8
aug
Seneste opdatering: 8/8-09 kl. 1416
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Britain and the rest of the European Union are ignoring a demographic time bomb: a recent rush into the EU by migrants, including millions of Muslims, will change the continent beyond recognition over the next two decades, and almost no policy-makers are talking about it.

The numbers are startling. Only 3.2 per cent of Spain’s population was foreign-born in 1998. In 2007 it was 13.4 per cent. Europe’s Muslim population has more than doubled in the past 30 years and will have doubled again by 2015. In Brussels, the top seven baby boys’ names recently were Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine and Hamza.

According to the US’s Migration Policy Institute, residents of Muslim faith will account for more than 20 per cent of the EU population by 2050 but already do so in a number of cities. Whites will be in a minority in Birmingham by 2026, says Christopher Caldwell, an American journalist, and even sooner in Leicester. Another forecast holds that Muslims could outnumber non-Muslims in France and perhaps in all of western Europe by mid-century. Austria was 90 per cent Catholic in the 20th century but Islam could be the majority religion among Austrians aged under 15 by 2050, says Mr Caldwell.

Muslim Europe: the demographic time bomb transforming our continent. SE også A fifth of European Union will be Muslim by 2050. Christopher  Caldwell anmeldes i dag i Washington Post: Make Way For the New Europeans, og de der har været på ferie, kan se vores uploading af Caldwell video: What is Europe’s problem with Islam? november 2008.

I Stockholm signaleres der handlekraft: Sweden, Greek immigration European problem says Greek interior minister.Man har lov at tvivle. I Sverige  begynder kræfter, der dårligt kan kaldes ekstreme af andre end det svenske medieetablissement, at benytte stærkt sprog om det, der er foregået: Vitbok om landsförräderiet. Det strammer til så sagte. Desværre for sent til at blive forebyggende, så vidt jeg kan skønne.

Debunking BBC’s debunking

Vi har tidligere udtrykt vores skepsis mht. nogle af påstandene i den meget sete YouTube-video “Muslim demographics”, især oplysningen om at muslimske kvinder i Frankrig føder 8,1 børn i gennemsnit. Videoen er tydeligvis ikke en vi skal hænge vores generelle argumenter op på, hvilket man da også får demonstreret i den debunking af dens data som kan læses hos BBC, som netop sætter lighedstegn mellem videoen og spørgsmålet om islamisering i almindelighed. Som altid er det de uudtalte præmisser og udeladte perspektiver og oplysninger der er problemet i officiel neddysning af åbenlyse problemer forårsaget af islams tilstedeværelse i Europa. Én ting er spørgsmålet om de officielle statistikkers korrekthed, og her kan man sammenholde artiklen her med gennemgangen fra Gates of Vienna vi omtalte forleden. Andre officielle tal synes også at modsige den beroligende konklusion her, således at Muhammad er det næstpopulæreste navn til nyfødte drengebørn i London, men BBCs artikel glimrer først og fremmest ved antagelsen om at en mindre, eller endda væsentligt  mindre, vækstrate og andel af muslimer i Europa negerer hele problemstillingen som YouTube-videoen på tvivlsom vis prøver at udtrykke.

Det rette perspektiv for en diskussion om betydningen af antal og vækstrate bliver slet ikke adresseret her. For det første vil blot en lille forskel i fødselstal over tid give det samme resultat, alt andet lige. Dernæst bliver implikationerne af en forøget muslimsk tilstedeværelse ikke behandlet. BBC burde starte med at spørge sig selv om hvorfor i alverden vi har denne diskussion i første omgang, og hvorfor islam fylder så meget i medierne som den gør, når nu de nuværende procentsatser er så små? Spørgsmålet drejer sig ikke i første omgang om de magiske 51%, men om den forværring af forholdene i Europa som f. eks. 20% muslimer ville medføre. Når vi allerede nu dagligt konfronteres med krav om særstatus og særbehandling, hvordan ser Europa så ud ved 15-20%?

BBC kunne kigge på situationen i andre lande som Indien, som er lige dette skridt længere end os. Tilstedeværelsen af islam medfører i sig selv en ødelæggende dynamik, hvis slutresultat kan iagttages i lande som Egypten og Tyrkiet i dag. Med væksten, som artiklen medgiver, kommer også fragmentering af samfundet og emigration af bedrestillede til mindre ramte lande, hvilket yderligere undergraver velfærdsstaternes mulighed for at forsørge befolkningsgrupper på overførselsindkomster. En ond spiral. Det er vel overflødigt at nævne at disse perspektiver er aldeles verboten i BBC (LFPC).

A big YouTube hit makes startling predictions about the Islamification of Europe over the next few decades and has been viewed more than 10 million times. But can you believe what it says? This seven-and-a-half minute video “Muslim Demographics” uses slick graphics, punctuated with dramatic music, to make some surprising claims, asserting that much of Europe will be majority Muslim in just a few decades. It says that in the past two decades, 90% of all population growth in Europe has been Muslim immigration. […]

But the video doesn’t just rely on statistics, it also uses an official Government statement. It quotes it as saying: “The fall in German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050.”

The statement in question was made by then vice-president of the Federal Statistics Office, Walter Radermacher, who is now chief statistician of the European Union. He says that while it is true he said Germany’s population was in decline, the last part of the quote [in italics] is just an invention. He said nothing about Germany becoming a Muslim state.

“The quotation which reads as if the German government believed that Germany will become a Muslim state is simply not true,” he says. “There is no source which can be quoted that the German government has published such an expression or opinion.” […]

The video also claims the German government believes the number of Muslims in Europe will double to 104 million. Mr Radermacher adds: “That is not true. The German government does not believe that the Muslim population will double in the next 40 or 50 years. There are no reliable sources that give a proof for that assumption.” Population projection is an inexact science. No-one knows how many Muslims will be living in Europe or anywhere else by 2050. The current trends suggest that by 2050 Europe will have a bigger proportion of Muslims, although nothing like the level suggested in the video. […] Debunking a YouTube hit

Update: Sammenhold denne historie med historien fra the Telegraph foroven. Klarere kan det vist ikke illustreres at BBC er en aktivt manipulerende medspiller i den mørklægning som avisen hentyder til med “almost no policy-makers are talking about it”. Hvorfor gør de ikke det? Bl. a. fordi BBC aktivt forhindrer debatten i at komme frem i lyset, og som i denne artikel prøver at få det til at fremstå som om det hele er så uklart, at intet bestemt kan siges. The Telegraph viser at dette er usandt, og at spørgsmålet er påtrængende.

En fare for vår sivilisasjon

Multikulturalismen er blitt et nytt trossystem for vestlige eliter.

Av Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

I god tro: Den multikulturelle holdningen kan ødelegge vår sivilisasjon. Slik den ødela aztekernes….Vi burde spørre om det er trekk ved våre idealer som over tid kan virke ødeleggende for vår sivilisasjon. I så fall kunne multikulturalismen bli et sentralt studieobjekt.

I 1519 gikk den spanske erobreren Hernán Cortés i land i Mexico, i det som i dag er byen Vera Cruz. Med seg hadde han 700 mann og 16 hester og et tredvetalls ildvåpen. I løpet av to år hadde han beseiret det sentrale Mexico, inklusive den folkerike hovedstaden Tenochtitlán, nåværende Ciudad de Mexico.

På veien mot hovedstaden fikk han støtte fra flere folkegrupper som følte seg undertrykt av aztekerne. Men det er ikke mulig å forklare seirene til Cortés bare ved å vise til hans militære styrke. Aztekernes sviktende motstand var et vel så påfallende trekk i bildet.
Og hvorfor gjorde så ikke aztekerkongen Montezuma II mer motstand? Til å begynne med forsøkte Montezuma å få Cortés til å snu ved å sende ham gaver. Men hvorfor mobiliserte han ikke til mer motstand da dette viste seg mislykket? En viktig del av svaret er at mange aztekere kom til å se på Cortés og hans ryttere som sendebud fra guden Quetzalcoatl, som var spådd å skulle komme tilbake på denne tid. Montezuma tvilte riktignok på dette, men han var altfor sen med å erklære for alt folket at Cortés ikke var en guddom.
Mange har opp gjennom tidene ristet på hodet av aztekernes naivitet. Noen har villet bruke denne fortellingen til å advare sin samtid mot parallelle former for religiøst selvbedrag. Enkelte har hevdet at kristen nestekjærlighet kan være en naiv form for etikk i en verden der folkegrupper slåss om land og knappe ressurser. Disse anklagene er likevel ikke helt overbevisende. Kristne kirker har, i motsetning til enkelte andre tradisjoner, operert med skiller mellom politikk og religion – mellom det som keiseren skal ha og det som Guds er. Den kristne Bibel har dessuten henvisninger både til en samaritan-moral overfor fremmende og til en advarsel mot å la folk med fremmed tro overta ens hus – Joh. 2 brev, 10-11.

skirbekk-1

I nyere tid kunne det være mer nærliggende å tenke på troskraft og realitetsfordreining knyttet til totalitære ideologier for å forklare hvorfor store nasjoner har gitt seg inn på en selvdestruktiv politikk. I så måte kunne dagens liberale ideologi ses som en garanti for åpenhet og realitetsorientering. Men så enkelt er det nok ikke. Også en liberal ideologi for frigjøring har mange bindinger som kan begrense realitetssansen. Dersom individets frigjøring gjøres til en høyeste verdi, vil dette kunne komme i konflikt med mange typer av overindividuelle ordninger som vi alle er avhengige av. Forestillinger om at individet bør frigjøre seg fra alt som ikke er naturgitt og som ikke passer i smak, har dessuten ført til nokså spesielle oppfatninger om kultur og kulturelle funksjoner. For å kunne frigjøre seg fra noe, må dette noe oppfattes som utskiftbart og utvendig i forhold til det en selv står for. Kultur kan dermed lett bli redusert til stimuli for opplevelser og identitetsmerker, som folk står fritt til å velge eller velge bort. Det er grunn til å hevde at en slik kulturoppfatning lett disponerer for flere former for realitetsfordreining.
En samfunnsforankret kultur har kollektive funksjoner. For å overleve over tid er vi avhengige av samfunn med en moralsk sammenhengskraft. Her er det mye som skranter i moderne samfunn. I vårt land har det for eksempel vært notert en seksdobling av registrerte lovbrudd i løpet av femti år. Dette kan fortelle at moralsk samhold ikke automatisk utvikles av mer velstand og flere liberale rettigheter.
Et annet sentralt mål på overleving er adekvat reproduksjon. Ingen europeiske stater har i dag barnetall som er tilstrekkelig til å opprettholde befolkningen, absolutt og relativt. Ifølge tall fra FN har den europeiske andel av verdens befolkning sunket fra 22 prosent midt i forrige århundre til vel elleve prosent i dag, og den forventes å synke til rundt syv prosent midt i dette århundret. Samtidig har vi omgitt oss med en etikk som legitimerer en utvikling mot økologisk overbefolkning i verdensmålestokk.
Økologisk mistilpasning er kanskje den alvorligste langsiktige utfordringen i forlengelsen av samtidige livsformer og livsidealer. Og da kan overforbruk av naturressurser fremstå som vel så ødeleggende som forurensning og klimaforandringer. Ifølge WWF-utredningen «Living Planet Report 2004» har vi allerede i dag et forbruk som ville kreve 1,2 jordkloder hvis vi skulle holde nåværende konsumpsjon over lengre tid.
I dette bildet fremstår migrasjonsbølgene bare som en del av de utfordringer som fremtidige generasjoner vil stå overfor, og som vil kreve andre svar og kulturelle orienteringsmønstre enn dem som vi har vendt oss til. Noen har ment at innvandring fra ikke-vestlige kulturkretser her kunne føre til en kulturell korreksjon, som Vesten trenger: I kinesisk filosofi vil moral være det som begrenser individets egoisme, ikke det som gir individet stadig flere rettigheter.
Men her stilles vi overfor et paradoks. Nettopp innvandringen fra fjernere kulturer har i liberale samfunn ført til dyrkingen av et nytt ideal under navnet multikulturalisme. Det betyr ikke at vi, i større grad enn tidligere, bør lære av hverandres kulturer. Tvert om, multikulturalismen innbyr til en sidestilling og likestilling av de forskjelligste kulturer, i alle fall så lenge disse ikke direkte bryter med liberale trafikkregler.
Multikulturalisme er ikke det samme som toleranse, men en bestemt måte å oppfatte kulturer på: Alle kulturer kan likestilles fordi de oppfattes som like i sine funksjoner; det vi si at kulturelle forskjeller bare tillegges betydning som variasjoner for individers opplevelse og identitet.

Det finnes mange frihetlige trekk ved vestlig kultur, som vi ikke finner i andre kulturkretser, men som vi likevel bør sette mye inn på å bevare og videreutvikle. Samtidig er det klart at vi trenger korrigering og fornyelse. Det ville være vanskelig å finne adekvate svar på de tre nevnte sivilisatoriske utfordringene for vår tid – det moralske samholdet, reproduksjonen og den økologiske tilpasning – dersom vi bare skulle orientere oss ut fra liberale prinsipper. Her kunne vi med fordel ha sett på andre kulturer som et arsenal av tilpasningsstrategier som også vi kunne lære noe av.
Men da må vi ikke gjøre toleranse og likestilling til eneste målestokk for kulturer. Den multikulturelle lev og la leve-toleransen kan tildekke like mye som den åpner opp. Et multikulturelt samfunn er for øvrig strengt tatt en selvmotsigelse, ettersom samfunn gjerne oppfattes som folkegrupper med felles kultur. Multikulturelle stater er mulige, men da ikke uten spesielle styringssett.
De gamle aztekerne var sikkert i god tro da de tok for gitt at lojalitet med Quetzalcoatl ville sikre deres eksistens. I ettertid er det lett å se at dette kom til å fremme deres nederlag. Men vi bør ikke hovere for mye over aztekerne. Vi burde heller spørre om det er trekk ved våre idealer som over tid kan virke ødeleggende for vår sivilisasjon. I så fall kunne multikulturalismen bli et sentralt studieobjekt.
Sigurd Skirbekk er professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Morgenbladet, 7 august 2009


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Janne

Posted: 8 august 2009 - 15:20 - Svar

Hvad Politiken dog ikke kan finde på med ord. Det nærmer sig næsten kunst:

“Forfatteren André Gide mente, at de fleste mennesker har haft den impuls at skubbe et medmenneske ned foran toget, når de står og venter på perronen. De færreste vil hævde, at det menneske, der rent faktisk gjorde det, dermed trådte i karakter som mere autentisk folkelig end os andre, der har et civiliseret overjeg.”

h t t p://politiken.dk/debat/signatur/article764983.ece

Det bliver mere og mere underholdende at se hvad Politikens chefredaktør er i stand til at kreere i mødet med ‘det dårlige og folkelige selskab’.

Det er tvingende nødvendigt at DF eksisterer – af mange forskellige gode grunde – men også fordi DF er sådan et godt spejl for Politiken segmentets selvbillede. Uden DF heller ikke de bevingede ord og fantastiske kategoriseringer af Politikens Leader of the pack.

Gad vide hvor chefredaktørens ‘civiliserede overjeg’ sidder? På maven måske – der er god plads. Eller måske i en af dobbelthagerne.

Elefanten

Posted: 8 august 2009 - 16:10 - Svar

De fremmede vokser i antal både ved avl og ved tilvandring.
Desuden er der hele 2.-generationsproblematiken. Det forhold, at 2. generation opfører sig dårligere end 1. generation. Det går kort sagt den forkerte vej, men der forskes ikke i fænomenet.
Man kunne i det mindste undersøge, om 3. generation også opfører sig dårligere end 2. generation.

polinos

Posted: 8 august 2009 - 16:36 - Svar

Hvorfor har vore eliter så svært ved at se konsekvenserne af Europas hastige demograftiske forandringer i øjnene. Hvorfor nægter de tilsyneladende at anerkender, at der overhovedet ER et problem, og at i det omfang, der er det, består det i, at “vi” kommer til at mangle arbejdskraft om føje år.
Jeg tror, at der er to forklaringer, der ikke gensidigt udelukker hinanden. Eliterne ser indvandringen som et middel til at undergrave de forhadte nationalstater, der både stiller sig hindrende i vejen for kapitalens frie udfoldelse og opbygningen af EU-staten med den øgede magt og prestige, dette giver eliterne.
Den anden er, at eliterne er lammet af deres egen retorik. Den politiske korrekthed, der ser national selvhævdelse som et onde og indvandrerne som underprivilegerede ofre, har grebet dem om struben, og trængt den op i en krog. At forlade ideologien, er som at miste sin religion. Og værre endnu: Det vil implicit være det samme som at give de forhadte modstandere ret. Altså holder man fast i den, akkurat som en lemmingeflok, der har fastslagt kursen. Dobbelttænkning kaldte Orwell det i “1984”, og det er lige, hvad det er. Vi er en kultur, hvis elite implicit og af frygt for at miste troen og tabe ansigt har besluttet, at vi alle skal gå under.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 8 august 2009 - 17:59 - Svar

Ja, den arbejdskraft vi ikke mangler med 800.000 på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder ( og de er vel i øvrigt på vej mod 900.000 her under finanskrisen )

Men hvad var argumenterne dengang for næsten 30 år siden, da man indførte loven i 1983?

Jeg kan huske argumenterne for efterlønnen, nemlig at man måtte skabe rum på arbejdsmarkedet for de unge.

Hvad gik der gennem hovederne på et folketing, der importerede mennesker i stimevis på et tidspunkt hvor arbejdsløsheden var rekordhøj?

Hvorfor havde man så travlt med svinehunde, og undlod at læse og fortolke Samuel Huntington?

Well som jeg husker det, var der gæstearbejderne, som havde opholdt sig lang tid i landet uden at have deres familie i nærheden som argument for familiesammeføringer. Så var der flygtninge, selvfølgelig hjælper vi flygtninge, når vi nu er så rige.

Det gav vel en udvikling ingen havde forventet. Man havde vel regnet med nogle få tusinder om året.

Politik er dog først og fremmest at være på forkant med udviklingen og satse sikkert. Ellers giver det ingen mening og for et fortsat hasardspil, er der ingen undskyldning.

Romani Prodis ræverøde årsager og Margot Wallströms kan der ikke være tvivl om. Det er vekslende andele foragt for vores kultur, eller dårlig samvittighed over den, kulturrelativisme, og manglende tiltro til vores kultur, samt ideologi-idioti.

Men om EU skulle bruge indvandringen som rambuk mod nationalfølelsen. Det kan hverken udelukkes eller godtgøres.

Såvidt jeg husker argumenterede Margot Wallstrøm for indvandringen fra Nord Afrika med, at hvis vi ikke modtog dem, ville de skabe problemer og blive fjendtlige over for os.
Som om at det ikke vil ske alligevel, med dem i Europa vel og mærke.

Mod Islamismen kæmper alle forgæves. For den er verden største guerrilla organisation. Dukker op, slår til, med våben eller politisk aktivisme. Bliver der slået igen forsvinder den, opstår et andet sted, hvor der er et hul den kan kile sig igennem, eller et slag den kan slå.

Sådan kan og vil den fortsætte i uendelighed, så længe den eksisterer.

Som kongen af Marokko sagde, nogenlunde. Der er ingen grund til at snakke islamisme med folk i vesten, for de forstår sig ikke på den.

VI forstå heller ikke at våbenmagt er fuldstændigt meningsløs i kampen mod den. Med våben vil vi aldrig kunne sejre over islamismen uden en totalkrig der får anden verdenskrig til at blegne.

Pointen er bare, hvis vi bakker ideologisk og giver efter, salamiskive efter salamiskive. Så befinder vi os en dag i et lille hjørne, hvor valget står mellem at opgive det sidste og bøje helt og aldeles, eller tage den totalkrig.

Det punkt vil vi nå en dag og mere engle er vi ikke, end det vil blive en totalkrig. Vi når nok aldrig punktet hvor presset er internt, for det er kun et spørgsmål om tid før islamismen bliver dominerende i mange muslimske lande og et megaterrorangreb sker.
Der er mange ting, der kan galt i forhold til Islam.

Hvis vi skal havde en chance, skal vi i det mindste stå naglefast på vores egne civilisatoriske værdier og bekæmpe islamismen med dem, ubetinget og uden den mindste frygt og vaklen, eller kulturrelativisme.

JensH

Posted: 8 august 2009 - 19:26 - Svar

Åh nej, så er der endnu et EU-land som vil give en masse-amnesti til illegale indvandrere, selvom man af erfaring ved, at en sådan handling kun vil bevirke, at tilstrømningen vil forstærkes. I de senere år har lande som Holland, Sverige, Spanien, Grækenland og Italien givet masse-amnestier og resultatet har været det samme hvergang: Øget tryk på tilstrømningen af nye illegale emmigranter til Europa.

Denne gang er det Belgien som vil give amnesti til de illegale emmigranter, såfremt de kan dokumnetere de har opholdt sig i landet i 5 år eller har arbejdet i landet i mindst 2,5 år. Selv regner den Belgiske regering med at skulle give amnesti til cirka 25.000 personer, men tidligere opgørelser siger at det snarre drejer sig om mellem 50.000 til 100.000 personer:

http://www.brusselsjournal.com/node/4025

Den gennemførte hykleriske Hollandske statsminister, Jan-Peter Balkenende, har kritiseret den Belgiske beslutning, til trods for at hans regering for et par år siden gav en masse-amnesti til cirka 30.000 afviste asylansøgere.

Som et lille kuriosum til vores ‘egen’ Folkekirkes ageren i.f.m. de afviste Irakiske asylansøgere kan det nævnes, at den katolske kirke i Belgien jubler over regeringens belutning om amnesti, da denne har været særdeles aktiv for at presse den Belgiske regering bl.a. ved at lade udviste tage ophold i kirkerne:

“The Belgian Cardinal Godfried Danneels welcomed the decision. The Belgian Catholic Church has been actively pushing for a new round of regularizations since the 2000 regularization which allowed 50,000 illegal aliens to become permanent residents of Belgium. By allowing, and sometimes actively encouraging illegal immigrants, who by Belgian law should have been expelled, to settle in churches, Catholic organizations tried to put pressure on the government. Even the Papal Nuncio, the Vatican representative to Belgium, expressed support for the church squatters”

Hvis det ikke lige var fordi vi ved, at ‘aktionen’ i Brorson kirken var inspiret af Palætinenser-sagen fra 1991-92, så kunne man godt få den mistanke at Per Ramsdal og Co havde været på ‘studietur’ i Belgien.

Vivi Andersen

Posted: 8 august 2009 - 19:46 - Svar

Ja, det skulle ikke undre mig om du har ret, Thomas.

Men der er noget…sygt (?) ved en kultur som ikke vil det bedste for sig selv. Og det kan man ikke sige den europæiske har ville eller vil.

Af skræk for at indrømme fejltagelser i forbindelse med indvandringer hertil fra de arabisk-islamiske lande vælger folk, kulturrelativisterne/globalisterne at fortsætte på ruten der føre ikke bare dem selv, men os allesammen frem til punktet hvor vi skal vælge enten af konvertere eller lade dhimmisere eller rejse ud af landet for altid. ELLER vi tager kampen, krigen, her på europæisk jord.

Tariq Ramadan tydeliggjorde forleden, i forbindelse med Obamas tale i Cairo, at Islam er nået et godt stykke på vej i sit forhold til Vesten, for han skrev uden direkte at :

“Muslims want respect and HUMILITY ! ”

Det, kære Infidels, er hvad muslimer forventer at opleve fra Jeres side !

Hvor langt er man ikke nået i sine bestræbelser med Jihad´en, når man allerede nu uden omsvøb kan skrive dette – jo, man er nået et virkelig godt stykke vej !

Desuden skriver Ramadan et andet sted om, at naturligvis skal Tyrkiet med i EU fordi Tyrkiet ER en del af Europa.

Javel !

Men afvent den nærmeste fremtid, for jeg vil godt vædde om, at der for alvor snart vil dukke meget mere af samme skuffe op.

Og der vil blive flere og flere der mener tiden at inde til at begynde at sætte europæerne/vesterlændingene på den plads, hvor de, ifølge Allah, hører til !

Eyvind Dk

Posted: 9 august 2009 - 01:49 - Svar

@ Polinos “Den anden er, at eliterne er lammet af deres egen retorik…..”

Det er helt sikkert din anden forklaring der skærer tættest til benet.
Jeg er selv venstreorienteret og kan oplyse fra midt p.o.v. at mange SF’ere og Socialdemokrater simpelt hen ikke tør tage bladet fra munden. Jeg har advaret mod islamisterne og gadebøllerne i over 10år og er derfor nu ugleset i mange af mine tidligere omgangskredse. Når jeg kommer med mine statistikker og egne oplevelser fra indre Nørrebro, så stopper debatten, man argumenterer ikke engang imod mig, men be’r om at vi snakker om noget andet “Jeg er så træt af altid at skulle snakke om de fremmede, så jeg kan brække mig”. Dette udsagn vinder så gehør hele vejen rundt om bordet og jeg bliver sat udenfor diskussionen. Som regel slutter jeg med et “..ja ja, der kommer vel en dag hvor i må gi’ mig ret.” Heller ikke der vil de modsige mig. Tavshed og benægtelse er så behageligt nu om dage.
Mit håb er at det bliver ligesom med ketchupflasken; når først en større del af venstrefløjen flytter sig så “svupper” resten ud af flasken.
Mvh /Eyvind

Historyman

Posted: 9 august 2009 - 09:31 - Svar

Det er meget perspektiverende at læse lokal aviser f.eks. lokalavisen for Nørrebro/Nordvest. Her kan man i uge 32 på side 2 (http://www.e-pages.dk/bgmonline_nv/146/) læse om konflikterne ved Tagensboskole, som er en sammenlagt skole af Grundvigsskolen og Bispebjergskole. Her er der problemer, da 81 % af alle skolens elever er tosprogede, hvilket er en herlig eufemisme for mellemøstlig/muslimsk, så selv politiske korrekte aviser som Lokalavisen for Nørrebro/Nordvest kan konstatere at der er problemer. Men i det mindste bliver problemerne stadigt bragt op, nemlig at 120 børn, primært set etnisk danske elever er forsvundet over til andre skoler eller er flyttet til privatskoler. Avisen forsætter forklaringen fra den ideologisk rensede skole leder der ser problemet som værende afledt af at forældrene for 60 % vedkommende er på overførsels indkomst. ” Der ligger derfor ikke kun faglige og pædagogiske opgaver, men også demokratiske og sociale udfordringer der skal løses, før skolen bliver velfungerende.” siger skole leder Jens Husum.
Hvorfor er der ingen demokratiske problemer i danske skoler i Nordsjælland?
Hvorfor flygter etnisk danske forældre og deres børn til andre skoler?
Er det vi ser ikke de første tegn på den demografiske krig, der langsomt men sikkert er ved gribe hele landet.
Når avisen selv pointere, at et af problemerne er, at etniske piger der ikke bruger hovedtørklæde bliver drillet af deres mere rettroende elev “kammerater”. Så pointere den jo, at der Ikke alene er en vedvarende ekskluderende bevægelse over for etnisk danske/kristne elever, men også et stadigt pres på de elever der ikke lever op til de rettroendes moralopfattelse. Det er altså ikke et spørgsmål om sociale dårlige kår, men om den rette tro. Og disse problemer fremkommer gang på gang, i det danske samfund fordi, materialisterne/marxisterne ser alle mennesker som økonomiske enheder der er styret af klassetænkning(bundet i økonomiske forhold) og derfor står de med åben mund og river sig i håret, når den virkelige verden, hvor religionerne har en afgørende betydning maser sig på. De forstår det simpelt hen ikke, eller også omfortolker de det til noget andet. Igen glimre socialdemokraterne ved at forslå omfordeling. dvs. reduktion og spredning af et lokalt problem til et større område(andre skoler).
Problemet for de “kære ” socialdemokrater er at indvandrere/flygtninge og deres efterkommere udgøre 45 % af alle under 15 år i københavnskommune, så fantasien om at fordele de tosprogede således, at de kom ned under 20 % er et fatamorgana, en ørken illusion

mvh. Historyman

Janne

Posted: 9 august 2009 - 12:01 - Svar

Historyman

Jeg synes at disse københavnske folkeskoler skulle tage at kigge i koranens mildest talt problematiske syn på anderledestænkende og troende mennesker. Og tage et kig på koranens mildest talt intolerante syn på homoseksuelle og frisind i det hele taget.

Janne

Posted: 9 august 2009 - 12:03 - Svar

Eyvind

“…og kan oplyse fra midt p.o.v. at mange SF’ere og Socialdemokrater simpelt hen ikke tør tage bladet fra munden.”

Det har jeg også kendskab til.

Historyman

Posted: 9 august 2009 - 17:35 - Svar

Til Janne

Jeg tror at et af problemerne er som tidligere sagt, at religion på venstrefløjen anses som enten et produkt af magtforhold(som igen er produktet af økonomi(ejerskabet til produktionsmidlerne, m.m.)) eller også anses det som noget personligt, der høre til hver enkelt individ personlighed(herunder opdragelse m.m.).

Jeg tror sagtens at du kan få venstreorienterede til at læse Koranen. Men de vil altid fastholde kontekst begrebet, teksten er en refleksion af sin tid dvs. det 6 årh. i Arabien. Der efter vil de ty til fortolkere som Jørgen Bæk Simonsen, Kate Østergård, Garbi Schmidt, o.a. som vil udtrykke at islam er mange ting, at den ikke er uniform, og at der ikke en bærende og uforanderlig del i religionen. Denne tænkning, som fundamentalt modstrider islams egen påstand, nemlig budskabet om egen uforanderlighed og teksten som et direkte diktat af gud(allah) til Muhammed. Derudover er det også mærkværdigt, at apologeter for islam(bæk Simonsen m.f.) ofte henviser til oversættelses fejl når man påpeger nutidige udtalelser fra muslimske lærte og andre. Hermed understreger de jo den fortrinsret som det arabisk sprog har inden for den islamiske tro.
Uden indgående kendskab til arabisk er det ikke muligt at forstå den dybere religiøse mening. Derfor er en dansk oversættelse af koranen bare en vejledning, men ikke en definitive religiøs vejledning i den islamiske tro.(se Tidsskrift for islamforskning nr. 2 18/6 – 2007) Af dette kan vi lære /se at de fremmeste i dansk islamforskning har indoptaget, den mest fundamentalistiske opfattelse af islam, nemlig opfattelsen af arabisk som et helliget sprog.

Her vil en almindelig fodformet dansker, der er vokset op med en dansk bibeltradition spørge, hvad er det for noget vrøvl ?
Hvorfor er et sprog mere rigtigt end et andet? Hvis sprogene er guds skabte, kan et sprog ikke være mere rigtigt, end et andet. (ellers skulle vi alle sammen læse old græsk eller aremæisk)
Her er igen herredømme problemet, nemlig at sproget, skriften og bogen (koranen) er hellige, og kun for de indviede. Denne tænkemåde er direkte platonisk stammetænkning. Et samfund hvor der findes tænkere(filosoffer/præster/imamer), arbejdere(bønder/troende) og soldater(specielt troende der kommanderes af tænkerne(se den iranske revolutionsgarde)). Disse samfund er i total ligevægt og en hvilken som helst udvikling er forhindret, da det er den der ses som årsag til samfundsproblemer.
Denne tænkning er også direkte i modstrid med den evolutionære kristendom. Der stræber mod en bedre verden, gennem at handle mod andre, som man selv ønsker at andre skal handle mod en selv. Den er også imod den pluralistiske demokrati opfattelse som vore moderne samfund bygger på.
Det frisind og den humanisme, som vor nutidige samfund bygger på, er produktet af en lang udviklingsproces, som har kostet mange ofre. Det der er fantastisk er at vi tager den som en selvfølge, at vi ikke ser de fare der undergraver dette frisind. I min opfattelse er venstrefløjens naivitet er grænseløs. Mens mine mere kyniske venner mener, at er venstrefløjen er mere eller mindre i ledtog med disse reaktionære kræfter. Så kynisk er jeg dog ikke endnu.
Mvh
Historyman

Mads

Posted: 9 august 2009 - 20:04 - Svar

Vivi, nu må du sku tage dig sammen.

“hvor de, ifølge Allah, hører til !”

Det er ifølge koranen, ikke ifølge Gud. Var dig for at sige at det er “Allah” eller Gud, for derved indirekte at anderkende at den er “Allah”‘s ord.
Et hovedpunkt i at få gjort op med dem på fredelig vis må være at endegyldigt at få slået fast, og få dem til at acceptere, at den fra ende til anden er et værk en satans fræk røverbaron og hans kumpaner, hverken mere eller mindre, hvis man altså ser bort fra hans første “fromme” periode mens han var en enlig sjakal.
Når man har det punkt, kan man se den i sit rette lys og begynde at pille den fra hinanden og fjerne de skadelige dele.
Indtil da vil man bare være oppe mod en masse idioter der galder op om at det er Guds ord og derfor nægter enhver diskussion, fortolking, moderation, med meget mere.

Men puha, hvis man nu indrømmer at den blot er af selvretfærdig menneskehånd… det vil jo være grimt at skulle til at tænke lidt selv, over hvor megen had og dårskab der faktisk er i den og hvad den egentlig er, når man i stedet kan slippe af sted med manisk at holde sig hvad den siger, nemlig at den er Guds ord og at den nok skal bestemme hvad der skal menes og gøres – og så spørge imamen, hvis man, som den hjernevaskede idiot man er, ikke selv kan finde ud af det.

Det ville jo også være grimt, at skulle give slip på at man, som muslim, kan tage Koranen til indtægt for at man har Guds ord for at man, ligegyldigt hvor elendigt dum, uduelig, fattig, karaktersvag eller andet man er, er hævet over alle anderledes troende (og ikke troende) og jøder i særdeleshed.
Det ville jo også være grimt, at skulle opgive sit carte-blanche til at røve, bedrage, hore, dræbe, slavegøre disse og opkræve “beskyttelsespenge” af resten, en slags abonnement på ikke at blive slået ihjel (eller andet lignende grimt), naturligvis.

Nåja, og så at skulle give slip på at man må holde alle de koner man kan styre (her hjælper burka, legitimerede tæsk og generel kvindeundertrykkelse godt på vej, for selv den værste stodder) og forresten også give slip på at få en ret stor bunke unge smukke jomfruer (var det 77 eller deromkring?) til ens egen personlige fornøjelse når man kommer i himmelen – at man ikke kommer derop er slet ikke noget der overhovedet overvejes som en mulighed, det er kun noget “de vantro” og andet skidt der forbryder sig mod Koranen kan risikere. Det skal nok have fået nogle nyttige idioter til at angribe blindt.
Hvad kvinderne står til at få, ja det har jeg ikke hørt endnu, måske er de intet er tilskrevet.

Jo, ser i børnlille, Muhammed forstod at motivere sine røversoldater da han begyndte at få fart på.
“hold med mig, så bliver der fest, luksus og ballade på de andres regning, hvad siger i drenge? Og så siger vi endda at det er Guds befaling og skærer knoppen af dem der siger os imod, så holder de snart op med det og hoster op med gysserne i en fart.”.
Den med at lade dem plyndre og slagte som de havde lyst, et stykke tid efter at have erobret endnu en by, det hjalp også til at undgå faste lønudgifter og har ganske givet været temmelig angrebsmotiverende.

Kald det bare ‘resultatløn’ eller en tidlig udgave af aktie-optioner, helt bag af en vogn har han ikke været. Gik der nogen til, ‘so what?’, så skulle de jo ikke have del i byttet og man havde jo lige erobret en hel by, så der var nok nogle tilpas dumme våbenføre fyre der kunne overtales til at blive mujahedin frem for at blive slave eller bare slagtet, når de hørte om hvordan de måtte rage til sig og “sætte sig i respekt”, hvis altså de bukkede 5 gange om dagen.
“Fem gange om dagen og ingen parmaskinke… det lyder hårdt… mææææn, kontra død eller slavearbejde.. hm.. og vi må slå folk ihjel der ‘disser’ os? ..ok! no problem!”
Og dem der ikke var tilpas dumme, tja, hvad tror du? Dem turde de da ikke lade rende rundt med våben, det kunne være de gik hen og fik ideer.

Janne

Posted: 9 august 2009 - 20:46 - Svar

Historyman

“Her er igen herredømme problemet, nemlig at sproget, skriften og bogen (koranen) er hellige, og kun for de indviede.”

Hvis koranen kun er for de indviede, hvorfor skal danske offentlige sekulære og verdslige arbejdspladser, uddannelsessteder og sygehuse, skoler osv. så i stigende grad indrettes efter koranens tabuer – halalmad, religiøs faste, tørklæder til kvinder, bederum, udelukkelse af svinekød og alkohol osv.?

Koranen skal ikke hæves over noget som helst andet i et demokratisk og frit samt sekulært Danmark. Så snart koranens feudale dogmer og tabuer bevæger sig ud af moskeer og ind i offentlige danske institutioner – der tilhører os alle – så skal koranens tekst og dogmer betragtes som enhver anden tekst og dogmer og kunne kritiseres på lige fod med enhver anden tekst og dogmer – andet er udemokratisk og udtryk for religionspolitisk tyranni.

Når religiøse feudale dogmer bevæger sig ind i offentlige institutioner bliver religion til politik – til et magtredskab – til krav om religiøs indflydelse og normer – på bekostning af andre der ønsker at samme institutioner er religiøst neutrale og verdslige. Dele af venstrefløjen bruger koranen og dens dogmer og tabuer imod os danskere – og imod vores kultur – og truer dermed vores frihedsrettigheder og sekularisme og historie.

Historyman

Posted: 9 august 2009 - 21:35 - Svar

jane
De indviede er dem der fortolker koranen, og hvis den siger at alt i samfundet, og menneskernes tilværelse skal være underlagt islam, ja så er det sådan. Og sjovt nok er det altid sådan koranen fortolkes ortodokst.
Ja… venstrefløjen har et stort problem med individuelle frihedsrettigheder. Og ofte kan man se at venstrefløjen kæmpe for forbud. (Dog kan borgerlige partier også være med på den vogn) I en venstrefløjs optik er det der er problemet med vores samfund individernes manglende vilje til at stå sammen med resten af samfundet. Mange venstreorienterede stiller jo også spørgsmål ved danskhed og de anerkender ikke dette begreb. Danskheden findes ikke er et ofte reciteret udsagn. Og hvis den findes så er den altid noget indavlet, indelukket og undertrykkende. ( dette er egentlig bemærkelsesværdigt, da indavl oftest forekommer i samfund hvor kvinder ikke selv kan vælge deres egen partner)

Hvorfor venstrefløjen er begyndt at udvise så selvmorderiske tendenser er svært at forstå, men jeg tror at det har noget med opfattelsen ” min fjendes fjende, er min ven(allierede)”. Dette gjorde sig gældende i Iran i forbindelse med shahens fald. Her støttede de venstreorienterede Khromeni i at komme til magten, for bagefter at blive skudt at dennes revolutions garde. Venstreorienterede og fundamentalistiske muslimer har samme opfattelse(utopi), nemlig at det er muligt at skabe himlen her på jorden. At ideal samfundet er muligt og det eneste der er i vejen er menneskerne. Hvis de bare kunne lave om på dem, så var alting godt.
Tøger Seidenfarden`s udtalelse til svensk tv; ” at det eneste der var noget i vejen med(forf. i Danmark), var vælgerne” mener jeg selv er det ypperste bevis på min påstand. Problemet er at du og jeg og dem der besøger disse blogs godt kan se problemet, men vi er stadig få og med ringe gennemslags kraft.
mvh.
Historyman

Janne

Posted: 10 august 2009 - 08:49 - Svar

“De indviede er dem der fortolker koranen, og hvis den siger at alt i samfundet, og menneskernes tilværelse skal være underlagt islam, ja så er det sådan.”

Offentlige institutioner er begyndt at agere som ‘indviede’ i og med at ledere afgør at koranens tabuer, forbud og påbud skal gælde på offentlige (vores fælles) arbejdspladser, på folkeskoler, på uddannelsessteder, på sygehuse, på plejehjem, på rådhuse etc. (Tørklæder, bederum, halal mad, faste, kønsadskillelse i klubber og på højskoler – som vi også ser det i moskeer etc.) Det er rigtig ubehageligt og det er at blande politik og religion sammen – uden at lytte til at mange i Danmark ikke bryder sig om den form for neo-feudalisme og mangel på religionsfrihed.

Det er godt at viceborgmesteren fra Fyn har skrevet en bog om islamisering af en hel by. I Odense har man nemlig f.eks. indført ramadan fest på rådhuset, som senere blev til en fest foran rådhuset. Nu prøver kommunen at kalde festen for en ikke-religiøs fest, selvom den stadigvæk hedder ramadanfest og holdes på et bestemt tidspunkt. Festen hedder ikke bare efterårsfest – som er en henvendelse til alle og er neutral – nej, den hedder netop ramadanfest og er uden gris og alkohol. Disse forhold ser jeg som et godt eksempel på at også politikere agerer som ‘indviede’ og tillader sig at bruge skatteborgeres penge på at lave religiøse dogme fester. Politikere prøver så at sige at det er en fest der bygger på andet end religion, men festen har sit udgangspunkt i koranen.

Politikere i Danmark skal dog ikke agerer som ‘indvidede’. Det er ikke det vi har valgt dem til. Vi har valgt dem til at repræsentere os verdslige borgere. Ikke koranens forbud og påbud!

Vi så også at den konservative borgmester i samme by gik til fredagsbøn i en moske. Han agerer også som en ‘indviet’. Han beder fredagsbøn i sin arbejdstid som politiker og viser os alle at han pænt tager sine sko af som det er foreskrevet i koranen. Men politikere skal ikke teokratisere, koranisere vores samfund. Derfor skal korandogmer ud af offentlige embeder og politikere skal ikke bruge offentlige kroner på at holde koran-fester hverken foran eller inde i rådhuse, som det sker i f.eks. København. Alle har ret til at tro, og jeg anerkender at nogen har det behov, men vi der mener noget andet, har også ret til at kritisere når religiøse dogmer og fordomme skader et ellers sekulært, frit og fleksibelt samt tolerant samfund.

Og læg mærke til, at, det er ikke mennesker jeg ønsker ud af offentlige institutioner/arbejdspladser. Det er udelukkende religiøse fordomme og stivsindede feudale religiøse dogmer. Viceborgmesteren på Fyn fremstår faktisk som en saglig og fornuftig religionskritiker og verdslig politiker – der kan finde ud af skille skidt og kanel – i politisk sammenhæng. Og det er der brug for i et moderne sekulært samfund. Alt for mange politikere lader sig allerede nu kue af religiøse tabuer og fordomme, når det gælder islam. Og netop ved ikke at turde/ville kritisere koranens ubehagelige syn på anderledes troende og – tænkende borgere og homoseksuelle, synes jeg at politikere agerer som ’indviede’ og ikke som kritiske og saglige politikere, der repræsenterer os demokratiske borgere. Politikere der ikke kritiserer dele af koranens indhold – det, der er intolerant og udemokratisk – går ind på koranens præmisser. Den ophøjes til noget der ikke må debatteres – trods intolerante udsagn og tabuer. Det er udemokratisk.

At Politikens chefredaktør mener at den demokratiske vælgerskare er et problem og at det kun er ham og hans venner der har et overjeg, kan jeg kun smile af. Der er noget Napoleon-agtigt over Politiken, er der ikke? 🙂

    li

    Posted: 10 august 2009 - 10:49 - Svar

    Jeg er efterhånden bange for at denne konservative borgmester er en skabs-mullahmand!
    Han sympatisere med andre ord med iSLAM’s undertrykkelse af kvinder.
    Jeg syntes med andre ord, han er sgu ikke helt klar i bøtten! eller bare en afskyelig skabs-mullahmand!

Janne

Posted: 10 august 2009 - 08:54 - Svar

Jo, der er så gu’… (kig hvis I gider)

h t t p://journeyamerica.files.wordpress.com/2009/01/napoleon.jpg

Janne

Posted: 10 august 2009 - 08:59 - Svar

Og tag et kig på dette billede. Det ligner faktisk ganske godt chefredaktøren med det opulente overjeg:

h t t p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Eastlake_-_Napol eon_on_the_Bellerophon.jpg/415px-Eastlake_-_Napoleon_on_the_Belleropho n.jpg

Janne

Posted: 10 august 2009 - 10:20 - Svar

Sådan skriver en koran-tilhænger:

“Der er absolut ingen tvivl om, at homoseksualitet ikke er tilladt indenfor islam. Homoseksualitet anses for en synd, og Koranen er helt tydelig på dette område.”

(…)

“Islamisk lov har en række sanktioner rettet imod forebyggelse af offentlig homoseksualitet. Afhængig af den enkelte retsskole, kan disse sanktioner bestå af forskellige former for straffe og moralske tiltag.”

h t t p://www.religion.dk/artikel/333513:Bedste-blogindlaeg—-Homoseksuelle-m aa-kontrollere-deres-foelelser?page=2

Hvorfor skal det offentlige i Danmark betale for koranfester og hvorfor skal korandogmer indføres i danske offentlige institutioner, med den holdning til homoseksualitet og homoseksuelle, der er at finde i koranen?

Hvorfor, kære politikere?

hp

Posted: 10 august 2009 - 18:02 - Svar

Beklager, Thomas Bolding, efterlønnen blev ikke indført i 1983, men i slutningen af 70’erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer.

Argumentet var officielt hensynet til nedslidte arbejdere.
Sandheden var imidlertid, at ungdomsarbejdsløsheden i sidste halvdel af 70’erne nåede astronomiske højder, og at Anker Jørgensen var så tæt på at pantsætte hele butikken, at hans egen finansminister, Knud Heinesen, brugte udtrykket ‘på vej ud over afgrunden’. De lidt ældre skulle derfor væk fra arbejdsmarkedet længe før tid, så ungdomsarbejdsløsheden kunne reduceres (jeg var der, og husker det så udmærket).

Var for et par dage siden i Malmø, hvor der i talrige butikker hang opslag om, at man søgte arbejdskraft. I et Malmø, hvor ungdomsarbejdsløsheden nærmer sig de 30%.
De dygtige unge svenskere fra Skåne-området har fundet arbejde i Danmark, hvilket, trods transportomkostningerne, kan betale sig pga. relativt højere danske lønninger, og relativt lavere svenske leveomkostninger.

Og så er der lige en enorm mængde unge, mange bosat i Rosengård, der enten er uegnede som arbejdskraft, og/eller ikke ønsker at arbejde….. Men det er jo en helt anden historie.

JensH

Posted: 10 august 2009 - 18:29 - Svar

@hp

“men i slutningen af 70′erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer.”

Efterlønnen blev faktisk indført af SV-regeringen, der sad fra godt et år i 1978-79, (Svend Auken var arbejdsminister i den regering), som var en flertalsregering. Venstre har siden mange gange fortrudt de gik med til det, men ingen kunne på det tidspunkt vide hvor populær ordningen ville blive. Målet med efterlønnen var, at få ældre ufaglærte i industri og landbrug til at trække sig lidt tidligere tilbage, og dermed ‘give plads’ til unge arbejdsløse ufaglærte. Man valgte dog ikke at afgrænse ordningen til kun ufaglærte, men gjorde den derimod universiel, og meget hurtigt blev denne efterlønsordning ‘folke-eje’, (bare spørg Nyrup om det).

Thomas Bolding Hansen

Posted: 10 august 2009 - 20:08 - Svar

“Beklager, Thomas Bolding, efterlønnen blev ikke indført i 1983, men i slutningen af 70′erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer.”

1983 Var flygtningeloven/udvidet familiesammenføring, jeg hentydede til, indforstået.

At man ikke kunne se, at det var en dårlig idé at blive flere mennesker i Danmark, på et tidspunkt hvor arbejdsløsheden var så høj og samtidigt med at man måtte pensionere tidligere, stadigt flere mennesker, fordi der ikke var udsigt til arbejde for dem, eller for at skabe plads for de unge.
Altså hvad var argumenterne for indvandringen? Ikke for efterlønsordningen.

Man havde nok heller ikke regnet med, at der kom så mange.

ole burde

Posted: 10 august 2009 - 20:14 - Svar

Der er mange ting , som det er svaert at indroemme over for sig selv.
Specielt smertefuldt har det for mig vaeret at maatte opgive en del af de idealer (eller maaske naermere utopiske droemme )som indtil for 10 aar siden var en vigtig del af mit liv.
Saasom ideen om , at den menneskelige natur i sig selv er “god” , og “de aedle vilde” derfor bare venter paa at vi ska’ gi ‘ dem en chance til at blive vores venner ..
Saasom ideen om ,at enhver anvendelse af fysisk vold egentlig er en moralsk falliterklaering..
Ligesom Eyvind, oplever jeg hvordan folk i min omgangskreds som ikke er vaagnet op ENDNU ,reagerer ved at “skifte kanal” naar noget er i konflikt med deres droemme-verden
Problemet er , at det ikke er nok bare at smide alt det over bord ; det er en livsnoedvendighed at have noget BEDRE at udkifte disse naive droemme med.
.

JensH

Posted: 10 august 2009 - 20:27 - Svar

@ole burde

“som ikke er vaagnet op ENDNU, reagerer ved at “skifte kanal” naar noget er i konflikt med deres droemme-verden”

Den automat-reaktion går nok ikke meget længere. Virkeligheden trænger sig mere og mere på, og den er bestemt ikke rar. Ifølge Venstre-politkeren Eyvind Vesselboe vil der gruppen af unge ikke-vestlige unge ‘i lømmel-alderen’ sige mned op mod 40.000 personer, og vi ved nu af erfaring at en stor andel af dem ender som det medierne og politkerne kalder ‘utilpassede unge’. Så hvem ved, om 10 år tænker vi måske tilbage til 2009 som en tid hvor der herskede fred og ro, og hvor man stadig var relativ sikker når man bevægede sig rundt i det offentlige rum.

Nicolas Krebs

Posted: 16 august 2009 - 16:35 - Svar

“BBC burde starte med at spørge sig selv om hvorfor i alverden vi har denne diskussion i første omgang, og hvorfor islam fylder så meget i medierne som den gør, når nu de nuværende procentsatser er så små?”

BBC Radio 4 More or less goal was to debunk the Muslim demographics video, period. See other debunking of this faked video (although funny, especially the 8.1 children/woman fertility rate of Muslims in France) in Tiny Frog, Muslim Demographics, 2009-05-03, Duncan Macleod, Muslim Demographics on YouTube Abuse of Statistics, 2009-05-11, Steve Letendre, Muslim Demographics Debunked, 2009-05-26, Richard Abanes, Muslim Demographics – A Christian Response. Feel free to show evidence that BBC’s debunking is wrong.

LFPC

Posted: 16 august 2009 - 17:55 - Svar

Nicolas Krebs:

My guess is that you do not read Danish, and if you have indeed read what I wrote in this post it has in all likelihood been through poor machine translation. In any case I do not make a case about the YouTube video being correct. In fact this site has on previous occasions distanced itself from it.

But this point was lost in your machine translation, right? Right?

My point revolved around the fact that what matters to Europeans is not first and foremost the magical 51% Muslim majority. I criticized the basic assumptions of the BBC and their refusal to acknowledge the worsening situation in European cities, and I mentioned a few facts that do seem to indicate that the rise in Muslim minorities is higher than usually acknowledged, such as the popularity of the name Muhammad among newborns in major cities of Europe.

But Nicolas, you never got that far, did you? You don’t even know what the sentence in Danish that you quote means, right? I’ll tell you: it reads “The BBC ought to ask themselves why in the world we are having this debate in the first place, and why Islam dominates the news media as much as it does, if indeed the present percentages are so insignificant?”

A bit too subtle for your machine translation, eh?

You only came across this site because you were googling the topic, and you drew your conclusions from my headline in English. Googling you reveals a well known type of obstructor of debates: The nitpicking, the arrogant dismissal of problems related to Islam, and the caricature summaries of the views of your opponents:

“Nicolas Krebs said…

“Yes I do.” (Cesar Tort)

Acknowledged.

“there are new authors (mentioned in subtitle) who don’t focus on Bat Ye’or’s theory.”

Indeed. In the above article of you, there are Oriana Fallaci who did see the Eurabia strategy as “the biggest conspiracy that modern history has created” and support Bat Ye’or’s claims, Bruce Bawer who wrote “Islam experts like Bat Ye’or”, Daniel Pipes quoting Bat Ye’or too, but there are other authors not quoting Bat Ye’or, like Oriana Fallaci claiming that “Muslims breed like rabbits”, Robert Spencer & Daniel Pipes who not really like Europeans, Bruce Bawer who complain about all european Muslims being Homosexuals-hater because one time he saw a Muslim beating a gay in Nederland, Mark Steyn who wrote that “Europeans are worse than cockroaches”. A nice bunch of guys, isn’t it?”

The West’s darkest hour: Eurabia

You clearly scour the Web for debates such as this, and then pretend to dismiss the whole debate by being a smartass.

Nicolas Krebs

Posted: 16 august 2009 - 21:43 - Svar

“Nicolas Krebs:” (LFPC)

Thank you for publishing my previous comment.

“My guess is that you do not read Danish, and if you have indeed read what I wrote in this post it has in all likelihood been through poor machine translation.”

You are right.

“I mentioned a few facts that do seem to indicate that the rise in Muslim minorities is higher than usually acknowledged, such as the popularity of the name Muhammad among newborns in major cities of Europe.”

And you quoted two articles by Adrian Michaels, which are not currently debunked by as many article as the Muslim demographics video, but it could change in the next weeks. Tips: try to find the “US’s Migration Policy Institute [study claiming that] residents of Muslim faith will account for more than 20 per cent of the EU population by 2050”.

“But Nicolas, you never got that far, did you? You don’t even know what the sentence in Danish that you quote means, right? I’ll tell you: it reads “The BBC ought to ask themselves why in the world we are having this debate in the first place, and why Islam dominates the news media as much as it does, if indeed the present percentages are so insignificant?”

A bit too subtle for your machine translation, eh?”

No. http://translate.google.com/translate_t?text=BBC+burde+starte+med+at+s p%C3%B8rge+sig+selv+om+hvorfor+i+alverden+vi+har+denne+diskussion+i+f% C3%B8rste+omgang%2C+og+hvorfor+islam+fylder+s%C3%A5+meget+i+medierne+s om+den+g%C3%B8r%2C+n%C3%A5r+nu+de+nuv%C3%A6rende+procentsatser+er+s%C3 %A5+sm%C3%A5%3F&file=&sl=da&tl=en translate into “The BBC should start to wonder about why on earth we have this discussion in the first place and why Islam fills as much of the media as it does, now that the current percentages are so small?”

“You only came across this site because you were googling the topic”

Good catch.

“and you drew your conclusions from my headline in English.”

Wrong. I carefully chosen the sentence I answered (which was in a section titled “Debunking BBC’s debunking”).

“the arrogant dismissal of problems related to Islam”

Actually, I focus on dismissing the Europeans-haters who claim that Europeans are neutered Untermechen overtaken by Muslims.

Leave a Comment