Svar

Jag förutsätter att svensken till slut blir lite sur när Fredde Förrädaren pissat färdigt på honom. Mycket tål vi men det finns en gräns för allting och den gränsen närmar sig. Att det har kunnat gå så här långt är i min mening inte för att Svenne vill ha det så här eller är feg utan är lyckligt ovetande om hur illa det ser ut både nu och i de prognoser som faktiskt finns. Det finns en märklig okunnighet speciellt i skiktet med medelålders människor som inte vant sig vid Internet som medium. jag har märkt detta när jag sätter i gång med att förklara orsak och verkan, verkan har mer eller mindre alla sett, men orsaken därvid… nä det var det djävligaste.

Jag informerar så mycket jag kan, och försöker att sprida både Julias böcker men även artiklarna och andra välformulerade inlägg. Folk tar till sig är min erfarenhet. Det är för tidigt att lägga sig ner och dö.

  Stefan K

  Posted: 21 november 2010 - 12:34 - Svar

  Är inte gränsen redan passerad?
  Räddningen för Reinfeldt och resten av de som vill avveckla Sverige som nation, är att vi svenskar är så förbannat fega och bekväma.
  I Frankrike, Tyskland och andra länder hade medborgarna rasat.

   Naivtive

   Posted: 21 november 2010 - 15:43 - Svar

   Så sant men hur många har insikten om att vår välfärd är ett minne bott? Så länge man lever kvar i en en illusion inser man inte att verkligheten inte är fasaden. När denna fasad har krackelerat och allt fler ser rucklet som Reinfelt & Co förtvivlat försöker att hålla ihop, kommer krav på räkenskapens timme. Det finns ett öde för varje Qvissling, det hinner upp en i sista änden till slut.

   PBr

   Posted: 23 november 2010 - 18:45 - Svar

   “är att vi svenskar är så förbannat fega och bekväma”.
   Tja, der var en i Malmø der forsøgte noget, det var dumt,ondt, klodset og sikkert også politisk ubekvemt men han blev efterladt alene i mørket.
   Derfor gætter jeg på at det der kommer at ske bliver en kamp om mere decentrale områder, hvor skovfolket kan opretholde en form for seperat samfund, på 17-1800 tals niveau, under stadige “grænsekampe”-

Robin Shadowes

Posted: 21 november 2010 - 13:15 - Svar

Japp, börja städa upp redan nu, köp lite nya möbler, särskilt sängar och platt-tv, för snart får ni maka på er som Tony skriver. Det har ju relativt nyligen varit bostadsinventering så man vet precis hur vi bor. För snart kommer vi få gäster….

  Göran Andersson

  Posted: 21 november 2010 - 13:57 - Svar

  Och dessa gäster serveras arsenikprepparerad ärtsoppa.

Lavard

Posted: 21 november 2010 - 13:18 - Svar

Det er da godt. Indvandrere fra ikke Europæiske lande skal ikke integreres. De skal sendes hjem.

  Victor

  Posted: 21 november 2010 - 13:35 - Svar

  Just for the record: Dybt uenig. Der er masser af thaier, sydamerikanere, afrikanere, indere etc som er totalt i orden. Jeg kan kun se et problem – og det er muslimerne.

  Måske to: Hvis der ikke havde siddet en vietnameser i min store unges klasse, vill han have lettere ved at blive den bedste.

Jonas B

Posted: 21 november 2010 - 13:35 - Svar

LN

Posted: 21 november 2010 - 13:44 - Svar

“Regimkritiker” har skisserat två – alt. några, möjliga scenarier eller konsekvenser av det högtidligt genom majoritetsröstning fullbordade landsförräderiet den 24 november 2010.
Men det finns fler! – Finns det modmedel? -Vad göra?

(1) Enklast är att acceptera fullbordat faktum och lugnt sitta kvar på sin stjärt och blicka in i framtiden i den misstagna tron att landsförräderiet inte kommer att ha några konsekvenser.
Sannolikt väljer det försoffade svenska folkets detta alternativ.

(2) Tillse att Sverigedemokraterna (eller annat parti!) får politisk majoritet vid valet 2014, varigenom en revidering+vitalisering av grundlagen kan ske efter 2018. Det är länge att vänta – vad hinner inte hända på 8-10 år? Jmf Tredje Riket 1935-1945!

(3) Statskupp. Svenska patrioter griper makten – besätter Helgeandsholmen, Rosenbad, Radio- och TV-huset, militära stödpunkter, tar riksdag och regering som gisslan. En snabb och förhållandevis oblodig operation som kräver övertygelse, initiativförmåga, disciplin etc , som
troligen saknas inom landet. Vem skulle sedan kunna ta hand om statsstyret?

(4) Inbördeskrig. Detta kommer inte att inledas i Sverige, men Sverige kommer troligen att dras med i ett sameuropeiskt inbördeskrig föranlett av den ihärdigt fortsatta islamiseringen av kontinenten. Det kommer att bli blodigt och obehagligt – men som man bäddar får man ligga.

(5) Gatuprotester, storstrejker osv. Troligen helt meningslöst. Fransmännen som är mästare i genren, lyckas inte åstadkomma någonting med 100 000-tals medverkande. I Argentina gick det dock bättre för ‘mödrarna’.

(6) Exil. Fly landet – gärna det – men varthän? Islamiseringen fortsätter över hela kontinenten, så även i USA, Canada, Australien. Danmark är ett yndigt land, som massexporterar sina arbetsplatser – dit är inte svenskar en masse välkomna. Dessutom är också i DK islamiseringen påfallande.

Kanske kunde man finna en fristad på Tonga-öarna, om man vore välkommen?

(7) Frivillig Inre Exil. Detta skulle kunna vara ett effektivt (och påskyndande) motmedel i väntan på att alternativ (2) eller (3) eller (4) blir manifesterade. Inre Exil eller Civil Olydnad, innebärande att all samverkan med landets myndigheter förvägras dessa. All post från myndigheterna returneras med påskriften:
»»» Adressaten är ej tillgänglig – befinner sig i inre exil «««
Inga telefonsamtal tas emot – uppringande myndighet anmanas att meddela sig skriftligen. Alla självdeklarationer inlämnas utan underskrift. Skatteinbetalningar görs till spärrade konton. Maximalt möjlig laglydighet eftersträvas, men ALL kommunikation med myndigheterna upphör.
Problem uppstår givetvis för alla de som befinner sig i makthavarnas klor: alla de som är beroende av bidrag. Därför måste OLYDNADSMETODIKEN standardiseras och granskas av jurister och utformas så att obehag och juridiska konsekvenser för utövarna minimeras.

Vad händer om 100.00, 340.000 eller 500.000 eller fler ‘personer med svensk bakgrund’ från dag ett tillåter sig att utöva civil olydnad?
Kommer denna protest mot rådande vanstyre att uppmärksammas??
Jag hoppas att bättre hjärnor än min tar förslaget under övervägande.

  Kenneth

  Posted: 22 november 2010 - 21:52 - Svar

  Udmærket indlæg du her skriver LN.

  Desværre vil jeg umiddelbart vurdere at scenario nummer 1 er det mest sandsynlige. Svenskere og danskere er generelt nogle skvat der ikke har forstået situationens alvor.

  Harry Potter, Vild med dans og lignende er mere vigtig for dem end den faretruende udvikling i deres fædreland. Det er stærkt frustruerende for os som kæmper for at vække vores landsmænd fra deres tonerosesøvn. Selv om der er enkelte lyspunkter at få øje på, så går udviklingen desværre den forkerte vej.

  Hvad skal der ske før der virkelig begynder at ske noget så scenario 3 eller 5, kan blive virkelighed inden for kort tid? Jeg ved det ikke. Selv omfattende terror og anden islamkriminalitet er åbenbart ikke nok. En ny krig i mellemøsten måske?

  Det der er vigtig er at alle kræfterne som vil modarbejde den her udvikling, nu ligger alt indbyrdes strid ligge. Regeringskritiske demonstrationer kan være en begyndelse. De behøver ikke nødvendigvis at handle om indvandringsproblemer til at starte med. Hvis vi som i Frankrig er kan mobilisere befolkningen til kæmpedemonstrationer, så er vi noget tættere på vores målsætning om at inddæmme og bremse islamiseringen. Man kan også håbe på at hvis det sker i et europæisk land, at det så vil nemmere at sprede til andre europæiske lande.

lee

Posted: 21 november 2010 - 13:47 - Svar

I Emil i lönneberga hade dom kommendoran i fattighuset .100år senare och världenshögsta skatter så har dom ingen …..

Nordbo

Posted: 21 november 2010 - 14:11 - Svar

Mycket bra skrivet. Jag blir ofta tårögd av dina krönikor, men inte av samma hycklande och till intet förpliktigande sentimentalitet som makthavarna uppvisar. Nej, det är känsla av att ha blivit förd bakom ljuset av makthavrna som gör mig arg och upprörd.

Prognoserna från Europe/Leap 2020 brukar stämma väl med verkligheten. Så här står det i deras senaste rapport, under titeln: “Warning Global systemic crisis – First quarter 2011: Breach of the critical threshold of global geopolitical dislocation”.
Bland trenderna för framtiden finner vi bland annat: “… the rise in social disputes (inevitable according to LEAP/E2020) and the policy changes that will emerge in the next national elections, country by country, will lead to a questioning of those solutions; and a dramatic strengthening of the populist and extremist parties (17): Europe is going to get politically “tougher”. In parallel, in view of what looks increasingly like an unconscious desire on the part of the baby-boomers to have younger citizens shoulder their costs, we can expect to see an increase in violent reactions from the rising generations (18). According to our team, they will probably become more radical if they feel that the situation is hopeless, unless a compromise can be reached. ”
Man ska inte dra alla “baby-boomers” över en kam, men det var ju de som spårade ur 1968. Nu kan man se deras barnbarn radikaliseras åt ett helt annat håll i valen på många gymnasieskolor. På ett gymnasium i Jönköping fick SD 48%, om jag minns rätt. Så de eländiga förrädarna kan hamna i ett ordentligt blåsväder i en nära framtid.

  Bjovulf

  Posted: 21 november 2010 - 15:07 - Svar

  Även en dansk kan känna så, när han läser Julia Caesars krönikor, Nordbo 😉

  Vi kan även se många liknande drag her och förstår därför era känslor. Och sen gör det mycket ont i hjärtat
  att se på, vad en liten oansvarig, okunnig och djupt naiv PK-“elit” – helt utan skuggan av demokratiskt mandat
  nånsin! – har lyckats att göra imod våra goda, trevliga grannar på bara några få decenier.

  Ni har ju faktiskt bara et enda väsentligt fel i Sverige – ni är aldeles för goda, trevliga, blåögda och hjälpsamma för ert eget välmåande 🙂

  Ja, de fattar tydligen inte, att det är dom själva, som har knuffat folk ut til såna åsikter –
  vad F. i h. tänkte de egentligen på?

  Trodde de verligen at det inte skulla komma att bli några mycket stärka reaktioner als, när de kom på alla sina vansinniga påhit och oansvariga planar som kulturrelativism, “PK-het”, multikulturalism, “kulturberikning” samt massinvandring av ointegrerbara folkslag med ekstremistisk bråkreligion, medeltida klankulturer samt hat och föragt inför alla svenska/ danska/ västliga värderingar, normar, lagar och kulturar och våra sätt att omgås värandra ?

  Ja, det kommer att bli mycket interessant at se, hur detta utvecklar seg under de kommande åren.
  Om PK-“eliten” verkligen tror, at de har sett det “värsta” än och har klarat seg gennom stormen med masterna i behåll, då kommer de att få seg en mycket stor chok, tror jag.

Hans Nilsson

Posted: 21 november 2010 - 14:45 - Svar

JULIA CAESAR ett av LJUSEN som fortfarande BRINNER i det kompakta MÖRKER som sakta men säkert håller på att falla över
vårt ÄLSKADE LAND SVERIGE. Jag läser dina krönikor med stor SORG men också stor GLÄDJE. Jag läser med glädje för att
mina tankar och funderingar om tillståndet i Landet blir bekräftade SVART på VITT via dina texter. Jag känner även GLÄDJE över att jag har tagit det beslut som jag anser vara de riktiga under rådande omständigheter att rösta på Sverigedemokraterna i valen
2006 och 2010. Det som jag anser vara SORGLIGT är att stora delar av Svenska Folket trots att vi lever i en modern och upplyst tid med möjlighet att skaffa sig information dygnet runt via INTERNET väljer att förlita sig på de LÖGNER som den köpta PK GAMMELMEDIA förmedlar man kan inte tolka det på annat sätt och detta är för mig ett MYSTERIUM milt sagt. Vid senaste valet var det endast 5,7% av valmanskåren som ville se en förändring av Politiken resterande 94,3% bör ju ha ansett att den förda Politiken har varit bra ja kanske tom MYCKET bra beror ju på vem man frågar. Därför ställer jag mig frågan vem har det största ANSVARET Politikerna eller DE som röstar fram Politikerna. För mig är svaret HELT KLART VÄLJARNA det finns någon bland de
som har kommenterat som ej ville skriva sitt riktiga namn på UPPROPET och detta förstår jag men VALEN är ju HELT ANONYMA
så där kan man om man VERKLIGEN VILL rösta för förändring men SÅ MYCKET STAKE FINNS DET INTE I SVENSKA FOLKET
ÄNNU. Nen jag HOPPAS på när TILLRÄCKLIGT MÅNGA gamlingar har blivit ihälslagna, rånade och misshandlade när TILLRÄCKLIGT MÅNGA har blivit våldtagna, misshandlade och tom mördade när TILLRÄCKLIGT MÅNGA skolor, bilar och allt annat som det går att få fyr på har brunnit när TILLRÄCKLIGT MÅNGA ungdomar har blivit rånade och misshandlade när TILLRÄCKLIGT MÅNGA stenar har blivit kastade mot samhällets tjänare POLIS, BRANDKÅR och AMBULANSPERSONAL DÅ
kanske Svenska Folket har fått nog och inför VALET 2014 ser att NU har VI CHANSEN att tillsammans RÄTTA TILL stora delar av det som 7klövern (nn) tidigare NU och även framöver kommer att förstöra i detta Land under innevarande mandatperiod. Därför blir det nödvändigt att MINST 51% av rösterna helst mer för att vara på den säkra sidan går till SD 2014 och 2018 så vi kan ändra och RÄTTA till även i SVERIGES GRUNDLAG till SVENSKENS FÖRDEL.Jag sänder ett VARMT TACK till vårt eget LJUS i Novembermörkret Julia Caesar.

  Lasse

  Posted: 21 november 2010 - 20:18 - Svar

  Jag tror att betydligt fler än 5,7% håller med SD vad gäller invandringspolitiken. Massor av folk drar sig dock för att ta steget att lägga sin röst på dem. Det finns flera anledningar, en av de viktigaste tror jag är att man inte vågar. Det är jobbigt att inte våga berätta vad man röstat på när man diskuterar politik.
  I och med att SD kommit in riksdagen så blir de mer “rumsrena” och därmed vågar folk lägga soin röst på dem och även stå för det.
  Så, om inte regeringen vågar ta tag i invandringsfrågan innan nästa val så kommer SD att få 15 – 20% av rösterna.

Erik

Posted: 21 november 2010 - 14:59 - Svar

Nå skal man være forsiktig med å undervurdere europeerens evne til industrielt massemord. Dersom situasjonen tilspisses, så skal man ikke være blind for det faktum, at den godt organiserte og intelligente europeer, vil være i stand til å tømme Europa for uønskede elementer innenfor rimelig kort tid.

  Morten - - -

  Posted: 21 november 2010 - 22:02 - Svar

  Det kræver noget mere, end intelligens, og det er en mulighed, det næppe er værd at tage i betragtning.

  Det er en trussel, du fremsætter, uanset om den kan udlægges som advarsel eller ej. Og den kommer let til at lyde afmægtig: For jeres egen skyld – tag jer i agt!

  Fantasien om “opgøret” er en ventil, som vores virkelighedsbaserede handlekraft fosser ud af.

  – – –

Imagine

Posted: 21 november 2010 - 15:43 - Svar

Tack Julia Caesar för att du har din blyertspenna vässad för ännu en klockren söndagskrönika.

Må väl!

svend chr. tychsen

Posted: 21 november 2010 - 19:17 - Svar

Glimrende kronik! Som hver søndag!
Man herfra skal komme en opfordring, som jeg tror mange deler?
Man må håbe for Sverige, Norden og hele det øvrige Europa, at befolkningerne snart for alvor vågner. Det er på vej, men det går langsomt, alt for langsomt! Netop DERFOR! BURDE en lysende politisk og retorisk begavelse som Julia Caesar, alvorligt overveje, at stille op til kommende valg i Sverige. Har man evnen, har man også pligten! Og den folkelige modstand, der samler sig overalt, har brug for al den kompetence og det lederskab, der kan mobiliseres.

Jens Hansen

Posted: 21 november 2010 - 19:29 - Svar

Tröstlösa november i Sverige 2010
“Novembergrånaden som en nedfälld persienn framför mig när jag cyklar på byvägen. Allt är vått, kinderna stelnar i en smärtsam grimas. På vägen mellan by och by utmed nakna, svartkladdiga åkrar förbannar jag varje bil som kör förbi och lyfter vägbanans pölar till kaskader som slår in över mig…Svensk offentlighet är en tvättinrättning där både kemikalier och vatten tagit slut. Allt är smutsigt, allt är indränkt i årtiondenas lögner och halvsanningar. På onsdag beslutar sig riksdagen för att anta en ny grundlag. När den är klubbad och klar flyttas vi ännu en bit längre in i krigets och lögnens hus. Vi blir erbjudna permanenta missförhållanden och lagstadgade mytbildningar. Det finns ingen fridfull oas runt hörnet och den som längtar tillbaka till folkhemmet får fortsätta leva på illusioner…Jag fortsätter cykla in i den våta novembergrånaden. Där inne, skyddad av inget och angripen av ingen, bidar jag min tid.”
citerat från: http://nydahlsoccident.blogspot.com/2010/11/sondagen-den-21-november-r egn-granad.html

Anonym

Posted: 22 november 2010 - 02:03 - Svar

Där har du rätt notarien att inte använda ditt namn. Våra fiender “arbetar” också bakom lyckta dörrar (Logerna, Trilateralen, Bilderberger)
Tyvärr är det så att vi befinner oss i ett ockuperad land. Vad hjälper det om medierna och andra tystar dig? Precis som alpen-donau.info som har sin server i USA. Österrikiska staten kan då inte komma åt dem – bara bra för oss som älskar fiheten, Sverige och vår kultur…

Skönt att vi alla kan verka över gränserna inom vår kulturkrets. Det gäller att enas…

svenne banan

Posted: 22 november 2010 - 07:18 - Svar

Lysande krönika, Julia Ceasar! Som alla söndagar. Vi alla tackar Dig för underhållningen. Nu har vi gjort vårt – varit upprörda i 10 minuter. Nu kan vi lugnt sova vidare, obekymrade om både samtid och framtid. 2014 kommer SD att få 20% av valmanskåren, allt kommer att ordna sig.
Sluta aldrig med att inte lägga av, Julia! Vi behöver Dig som alibi för vår oförmåga och handlingsovilja, vi gitter ju ändå inget göra. Whatever Will Be, Will Be – Inshallah. Närmast på tur står nu de multiresistenta tarmbakterierna.
PS Det smällde visst i Rosengård i morse.
Hej då,
Notarien – Rudolf – Dag Selander – Robin Shadowes – Lotta – Imagine – Sverigedemokraterna i Svedala – Stefan K – Arvid Falk – RegiImkritiker – ThinksTwice – PA – Naivtiv – FD stolt svensk – Tony Ingman – Goten – Delicious – Regimkritiker – Stefan K – Lavard – Victor – Jonas B – LN – lee – Göran Andersson – Nordbo – Göran Andersson – Hans Nilsson – Erik – Bjovulf – Peter Andersen – Naivtive – svend chr. tychsen – Jens Hansen – Lasse – Morten

Gunnar Biering

Posted: 22 november 2010 - 11:05 - Svar

Det er godt nok fantastisk, at Sveriges Grundlov kan ændres af det svenske parlament, uden en folkeafstemning. Det svarer til, at en virksomheds bestyrelse kunne ændre virksomhedens vedtægter uden at spørge ejerne. En vanvittig tanke.

Sverige ejes af det svenske folk, ikke af den svenske Riksdag. Det her er jo næsten et statskup, selvom det sikkert formelt er i orden i henhold til gældende svensk lov.

Bør EU og FN ikke se på denne sag?

  Morten - - -

  Posted: 22 november 2010 - 11:24 - Svar

  Ikke “EU” !

  – – –

  Kenneth

  Posted: 22 november 2010 - 11:26 - Svar

  Den tyske grundlov kan også ændres uden folkeafstemning.

  Meget behageligt for landsforræderne…

Vivi Andersen

Posted: 22 november 2010 - 20:56 - Svar

MORTEN

Jeg kan aldeles ikke se det er en trussel ERIK kommer med !

Det Erik skriver er den skinbarlige virkelighed ! Og du glemmer vist at folk har ret til at forsvare sig selv som de har ret og PLIGT til at forsvare deres land!

De herboende muslimer gør næsten alt hvad de kan for at gøre sig så uønskede, at man tror det er løgn!

De udøver HYBRIS så det batter og forklaringen på de gør dette skal nok søges i deres islamiske tekster samt i den kendsgerning
at de ikke ligefrem tilhører de bedst begavede af alle folkeslag.

Faktisk er de godt belastede af deres ældgamle vaner med ægteskaber indenfor egen familie, hvilke som bekendt kan give nogle forfærdelige resultater hos de børn der kommer ud af et sådant ægteskab!

Den dag NEMESIS rammer de herboende, i de vestlige lande boende muslimer er det overvejende fordi de selv har fremarbejdet konsekvenserne.

Hvorfor i himlens navn skal ikke-muslimer overalt i Vesten, i deres egne hjemlande, fortsat finde sig i dagligt at blive sjoflet og intimiderede af de muslime indvandrere og deres efterkommere ?

  Morten - - -

  Posted: 24 november 2010 - 15:02 - Svar

  @ Vivi

  Jamen Vivi, jeg kalder det netop en trussel, fordi jeg synes, jeg kan læse ud af konteksten, at Erik ikke er en ven af muslimerne, der prøver at advare dem mod vores frygtelige reaktion, så de kan redde sig i tide. Jeg er bange for, at han gyder salve på sin sårede værdighed som svensker ved at forestille sig, at de mennesker, han synes forbryder sig, en gang får løn som forskyldt. Og at der stadig er et stort, retsskaffent flertal, der kan og vil se til det.

  Det mener jeg ikke er en korrekt beskrivelse af vores situation. Og jeg ser fantasien som en ventil, som vores handlekraft fuser ud af, selvom jeg synes, den er uhyre menneskelig.

  For vi skal efter min mening snarere forholde os til, at det netop ikke er sådan. Og forstå, hvorfor det ikke er det, så vi kan påbegynde det langsommelige arbejde med at lave det om. Det arbejde udsætter vi, hvis vi dagdrømmer om noget, der ikke er mere. Vi har ikke den endnu båndlagte ressource, mange finder trøst i at forestille sig. Ikke for tiden, i hvertfald.

  Det handler desværre ikke om, hvor meget, de revolutionære religiøse byder de befolkninger, de bosætter sig hos. For du og jeg er jo da enige om, at vi bør trække en grænse. Det handler derimod om vores evne til at reagere.

  Nemesis er ikke en menneske-udøvet straffehandling.

  Og det er ikke altid en forbrydelse udløser en adækvat straf. Der skal en vilje og en formåen til, hvis der skal ske ret. Hvis disse egenskaber, sammen med den sunde dømmekraft, forvitrer, indtræffer straffen ikke af sig selv. Med mindre man da for alvor tror på Nemesis.

  – – –

Olav

Posted: 23 november 2010 - 00:45 - Svar

Det paradoksale er at det ikke er landet som sådan “flyktningestrømmen” retter seg mot, men det velferdssamfunn folket der gjennom generasjoner har evnet å skape. Den retter seg således mot folket.
Om folket (i et tenkt tilfelle) reiste, og skapte en ny velferdsstat et annet sted, ville behovet for å flytte med være åpenbart.
Jeg tenker da på alle de som lever av velferdsgodene, uten noen gang selv å bidra.

joffe

Posted: 23 november 2010 - 12:44 - Svar

Än en gång tack Julia Caesar att du håller domedag med politiker och mediadrevet i krönikor och böcker. Det borde vara obligatoriskt för varje svensk att läsa dina krönikor och ”Världsmästarna – när Sverige blev mångkulturellt”! Det verkar faktiskt som Sverige är så kört det kan bli…

Med bitande saklighet i denna ”veckodrapa” framför du nu det skrämmande budskapet om ett folk som sedan så länge förts bakom ljuset av politiker och ”den icke undersökande mediapöbeln”
Den nya grundlagen betonggjutes alltså i morgon. ”Multisju(k)-klöverpartierna” kontra massor av nyinformerade arga svenskar som representeras av SD, tyvärr ännu ett minoritetsparti.

Jag skrev till partiledare redan 1980 och ställde en del frågor, bla.om invandring, passkastandet, kravlöshet, bidragsgivandet, Sveriges framtid och om just 1975 års riksdagsbeslut. De svar jag fick avgjorde att vi inte ville bo kvar i Sverige – sökte och testades ingående och beviljades med fam.permanent arbets-och uppehållstillstånd i ett nytt hemland och utvandrade 82. –
Till anpassning, ansvar, arbete, krav, medial öppenhet i en fungerande demokrati.

Vad händer nu med Sverige och hur finansieras bidragsslösandet till kravlös multikultisinvandring då det råder 8% arbetslöshet med 100.000 inkommande nysvenskar, varje år? Sverige är ett förunderligt land – utan ledarskap…

Robert

Posted: 23 november 2010 - 15:17 - Svar

Hörde talas om denna grundlagsändring för ett par veckor sedan och blev minst sagt shockad över hur en nyhet av detta slag kunnat missats rapporteras om. Enfaldigt nog trodde jag dock att åtminstone ett par artiklar skulle skrivas ju närmare datumet vi kom men det är ju helt dött i media!
Själv kontaktade jag förra veckan olika tidningar för att tipsa( och lär nog vara många andra som gjort likadant) men det ansågs tydligen helt sakna nyhetsvärde, vad pågår egentligen?
Som medborgare känner man sig minnst sagt åtsidosatt och ignorerad, är det såhär det ska vara i ett demokratiskt land? Är vi medborgare inte värt ett ruttet lingon? Tycker det rent ut sagt är skamligt att “etablissemanget” beter sig på detta sätt. Man ska inte i Sverige 2010 tvingas känna att enda sättet att bli informerad om vad som pågår är att sitta och surfa runt i “undergroundträsket” på nätet. Det är rent farligt att människor förövrigt tvingas ta till sig nyheter från alternativa sidor med agendor som är höljda i dunkel. Särskilt unga människor riskeras i sin känsla av desperation och förakt drivas till extrema åsikter.

  Julia Caesar

  Posted: 23 november 2010 - 18:18 - Svar

  @ Robert!

  Välkommen till verkligheten! Det gör ont att vakna upp ur sina illusioner och se att allting inte är som man skulle vilja att det vore. I en fungerande demokrati råder yttrandefrihet, och medborgarna har rätt att bli informerade i media om viktiga händelser i god demokratisk ordning.

  Nu har du upptäckt att det inte fungerar så i Sverige.
  Du har också upptäckt att den information som massmedia mörklägger kan du finna på nätet. Grattis!

  Vad gäller dina farhågor om att människor “tvingas ta till sig nyheter från alternativa sidor med agendor som är höljda i dunkel” tror jag inte att du behöver vara fullt så orolig. Du har ju just upptäckt att traditionella media har dolda agendor. Den information som du finner i bloggar produceras i allmänhet av människor som inte är nöjda med gammelmedias informationsmonopol utan jobbar ideéllt för att dela med sig av sina kunskaper till andra.

  Självklart ska man kritiskt granska och ifrågasätta ALL information man tar del av, vare sig det är i gammelmedia eller på nätet. Ta del av information från flera alternativa källor, jämför och bilda dig en egen uppfattning! Först då kan du känna dig trygg och välinformerad.

   Robert

   Posted: 23 november 2010 - 20:18 - Svar

   “Vad gäller dina farhågor om att människor “tvingas ta till sig nyheter från alternativa sidor med agendor som är höljda i dunkel” tror jag inte att du behöver vara fullt så orolig. Du har ju just upptäckt att traditionella media har dolda agendor.”

   Kanske låter naiv och godtrogen men har svårt att smälta påståendet du gav om jag tolkar dig rätt. Onekligen är det ett faktum att den självutnämnda eliten; journalister, politiker etc ofta ideologiskt står långt ifrån kreti och pleti på många “känsliga” områden tex immigrationspolitik(som de själva ej berörs av förövrigt) men kan man verkligen tala om någonslags gemensam dold agenda hos vår vanliga media, vår tredje statsmakt? Är den skeva bild vi serveras inte endast ett resultat av svenska journalistutbildningars förmåga att stöpa studenter i samma form och spotta ut världsmedborgare och globalister? Jag tycker det låter orimligt att förklaringen till medias bristande rapportering om tex omröstningen imorgon skulle bero på någon slags överenskommelse och maskopi.

    Nordbo

    Posted: 23 november 2010 - 20:48 -

    Jag tycker att du just beskrev agendan. Den är egentligen inte dold.

    Arvid Falk

    Posted: 24 november 2010 - 13:32 -

    Robert, du undrar om “man verkligen [kan] tala om någonslags gemensam dold agenda hos vår vanliga media, vår tredje statsmakt”?

    Ja.. det kan man nog göra. Svenska journalisters gemensamma agenda består av, att de hårt selekterar, vad väljarna bör känna till.

    Svenska journalister anser inte, att väljarna bör vara välinformerade t.ex. betr. grundlagsförändringen, invandringspolitikens konsekvenser, när Tony Blair talar om risken med islam, senaste genetiska forskningsrönen betr. s.k. biogeografiska grupper, forskningsrön betr. genomsnittliga och medfödda skillnader mellan män och kvinnor m.m. m.m.

    Men jag tror knappast, att svenska journalister skulle vara beredda att öppet deklarera, att de anser, att väljarna inte bör vara välinfomerade.

joffe

Posted: 24 november 2010 - 09:32 - Svar

Först ett tack till klarsynta debattörer med kommentarer efter alla friska JC-krönikor. En mossig gammal gube som jag njuter. Man lär så länge man lever. Jag tycker Robert satte huvet på spiken som bl.a skrev: ”Är den skeva bild vi serveras inte endast ett resultat av svenska journalistutbildningars förmåga att stöpa studenter i samma form och spotta ut världsmedborgare och globalister?”

Min kommentar är att lägga till ytterligare ett ord i meningen V-indoktrinering. / Dessutom för att läsa sanningen MÅSTE du anlita bloggvärlden.

Journalist Gunnar Sandelin skrev i DN 2008-04-08 (hänvisning till artikeln nedan)
http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandr arna-1.627362

”Under åtta år var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska “vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven”. För att en nyhetssändning skulle bli en “bra show” var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna. Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan. Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter utifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för “Nisse i Hökarängen”.

Jag har själv jobbat på SVT i olika yrkespositioner i 20 år till 1982. Det gällde att hålla tungan rätt i mun om man råkade var (M) med avvikande åsikter bl.a i redigeringsjobb.. I en BOD memoarbok fr.2006 skrev jag följande:

”I mitten av sextiotalet gavs SR uppdraget att upprätta ytterligare en TV-kanal.
Man började under hand rekrytera personal till det nya TV2 och dess programavdelningar. I första hand damsögs journalisthögskolorna på möjliga talanger. Detta kom att ske i en tid när starka vänstervindar präglade samhällsdebatten och de blivande programredaktionerna befolkades därför med entusiastiska vänstersympatisörer.

När dessa nu tycktes få en egen TV-kanal till förfogande började man rentav se möjligheten att Maos Lilla Röda kunde bifogas tv-licensen!

En märklig ingrediens i sammanhanget bestod i att det politiska högeretablissemanget , inklusive SAF och näringslivet , inte verkade ha insett betydelsen av att stötta “sin del” av rekryteringen till journalisthögskolorna och därmed skapa balans i televisionens expansion och utbyggnad.

När TV2 kom igång med med sina sändningar 1969, vilka enligt en formulering av utbildningsministern Olof Palme skulle “ske i inbördes tävlan med TV1” , visade det sig rätt snart att programutbudet kom att ha en tämligen tydlig kantring till vänster – framförallt i en mängd nya samhällsprogram , men också i utbudet av barnprogram.

Det ´röda TV2´ blev tämligen snart en huvudvärk för företagsledningen. Dåvarande Radiochefen Olov Rydbeck (som på den tiden även var högste chef för de två TV-kanalerna) uppvaktades bl.a. av näringslivet som klagade på obalansen i sändningarna. Rydbeck lär ha svarat att ´vi har anställt dom journalister som haft bästa betyg och meriter – jag vill rekomendera Er att se till att få in Era sympatisörer på JH , då rättar
det till sej´

Nu var det inte bara Svenska Arbetsgivarföreningen som knorrade. I riksdagen förekom flera upprörda frågor till utbildningsministern med krav på ingripande. Regelverket var dock ett effektivt hinder för åtgärder från politiskt håll.”

Nu har jag bott, jobbat och varit pensionär utomlands i snart 30 bast och återbesökt Sverige ett tiotal gånger. Jag såg ingen markant förändring i TV-utbudet eller papperspressen. Det är tragiskt, eller är jag förblindad efter åren i yttrandefrihet och demokrati i mitt nya land…
– Men jag följer er med intresse och hejar på JC och SD.

Leo

Posted: 24 november 2010 - 16:21 - Svar

Tack, Julia, det inger trots allt en smula förtröstan att det finns skribenter som du. Jag hoppas dina böcker får stor spridning. Vet du hur försäljningen går? Har du några fler idéer om hur din granskning ska nå ut till fler? Det finns ju några få hedervärda gammelmediajournalister som börjat nämna dig, som Ulf Nilsson och Per Gudmundsson men man önskar att det kunde ta ordentlig fart. Men det kommer ju också an på oss alla att våga ta risker genom att vara öppna och debattera med våra närmaste.

  Julia Caesar

  Posted: 24 november 2010 - 18:56 - Svar

  @ Leo.

  Marknadsföring pågår, och böckerna säljer bra. Men inte oväntat är de satta i blockad av mina kolleger i gammelmedia, liksom av SR:s mediegranskande program Medierna och Publicerat. Det är mycket intressantare att rapportera om en journaliststuderande som riskerar att utvisas till sitt hemland Bangladesh än att granska den svenska journalistkårens mörkläggning av invandringspolitiken.

  Jag kan faktiskt förstå dem till viss del. Att uppmärksamma det jag skriver vore ju att erkänna sin egen försumlighet under många år. Det svider.

  Du har rätt i att det ankommer på var och en som vill att sprida information och rekommendera intressant litteratur – inte bara mina böcker. Jag kan bara skriva, resten är upp till läsarna. Jag tror att böcker på det här området är långtidsverkande, dvs de kan spridas och läsas under flera år.

HQ

Posted: 25 november 2010 - 11:54 - Svar

Jag förstår inte varför så många människor fortfarande uppfattar dessa hemska nya lagar som överraskande. Det finns inget slut på detta förrän fler förstår att politikerna är som de flesta andra. Dom böjer sig för majoriteten och dom tar den bredaste vägen mot personligt välstånd och berusande makt.

Var och en av oss måste förstå att så länge vi söker kollektiva lösningar så stampar man på individen. Det är systemet som behöver ändras, och vet ni vad, det finns ju enkla lösningar till alla dessa problem och det första man måste förstå är att politik handlar INTE om höger eller vänster. Det handlar om MAKT. Demokrati är faktiskt två vargar och ett får som ska bestämma kvällens matsedel.

Jag har lärt mig oerhört mycket om alternativet till det som nu infekterar vår värld idag (kika på mises.se) och jag är 100% övertygad om att vi kan vända på det här på ett fredligt och effektivt sätt men det krävs att fler av oss förstår att det är systemet som uppmuntrar de värsta inom oss alla och speciellt då politiker.

Matte

Posted: 25 november 2010 - 23:05 - Svar

OM det nu måste vara en sådan invandring till Sverige! Varför inte då bygga en liten by till alla muslimer HÖGST uppe i Norrlands ödemarker… Lååååångt ifrån civilisationen. Så kan dom på helt egen hand sköta denna lilla by, eller lilla stad precis som de vill. Och när de har eldat ner alla skolor och sjukhus och mataffärer mm mm mm så kanske det går upp ett litet ljus för dom när de springer runt på gatorna som ett efterblivet folkslag som de är! “Vad e det vi håller på med igentligen”???? Ja man vet ju aldrig he he he. Men den risken är väll minimal. Efter som de lever ca gurka 1000 år efter alla andra i denna värld. Så det lär ju ta en ca 1000 år innan de kommer på vad de gör.. ja ja, tur man bor i ett litet samhälle så man slipper se så många av de efterblivna ialafall. SKÖÖÖÖÖÖÖNT

  HQ

  Posted: 26 november 2010 - 06:09 - Svar

  Hej Matte,

  En sådan oresonlig bild av Muslimer gör att du inte blir tagen på allvar. Det tråkiga för din del är att det inte är roligt heller.

  Så vitt jag vet så uppfanns tvålen i någon urgammal civilisation från denna del av världen, antagligen 1000 år innan dina förfäder fortfarande änvände spott och grus för att tvätta sig med. Nu är ju inte jag en anhängare av att Sverige blir invaderat av människor från andra länder heller, speciellt inte om dom behandlas annorlunda av Staten än Svenskar. Men det är de individer inom Staten som tror sig veta allas vårt bästa som det är fel på. Dom och så du som röstar på ett system som tillåter dom att styra över dig. Är du Social Demokrat eller Moderat eller till och med Sverige Demokrat så är då fortfarande en anhängare av ett system där individens rätt stampas på med hot av våld. Systemet – där bor problemet. Vem säger att det måste vara sån invandring??? Där har du svaret. Där är problemet.

Rosa

Posted: 26 november 2010 - 13:14 - Svar

I Sverige lever vi i det som kallas representativ demokrati. Kort innebär det att vi väljer representanter till riksdagen. Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Regeringen väljs inte men är sammansatt av statsministern som utser sina ministrar helt egenhändigt. Statsministern kommer oftast ur det största partiet men den regeln frångicks iom. “Sverigedemokraternas” inträde i riksdagen. Högern la beslag på rollen som statsminister som det största partiet i den s.k.alliansen. Vi har alltså en minoritetsregering f.n. och den måste liera sej med ett eller flera partier för att få majoritet för sina förslag.
Beträffande grundlagen diskuterades den och bordlades i somras därför grundlagsändringar kräver ett val emellan två beslut innan det gäller.
Och trots allt är 95% en överväldigande majoritet. sen får du tycka vad du vill!
Sen levererar du texter som lider av samma svagheter som “sverigedemokratisk” argumentation överhuvudtaget..
Ur enskilda fall generaliserar du oavsett vilken representation fallen har, åsikter som gäller hela grupper av oskyldiga människor utan undantag.
Du missar inte ett tillfälle att förstora etnicitetens eller religionens betydelse för händelsen:
Du påpekar nånstans att tjänstemän inte får hysa politiska åsikter framför allt inom Brå, och jag antar, utan att ha dokumentation, att dom heller inte får arbeta på migrationsverket.Men jag förmodar att de kan vara “sverigedemokrater” eftersom de har den enda, rätta, sanningen om invandrare.
Det är väl fåfängt men anständigheten kräver ändå att jag ber dej att överväga ett slut på dina sagor och skrönor som dina anhängare tar för sanning. Det har flera ggr hänt att de hänvisar till artiklar och böcker av dej. Med ett sådant ansvar bör man vara försiktig med orden!

Julia Caesar

Posted: 26 november 2010 - 19:43 - Svar

@ “Rosa”:

Det är alltid lika underhållande när makthavare och andra som tror sig ha rätt till åsiktsmonopol känner sig trampade på tårna och manade att undervisa andra om demokrati och de rätta åsikterna. Totalitära tendenser förnekar sig aldrig. Enligt dig har det ”flera gånger hänt att människor hänvisar till artiklar och böcker som jag har skrivit”. Oj då! Så förargligt! Jag förstår att det från din horisont känns obehagligt, men du får nog tyvärr stå ut med det. Du har fler prövningar att se fram emot.

Din kommentar är patetisk. Allt du har att komma med är substanslösa påståenden och svepande generaliseringar. Du ger inte ett enda konkret exempel på vad du menar. Om du vill bli tagen på allvar: Precisera dig! Kom med konkreta exempel! Exakt vilka belägg har du för dina påståenden?

Du tar dig rätten att uppmana mig att sluta skriva. Så talar en sann demokrat. Obekväma fakta och åsikter ska tystas. Den sortens människor som du representerar och som är vana vid att aldrig bli emotsagda vill ha rätten att avgöra vad som får skrivas och publiceras. Men yttrandefrihet råder faktiskt – än så länge – i Sverige. Det kallas visst demokrati.

HQ

Posted: 27 november 2010 - 03:04 - Svar

En liten rättelse från ovan i all vänlighet. Demokrati och Yttrandefrihet har två skilda meningar och är två helt olika ord, det märks ju på bland annat stavningen. Om man studerar begreppen nogrannare så är det faktiskt så att en demokrati kan begränsa yttrandefriheten. Allt som behövs är ett majoritets beslut. JC har annars helt korrekt uppfattat Totalitärismen som genomsyrar Sveriges Politik.

Att Rosa är fullständigt hängiven till systemet vi har och prostrerar sig framför ett totalitärt system är beklagligt. Att hon inte tycks förstå att hon ger upp sin självbestämmanderätt är trist. Men det riktiskt tragiska är att hon vägrar låta andra människor få behålla sin egen individuella frihet. Hon vill bestämma över sina grannar och dig. Detta gör den hemska majoriteten genom driva igenom lagar och förordningar som sedan sätts i kraft under hot av våld. Det är väl Ok så länge man tillhör majoriteten men en vacker dag så gör du inte längre det, som t.ex. när du pensionerar dig. Då sitter du i kläm och och dina rättigheter försvinner.
Vi har tyvärr ett system där de som tror sig har rätten att bestämma över andra har möjligheten att faktiskt få göra det. Fler och fler börjar ju inse att så har ska det inte kunna gå till.

Renodlad Demokrati är ett hemskt system.

JensH

Posted: 27 november 2010 - 10:49 - Svar

@Julia Caesar

Mange tak for endnu en god kronik. Nu fulgte jeg lidt med i den Svenske valgkamp her i september, (via Snaphanen og debatterne på SVT), og jeg kan ikke erindre at en grundlovs-ændring blev debatteret?? Jeg kan selvfølgelig have ‘misset’ det, men hvis jeg har ret i, at en sådan grundlovs-ændring ikke blev debatteret, så minder Riksdagens ‘stunt’ på mig som Dansker mest af alt som et ‘putsch’.

mitchel ramnesjö

Posted: 30 november 2010 - 12:19 - Svar

mitchel ramnesjö de 7.klövern nu gjor är landsföräderi i 1974.års lag sår all offentlig makt utgr från folket nu stiftades en ny grundlag utan att svenska folket fick information i tid det skulle varit en folkomröstning även.det stadsstyrda media höll tyst jag anser att det är inget annat än diktatur i sverige det som nu sker att det etniskt svenska folket kommer i andra hand i alla sammanhang är ett brott mot folkrätten i sverige desutom att skriva in mångkulturen i grundlagen är rättsvidrigt alla vi som är imot eu är överkörda som svensk stolt nationalist är jag mycket besviken desutom har vi 8.procent arbetslöshet svenska ungdomar saknar arbete trygghet.våra gamla på äldreboenden har det dåligt..många utförsäkrade svenskar har det svårt.kvinnor ensamstående med barn får ej ekonomin att gå ihop.islamister fr fäste i sverige grundtryggheten för det egna svenska folket slås i bitar reinfeldt tänker bara på makt.till varje pris den ledare som inte sätter sitt eget folk först är inte behörig att leda ett land historiens dom blir hård mot sjuklövern.desutom har anders helin aftonbladets chefsredaktör p aftonbladet hetsat mot sverigedemokrater han samarbetar med kriminella svin som orginalganster som hetsar mot valda sverigedemokrater.vilket vi har sett flera exempel på.res er riktiga svenskar säg ifrån.nu gäller det vårt ärvda fädernesland..

Sture Henriksson

Posted: 8 december 2010 - 22:52 - Svar

FAN! Och vi sitter bara där med armarna i kors och ser hur vårt fina samhälle förslummas.
Upp till kamp! Vi behöver ledare.

  HQ

  Posted: 11 december 2010 - 00:58 - Svar

  Nej Sture. Du behöver ingen ledare. Du behöver ha friheten att styra ditt eget liv. I en fri maknad och utan en förmyndar stat som bestämmer över dig. Detta är inte idealististikt och i motsats till social demokrati då är det fullt genomförbart.

denblindahönan

Posted: 18 december 2010 - 15:18 - Svar

Det är så att Sverige används som ett viktigt “experimentfält” för den urgamla söndra-och-härska-strategin.Svenskarna-dock-ter sig särdeles manipulerade.De får själva bära konsekvenserna av detta.

Allan Hansen

Posted: 18 december 2010 - 16:11 - Svar

Rolig nu, rolig nu!

Egon har en plan!

Hver fredag (fandensdag), når alle Moskeer og andre grisehandler er gået hjem, så tager vi et par hundrede tusind
selvmordsbomber med ud i ødemarken for, at afprøver, om deres udstyr nu også virker….

Således slipper vi af med ca. to hundredetusind grisehandler hver fredag – og det er gratis.

Det kunne man godt lige tænke på (…) Det ene svins død, den andens brød! Længer er den ikke.

God Jul.

Sven Egetorp

Posted: 3 januar 2011 - 21:04 - Svar

Det bästa jag läst sedan jag blev läskunnig (48 år sedan)!

Elros

Posted: 8 januar 2011 - 19:09 - Svar

Har läst nu allt här och har en fråga, varför flyttar muslimerna från deras hemländer. Varför inte stanna där de hör hemma, för att bygga upp var och en sitt eget land, där finns alla redan deras religion islam och moske osv som de älskar så högt.

  peter wallin

  Posted: 21 januar 2011 - 17:22 - Svar

  Islam går ut på att erövra världen, Allah och Muhammeds ord är den enda vägen att gå, död åt de otrogna. Man kan inte erövra världen från sin egen soffa eller sten i öknen, man måste ut och röra på sig.

Leave a Comment