5
maj
Seneste opdatering: 5/5-14 kl. 2045
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Geert Wilders, who has a fatwa issued against him for his views on Islam, wants to form an anti-EU bloc with Nigel Farage’s party.  Dutch MP Seeks Tie-In With UKIP

Svensk sensur

Av ELIN ØRJASÆTER på Document.no

En kri­tisk bok om inn­vand­ring har blitt best­sel­ger i Sve­rige. Komisk nok debat­te­res den bare i Danmark.

Sve­rige det lan­det i Ves­ten som mot­tar flest flykt­nin­ger i for­hold til befolk­nin­gen, Malta og Kyp­ros unn­tatt. Ni av ti asyl­sø­kere har ikke papi­rer på hvem de er. Sve­rige gir dem like­vel opp­hold, i et langt større omfang enn andre nor­diske land. De stil­ler hel­ler ikke krav til fami­li­ens for­sør­ger­evne ved familiegjenforening.

Boka ”Invand­ring och mør­klägg­ning” av Karl-Olov Arnst­berg og Gun­nar San­de­lin er en kri­tisk gjen­nom­gang av denne sær­svenske inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Boka har solgt i ti tusen eksemp­la­rer. De første fem tusen ble solgt uten medie­om­tale. Eneste unn­tak var Aft­on­bla­det, som slak­tet boka under over­skrif­ten ”Samma gamle rasism”. Artik­ke­len var illust­rert av mar­sjere­nede nyna­zis­ter, i seg selv en grov tra­kas­se­ring av de to skik­ke­lige forfatterne.

Dans­kene deri­mot, har gitt boka fått solid omtale. I Jyl­lands­pos­ten ble den kalt ”den vik­tigste svenske bok på mange år”. Filo­so­fen Lars Østman kalte den mor­somt nok ”Sve­ri­ges for­budte bog” i Ber­ling­ske.

For­fat­terne, hen­holds­vis pro­fes­sor i etno­logi og jour­na­list, er sær­lig opp­tatt av at inn­vand­rer­nes mang­lende del­ta­kelse i arbeids­li­vet. Inn­vand­rerne til Sve­rige er for en stor del analfa­be­ter, mens svenske arbeids­plas­ser er tek­no­logi­in­ten­sive og kre­ver solid grunn­ut­dan­ning. Ghet­to­fi­se­rin­gen gjør at andre­ge­ne­ra­sjon ikke inte­gre­res. Uten­riks fødte utgjør fem­ten pro­sent av befolk­nin­gen men hele 60 pro­sent av trygde­bud­sjet­tet. Kri­mi­na­li­te­ten i ghet­to­ene er enorm. Svenske medier opp­gir ikke gjer­nings­man­nens etni­si­tet ved for­bry­tel­ser. Folk har ikke godt av å vite det, mener svenske medier.

For­la­get Troll­tekst, der jeg er med­eier, utga ”Invand­ring och mør­klägg­ning” som ebok i fjor. En dag på sen­høs­ten eks­plo­derte sal­get gjen­nom nett­si­den vår. For­fat­terne hadde nem­lig ryk­ket inn en hel­si­des annonse for boka i Dagens Nyhe­ter, for å gjøre boka kjent. Annon­sen, som over­ho­det ikke var rasis­tisk etter norsk måle­stokk, avfødte raseri i svensk kul­tur­elite og demon­stra­sjo­ner på gaten. Til og med en bis­kop, Åke Bon­nier, gikk hardt ut mot Dagens Nyhe­ter fordi de hadde tryk­ket den ”rasis­tiske” annon­sen. Som bokas ebok­for­leg­gere satt vi litt for­bløf­fet på side­lin­jen og bivå­net brå­ket i Sve­rige.

Vi hadde også utgitt essayet ”Opp­dra fol­ket” av Bjørn Stærk tid­li­gere den høs­ten. Svensk elite lyt­ter ikke til fol­ket, de vil hel­ler opp­dra det, hev­der Stærk. Harde fakta om inn­vand­ring anses ikke som sunt for fol­kets opp­dra­gelse og blir der­for for­tiet. Debat­ten om annon­sen ble en eneste lang bekref­telse på at Stærks ana­lyse var riktig.

Harald Eia fram­he­vet også nylig,den store avstan­den mel­lom svensk elite og folk, under over­skrif­ten ”Så får man inte säja” i Klasse­kam­pen: Mens bare 16 pro­sent av nord­menn har ingen eller liten til­lit til mediene, sier hele 44 pro­sent av svens­kene at de har ingen eller liten til­lit til sine medier, ifølge under­sø­kel­sen Eia refererer.

Hilde Sand­vik, Kultur- og debatt­re­dak­tør i Ber­gens Tidende fulgte på med en artik­kel i danske Poli­ti­ken, under over­skrif­ten ”Somet­hing is rot­ten in the state of Sweden”. Hun påpekte den sterke selv­sen­su­ren i svenske medier, paral­lellt med at svens­kene fak­tisk har en sterk fascis­tisk tra­di­sjon. Det er en eks­plo­siv og far­lig miks. Hver 1. mai mar­sje­rer svenske nyna­zis­ter i Jönköping.

I går stop­pet Troll­tekst sal­get av ”Invand­ring och mør­klägg­ning” Hvor­for? Fordi for­fat­terne har lagt ut boka gra­tis på nett. En god tekst lar seg ikke stanse. Heldigvis.

Til høs­ten er det valg i Sve­rige. At boka er blitt gra­tis og til­gjen­ge­lig for alle er et lovende opp­spark for valg­kam­pen. Debat­ten om inn­vand­ring bør ikke over­la­tes ekstremister.

Artik­ke­len står i  Vårt Land idag, som  har endnu en artikel om bogen Innvandringskritisk bok er blitt bestselger i Sverige

– Svensk presse burde benytte anledningen en slik bokutgivelse gir, til godt og grundig journalistisk arbeid, sier Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Sensurerer kritikk. Debatt­redaktør Sandvik skrev nylig kritikken «Something is rotten in the state of Sweden», der hun kritiserte svenskenes «sensur» av innvandringskritikk. Hun tror nettpubliseringen kan gi en ny sjanse til å diskutere boken.

– Svenske medier bør slutte å late som om denne boken ikke fins, sier Sandvik, som synes det er rart [mærkeligt] at ikke de større mediene har brukt anledningen til å diskutere saklig de problemstillingene som tas opp i boken, gjerne ved å imøtegå fakta eller gjennom problematisering. Sandvik skriver for tiden bok om debattkulturen i de tre skandinaviske landene.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

18
Deltag i debatten...

avatar
7 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
BjovulfintetnavntakUtlandssvenskSkåningRobin Shadowes Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
HH
Guest
HH

Men herreduminskapare Bjowulf – börjar ni bli lika vansinniga i Danmark som i Sverige? Korch böcker som jag har på svenska, en hel radda, blev en fin dansk filmad serie som uppskattades mycket i Sverige. Jag tar mig för pannan! Jag kan icke annat!! Korch nazistisk…jo, jag tackar jag! Igår kände jag mig verkligen eländig. Först den galna kvinnan med den p utande underläppen som jag alltid fascinerats av – jag menar Birgitta Dahl – som anser att vår nationalsång är fel. Nu är det faktiskt så att svenskar i gemen inte är nationalistiska. Det beror helt enkelt på att… Read more »

Utlandssvensk
Guest
Utlandssvensk

“Jag är trött på hela sk-ten”

Jag med! Fy f*n vad trött jag är detta elände. Men jag kan inte sluta följa det, trots många försök. Det är som en gammal vän som har fallit in i missbruk. Man försöker och försöker hjälpa men vid någon tidpunkt inser man att det är hopplöst. Likväl kan man inte sluta att bry sig….

Bjovulf
Guest
Bjovulf

Ja, öppenbarligen – det är kanske nåt sorts virus i luften eller i maten? Vi har ju faktiskt haft en ganska mycket östenvind på senare tid 😀 Langt de fleste danskere i dag ser jo kun disse gamle MK-film for at hygge sig og grine ad dem – ånden, skuespillet, det sjove gammeldags sprog, manglen på tempo, de flade vittigheder, de fjollede (silly) og naive sange, dårligt koreograferede slagsmål og den yderst forudsigelige handling etc. Der er næsten ingen, der tager dem seriøst og tror at den tid var sådan, men den var dog nok mere naiv, simpel og uskyldsren… Read more »

Bjovulf
Guest
Bjovulf

Dagens rigtigt gode grin 😀 – set via Uriasposten: http://www.uriasposten.net/archives/56547/comment-page-1#comment-2548241 Filmforsker: Morten Korch-film trækker på nazistisk tankegods De folkekære Morten Korch-film bygger på nationalromantiske ideer, som også var typiske for nazismen [!!!], mener filmhistoriker Lars-Martin Sørensen. [ Altså med andre ord: nationalromantik & nationalfølelse = nazisme – Jamen, så sig det dog i det mindste lige ud af posen, lille Lars 😉 ] http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Boeger/2014/05/05/05170513.htm 05. Maj 2014 kl. 19:01 [ Bemærk også lige datoen! – DRs mageløse evne til konstant at håne danskerne og deres kultur for deres egne licenskroner viser sig nok engang 😉 ] Af Elisabeth Cecilie Munck… Read more »

Bjovulf
Guest
Bjovulf
Skåning
Guest
Skåning

Jag får verkligen hoppas att UKIP, DF och möjligen även Lega Nord tar sitt förnuft till fånga och samarbetar brett med övriga invandrings- och EU-etablissemangskritiska partier. De enda partier jag tycker man kan utesluta direkt är Gyllene gryning och Jobbik (vet egentligen ganska lite om dem, men deras uniformsmarscher verkar vara av typen Svenskarnas parti). Det här med antisemitiska Front National (och Vlaams Belang/FPÖ) är ju ren humbug. Vad journalister i enskilda länder gör, är att fullständigt medvetet epitetsätta partier i andra länder för att de vet att deras befolkningar inte vet något om dessa partier i andra länder. En… Read more »

intetnavntak
Guest
intetnavntak

Grækenland er et land som er fuldstændigt ødelagt, jeg ser intet ekstremt med gyldent daggry. Deres flag er fra før nazisterne, lige som det danske. SVP oprinder fra et nazistisk parti men de er ikke nazister, det er en løgn. Den stammer fra et Svensk stats støttet studie. Jeg ved ikke hvad du snakker om, angående uniforms march men demonstrations marcherne ser meget normale ud. Skriver jeg 1-2 dage efter Jimmie Åkesson fra SverigeDemokraterna, udtaler at SVP er nazister som er farlige. Hvor han så senere selv samme dag bliver angrebet, af kommunister 2 gange på 1 dag. SVP vil… Read more »

Skåning
Guest
Skåning

Jag har inte sagt att SvP är ett nazistiskt parti. Brukar försöka begränsa det till den äkta varan, som nog i ärlighetens namn var betydligt råare än dessa har kapacitet att bli. Kryptonazister tycker jag däremot att man kan kalla dem, eller möjligen etno-nationalister om man vill vara snäll. Angående Gyllene gryning så är det inte fel att kalla dem fascister. Det är så de betecknar sig själva. Men till saken. Utdrag ur SvP:s partiprogram: “1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna… Read more »

intetnavntak
Guest
intetnavntak

“1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.” Det er jeg ikke selv enig i, jeg vil kun have nordiske/tyske/baltiske medborgere og jeg ved det bliver den vej tingene kommer til at gå. Du tænker med stor sandsynlighed nazistiske flashbacks da du læste dette. Nr 2 og Nr 3 er ikke for meget at forlange, hvis du synes det så er der noget galt. “deras migrationspolitiska program så klargörs det tydligt att landet ska mer eller mindre rensas via “human”… Read more »

Peter Andersen
Guest

“A Dutch MP who leads a far-right party in the Netherlands has said he hopes to join forces with UKIP”

Jeg har stadig svært ved at se hvad “far-right” der er over, at kritiserer islam.

Men så længe “far-left” pressen har mulighed for, at gøre brug af sådan et sprog, tør vel hverken DF eller UKIP associere sig med Wilders…

I øvrigt stejler Googles stavekontrol over ordet far-left..? Det er der åbenbart ikke noget der hedder…

HH
Guest
HH

Vilken märklig tid jag lever i. För något år sen mitt i sommaren stod jag med några tillfälliga danska bekanta – vi möttes av en händelse på en vacker blommande plats – och tillsammans sjöng vi våra länders nationalsånger. Vi var ungefär lika gamla och hade lärt oss de så kallade stamsångerna i våra skolor. Men skam meeej! Birgitta Dahl är en f d socialdemokratisk minister som nu anser att vår svenska nationalsång är en skam eftersom den talar om vår krigiska forntid! “Då ärat ditt namn flög över Norden”. Var det Karl XII som spökade? Dahl är inte inläst… Read more »

Utlandssvensk
Guest
Utlandssvensk

Jaha, Birgitta Dahl klagar….

68-tanterna har verkligen ingen som helst skam i kroppen.

Googla Birgitta Dahl och Pol Pot…….