28
jan
Seneste opdatering: 29/1-12 kl. 1923
41 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Ett ökande antal barn i Sverige och andra invandringsländer föds varje år med allvarliga missbildningar för att föräldrarna är nära släkt med varandra. Kusinäktenskap bygger på mångtusenåriga traditioner i Mellanöstern och Afrika – traditioner som invandrarna tar med sig när de invandrar till Väst. Ekona från forntiden är två: dels traditionen att gifta sig med nära släktingar, dels den kraftigt ökade risken för genetiskt betingade missbildningar hos barnen som släktäktenskapen medför. Svenska myndigheter gör ingenting för att informera om riskerna. Frågan tigs ihjäl. Med öppna ögon låter ansvariga myndigheter barn födas med mycket svåra handikapp och genetiska skador, trots att det i många fall skulle gå att förhindra. Orsak: rädsla för att anklagas för ”rasism”. Ständigt nya familjer får betala feghetens pris: förstörda liv.

Det finns minst två förhållningssätt till frågan om ökad risk för missbildade barn när föräldrarna är nära släkt. Å ena sidan: låt invandrarna behålla sina forntida traditioner, som kusinäktenskap och hederskultur, och själva ta konsekvenserna i form av allvarligt skadade barn. Å andra sidan: en upplyst västerländsk tradition att sprida den kunskap som finns och i möjligaste mån förebygga skador.

I Sverige har myndigheterna valt ett tredje alternativ: att omsorgsfullt borra ned huvudena i sanden och strunta i att informera om riskerna. Vilket kan sägas vara ungefär detsamma som det första förhållningssättet: med öppna ögon se katastrofen pågå utan att ingripa. Men här bottnar det inte i missriktad ”respekt för andra kulturer” utan om rädsla för att uppfattas som ”rasist” om man informerar om riskerna.

Sjukdomsgener ärvs i dubbel uppsättning

Socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet har inte lyft ett finger för att informera, trots att mängder av forskning entydigt visar att barn till kusiner eller andra nära släktingar löper en kraftigt ökad risk att födas med allvarliga missbildningar och handikapp. Om föräldrarna bär på sjukdomsgener kan barnen ärva dem i dubbel uppsättning när föräldrarna är nära släkt. Barnen kan bli döva, blinda, gravt utvecklingsstörda, få grava rörelsehinder och så svårt skadade njurar och lever att nya organ måste transplanteras redan på ettåringar.

Andelen dödfödda barn i släktäktenskap är också kraftigt förhöjd. En undersökning vid Syddansk Universitet visar att pakistanska, turkiska och somaliska kvinnor har upp till dubbelt så stor risk för att få dödfödda barn som danska kvinnor.

Ett exempel på hur missbildningarna kan se ut visar den här artikeln i Aftonbladet. Barnen i en kurdisk familj där föräldrarna är nära släkt är så vanskapta att de inte kan gå på vanligt sätt utan går på alla fyra. Händerna har utvecklats till ett extra par fötter, ungefär som för åtskilliga tusen år sedan i den mänskliga evolutionshistorien.

Invandrarbarn i majoritet i specialskolor

I takt med invandringen från utomeuropeiska länder fylls nu särskolor och specialskolor i de nordiska länderna med invandrarbarn som är resultatet av äktenskap mellan kusiner och andra nära släktingar. På danska specialskolor för utvecklingsstörda barn dominerar redan barn från invandrarfamiljer.

Siffror från Köpenhamns kommun visar att specialskolor för barn som har medfödd utvecklingsstörning eller lättare mental retardation har en klar majoritet barn från tvåspråkiga familjer. På Engskolen, Fensmarkskolen och Frederiksgårs Skole – alla skolor för utvecklingsstörda barn – är sex av tio barn tvåspråkiga. Bara i Köpenhamns län har antalet handikappade barn totalt ökat med 100 procent på tio år. I Odense kommun, som bland annat omfattar det invandrartäta området Vollsmose, är bilden densamma som i Köpenhamn.

700 missbildade barn per år

I den pakistanska kolonin i Storbritannien föds varje år 700 missbildade barn där föräldrarna är kusiner. På grund av inavel är det tretton gånger vanligare att få barn med genetiska sjukdomar i den brittiskpakistanska gruppen än i den genomsnittliga befolkningen. Dövhet, blindhet, motoriska handikapp, njur- och leverskador är vanliga skador. En tredjedel av barnen dör före fem års ålder.

En pakistansk familj i Bradford som intervjuas i tv-programmet ”Dispatches” har sex barn. Tre av dem är gravt utvecklingsstörda. Alla som vill förstå omfattningen av tragedin med kusinäktenskap bör se den här filmen. Den visar med all önskvärd tydlighet att frågan inte handlar om politiskt korrekta principer utan om totalt förstörda människoliv. Den 17-årige sonen Mohsen ger oavbrutet ifrån sig höga råmanden av frustration. Han är helt blind, kan inte gå och håller på att bli döv. Han vill köra bil. Enligt sin mammas tolkning tycker han att han vid sjutton års ålder borde klara det. Men Mohsen kommer aldrig att kunna köra bil. Han klarar inte att ta hand om sig själv en enda minut. Två av familjens döttrar, elva och tretton år gamla, är både blinda och döva, kan inte gå, ger bara gutturala ljud ifrån sig och är liksom sin bror helt beroende av ständig passning och omvårdnad. Alla tre kommer att dö en för tidig död.

Kusinäktenskapen ökar med tiden
Barnens föräldrar är kusiner. Trots att barnens genetiska skador är noggrant utredda vill inte föräldrarna i den här familjen medge att det nära släktskapet är orsaken till att tre av deras barn är så svårt handikappade. Modern hävdar att barnen var helt normala när de föddes och att handikappen beror på mediciner som barnen fått som spädbarn av brittiska läkare. Eller också är det ”Guds vilja”.

Femtiofem procent av de pakistanska invandrarna i Storbritannien gifter sig med sina kusiner. I Bradford är siffran 75 procent – högre än i ursprungslandet Pakistan. Bradford är Storbritanniens mest inavlade stad. Stora grupper pakistanier har levt i Storbritannien ända sedan 1950-talet, men ingenting tyder på att traditionen med släktäktenskap avtar i andra-, tredje- och fjärdegenerationerna. Tvärtom är strävan att stärka banden med det gamla hemlandet ofta starkare i senare generationer. I Norge är pakistanier den största invandrargruppen, och ungefär hälften i första generationen är gift med en kusin. Mycket tyder på att kusinäktenskapen i andra generationen ökar till 60 procent.

Fadime vägrade gifta sig med en kusin

I den förra krönikan skrev jag om heders- och skamkultur med utgångspunkt från tioårsdagen av mordet på den 26-åriga kurdiska kvinnan Fadime Sahindal i Uppsala 2002. Fadimes far Rahmi Sahindal tyckte att han var vidsynt. Generöst lovade han Fadime att hon själv skulle få välja vilken av sina kusiner i den turkiska hembyn Tapkiran hon ville gifta sig med. Att hon skulle gifta sig med en kusin var självklart. Fadime vägrade. Hon ville inte gifta sig med någon kusin över huvud taget. Hon ville bestämma över sitt eget liv. Det blev hennes död. Den 21 januari 2002 mördades hon av sin far med två skott mot huvudet.

Mordet säger någonting om styrkan i de värderingar som Fadime utmanade med sin vilja att själv välja sitt liv. Hon satte hela sin familjs och ytterst hela den kurdiska klanens heder på spel. Man utmanar inte ostraffat en mångtusenårig tradition, hur destruktiv den än må vara. Heders- och skamkulturen är så starkt rotad i stora delar av världen att den fullkomligt ignorerar vetenskapliga fakta.

Kusinäktenskap en av hederskulturens starkaste stöttepelare

De arrangerade kusinäktenskapen är en av hederskulturens starkaste stöttepelare. Utbredningen varierar mellan cirka 80 procent i Nubien (södra delen av Egypten och norra delen av Sudan), 70 procent i Pakistan, 67 procent i Saudiarabien, 60 procent i Irak, 48 procent i Libyen och 45 procent i Jemen. En miljard människor lever i samhällen där äktenskap mellan nära släktingar är norm och tradition.

Släktäktenskapen har rötter i förkristen och förislamisk tid, det vill säga för mer än tvåtusen år sedan. I dag är de vanligast i muslimska länder. En grov uppskattning visar att närmare hälften av alla muslimer i världen är inavlade.

”Ett stort antal inavlade muslimer är födda av föräldrar som själva är inavlade – vilket ökar riskerna ännu mer för negativa psykiska och fysiska konsekvenser” skriver den danske psykologen Nicolai Sennels i en artikel på internetsajten Euronews.

Största hindret för integration

Att traditionen är så seglivad beror på att släktäktenskap anses stärka familjebanden och möjligheten att behålla ekonomiska och materiella tillgångar inom släkten. De är också ett effektivt sätt att försvåra skilsmässa och behålla kontrollen över kvinnans dygd, som utgör grunden för hela heders- och skamkulturen.

I takt med massinvandringen från framför allt muslimska u-länder i Mellanöstern och Afrika invandrar också i ökande utsträckning traditioner som är ekon från forntiden till de nordiska länderna. Fördelarna ur invandrarnas perspektiv är flera: Genom arrangerade kusinäktenskap importerar man sina gemåler/kusiner från ursprungslandet och gör dem delaktiga i välståndet i det nya landet. Klanen och den egna etniska gruppen och kulturen kan expandera i det land man har invandrat till. Traditionen är också ett led i att stärka islams ställning och bidra till den ökande islamiseringen i invandringsländerna.

Kusinäktenskapen är i dag det största hindret för integration. För varje importerad kusin från ursprungslandet tar integrationsprocessen ett stort steg tillbaka. Varje barn som föds i ett hem som präglas av det gamla hemlandets värderingar och där minst en av föräldrarna inte talar svenska blir en första generationens invandrare.

I Sverige är det tyst som i graven

I Storbritannien, Norge och Danmark har man börjat tala om de genetiska risker som är förknippade med äktenskap mellan kusiner eller andra nära släktingar. Norska motsvarigheten till socialstyrelsen, helsedirektoratet, har gett ut en broschyr som varnar för riskerna. Frågan kallas i Storbritannien ”ett av de sista stora tabuna”.

I Sverige är det tyst som i graven. Varken socialstyrelsen eller det annars så alerta folkhälsoinstitutet har tagit några initiativ till diskussion och information. Genetiska experter sitter inne med alarmerande kunskaper – men tiger.

Två vägar till katastrof

Svenska politiker och myndigheter bäddar med berått mod för katastrofer på två sätt. Med regeringens och migrationsverkets goda minne pågår en äktenskapsimport av kusiner från de gamla hemländerna i stor skala – cirka 20-25 000 personer per år. 77 procent av den skenande anhöriginvandringen utgörs av så kallad ”nyetablerad anknytning”, det vill säga i praktiken ofta tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap med nära släktingar. En betydande del av dem måste försörjas av de svenska skattebetalarna eftersom något försörjningskrav i praktiken inte finns.

Å andra sidan gör man ingenting för att förhindra de destruktiva konsekvenserna av denna äktenskapsimport i form av genetiska skador på barn som föds i äktenskap mellan nära släktingar. Sverige viker sig fullständigt för uråldriga primitiva kulturer som inte hör hemma i något enda land i Väst.

”Man ska inte rota i sånt som man inte kan påverka”

Under rubriken ”Den förbjudna frågan” tog SVT:s program ”Uppdrag granskning” i mars 2009 upp kusinäktenskapens ödesdigra konsekvenser. (Programmet finns tyvärr inte tillgängligt på nätet.) Läkare inom mödravården i olika landsting tillfrågades om de informerar blivande föräldrar om de genetiska riskerna vid nära släktskap. Det gjorde ingen. En läkare i Stockholms läns landsting svarar:

”Nej, det gör vi inte. Man ska inte rota i sånt som man inte kan påverka.”

Hennes röst har den där bjäbbiga klangen som röster gärna får när de förvrängs. Jag funderar på vad den här läkaren egentligen säger och vilka tankar som döljer sig bakom orden.

”Nej, det gör vi inte.”
Betyder: ”Vi sitter inne med kunskaper om fruktansvärda konsekvenser av kusinäktenskap, men vi tänker inte förhindra några tragedier genom att dela med oss av våra kunskaper.”

”Man ska inte rota i sånt som man inte kan påverka.”
Betyder: ”Det är viktigast för mig att inte utsätta mig själv för obehag.”

Det som skadar andra är inte en privatsak

Bakom den här mödravårdsläkarens ord hör jag åsikten att föräldrars släktskap är en privatsak. Det är den inte. Ingenting som får till följd att andra människor skadas är en privatsak. De svårt skadade barn som är produkter av besläktade föräldrar representerar förutom mänskligt lidande också en mycket stor kostnad för samhället, det vill säga skattebetalarna.

När det gäller risker för barnet förknippade med moderns livsstil har den svenska mödravården kommit långt. Varje blivande mor övervakas och informeras om risker förknippade med rökning, läkemedel, alkohol och andra droger. Det har lett till att flertalet blivande mödrar har förstått sambanden mellan sitt eget sätt att leva och möjligheten att få ett friskt och välskapt barn. Men när det gäller den snabbast växande risken för fosterskador och svåra missbildningar står socialstyrelsen och mödravården lamslagna. Det finns inga föreskrifter eller rekommendationer över huvud taget. Socialstyrelsen har sedan 1996 inte gett ut några nya direktiv för mödravården. Om kusinäktenskap finns ingenting skrivet i socialstyrelsens publikationer.

”Trampa på människors anlag”

När ”Uppdrag granskning”:s reportrar Lina Makboul och Henrik Bergsten kontaktade socialstyrelsen inför programmet mötte de motstånd. Göran Annerén, professor i genetik vid socialstyrelsen och ansvarig för övervakningen av fosterskador, vägrade konsekvent att medverka. Det här var hans motivering:

”Nej, jag vill inte vara med i det här. Genetik är redan idag så känsligt…att vi är inne och trampar på människors anlag på det här sättet.”

Annerén disputerade 1984 på de genetiska missbildningar som orsakar Down´s syndrom. Han ansåg inte att det är att trampa på människors anlag. Han har själv två döttrar och säger:

”Om de skulle gifta sig med någon kusin skulle jag varna dem förstås. Men jag skulle inte totalt avråda, eftersom det trots allt för det mesta går bra.”

(Och alla som röker får inte lungcancer.)

Hårt pressad ställer Göran Annerén till slut upp i ett studiosamtal. Där framgår det att orsaken till att socialstyrelsen inte befattar sig med frågan om genetiska risker vid kusinäktenskap är att Annerén är rädd för att bli sedd som ”rasist”. Omsorgen om det egna skinnet betyder mer än möjligheten att förhindra ett växande antal mänskliga tragedier per år.

Riskerna har ingenting med ras att göra

Jag kan lugna Göran Annerén och de mödravårdsläkare som tycker att ”man inte ska rota i sånt som man inte kan påverka”. De genetiska riskerna vid kusin- och andra släktäktenskap har ingenting med ras att göra. De är lika stora vilken ras man än tillhör. Här duger inte heller de i andra sammanhang så populära ”socioekonomiska faktorerna” som förklaringsmodell. Riskerna är så att säga ras- och klassöverskridande.

Att gifta sig inom familjen var länge kutym bland såväl de egyptiska faraonerna som i de europeiska kungahusen. I det gamla Egypten var det tradition bland faraonerna att gifta sig med sin syster eller halvsyster för att kunna behålla makt och rikedomar inom familjen. Det ledde till att flera faraoniska dynastier kollapsade på grund av inavel efter ett par hundra år. Avkomman blev så degenererad att den inte klarade att regera.

I de europeiska kungahusen gifte man sig också inom familjen för att behålla det blå blodet outspätt. Ett avskräckande exempel är den spanske kungen Karl II av släkten Habsburg som avled vid 38 års ålder år 1700. Han hade varit sjuklig hela sitt liv, hans två fruar klagade på hans impotens och för tidiga utlösningar, och han efterlämnade inga arvingar. Det släktträd över den Habsburgska släkten som spanska genetiker har tagit fram visar att Karl II:s föräldrar var kusiner. Deras föräldrar var också nära släkt. Genetiskt sett var Karls föräldrar närmare släkt än om de varit syskon.

De europeiska kungahusens historia är en historia om inavel, missbildningar, galenskap och olycka – som har upphört, eftersom kungligheter numera tillåter sig att gifta sig av kärlek och få in friskt blod i släkten.

Sjukdomar som inte finns någon annanstans

Tragedierna går, åtminstone till en del, att förhindra. I Israel har forskare lyckats vända utvecklingen när det gäller skador som följd av släktäktenskap. Med ett av de värsta exemplen på inavel framför ögonen försöker forskare vid Ben Gurion-universitetet hitta mutationerna och generna bakom sjukdomarna och missbildningarna, samtidigt som de försöker förebygga nya fall och ger vård till de familjer som har fått skadade barn. Exemplet på inavel finns i Negevöknen i södra Israel. Här lever ungefär 160 000 beduiner, och mer än hälften av alla äktenskap sker mellan nära släktingar. Dessutom har beduinerna här en månghundraårig tradition att bara gifta sig med människor från sin egen grupp eller stam. Kombinationen har lett till att ovanligt många barn föds med allvarliga sjukdomar. I många fall sjukdomar som inte finns någon annanstans.

”Många av de här sjukdomarna är hjärtskärande att se. Till exempel barn som föds med den allvarligast kända formen av utvecklingsstörning. Som lever i 30–40 år men som alltid måste ha blöja och som aldrig lär sig gå” säger Ohad Birk, läkare och professor i genetik vid Ben Gurion-universitetet, i Dagens Nyheter.

Tragedierna går att förhindra
Sedan det genetiska centret började sitt medicinska arbete för åtta år sedan har man kartlagt tio nya sjukdomar. Dessutom satsar man hårt på information. I dag finns det inte en högstadieelev som inte känner till riskerna. Men det har inte lett till att färre gifter sig inom släkten. Däremot ser man fler och fler planerade äktenskap som bryts upp efter genetiska tester. Fler och fler flickor väljer att säga nej till äktenskap om de riskerar att få sjuka barn. Informationen ger resultat: Genom att erbjuda genetiska test och noggrant utreda vilka mutationer som finns hos barn med okända sjukdomar har antalet barn som har så allvarliga sjukdomar att de dör under sitt första levnadsår mer än halverats. Ohad Birk säger:

”Med en förändrad befolkning kommer de här problemen att dyka upp mer i Europa också. Frågan måste upp på bordet.”

Sverige styrs av en fullkomligt impotent samling politiker

Vad han inte säger är att bara 40 procent av möjliga skador går att förutse via genetisk screening. Och vad han inte vet är vilken fullkomligt impotent samling politiker som styr Sverige. Helt i klass med Karl II av släkten Habsburg. Panikslagna inför tanken att ses som ”främlingsfientliga” och oförmögna att fatta vettiga beslut. Den oavbrutet floskelproducerande integrationsministern Erik Ullenhag (fp) verkar nyligen ha informerats om att Sverige håller på att gå åt fanders och yrar om medborgarskap som ”symbol för en gemensam framtid”.

Erik Ullenhags partikamrat Mauricio Rojas, invandrare från Chile och integrationstalesman i folkpartiet, var betydligt mer klarsynt. Han sa när han den 8 november 2006 i egenskap av inhoppare uttalade sig i riksdagen – alltså innan han miste sitt politiska uppdrag och tvingades i landsflykt för andra gången:

”Multikulturalismen bygger på en utopisk syn på ett mångkulturellt samhälle där inga grundläggande konflikter kan uppstå mellan olika värdesystem och kulturer. I ett sådant perspektiv uppfattas alla kulturella yttringar som både likvärdiga och berikande. En sådan föreställning inspirerade den invandrarpolitik som Sverige antog i mitten på 1970-talet. Den kulturella valfriheten blev nyckelbegreppet i denna politik. Inga preciseringar av denna valfrihet gjordes, och inga eventuella värdekonflikter antyddes. Det reflekterades inte ens över den uppenbara konflikt som kan uppstå mellan kulturella traditioner förankrade i förmoderna samhällssystem och det sekulariserade, jämställda och demokratiska samhällets värdegemenskap.
Läget förbättrades knappast med skiftet från invandrarpolitik till integrationspolitik i slutet av 1990-talet, där en opreciserad mångfald upphöjdes till samhällsgemenskapens grund. Så devalverades de facto det svenska språket och Sveriges kulturarv till ett bland många andra. Det var som om landet plötsligt hade blivit ett oskrivet blad som nu skulle fyllas av alla upptänkliga kulturella inslag. Det var en välmenande vilja att bejaka det som kommer utifrån, som på detta sätt omvandlades till en kontraproduktiv självförnekelse av det som Sverige har varit och fortfarande är.”

Vad tänker Erik Ullenhag göra?
Drygt fem år senare står vi här, med våra tvättade halsar. Med ekon från forntiden som invaderar landet i form av invandrad heders- och skamkultur, med ett ständigt ökande antal arrangerade kusinäktenskap och deras brutala följdverkningar i form av dödfödda eller gravt missbildade barn. Ett splittrat och alltmer söndertrasat Sverige som klyvs isär i verkningarna av en fullkomligt ansvarslös invandringspolitik.
Vad tänker Erik Ullenhag göra åt den saken?

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Se også:

Söndagskrönika: Ekon från forntiden, del 1

Danskere og efterkommere gifter sig ikke med hinanden, 29.01.2012.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Teodora Emerentia

Posted: 28 januar 2012 - 23:50 - Svar

Den cyniska tystnaden i Sverige är öronbedövande! Man blir äcklad av fegheten och egoismen hos dem som sitter inne med kunskaperna och hos dem som både har kunskaperna och makten att förändra.

En väl utredd kunskap om sjukdomar som ärvs via en gen finns sedan länge i vårt grannland Finland . Begreppet “Det finska sjukdomsarvet presenterades för trettio år sedan. “De genfel som leder till Det finländska sjukdomsarvet är nästan helt utredda.I de flesta sjukdomarna har nästan alla (> 95 procent) finländska patienter samma genfel, som kallas för mutationen Fin-major.”
http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/halsa_i_finland/arftliga_s jukdomar

Varför svär inte svenska läkare Läkareden?? Så hade de något att gnugga sitt samvete emot? Läs Castor & Pollux korta inlägg i debatten om läkaretik!
http://blogg.aftonbladet.se/castoropollux/2011/01/lakareden

XY

Posted: 29 januar 2012 - 00:26 - Svar

Beklämmande att en professor, med eller utan uppdrag av Socialstyrelsen, hukar sig för sanningen.

Mauricio Rojas, välsigne.

  Madam Flod

  Posted: 30 januar 2012 - 21:51 - Svar

  Menar du alltså att det inte räcker med att avstå frän kusinäktenskap för att undvika sjukdomar.

  Det är lika illa att få barn med någon som är född i Finland?

Info

Posted: 29 januar 2012 - 00:30 - Svar

ETT ÄMNE SOM BRÄNNS PÅ FLERA SÄTT

En delförklaring till den räddhågsna, svenska attityden till invandrad inavel är den svenska, statsfeministiska uppfattningen, att ”könet” och därmed också kroppen bara är ”sociala konstruktioner”.

Att söka genetiska, hormoniella eller andra biologiska förklaringar till mänskliga primaters egenskaper och beteende är i många officiella sammanhang detsamma som att avslöja sig som ”biologist” – något som om möjligt är ännu fulare att vara än främlingsfientlig rasist.

”KÖNSIDENTITET ÄR INGET VI FÖDS MED”

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/konsidentitet-ar-inget-vi-fods-me d

Peter Andersen

Posted: 29 januar 2012 - 00:33 - Svar

OT.

“Er det fordi danskerne ikke vil gifte sig med nydanskere?” Spørger en radikal kælling sgu…

http://jp.dk/indland/article2678283.ece

Jack London

Posted: 29 januar 2012 - 01:19 - Svar

Julia Caesar,

Du är den bästa av dem alla! Du överträffar alla i allt: research, fakta, journalistisk och redaktionell presentation… samt hederlig och ärlig objektivitet. Kompromisslöst redogör du för sanningen, precis som en JOURNALIST skall göra. Du är helt enkelt magnifik!
Dessa två artiklar som du skrivit om Ekon från forntiden, saknar motstycke i informations- och nyhetsvärde – detta inte minst med tanke på, och jämfört med, vad som sammanlagt redaktionellt presenteras i svensk korrupt slaskmedia under ett helt år!

Jag har tidigare själv försökt delge en del av dessa problem kring konsangvinitet, som du så ojämförbart professionellt och medicinsk kliniskt presenterar i din artikel, dock utan att ha lyckats. Dessvärre. Det är bara så synd om Sverige och svenskarna att, din artikel till följd av den svenska åsiktsfascismen och DDR-inspirerade mediacensuren inte medges publicering i svensk media. Det är ett oförlåtligt brott mot nationen att människor i vårt land inte får veta vad som sker bakom ryggen på oss!

Ett ännu större brott är att den politiska korrektheten i Sverige sanktionerar fortsatt degenerering (konsangvinitet), vilket leder till fortsatt och accelererande terroristrelaterade vansinnesdåd. Man behöver inte vara genetiker för att begripa eller förstå varför det ser ut som det gör bland de arabiska/muslimska polulationerna. Med tanke på det mentalt retarderade uppträdande som karaktäriserar dessa miljöer. Oavsett land. Med aldrig så lite medicinsk och zoologisk kunskap är svaret alldeles uppenbart: katastrofalt recessiva sekundäreffekter till följd av hundratals år av ingifte (konsangvinitet = inavel).

/Jack London

anonym

Posted: 29 januar 2012 - 05:35 - Svar

“Du må også huske på, at mange af dem er mindre begavede!” Sådan sluttede Karina Dehnhard Lorenzen, SFs retsordfører og tidligere folkeskolelærer, af med at sige i P1 Debat 23/9 2009 (ikke online), hvor hun diskuterede kriminalitet/uddannelse blandt unge af anden etnisk baggrund med Martin Henriksen DFs udannelsesordfører. Vise og modige ord fra en folkesocialist der vist kom til at tale over sig om sine egne erfaringer som folkeskolelærer.
At Mellemøsten, Afrika (Australien og til dels Sydamerika) jo så i forvejen er lavintelligensområder, hvad angår de indfødte befolkningers IQ, og man så lægger et par tusinde års indavl oveni, jamen så ser vi resultatet i form af den altødelæggende økonomiske og sociale jihad som der bliver ført mod Vesten.

folkkultur

Posted: 29 januar 2012 - 08:00 - Svar

Återigen en alldeles utmärkt krönika, tack Julia!

Jag vill delge läsarna ett citat, jag hittat i en bok med utgivningsår 1943 (!); “…det svenska nationallytet; okritisk beundran och överskattning av allt utländskt, i förening med undervärdering av det egna, i motsats till våra grannländer, liksom i de flesta europeiska kulturländerna.”

Redan för nästan 70 år sedan var denna svenska nationalsjukdom diagnosticerad, men tyvärr gick nog sjukdomsinsikten förlorad någonstans på vägen… Boken handlade, för övrigt, om hästavel.

Dag Selander

Posted: 29 januar 2012 - 08:55 - Svar

Svenska myndigheter med Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet tiger om de ökade riskerna för fosterskador på grund av kusingifte. Svenska genforskare tiger.

Svenska ministrar tiger om kusingiftets risker. Särskilt berörda ministrar är integrationsministern Erik Ullenhag (hederstraditionen & kusingiftestraditionen från Mellanöstern och Afrika), socialministern Göran Hägglund (‘onödig’ plats och insats i sjukvården), skolministern Jan Björklund (‘onödiga’ extra skolinsatser), finansministern Anders Borg (‘onödiga’ ekonomiska utgifter).

När kusiner skaffar barn tillsammans ökar risken för fosterskador – det har flera forskare visat. Den förbjudna frågan som svenska myndigheter inte vill berätta om den måste upp på bordet. Det handlar om ‘onödigt’ mänskligt lidande. Det handlar om monumentala ‘onödiga’ ekonomiska kostnader. Tigandet måste brytas.

Bengt

Posted: 29 januar 2012 - 09:53 - Svar

En annan sak jag har funderat på är de långsiktiga genetiska konsekvenserna av att ta hit invandrare som under tusentals år vant sig vid ett helt annat klimat än det vi har här i Norden. Jag tänker inte minst på tex D-vitaminbrist och vad det kommer att åstadkomma under de närmaste generationerna hos tex somaliska invandrare och deras avkommor. Det är också nåt som det talas ganska tyst om idag och där myndigheterna har mer eller mindre beröringsskräck även om begreppet “Sverigesjukan” finns, dvs att somaliska invandrare i högre grad drabbas av diverse sjukdomar och får fler autistiska barn än i hemlandet. Detta tillsammans med kunsingiftet gör att framtiden ser minst problematisk ut.

Tony Ingman

Posted: 29 januar 2012 - 10:36 - Svar

Ja alla tiger,och dom som skulle kunna informera om katastrofen det vill säga journalisterna, ja dom är
dom största tigarna,ynkliga varelser! Man undrar ju över varför vi för stamtavla över hundar och kreatur
när det inte är så noga om människor avlar barn med nära släktingar. Om två bröder ,som bär på ett gravt
fel, och vars barn gifter sig och bildar familj, är ju risken uppenbar att dessa barn kommer att drabbas hårt.
Men skygglapp metoden är så djupt rotad i politiskt korrekta Sverige, att det är bättre att blunda!
Tack Julia, man önskar att dina krönikor låg allra överst på alla beslutsfattares och byråkraters skrivbord
när dom kommer till jobbet i morgon. Kanske att någon utav dessa fega krakar skulle komma till insikt om
hur fel ute man är!

Göran

Posted: 29 januar 2012 - 11:19 - Svar

Hur träffande är den inte, Owe Thörnqvists “Sverigebesöket”, väl redan från 1980-talet!

Det är synd om folket och landet, men å andra sidan har ett folk de ledare det förtjänar.

För lite “fananamma”!

Kapten Klok

Posted: 29 januar 2012 - 11:37 - Svar

Off topic, men lika allvarligt!

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) har skrivits under av Sverige representanter i torsdags.

Detta är ett extremt hot mot anonymitet och intetritet på internet. Sidor som google och youtube kommer att få läggas ner och bredbandsbolagen kommer tvingas agera spårhundar åt storföretagen och regeringar.

Denna maktfullkomliga lag är ett hot mot oss alla och måste belysas till varje pris!

  Robin Shadowes

  Posted: 29 januar 2012 - 14:34 - Svar

  Det är värre än så. Vi kommer dessutom riskera bli utlämnade till fängelsestraff i andra länder än vårt eget. Även om vi har “turen” att få sitta här så kan vi få hårdare straff än mördare och andra grova brottslingar. Så det är uppenbart att denna lagstiftning inte har tillkommit för att skydda copyright, utan är enbart till för att tysta oliktänkande.

elwee

Posted: 29 januar 2012 - 14:11 - Svar

Erik Ullenhag tänker inte göra ett skit åt det …
Han har vare sig modet, insikten eller förståelsen för de problem den rådande invandringspolitiken medför för individer, svenska medborgare och landet i stort.

Skulle han veta så hade han ju varit en första klassens landsförrädare och det kan väl inte en vald riksdagsledamot vara … eller?

Hasse Eriksson

Posted: 29 januar 2012 - 14:14 - Svar

Enligt FN så har dom flesta Somalier / Afrikaner endast ca 60 i iQ Medans svenskar / folket i Skandinavien har i snitt 116 i iQ I Sverige räknas man som Förståndshandikappad om man har mindre än 65 i iQ. Så vi importerar Analfabeter och Kusin giftare / vilket birdag till en sund och frisk befolkning! Misstänker att det är lika illa i Danmark? Fast vårt Broderland Danmark där vågar man debattaera detta! Hurra för Danmark.

Svensson

Posted: 29 januar 2012 - 15:08 - Svar

Sverige framstår mer och mer som ett biståndsland, det är synd om alla men inte Svenskarna, regeringen uppmuntrar Svenskar att inte ta hand om våra nära och kära. Hur lågt kan man sjunka ?

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

Tony Ingman

Posted: 29 januar 2012 - 16:46 - Svar

Det är nog också förklaringen till att inaveln i dessa länder ligger till grund för deras beteenden,, många
verkar sjukligt aggressiva,detta tillsammans med en efterbliven religion gör dem till rena krutdurken!

Magentan

Posted: 29 januar 2012 - 18:16 - Svar

Julia Caesar skriver:

“Med regeringens och migrationsverkets goda minne pågår en äktenskapsimport av kusiner från de gamla hemländerna i stor skala – cirka 20-25 000 personer per år. 77 procent av den skenande anhöriginvandringen utgörs av så kallad ”nyetablerad anknytning”, det vill säga i praktiken ofta tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap med nära släktingar.”

Men det är ju precis denna ”nyetablerade anknytning” som kallas för KÄRLEKSINVANDRING på sajten migrationsinfo.se. På denna sajt där man enligt uppgift kan hämta ”VETENSKAPLIGA FAKTA om invandring” står det klart och tydligt med fetstil att:

Anhöriginvandrare med så kallad nyetablerad anknytning utgjorde 2010 77 % av all anhöriginvandring, en ökning med 6 % mot 2009. Detta kallas ofta kärleksinvandring eftersom paret inte levt tillsammans tidigare…”

Den stora del (85,6%) av cirkeldiagrammet som utgör ”kärleksinvandring” har man i vetenskaplig anda t.o.m. färglagt med kärlekens röda färg. Då måste ju detta vara alldeles sant! Lika sant som allt övrigt som står i “migrationsinfo.se”.
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/anhoriginvandring/

På länken nedan finns en del intressanta upplysningar i samband med lanseringen av sajten i mars 2010, där man bl.a. berättar att (citat): “migrationsinfo.se är tänkt att bli ett verktyg att motverka icke-vetenskapliga och snedvridna bilder av invandringen. Den vänder sig till såväl samhällsdebattörer och politiker som studenter och grundskolor”. (Visst känner man vibbar av Ullenhags berömda ”MYTER” på regeringens hemsida?)
http://fores.se/migration/lansering-av-migrationsinfo-se

I denna lansering deltog (givetvis) även Bengt Westerberg som säkert fick mycket material att använda i sitt nya spännande jobb som chef för den kommande anti-SD-indoktrineringen av barnen i våra skolor.

“Skolan är en arena där jag tror man kan göra en hel del därför att där möter man alla människor, man möter unga människor i ett formbart skede i deras liv då de inte har bildat sig färdiga uppfattningar” sa Bengt Westerberg i maj 2011 i samband med att Ullenhag utnämnde honom att leda utredningen om ”förbättringar i kampen mot främlingsfientligheten”.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4490908

Magnus A

Posted: 29 januar 2012 - 18:22 - Svar

Var just ute på stan rörde mig bland alla förvridna missfoster som hjälpligt kröp runt på alla fyra. Nåväl, en historia:

“This happened on TAM airlines.”

“A 50-something year old white woman arrived at her seat and saw that the passenger next to her was a black man.

Visibly furious, she called the air hostess.

“What’s the problem, mam?” the hostess asked her

“Can’t you see?” the lady said – “I was given a seat next to a black man. I can’t sit here next to him. You have to change my seat”

– “Please, calm down, mam” – said the hostess
“Unfortunately, all the seats are occupied, but I’m still going to check if we have any.”

The hostess left and returned some minutes later.

“Madam, as I told you, there isn’t any empty seat in this class- economy class.
But I spoke to the captain and he confirmed that there isn’t any empty seats in the economy class. We only have seats in the first class.”

And before the woman said anything, the hostess continued

“Look, it is unusual for our company to allow a passenger from the economy class change to the first class.
However, given the circumstances, the Pilot thinks that it would be a scandal to make a passenger travel sitting next to an unpleasant person.”

And turning to the black man, the hostess said:

“Which means, Sir, if you would be so nice to pack your handbag, we have reserved you a seat in the first class…”

And all the passengers nearby, who were shocked to see the scene started applauding, some standing on their feet.”

  Kapten Klok

  Posted: 29 januar 2012 - 23:16 - Svar

  Jag har hört den vandringssägnen förut. Medresenären har även varit en ortodox jude eller asiat istället för svart i vissa av gångerna.

  Men om jag ska vara ärlig så är vandringssägnen om kvinnan som trodde hon kunde torka sin hund i mikron min favorit.

  Utlandssvensk

  Posted: 30 januar 2012 - 08:54 - Svar

  Det finns en svensk bok om just vandringssägner: “Råttan i Pizzan”, fast den börjar nog bli lite till åren.

  Men det är väl snart dags för en uppdatering som redovisar alla PK inspirerade sägner som har fått fäste de senaste 10-20 åren.
  En bra titel skulle kunna vara:

  “Läkaren som körde taxi”,

Gun-Britt

Posted: 29 januar 2012 - 20:48 - Svar

Min kompis är barnmorska och har tillsammans med sina kolleger sett problemet under många år men är förhindrade att säga något pga deras tystnadsplikt. Och totala tystnad uppifrån. Om tio år har vi ytterligare ca 250 000 ingifta kusiner här och då kan makten och media inte tiga längre, konsekvenserna har blivit för stora för landet.

Det talas så vackert om att vi ska vara solidariska mot varandra och det har jag alltid varit. Men inte nu längre, jag känner bara främlingsskap inför dessa horder av folk som väller in, oftast analfabeter, från länder långt ifrån vår kultur med medeltida seder och som bara kostar enorma summor att ta hand om. Jag är INTE intresserad att ha någon hårt inavlad individ varken som granne eller kompis.

Sverige har blivit ett kluvet land..

Självklart vet våra politiker exakt vad som händer och vilka konsekvenserna är av massinvandringen av retarderade människor men vill inte erkänna sina misstag och väljer därför att stoppa huvudet i sanden.

Tyvärr tror jag att allt har gått åt helvete med Sverige om tio år.

Bjovulf

Posted: 29 januar 2012 - 22:10 - Svar

Tre personer dømt for firedobbelt æresdrab

Pigerne var blevet ‘for vestlige’

http://www.bt.dk/udland/pigerne-var-blevet-for-vestlige

Søndag den 29. januar 2012, 21:31

En 58-årig mand – Mohammed Shafia – hans 42-årige kone og deres søn på 21 år er kendt skyldige i drabene på mandens
ekskone og tre teenagedøtre.

[ Hvorfor fanden er der dog ikke en bindende kontrakt, som indvandrere skal underskrive, hvor de lover at ville acceptere vestlige love, normer, kulturer og grundværdier, og som kan føre til hjemsendelse af hele familien, hvis man gentagne gange ser tegn på, at de ikke har tænkt sig at leve op til løfterne og endog opdrager deres børn til deres åndsformørkede normer og religiøst vanvid fra den allermørkeste middelalder?
Hvad med for h. at stille nogle SERIØSE krav og sætte nogle meget hårde grænser for vores tolerance i Vesten i stedet for at blive ved med igen og igen at lægge os på maven for hadefulde fanatikere og ballademagerers endeløse, vanvittige krav, forældede æresbegreber
og totalt afsindige opførsel?

Vågn dog op til virkelighedens verden alle I dybt naive og komplet uansvarlige politikere, som i jeres totale uvidenhed, endeløse selvgodhed og ligegyldighed i den grad har medvirket til at skabe
alle disse massive og ekstremt farlige problemer, der for alvor vil begynde at true sammenhængskraften og tillliden i vore førhen så fredelige og relativt sikre og velfungerede vestlige samfund i de kommende årtier. Tag jer dog sammen og få så i en vis fart genforhandlet alle de totalt forældede konventioner og håbløst naive rettigheder, der for tiden mest tjener til, at nogle selvgode “eliter” kan tyrannisere deres egne folk og tillader fremmede, uinviterede gæster
og såkaldte “flygtninge” at pisse dem op og ned ad ryggen, mens man
endog forventer at de selv skal betale for “festen”, klappe og se glade ud. ]

Anonym

Posted: 30 januar 2012 - 10:44 - Svar

OT

Så ser det ud til at regeringen i UK omsider vil stramme gevaldigt op i landets udlændintgelovgivning. Lavt-uddannede ikke-vestlige indvandrere vil blive bedt om at forlade landet, og samtidig vil der blive strammet op på familiesammenførings-reglerne:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093357/Britain-pick-choose-im migrants-brightest-best-new-clampdown.html

Så er det jo spørgsmålet om disse opstramninger vil brense tilstrømningen til UK. Indtil nu er det ikke lykkedes.

Invandrare1957

Posted: 30 januar 2012 - 10:58 - Svar

Tack Julia att du tar just det här. Har en hustru som länge har jobbat med utveclingsstörda. Så det här är ingen nyhet, Kristen eller muslim man ska vara ärlig spelar ingen roll utan det är kulturen som skapar kusin giften. Men som vanligt så betalar svensken ett livslångt bidrag till dom här familjerna det får inte diskuteras men svenska pensionärer dom får man diskutera vilke belastning för samhället dom är. Man blir vårdare åt sitt eget bern genom bågon förening eller firma. Så försörjer staten en hela livet så bakar man pizzor svart till svensken så han ska få billig pizza. ” flugor på smällen invandraren han lever som en kung med laglig lön från staten och svaer lön från pizzerian och svensken får billig pizza alla nöjda Sverige är ett sjukt land.

Josefina Bergfast

Posted: 30 januar 2012 - 11:47 - Svar

Det är ett intressant, viktigt och känsligt ämne, och också välskrivet som vanligt, som tas upp av söndagskrönikan, som man också, som vanligt, får tacka för.

Det kan dock behöva nyanseras lite.

Det är klart att sjukdomar av olika slag som kan finnas i olika släkter, verkligen riskerar att föröka sig mångdubbelt, ju närmare släktförhållandena är.

Men man kanske inte skall glömma att det också åt så att säga ”andra hållet” finns ”risker”, eller ”möjligheter”, beroende på hur man ser det, till just ”fördubblingar”, eller ”förstärkningar” av olika ”egenskaper” av olika slag.

Alltså när det föreligger stora skönheter, stora begåvningar, stora intelligenser, och också stor ”friskhet” osv., i olika släkter, ätter och familjer, så har också dessa sidor förmågor att föröka sig dubbelt upp, så att säga.

Därför har det väl oftast ansetts som viktigt att om det funnits någon synlig och mätbar ”åkomma” av något slag, någon halthet, någon lytthet, någon särdeles fulhet, eller någon särskilt ”intelligensbefrielse”, av något slag, så har dessa personer oftast inte kunnat ingå äktenskap. Dels kanske för att dessa personer då har ansetts ”för fula”, så att ingen har velat äkta dem, men också har det väl just ansetts som otillåtet att ”sätta barn till världen”, om gränserna för ”det acceptabla”, vad gäller ”friskhet”, ”skönhet”, ”begåvning” och ”intelligens”, har överskridits.

Däremot har väl ”dolda handikapp”, som t ex det engelska kungahusets nedärvda blödarsjukdom, och andra dolda sjukdomar, inte alltid kunnat iakttas utifrån, och därför kunnat föras vidare, i just dubbla uppsättningar genom de nära släktskapen.

Den norske kungens föräldrar var t ex kusiner, så det är alls ingenting så enormt långt bakåt i tiden förekommande företeelse inom just de europeiska kungliga och adliga ”husen”, familjerna, ätterna, släkterna och klanerna.

Familjen Bauer/Rothshild, som födde många barn hade väl strikta bestämmelser i många generationer, att just inte ingå äktenskap utanför släkten, kanske främst för att se till att bevara ekonomiska tillgångar, och kontrollen över dessa, inom just släkten.

Likaså, som söndagskrönikören ju berör, så har det i de europeiska furstehusen, kungahusen och de adliga släkterna, varit mycket vanligt förekommande med ingiften i många generationer. Och inte enbart mellan kusiner, utan även mellan mor-bröder, och far-bröder, liksom liksom mor-systrar och far-systrar, som ju kanske är ännu närmare släktled än kusingiften, allt för att bevara, skydda och försvara makt och rikedomar, och därmed ”överlevnad”, inom ”släkten”.

  Josefina Bergfast

  Posted: 30 januar 2012 - 16:17 - Svar

  Ps.

  De motsvarande ”adliga” släkterna, klanerna och ätterna inom den muslimska världen, har också många gånger bildat ännu större ”klaner”, ”ätter” och släkter. De ”stora husen”, med stora rikedomar, ”kungahus” och liknande, kunde ju ofta ha stora harem. Dessa kunde då ofta ”alstra” stora barnaskaror på 20, 30, 40, 50 barn, och mer. Dessa ”kunga-barn”, ingiftes ofta just med kusiner, vilket i sin tur gjorde att dessa ”klan-släkt-ätter” växte sig än större.

  Så ”mönstren” liknar de europeiska kunga-och furste-husen, (släkterna och familjerna), fastän i ofta betydligt större format, därför att ju månggifte, (med flera fruar), ju praktiserades inom islam, vilket naturligt nog resulterade i flera barn för varje ”släkt”. Men även inom den muslimska världen så har det nog oftast förekommit s.k. naturliga ”begränsningar” för giftemål, även mellan kusiner. Om det har funnit uppenbara, tydliga, fysiska och mätbara ”tillkortakommanden”, men även mentala och psykiska sådana, så har väl det oftast automatiskt förhindrat möjligheterna till giftemål. Det är väl svårare i de fall där det förekommer ”mer omätbara” tillkortakommanden, som då går i arv i fördubblade destruktiva risker.

  Ds.

Tornuggleman

Posted: 30 januar 2012 - 18:40 - Svar

Tyvärr är SVERIGE ett av de få kristna länder som enligt lagen tillåter “marriage between first cousins”.
Vilket uppmärksammats i omgångar i amerikansk media. Samt kritiserats av vissa kristna samfund.
Men det har inte alltid varit tillåtet.
1941 ville ett par bekanta till min mormor gifta sig.
Då de var kusiner var de tvungna att “skriva till kungs”.

Har sett det otaliga gånger på mindre uppfödningar som t ex hönseri o grisuppfödning, där de genetiska utbytena inte tillgodosågs. Där avel skedde med andra djur födda på dessa gårdar.
Procenten av kycklingar med ben- o vingdefekter var vissa år rent bedrövligt ! Numera håller man ordning på våra matdjur.
Men tillåter inavel bland oss människor som konsumerar den alldeles genetiskt perfekta maten.

Att muslimer bara blir dummare är begripligt och synligt. Att dessa lättpåverkade o sjuka människor hjärntvättas och påverkas av sektledare, gör därför hela den arabiska och muhammedanska som något vi läser om i historieböckerna.
OK, jag förstår att Borlänge vill ha gruvarbetare, vilka inte bruka bli så gamla eller kräva någon högre intelligens.
Hej hå, hej hå. Vi nu till gruvan gå.
Är nog förhoppningen med de 200 somaliska kusiner man ska importera.
Problemet är att de bara känner till hur använda hammare o huggvektyg…
Men Sverige har ju ett absolut sjukt sätt att se på genetisk betydelse.
Ibland av godo, som inom t ex medicin.
Men diskuterar vi vargar ??? Då är det helt plötsligt farligt med inavel.
Men människor är det inte så noga med…

Tack än en gång, Julia.
OK, förra krönikan var mycket vassare.
Ha en trevlig kväll.

Anonym

Posted: 30 januar 2012 - 20:06 - Svar

Tack för denna information.
Jag har en konspiratorisk undring. Kan det vara så att våra politiker inser det stora problemet med massinvandringen men inte förmår att bryta med PK-dogmerna. I stället låter de Darwin sköta problemet genom det naturliga urvalet. De redan inte sällan begränsat begåvade invandrarna reproduceras genom inavel. Enligt Darwin kommer dessa avkommor inte ha en chans i konkurrensen i samhället och vi ursvenskar kan få tillbaka vårt land.

Naymlap

Posted: 30 januar 2012 - 22:38 - Svar

Att inte svenska myndigheter reagerar är fullt förståeligt, när de har infört sitt nya valspråk, som kommer att föra landet till vägs ände.
Valspråket lyder följande; “Ju sämre desto bättre”! Alla, som har ögon att se med och öron att, höra med kan inte ha undgått se att budskapet gett resultat. Till 94% av svenskarnas glädje.

PBr

Posted: 30 januar 2012 - 23:36 - Svar

De Europæiske folk synes at være grebet af en demografisk dødsdrift. Kvinderne afviser at føde børn under henvisning til deres krav om frigørelse og ligeberettigelse; de samme kvinder er lidenskabelige tilhængere af øget indvandring. I dag er det blevet agtværdigt at forære sit fædreland bort.

Den sorte anti-kolonialistiske forfatter, Franz Fanon, skrev at Europa har mistet al fornuft, den tredje Verdens folk skal blot vente og holde fast på deres eget. “I dag er vi til stede i Europa´s vaklen”, skrev Frantz Fanon. “Europa har rystet al retningssans og fornuft af sig, og hun løber hovedkulds i dybet; vi gør klogt i at undgå dette af al kraft.”

I århundreder har danskerne forsvaret sig med våben, for at fremmede ikke skal tage vores land. Vi har kæmpet mod Svenskere, Englændere og Tyskere. Men i moderne tid har politikerne tilladt hundrede tusinder af fremmede indvandrere at få del i landets goder og ressourcer – uden at spørge folket. De har blot slået døren op uden videre. Ikke en sten er blevet lagt i vejen for de fremmede, intet blev gjort for at standse dem, de blev nærmest opfordret til at komme. Tusindvis af mellemøstlige muslimer har oprettet deres egne sharia kontrollerede områder i Gjellerup Parken, Wolls Mose og mange andre steder i landet.

Situationen er den samme i mange andre Europæsiske lande, blot værre.

kbjohansson

Posted: 1 marts 2012 - 13:11 - Svar

Jag har inget att invända mot Ekon …. men vill påminna om att för inte så länge sedan (före cykeln) så var inavel pga brist på samfärdsel vanlig i byar och på öar. På 50-talet var det ännu vanligt på många hålla att man var både kusin på mödernet och syssling på fädernet (eller tvärtom). Det var dock, till skillnad från personer från MENA -folken, framtvingat av omständigheterna och undveks när man hade möjlighet.
Vad detta i förlängningen säger om våra politiker och s k forskare behöver väl inte påpekas.

Leave a Comment