18
feb
Seneste opdatering: 18/2-16 kl. 1714
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Finland: Ny rapport varnar för invandringens följder. Sverige nämns

I en ny finländsk rapport varnas för de svåra hot mot säkerheten och den brottslighet som invandringen för med sig. Rapporten blir offentlig på fredag (19 februari), men Helsingin Sanomat kan berätta om den redan idag.

De som kan finska kan läsa artikeln och de snabbt inforsande kommentarerna här. Jag försöker åstadkomma en sorts sammanfattning. Språket i rapporten och artikeln är inte så där jätteledigt, utan nedtyngt av byråkratiska konstruktioner. Tutkimus varoittaa maahanmuuton uhkista – ”Nykyisestäkään tilanteesta hädin tuskin selvitään”

Studien, som har bekostats av statsrådet och genomförts vid Polisyrkeshögskolan, slår fast att läget inom invandringspolitiken är bekymmersamt, ställvis hopplöst.  Polisen, tullen och gränsbevakningen kan med nöd och näppe klara av den nuvarande situationen.

Finland har inte ens hittills haft någon framgång med integreringen av nyanlända. Och i fjol fick landet ta emot tio gånger fler asylsökande än året innan, samtidigt som landets ekonomi är i kris.

En tiodubbling av asylansökningarna under mindre än ett år har avslöjat många sårbara punkter i samhället och utmanat våra traditionella sätt att upprätthålla säkerheten, lyder en formulering.

Studien pekar på problem av olika slag. Brottslighet och oroligheter på asylmottagningarna nämns, vidare segregering mellan bostadsområden, ökad ojämlikhet mellan invandrare av olika nationaliteter, samt välfärdsunderskott och ökad otrygghet bland andra generationens invandrare.

Forskarna pekar på att det i södra och mellersta Sverige finns 55 områden där lokala kriminella nätverk vållar otrygghet.Rapporten noterar även att den allmänna opinionen kring invandring är ytterst delad. Det gör det svårare att nå en gemensam åsikt.

För att få bukt med krisen behövs kraftig politisk styrning och innovativa lösningar, heter det vidare. Det är uppenbart att om den okontrollerade invandringen fortsätter i samma skala i åratal, kan ingen europeisk stat klara det utan att samhällsfreden rubbas. Utvecklingen i Sveriges större städer är ett exempel på det, fastslår studien. I en faktaruta räknas följande säkerhetshot upp:

Citat:

Livs-, rese- och placeringsförsäkringar kan användas till finansiering av terrorism.
Försök görs att systematiskt radikalisera asylsökande genom skapande av konflikter mellan dem och den infödda befolkningen.
Majoriteten av invandrarna sysselsätts huvudsakligen inom låglönesektorn.
Organiserad brottslighet utnyttjar invandrare.
Förmågan att ta itu med det interna, könsligt betingade våldet i familjer och släkter med utländsk bakgrund (hedersmord, tvångs- och barnäktenskap, könsstympning) är på sin höjd nöjaktig.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?