6
maj
Seneste opdatering: 6/5-14 kl. 2248
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jeg ka godt lide den med “Var Abdel Fattah al-Sisi’s mor jøde” (Egyptens regerende general) og den iranske retorik, når de viser deres missiler frem. De fleste europæere kan ikke forestille sig hvilken ulidelig myretue af rygter, myter og overtro Mellemøsten er. Dette gælder også til en vis grad resten af verden, der ikke har oplysningstiden og naturvidenskaberne i deres tradition. Overtro og løs sladder er verdens største religion.

Måske man skulle omdøbe Middelhavet til “Fredens Hav,”  nu vi så tragisk har mistet DDR at være fredelige med. MEMRI TV Weekly Highlights. Og så en tanke, jeg har været inde på et stykke tid: Are Italy’s efforts to save refugees encouraging more to come?. Europæiske politikeres ubeslutsomhed og konfliktangst opmuntrer millionerne, der vil komme over Middelhavet de næste par år:

The operation has undoubtedly saved lives, but critics say it has also unintentionally encouraged people smugglers in North Africa to send even more of their human cargo across the Mediterranean. Instead of the boats having to sail for days in order to reach Lampedusa or the southern coast of Sicily – the nearest outposts of Europe – they now only have to voyage for a day or so before they are rescued by the Navy or Coast Guard. The fee that the traffickers charge their “customers” has reportedly dropped as a result, because they are able to provide the boats with less fuel – just enough to get them into the zone patrolled by the Italians.

Italienerne deler som bekendt ikke opholdtilladelser og statsborgerskaber ud. De samler den illegale invasion dem op med henblik på transit op til tosserne i det lutheranske Nordeuropa, der føler et ansvar som ikke i samme grad plager Sydeuropæerne. Dublin-aftalen er en by i Libyen. Hvis noget burde være et tema for det kommende EU valg, er det den igangværende og navnlig snart kommede masseinvasion af Europa. Det er på tide, EU spytter klart, men læg mærke til, om I hører det nævnt med ét ord i valgkampen.

Svenskerne trygler og ber og at andre “deler ansvaret” (se video med vänsterpartist med begge ben plantet på månen), men de fleste i Europa mumler i skægget og vil tale om noget andet. De ved godt, de hænger på konventioner, der er i fuld færd med at kollidere med virkeligheden, men de kan ikke få sig selv til at sige det:

I de skandinaviske idioters lod

Af CHRISTIAN SKAUG

Etter­hvert som det er blitt var­mere i været, har båt­tra­fik­ken med migran­ter over Mid­del­ha­vet tatt seg opp igjen. Det opp­gis at mel­lom en halv og en hel mil­lion men­nes­ker er klare til å reise ut fra Nord-Afrika. På grunn av sin frem­skutte posi­sjon i for­hold til det afri­kanske kon­ti­nen­tet, er Ita­lia de første til å ta imot en stor andel av menneskene.

Ifølge det euro­pe­iske regel­ver­ket, er det det første sikre lan­det migran­tene kom­mer til som skal hans­kes med å ta imot dem og behandle asyl­søk­na­der – Tyr­kia ikke med­reg­net, enda mange fin­ner sik­ker­het der. Men for langt de fles­tes ved­kom­mende er det ikke inter­es­sant å søke asyl i Ita­lia. Dels fordi lan­det sjel­den deler ut per­ma­nent opp­holds­til­la­telse sam­men­lig­net med lan­dene len­ger nord, mens de ikke er så gjer­rige med tids­be­gren­sede, og dels fordi det tar lengre tid å opp­tjene vel­ferds­ret­tig­he­ter. Det å ha kom­met seg i sik­ker­het er til­syne­la­tende sekundært.

Så snart men­nes­kene det er tale om har kom­met seg til et eller annet mot­taks­sen­ter på Sici­lia eller det søri­ta­li­enske fast­lan­det, begir de seg der­for videre nord­over uten hver­ken å ha søkt asyl eller på annen måte lagt igjen spor som kan bru­kes mot dem siden, når de er fremme i sitt fore­trukne desti­na­sjons­land. De tar toget, eller de beta­ler en laste­bil­sjå­før en slant for å bringe dem videre. De har gjerne brukt flere tusen euro på å komme seg til Ita­lia, og håper at ikke alle pen­gene er opp­brukt før de er nord for Alpene.

Men rei­sen blir sjel­den unna­gjort i en eneste ope­ra­sjon. På denne måten er Milano – Nord-Italias største by – blitt en slags tran­sitt­sone for mange fra Afrika og Midt­østen, som gjerne opp­hol­der seg der en tid før de tar fatt på turen videre nordover.

Cor­ri­ere della Seras repor­ter Giam­piero Rossi skri­ver i dag om en pro­vi­so­risk leir i Milano, befol­ket nes­ten i sin hel­het av eri­tre­ere, som har opp­stått langs den en kilo­me­ter lange alleen mel­lom Porta Vene­zia og Piazza della Repubblica.

I 3-4 uker har minst hundre men­nes­ker hatt til­hold der. Om nat­ten sover de på utbret­tede papp­es­ker, om dagen hen­ger både pledd og kles­plagg til tørk på trærne. De blir i to eller tre dager, innen de drar sin vei og det kom­mer nye til. Folk som bor i strø­ket kla­ger over hvor­dan par­kene og vei­kan­tene bru­kes som latri­ner og søp­pel­fyl­lin­ger. Alle­rede vel­in­te­grerte lands­menn av dem gir dem ikke mer enn bitte litt hjelp, for de ønsker egent­lig ikke at det skal komme flere, og de fryk­ter at kon­flik­ter fra hjem­lan­det kan komme til Milano også.

En viss ledig mot­taks­ka­pa­si­tet fin­nes hos offent­lige insti­tu­sjo­ner i byen, men per­sonene som sover ute vel­ger bevisst ikke å bruke dem, fordi de fryk­ter at nav­nene deres kan spo­res til­bake til Ita­lia idet asyl­søk­na­den behand­les i ankomstlandet.

Repor­te­ren for­tel­ler at nes­ten alle har tenkt seg til Sve­rige eller Norge – eller “de skan­di­na­viske vel­ferds­pa­ra­di­sene”, som de også kalles.

Hans kol­lega Ales­sandra Coppola for­tel­ler en lig­nende his­to­rie fra Mila­nos sen­tral­sta­sjon, hvor det er syrerne som domi­ne­rer, til enhver tid ca. tre hundre styk­ker. Smelte­di­ge­len fun­ge­rer visst ikke i nødens stund hel­ler. “Jeg håper jeg ikke blir tatt, jeg vil helst dra til Bel­gia,” sier en ung mann. Men også her drøm­mer de fleste om Skandinavia.

En bil­led­se­rie viser hvor­dan syrerne har inn­ret­tet seg pro­vi­so­risk på den enorme jern­bane­sta­sjo­nen, og hvor­dan fri­vil­lige hjelpe­ar­bei­dere gir dem det nød­ven­digste, som drikkevann.

Ita­lias regje­ring lar det hele skje for­holds­vis upå­ak­tet, vel vitende om at men­nes­kene det er tale om har tenkt seg helt andre ste­der. De kunne åpen­bart ha gjen­nom­ført kon­trol­ler hvor de under­søkte og regist­rerte doku­men­ter, men på den ene siden fin­nes det alvor­li­gere pro­ble­mer å hans­kes med, og på den andre siden får man eks­tra pro­ble­mer på kjø­pet der­som regist­re­ring blir fore­tatt. Da er tran­sitt­pas­sa­sje­rene plut­se­lig Ita­lias ansvar.

Mye bedre bare å gjøre skade­virk­nin­gene minst mulig, ikke plage folk og la hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nene holde på i fred, vente til også denne migra­sjons­bøl­gen går over, og glede seg over at de per­ma­nente pro­ble­mene fal­ler i de skan­di­na­viske idio­te­nes lodd. Helt til de også kan­skje omsi­der fin­ner ut at det ikke var så dumt å tvinge båtene til å gjøre vende­reis likevel.

Cor­ri­ere della Sera: “Sici­lia invasa dagli immi­grati”, “Quei pro­fughi accam­pati a due passi dal Duomo”, “L’odissea dei bimbi siriani in viaggio” (papir­ut­ga­vens side 20-21, 4. mai 2014)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

6 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
HH
HH
7 years ago

Ursäkta missen – artikeln med undertecknarna stod under rubriken Debatt i Dagens Nyheter idag.

HH
HH
7 years ago

Hur skulle det vara och bli om vi minskade jordens befolkning? Är det inte där alla problem ligger? I en debattartikel underskriven av Sveriges alla honoratiores å det vetenskapliga hållet och sådana som har sin livslust och bärgning i att tala om hur vi EGENTLIGEN bör leva. Ibland är det förnuftigt, ibland rena gojan. Och det kunde man ju se på alla kommentarerna från folk. Alltså, undertecknarna vill att Europas politiker ska framställa ett “utsläppsmoratorium”. Och alla dessa undertecknare som väl ska vara gräddan av kompetens och förnuft – hör här! – vill ha FÖRNYBAR ENERGI. Vänta nu litet –… Read more »

Bergfast
Bergfast
7 years ago

Såg just ett program som hette Korrespondenterna, som ville pejla av olika partier i Europa, inför europavalet. Tänk att journalister skall vara så infernaliskt obstinata och vilja envisas med att kalla alla partier som inte vill omfamna EU med stora famnen, för att vilja vara fientliga? Och då automatiskt med ordet främling framför. Dessutom envisas de lika envist med att vilja pådyvla t ex UKIP för att vara rädda endast därför att UKIP vill förespråka att nationerna i Europa skall fortsätta att värna sina egna profiler, och eftersträva egenbestämmande, före EU-bestämmande. En fransk avgående parlamentsledamot i EU, för miljöpartiet, som… Read more »

Ole Burde
Ole Burde
7 years ago

Som jeg prøvede at antyde i en tidligere kommentar , vil en 10-15 målbevidste personer med ”lidt” penge i lommen fuldt ud være istand til at opbremse denne afrikanske immigrant-flotilla , uden at nogen af afrikanerne kommer til skade. Det eneste man behøver at gøre , er at finde ud af hvor de har alle deres småbåde fra , og så sørge for at disse både bliver opkøbt til andre formål , og eller saboteret før en eneste afrikaner sætter fod i dem . Det aller bedste er , at en sådan operation med udmærket logik kan begrundes og forsvares… Read more »

intetnavntak
intetnavntak
7 years ago
Reply to  Ole Burde

Ja, meget klogt. Men det er alt for dyrt, det er kun rigmænd eller stater der er i stand til at gennemføre noget så målrettet muligvis uden resultater.

Bergfast
Bergfast
7 years ago

“….og glede seg over at de per­ma­nente pro­ble­mene fal­ler i de skan­di­na­viske idio­te­nes lodd.”….

Ojdå….

Die dumme Schweden, anses alltså inte vara Die dumme Schweden endast av tyskar, utan även av italienare….