27
apr
Seneste opdatering: 27/4-14 kl. 0245
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

1-Weston arrest

Today Paul Weston, chairman of the party Liberty GB and candidate in the 22 May European Elections in the South East, has been arrested in Winchester. At around 2pm Mr Weston was standing on the steps of Winchester Guildhall, addressing the passers-by in the street with a megaphone. He quoted the following excerpt about Islam from the book The River War by Winston Churchill:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.” Liberty GB og New English Review

Kønsadskille à la Teheran på Syddansk Universitet

Kvinder og mænd adskilt til muslimsk arrangement på universitet.Mænd og kvinder blev opdelt, da der torsdag blev afholdt et foredrag arrangeret af to muslimske ungdomsorganisationer på Syddansk Universitet. Kønsadskillelse er ikke foreneligt med værdierne på et dansk universitet, mener 23-årige Safa Sofie Abdin, der sammen med en mandlig ven havde købt billetter til arrangementet.

Ved ankomsten fik mænd og kvinder ifølge Safa Sofie Abdin besked på at benytte forskellige indgang til auditoriet, hvor foredraget blev afholdt. Og inde i salen sad kvinder og mænd i hver deres side.Safa Sofie Abdin fortæller også, at kvinderne skulle vente med at stille spørgsmål til efter mændene. Hun forlod foredraget, da hun af arrangørerne fik afslag på at sidde sammen med sin mandlige ven. »Det var nærmest som at være i en dansk udgave af Teheran. Sidst jeg tjekkede, stod universiteterne som vidensinstitutioner ikke for diskrimination og kønsopdeling,« siger Safa Sofie Abdin til Jyllands-Posten. Kvinder og mænd adskilt til muslimsk arrangement på universitet


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Nils

Posted: 27 april 2014 - 07:50 - Svar

Verden udvikler sig til det bedre hele tiden: I gamle dage var man nødt til at sætte livet på spil på lange rejser for at studere primitive kulturer – nu kan man nøjes med at smutte hen på nærmeste universitet.

Og så er Lars Hedegaards attentatmand fanget.

Vederso

Posted: 27 april 2014 - 09:44 - Svar

Everlasting shame on GB for arresting Paul Weston.

Bergfast

Posted: 27 april 2014 - 12:08 - Svar

Undrar om Churchill ändå inte under just hans tid var ganska så påverkad av de engelska suffragetterna?…

De aggressiva, de demonstrativa, de attackerande och de krävande, som kanske av en del kunde upplevas som rent av hotfulla? Familjesöndrande? Samhällssöndrande?

De socialistiska och kommunistiska idealen om jämlikhet, inklusive frihet och broderskap, som ju präglat Europa alltsedan det franska blodiga, mördande och dödande inbördeskriget, som fortsatte under 1800-talet i olika inbördes konfrontationer, och utmynnade i det ännu mer blodiga, mördande och dödande Ryska inbördeskriget, var vad dessa revoltörer kämpade för?
Allt krigande var för frihet, befrielse, frigörelse, jämlikhet, broderskap, upplysning, osv. osv.?

Att lyckas slå in en kil av anklagelser och motsättningar mellan man och kvinna, mellan hustru och make, och därigenom kanske lyckas söndra just basenheten i samhället, familjen, det måste nog ses som en av de mest effektiva sätten att just kunna besegra ett en nation, utan att använda sig av direkt anfallande vapenmakt?

Vem vet…
…..

Inom den katolska kyrkan föddes den förödande idén att prästerskapet skulle tvingas leva i celibat. Prästerna skulle vara gifta med församlingen istället. Där skulle de vara självuppoffrande och offra sig själva för församlingens väl och ve, sätta henne, församlingen, före sitt eget liv. En egen familj antogs kunna vara ett hinder för möjligheterna att kunna betjäna församlingens behov av ledning, engagemang, undervisning, tuktan, varning, tröst och förmaning, osv.

Det märkliga i denna förordning är att det egentligen inte finns någon så särskilt utpräglad uppmaning till detta celibattillstånd i bibeln. Men på något vis har man förmodligen kopplat ihop det med Paulus önskningar om att den kristne ska som ideal vara död för det världsliga och också bekämpa de s.k. svagare sidorna i sin mänskliga natur, för att därmed helare och mer fullödigt anses kunna bli ett med Kristus? På så sätt också därmed kanske kunna ses som en helare, renare, godare och heligare kristen?

Alltså en kristen man, som då inte hade befläckat sig med, eller orenat sig med, eller besmittat sig med osv., en kvinna, antogs då kunna vara renare, heligare kristen osv……


Man kan undra hur detta kunde få så stort fotfäste bland många gånger mycket, mycket intelligenta, högt begåvade och framstående katolska teologer?

Det hade ju varit mycket, mycket bättre om just detta ofta rikt begåvade och intelligenta prästerskap faktiskt hade skaffat sig många, många barn istället…

Det är nästan som – en gåta -….
….
Celibatidealet har kanske bidragit till ett visst sexuellt avståndstagande, främst då hos katolska präster, och naturligtvis också hos munkar och nunnor, men även hos många kristna, och just synen på det sexuella som någonting orent och orenande….

Men sexualiteten inom äktenskapet är just helgat så det är märkligt att man förespråkade detta celibatideal, eller celibattvång, för då just katolska präster….

Detta sexualkyska ideal är nog inte ett ideal som finns inom t ex judendom. Rabbiner önskar sig istället så många barn som möjligt, och försöker nog ofta just att få så många barn som möjligt, till glädje och rikedom. Rabbinerna anses ändå samtidigt kunna fungera väl som just rabbiner för sina församlingar.

Det ändå lite märkliga kring jämställdhetsidealet, som växte fram inom det nya och moderna, som då socialism och kommunism väl ansågs vara då, det var den feministiska rörelsens krav och inbillade önskningar om att vilja kräva lika mycket jämställdhet, också för kvinnor, (som då männen krävde inom kommunismen krävde sinsemellan sig själva?)
Kvinnorörelsen drev avundsjukt och utan egentlig insikt, teser om att kvinnor skulle vara lika (bra som?), männen. Och kvinnor skulle också då försöka likna männen, vara lika fria som, lika frigjorda som, och då antas vara lika mycket värda som, just männen (!). Att kvinnor egentligen inte alls var likadana som, männen, och utan att verka vilja inse eller begripa att män och kvinnor är av naturen själv skapade just mycket olika, så frammarscherade feministerna, och suffragetterna, beslutsamt, förblindat och målmedvetet….

Denna realitet om mäns och kvinnors olikheter, som naturen själv styr över, medför ett otal av olika val, och mycket olika preferenser för välbefinnande och trivsel, hos just män och kvinnor, (som kan ses också hos flickor och pojkar, tanter och farbröder, osv.).

Det är helt olika mål i tillvaron för välbefinnande. Som medför olika val, och olika tillvägagångssätt, olika inriktningar, olika strategier, för män och kvinnor, för att kunna uppnå dessa mål. Det är olika typer av psykiskt, socialt, existentiellt och andligt välbefinnande.

Det som då i allmänhet ger välmående för män, ger ofta inte respektive välmående för kvinnor. Bl a beroende på fullkomligt olika biologi och hormonuppsättningar, samt olika förmågor vad gäller att kunna föda barn osv., skiljer sig drastiskt och oåterkalleligt åt mellan män och kvinnor. Det går inte att förneka.

De strikta gränserna mellan olika sociala grupperingar i samhället, som t ex fanns i Indien i det s.k. kastsystemet, de fyra olika – kasterna, präglade också andra samhällen i liknande grupperingar.

De fyra kasterna var:
Brahmaner, eller präster.(Vit)

Kshatriyas eller krigare, (adel).(Röd)

Vaishyas, eller köpmän, (borgare)(Gul)

Shudras, eller bönder,(arbetare)(Svart)

Dessa sociala grupperingar liknar just de uppdelningar som fanns i det gamla samhället i Europa. Det fanns både regler, traditioner, vanor och förhållningsorder att främst hålla sig inom sin egen kast.

Adel, (krigare) gifte sig med adel.
Prästerskap (bramaner) gifte sig med prästerskap.
Borgare (affärsmän, tjänstemän) gifte sig med borgerskap.
Bönder (arbetare) gifte sig med bondeståndet, (med arbetare).

Eftersom människan är en social varelse med kultur som bas, och inte är ett djur som främst är totalt drivet och kontrollerat av sina instinkter, så fungerar de flesta människor på så sätt att de känner sig just som mest hemma med dem som liknar dem själva, både kulturellt, socialt, etniskt och traditionellt.

Därför skulle man kunna säga att det fortfarande ännu idag, snart ca 250 år efter den s.k. befriande revolten i Frankrike, och snart 100 år från den s.k. befriande revolten 1917 i Ryssland, som då i sin tur satte fart på den s.k. befriande feminismen, så söker sig ännu och fortfarande oftast flest människor just till sin egen ”kast”.

De söker sig till sammanhang, och till människor där de känner sig som mest hemma. De söker sig till människor som de har mest likartade intressen med, eller likartade hobbys och arbetsliv med. Där skapas just förutsättningar till störst möjliga gemenskapskänslor. Där finns oftast ömsesidiga intressen. Där finns därmed också ömsesidiga bekräftelsemöjligheter. Dessa förutsättningar som då antas ha störst chanser att klara av kommunikation, inbördes förståelse, kulturella ideal och inbördes bekräftelser, pga just av både kulturella, sociala och etniska likheter, när det kommer till familjebildning och äktenskap.
….

På sätt och vis kan man därför säga att hela den s.k. sociala befrielsehysterin kring de blodiga, mördande och dödande s.k. befriande inbördeskrigen, både i Frankrike och i Ryssland, samt hela jämställdhetshysterin, allas-lika-värde-hysterin osv., inte är så mycket mer än ett lappverk? Egentligen också ett utanpåverk? Samt just kanske mest ett ordverk, frasverk, floskelverk, propagandaverk, parollverk och harangverk?

Och också egentligen en falsk marknadsföring?

Detta eftersom många av dessa fraser, haranger och paroller, inte varken verkar vilja se, vilja ta hänsyn till, vilja visa förståelse för, vara omtänksam om, vilja lyssna till, erkänna och vara lyhörd för, hur människan som varelse oftast, mest, och överallt runt jordklotet, tenderar att vilja fungera i praktiken?

Det handlar då oftast om att den kultur, det språk, den etniska profil, de ideal, de traditioner, den mat, den musik osv., som präglar människan från barndomen, därmed är vad människan sedan i vuxen ålder känner sig som just mest hemma med. Det är vad som präglar människans livsval av olika slag.

Och inte minst vad som oftast gäller vid familjebildningar.

Att t ex som i programmet Kärlekskoden på tv 1, liksom i många andra koppleriprogram, försöka påvisa, betona, samt försöka förstärka och vetenskapligt belysa(!), att människan är som ett djur, (därför att människor har luktsinne, smaksinne, hörselsinne, synsinne och känselsinne?)?, det är lite förrädiskt?…

Det är verkligen att vilja försöka degradera människan som varelse?

Människan är främst just en kulturell, en språklig, en musikalisk, en social, familjär och traditionell varelse, och just inte främst ett djur.

Ett djur är underställd sina instinkter och tvingad att slaviskt lyda just vad sinnena förmedlar och säger. Ett djur är befriat från kulturella val. Ett djur är slaviskt tvingad att lyda sina instinkter. Det är sinnena som driver djuret att just instinktivt handla och agera. Djuret har absolut inte har någon som helst (kulturellt betingad) valfrihet.

Människan är som varelse helt i motsatts till djuren, tvingad att göra kulturella val. Människan är befriad från att slaviskt vara instinktstyrd och tvingad till att slaviskt endast lyda sina sinnen. Människan har en annan konstitution. Just därför att människan är en kulturell varelse. Genom språk skapas kulturer och människan är därför en helt annan varelse än vad ett djur är.

Vill man försöka frånta, (från massmedialt håll?), människan sin kulturella sida?

Vill man försöka göra människan mer såsom djur? Alltså mer djurisk?

Vill man försöka göra människan till ett vilddjur?…

Vem vet…

  Bergfast

  Posted: 28 april 2014 - 13:15 - Svar

  Detta råkade jag hitta idag, av en ren slump…

  Churchill har tydligen, (om detta nu kan antas vara sant), även sagt andra saker.

  T ex nedanstående:

  (Sporadiskt kopierat från sidan, Gregoria.)

  “Churchill yttrade följande till Storbritanniens premiärminister 1910:

  -”Den onaturliga och allt snabbare ökningen av svagsinta och sinnessjuka […] utgör en nationell och raslig fara som är omöjlig att överdriva”.

  Som inrikesminister försäkrade han en grupp eugeniker om att Storbritanniens 120 000 personer som klassificerades som sinnessvaga skulle hållas åtskilda från andra människor i separata koloniområden så att deras gener inte skulle kunna föras vidare. (Buchanan, 2008, s. 400-401)

  Churchill var grovt rasistisk på ett sätt som var helt främmande för andra brittiska premiärministrar under 1900-talet och som chockade hans kollegor i kabinettet redan på 1920-talet.
  Han såg ner på såväl svarta som araber och kineser. Enligt en del historiker påverkade sådana rasistiska överhöghetstankar hans politiska övertygelser och hans syn på internationella relationer.

  Churchill såg vita anglosaxer som överlägsna alla andra folk.

  Churchill hyste även ett djupt förakt för indier vilket han gärna gav uttryck för offentligt, bl.a. till Indiens statssekreterare Leo Amery som i sin tur sade sig inte se någon större skillnad mellan Churchill och Hitler avseende människosynen.

  – ”Jag hatar indier. De är ett djuriskt folk med en djurisk religion”, sade Churchill bland annat.

  Mahatma Gandhi var enligt Churchill en ”elakartad subversiv fanatiker” som representerade en ”genomond kraft”.

  Enligt forskaren Madhusree Mukherjee var Churchill direkt ansvarig för tre miljoner indiers död i samband med den bengaliska svälten 1943. Under svältkatastrofen lugnade Churchill Indiens statssekreterare med:

  – ”Indierna kommer ändå att fortsätta föröka sig som kaniner”. (Buchanan, 2008, s. 402-403)

  Churchill lät även indianättlingar få veta vilka undermänniskor deras förfäder var.

  – ”Jag erkänner inte … att en stor oförrätt har begåtts mot indianerna i Amerika eller de svarta människorna i Australien … genom det faktum att en starkare ras, en högre stående ras … har kommit in och tagit sin plats” skrev han 1937 till den palestinska kommissionen.

  Churchill skrev i sitt verk ”Great Contemporaries” (1937) om sin beundran för Adolf Hitlers patriotism, ledarskap och bedrifter, även om han inte gillade det nationalsocialistiska systemet.

  Vid andra världskrigets utbrott var Churchill marinminister i krigskabinettet. När han fick frågan hur han kunde alliera sig med Stalin trots att han mycket väl kände till dennes förbrytelser svarade Churchill att han blott hade ett enda syfte: – ”Att förgöra Hitler”.

  Vid sin återkomst från resan till Moskva i september 1942 talade Churchill förtjust inför sina landsmän i parlamentet att de var lyckligt lottade att ”få vara allierade med en så storartad man som Stalin”.

  Churchill: -”Denna stora robusta krigshövding, (Stalin)…han är en man av enastående personlighet…en man med outtömligt mod och viljestyrka…framför allt är han en man med ett sådant sinne för humor som är av stor betydelse för alla män och nationer, men särskilt för stora män och stora nationer.”

  Churchill menade att Stalin gav intrycket av att besitta en djup visdom och en total avsaknad av alla slags illusioner”. (Buchanan, 2008, s. 367, 369)

  För att blidka sin käre bundsförvant Stalin, samtyckte Churchill till annektering av de baltiska länderna och såg mellan fingrarna på Katynmassakern – massmordet på tusentals polska officerare och totalt över 20 000 polska medborgare i sovjetisk fångenskap 1940.

  Inte nog med att Stalins massaker på polackerna (Polen var landet som britterna gick i krig för) inte utgjorde något hinder för en brittisk allians med Sovjet, Churchill ville inte ens kännas vid krigsbrottet.

  Churchill: -”Det är ingen idé att stryka runt de tre år gamla gravarna vid Smolensk”, svarade han avvisande på den polska exilregeringens vädjan om att titta närmare på skogsmassakern i Katyn. (Buchanan, 2008, s. 369-370)

  Enligt en del historiker var Churchill drivande bakom den brittiska krigsgarantin till Polen, som ledde till andra världskrigets utbrott.

  Neville Chamberlain, som då var brittisk premiärminister, var ingen krigshetsare men en svag ledare och lät sig påverkas av Churchills agenda att göra kriget oundvikligt. (Buchanan, 2008, s. 260)

  Churchills krigslystnad kulminerade i terrorbombningarna över Tyskland.

  C.P. Snow, rådgivare åt den brittiska regeringen under kriget, beskrev den grymma terrorpolicyn som presenterades för kabinettet (och som undanhölls den brittiska allmänheten fram till Snows avslöjande 1961):

  Snow: -”It described in quantitative terms the effect on Germany of a British bombing offensive in the next eighteen months (approximately March 1942 – September 1943). The paper laid down a strategic policy. The bombing must be directed essentially against German working-class houses. Middle-class houses have too much space round them and so are bound to waste bombs; factories and ”military objectives” had long since been forgotten, except in official bulletins, since they were much too difficult to find and hit. The paper claimed that – given a total concentration of effort on the production and use of aircraft – it would be possible, in all the larger towns of Germany (that is, those with more than 50,000 inhabitants), to destroy 50 per cent of all houses.” (John Dietrich, The Morgenthau Plan: Soviet Influence on American Postwar Policy, 2002, s. 48-49)

  Syftet var att använda flygbombningar i stor skala för att döda och skrämma den tyska civilbefolkningen i sina hem.

  Brittiska propagandasändningar anklagade Luftwaffe för att ha börjat med terrorbombningarna i och med flyganfallen över London.

  Men enligt J. M. Spaight, det brittiska flygministeriets chefssekreterare, var det Churchill som först initierade bombningar av civila. Enligt Spaight var det mycket möjligt att tyska flyganfall över brittiska städer inte skulle ha inträffat om bara Churchill hade låtit bli att börja bomba tyska städer. Det gav bara upphov till tysk hämndlystnad. (Buchanan, 2008, s. 342-343, 392-393)

  När det gäller bombningarna över den tyska staden Dresden kunde britterna knappast hymla om terrorn som det var fråga om. Tyskland hade redan förlorat kriget och nu gällde det bara att förnedra fienden för sakens skull.

  Frågan är om inte alliansen med Stalin och Röda armén påverkade västmakterna att överge alla moraliska skrupler. Churchill ville imponera på den sovjetiske tyrannen och vid deras första möte 1942 skröt han om hur grymma och hänsynslösa britterna försökte vara. I mötet mellan de båda allierade ledarna framkom att Storbritannien såg den tyska civilbefolkningens moral ”som ett militärt mål.”

  Churchill var inte heller främmande inför kemisk och biologisk krigföring mot civila. I ett hemligt projekt förberedde han fem miljoner mjältbrandskakor som skulle släppas ner över boskapen i norra Tyskland för att förgifta den och sedermera ta livet av miljoner tyskar när de åt av den förgiftade födan. Denna plan behövde dock aldrig verkställas. (Buchanan, 2008, s. 396)

  Till skillnad från de andra ministrarna njöt Churchill inför tanken på krig och många vittnade om euforin som han utstrålade när första världskriget väl utbröt.

  – ”Min älskling. Allt går mot katastrof och kollaps. Jag är intresserad, upprymd och glad. Är det inte hemskt att vara skapt så?” skrev Churchill till sin fru Clementine och ett halvår efter krigsutbrottet då tiotusentals brittiska soldater hade hunnit stupa sade han till Violet Asquith:

  -”Jag tror att en förbannelse ska vila på mig eftersom jag är så glad. Jag vet att detta krig varje ögonblick är förödande för tusentals liv och ändå, jag kan inte rå för det, jag njuter av varenda sekund.” (Buchanan, 2008, s. 28, 43-44)

  Frågan är när den rådande bilden av Churchill som 1900-talets stora hjälte kommer att nyanseras. Själv var han i slutet av sitt liv rädd för att framtidens dom mot honom skulle bli hård.

  Churchill: – ”Historiker är benägna att döma krigsministrar mindre för de segrar som uppnåtts under deras ledning än de politiska resultat som kommit av dem … Att döma av den standarden, är jag inte säker på att jag kommer anses ha gjort så bra ifrån mig”, sade Churchill till kollegan Lord Boothby.

  Om man jämför det världsomspännande brittiska imperiet och dess storhet före Churchills tid, med efterkrigstidens Storbritannien, är det onekligen svårt att säga emot honom på den punkten.”

Hr. Naturli'

Posted: 27 april 2014 - 17:54 - Svar

Kønsadskillelse på SDU?
Det giver da et helt forkert billede af universitetet …

Blast from the past: Muslimsk skytteforening på SDU
http://snaphanen.dk/2011/07/26/fra-machiavellis-skrivebord-v/

Bergfast

Posted: 28 april 2014 - 09:19 - Svar

Ur Churchills text, (som Paul Weston läste upp):….” The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.”…

Detta med tvånget och också då traditionen inom islam att varje kvinna enligt måste tillhöra en man, antingen som hustru, dotter eller kanske bi-hustru, (älskarinna), eller såsom svärmoder, mormoder, farmoder, faster, moster osv., som mannen, maken, sonen, sonsonen osv., då har ansvar för och försörjningsplikt inför, det ser allstå Churchill på,(förmodligen då i relation och jämförelse till kommunismens och liberalismens ideal, samt även då socialismens ideal om just jämlikhet, broderskap osv ?), som en form av en sista – kvardröjande – , slaveri, där kvinnan, dottern osv., är i praktiken – ägda – , (och då – betalade för – ),av fadern, maken, sonen osv.?…

Vem vet….

Man kan säga att relationerna mellan män och kvinnor, fäder och döttrar, make och hustru, bihustru, svärson och svärmödrar, sonsöner och farmödrar och mormödrar osv. , osv., fortfarande idag, i de flesta familjekonstellationer och förhållanden, (även i den s.k. västvärlden, dvs. den s.k. moderna världen…), kräver ett slags kontrakt, ett slags samförstånd, ett slags ömsesidigt avtal, en slags förbindelse, när det gäller familjebildning, som kännetecknas av tillit till, av trohet till, av förtrolighet och av ömsesidig respekt för själva förhållandet, för att detta förhållande, denna konstellation av just bildandet av – familj -, skall kunna fungera väl?

Om det är maken, fadern, sonen, sonsonen, svärsonen, osv., som de facto är ansvarig för att försörja sin familj, med alla dess medlemmar, så är det kanske det som ändå lägger en grund för att en respekt, en tillit, ett förtroende och en vilja till följsamhet och samförstånd, kan infinna sig inom just familjekonstellationen, och särskilt kanske gentemot den, eller de, som då är de främsta försörjarna för densamma?

Detta kan man på sätt och vis likna de förhållanden som gäller inom ett företag?

Det är inför chefen som alla är villiga att visa följsamhet, lyhördhet och samförstånd? Annars riskerar löntagaren att kunna sparkas från företaget, med motiveringen som kan lyda, – trolöshet mot huvudman – ? Och det är då kanske därför som ett – samförståndssamarbete – oftast lyckas uppnås inom företaget där villighet till just följsamhet oftast uppvisas hos de flesta – medarbetare – , att faktiskt lyda och göra som – chefen säger – ?…

Att det är fäder som inom islam, är de ansvarig för barnen, och att barnen i första hand anses tillhöra fadern, och som därför är ansvarig och skyldig att se till deras försörjning, för deras väl och ve, för deras lydnad osv., som alltså är barnens – chefer och huvudmän – , det är nog ändå en förordning som nog kanske inte enbart kan anses endast och allena vara av – ondo – ?

Hur många fäder inom västerländsk – modern – kultur, har inte övergivit sitt ansvar för familj och barn och lämnat hustrur och barn i sticket?
Hur lätt och enkelt är det inte för kvinnor, men även för män, att kunna ta ut skilsmässa? Och är det alltid – för barnens bästa – att sådant sker? Fäderna försvinner då ofta, men inte alltid, ur barnens dagliga synfält? Främst kanske därför att modern, (som då har tagit avstånd från fadern), får vårdnaden om barnen?

Det finns oftast flera synsätt, flera åsikter och perspektiv, inom de flesta företeelser i tillvaron….

Och också då inte minst om och kring familjeliv, barn, släktingar, gamla människor, och hur samhällen skall klara av dessa förhållanden så bra som möjligt.

Svåra saker…

Moran ya Simba

Posted: 29 april 2014 - 18:25 - Svar

Er England, det moderne repræsentative demokrati’s arnested, stadig et demokrati?? Jeg har mine tvivl…

Leave a Comment