9
sep
Seneste opdatering: 10/9-14 kl. 0115
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Kronikken fra september 2012 er aktualiseret af det svenske valg på søndag, de mange asylsøgere og den akutte mangel på boliger i Sverige. Det enorme antal asylsøgere i 2014 gør kronikken mere aktuel, end da den blev skrevet. Flere har bedt om, at den blev publiceret igen, så her er den i en opdateret 2014 udgave.

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Antalet asylsökande i Sverige spränger alla gränser. Under första halvåret 2014 har 41 303 utlänningar sökt asyl i landet. De största grupperna kommer från Syrien och Eritrea. Sedan juni 2014 söker sig mer än 2 000 asylsökande i veckan till bidragsparadiset Sverige. Enligt migrationsverkets prognos i juli beräknas det totala antalet asylsökande under 2014 uppgå till minst 90 000, plus mer än 60 000 anhöriga. Under 2015 väntas 94 000 personer söka asyl i Sverige. Historiska rekord slås på löpande band.

“Katastrofen är inte längre nära. Den är här” skriver Merit Wager på sin blogg  och fortsätter:

“Under perioden januari-juni 2014 ökade antalet asylsökande till det lilla landet Sverige (9,5 miljoner invånare) med 70 procent. Alltså sjuttio procent! Om även bifallsprocenten fortsätter att vara nära 60 procent ( januari-juni 2014) så kan jag inte förstå hur och var detta ska sluta. (…)

Var går gränsen för den humanitära stormakten?

Vi får säkert höra statsminister Fredrik Reinfeldts lugna statsmannaaktiga uttalanden i alla nyhetssändningar idag. Det blir intressant att höra var – om någonstans – gränsen går för den humanitära stormaktens generositet på asylområdet. Den går uppenbarligen inte vid katastrofhöga 90.000 asylsökande (budget: minst 20 miljarder kronor…), så var går den? 200.000 om året? En miljon om året? Vem ska betala? Har statsministern och andra politiker haft någon dialog med folket om var deras gräns går? Eller har gått.”

Nej, det finns ingen gräns för hur många Sverige vill ta emot. Inte för politikerna i de sju gammelpartierna, och inte heller för migrationsverket. Politiker både i det borgerliga och röd-gröna lägret har slagit fast att någon övre gräns inte existerar. Migrationsminister Tobias Billström (m) blev offentligt och under förödmjukande former örfilad av statsminister Fredrik Reinfeldt (m) när han i februari 2013 sa: ”Volymen måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhöriginvandringen.”

Att tala om volymer är ett brott

Bara att använda ordet “volymer” var ett brott. Ordet förpassades till den växande gruppen förbjudna ord, och tystnaden sänkte sig än en gång över invandringspolitiken. Men när politikerna inte vill ta sitt ansvar och sätta några gränser förskjuter de bara problemen i riktning från sitt eget skinn och exponerar sin feghet och oförmåga att bedriva politik. Någonstans måste strömmen av asylsökande bo, och bristen på bostäder ökar i samma katastrofala omfattning som inströmningen av asylsökande och anhöriga. I prognosen skriver migrationsverket:

“Asylsökande behöver tak över huvudet. För att anpassa tillgången på platser är det i dagsläget nödvändigt att utöka antalet tillfälliga boenden genom direkt upphandling. Migrationsverket avser även att som tidigare planerat starta korridorsboenden till exempel i gamla ålderdomshem, folkhögskolor och liknande anläggningar där det finns möjlighet till självhushåll. Det pågår därutöver en fortlöpande dialog med andra statliga myndigheter, exempelvis Försvarsmakten, om möjligheter att använda lämpliga lediga anläggningar för boende till asylsökande.”

Lystna blickar på svenskarnas fritidshus

Eftersom alla reserver redan är tagna i anspråk är jakten på boenden ett kamikazeprojekt för migrationsverket. Det säger något om desperationen och visar tydligt regeringens inriktning att man letar lediga boenden hos Försvaret som så lämpligt har lagts ned, precis som ålderdomshemmen.

Det är ingen vågad gissning att migrationsverket kastar lystna blickar på Sveriges största bostadsreserv, fritidshusen. En guldgruva att exploatera för en regering som vill vara en humanitär stormakt och inte vill sätta några som helst gränser för de hundratusentals människor som önskar sig livstids försörjning i Sverige. Vid totalt panikläge är inga principer heliga. Mer än den humanitära stormakten förstås.

Fritidshusen den största bostadsreserven

Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus? Då har du anledning att vara oroad. Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv? Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund? Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kan komma att beslagta allra först om strömmarna av asylsökande till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer. De juridiska möjligheterna att konfiskera svenska folkets fritidshus finns redan. Det är bara att plocka fram dem vid behov.

Konfiskation nödvändig vid massflykt

Den statliga Hot- och riskutredningen drog redan för mer än tjugo år sedan upp riktlinjerna för hur landet ska hantera massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige. Så kallad ”rekvisition”, det vill säga statlig konfiskation av svenska folkets fritidshus, blir i ett sådant scenario nödvändig, enligt utredningens delbetänkande från 1993, (SOU 1993:89). Förslaget lades den gången på is utan åtgärder. Men planerna finns kvar i de statliga arkiven, och verkligheten kryper allt närmare det värsta scenariot.

Varje land måste ha en beredskap för katastrofer i fredstid. Därför tillsatte Carl Bildts (m) borgerliga regering 1992 en kommitté för att utreda olika slags tänkbara påfrestningar på samhället i fredstid.  Några tänkta scenarion var massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige under kort tid.

Sverige närmar sig alltmer krisscenariot

Under de senaste åren har Sverige alltmer närmat sig det ”otänkbara” scenario som skissades i den statliga Hot- och riskutredningen. Sedan Fredrik Reinfeldt (m) och den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har befolkningsutbytet accelererat i allt snabbare takt. Svenska folket lever redan i ett krisscenario. Men inte på grund av okontrollerbar massflykt av det slag som Hot- och riskutredningen målade upp. Den massinvandring som pågår till Sverige är fullkomligt frivilligt iscensatt av politiker som har tappat all verklighetsförankring och brutalt kör över sitt eget folk.

Sopa upp resterna av muslimska u-länder

För att upprätthålla skrytimagen av “humanitär stormakt” (vem blir imponerad?) har svenska politiker tagit det som sin särskilda uppgift att sopa upp resterna av underutvecklade och dysfunktionella muslimska länder som slits sönder av sin oförmåga att lösa egna problem, vidta åtgärder mot sin överbefolkning och få slut på interna strider mellan olika muslimska klaner och falanger. Som enda land i världen beviljar Sverige sedan september 2013 PUT, permanent uppehållstillstånd, till alla som tar sig hit och säger sig komma från Syrien, samt deras anhöriga. En oemotståndlig inbjudan till asylbedrägerier i stor skala.

Bara 2,55 procent är FN-flyktingar

Sedan 1980 och till och med 2013 har Sverige gett PUT eller uppehållsrätter till cirka 1,8 miljoner personer. Bara 2,55 procent är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Mer än 700 000 är anhöriga. Sverige har sedan länge det utan konkurrens största asylmottagandet räknat per invånare i hela Europa. Under 2014 har rekordet slagits även i absoluta tal sedan Sverige har gått om Tyskland (som har en nästan tio gånger större befolkning) i antal asylsökande.

Sverige fylls varje år på med ett antal utlänningar som motsvarar invånarantalet i två Södertälje. Den enorma inströmningen innebär mycket stora påfrestningar för Sveriges hela infrastruktur; bostäder, skola, förskola, sjukvård, tandvård, polis, rättsväsende och på ekonomin. Allt fler kommuner protesterar högljutt mot en börda som de inte längre klarar av.

Ingen medvetenhet om problem i muslimska länder

Hot- och riskutredningen kalkylerade med några olika scenarion där händelser i andra länder utsätter landet för stora påfrestningar på alla nivåer i samhället. I oktober 1993 kom utredningen med ett delbetänkande, “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande” (SOU 1993:89) som tar upp möjligheten att konfiskera svenskarnas fritidshus för att inkvartera migranter. Utredningen gick efter regeringsskiftet 1994 i arv till den tillträdande socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister.

Intressant nog utgår samtliga scenarion från att anstormningen av hjälpsökande kommer från öst och Ryssland. Det kalla kriget och östdiktaturernas fall låg bara ett par år tillbaka i tiden. Någon medvetenhet om hur ständiga krig och konflikter i muslimska länder och oduglighet i dessa länder att lösa sina egna problem fanns inte, inte heller om hur det skulle komma att drabba Sverige. Det var under de här åren som Sveriges regering och riksdag började öppna Sveriges gränser för massinvandring från muslimska länder.

Tre tänkbara scenarion vid massflykt

Tre tänkbara scenarion skisserades.

Delscenario 1: Nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att cirka 50 000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg. Utredningen är bussig nog att tipsa om lämpliga hamnar.

Delscenario 2: Utöver 50 000 asylsökande tar sig 150 000 hjälpsökande till Sverige under sammanlagt fyra månader. Ett stort antal människor kommer via Finland och Polen till Sverige.

Delscenario 3: Efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel kommer en halv miljon hjälpsökande till Sverige under en tid av cirka sex månader. Samtidigt sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva. Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar bär på smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.

Sjukhusen töms, patienterna skickas hem

Alla myndigheter ska agera enligt planer som gjorts upp i förväg. Dåvarande invandrarverket ordnar tillsammans med kommunerna inkvartering av flyktingarna, till att börja med i kommunala idrottsanläggningar. Landstingen överväger att tömma vårdavdelningar på länssjukhus och skicka hem patienterna för att kunna ta hand om hjälpsökande och smittade. Att hjälpa både sjuka svenskar och hjälpsökande utlänningar klarar man inte av.

Länsstyrelserna får så småningom allt svårare att ordna förläggningar med sanitära utrymmen och möjligheter till utspisning. Nästa steg är så kallad rekvisition, det vill säga att med stöd av lagstiftning beslagta bostäder som behövs för att inkvartera immigranterna. I första hand tas outhyrda lägenheter i flerfamiljshus i anspråk. Sådana fanns fortfarande i början av 1990-talet när utredningen gjordes. Men de räcker inte långt för en halv miljon människor i det tänkta scenariot.

Fritidshusen beslagtas på obestämd tid

Staten har då laglig rätt att ”rekvirera”, det vill säga konfiskera svenskarnas fritidshus. Husen och deras utrustning beslagtas och används på obestämd tid utan ägarnas medgivande. Fastigheterna görs om för att passa immigranternas behov utan att ägaren har något att säga till om. Inte ens i fredstid kan alltså svenskarna vara säkra på att själva förfoga över sin egendom.
Paragraf 20 i betänkandet 1993:89 lyder:

”Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att i enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt.”

Värdighet – men bara för migranterna

Observera det cyniska resonemanget om att konfiskera svenska folkets egendom för att ge utlänningar ”ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt”. Här uttrycks klart en värdering av det egna folket som mindre värt än människor från andra länder. Något resonemang om värdighet och mänsklighet för svenska folket finns inte.

Paragraf 21: ”Ägare eller innehavare av egendom som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.”

Alltså:

“Även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas…”

Ett yxhugg rakt i den svenska folksjälen

Innebörden är att svenskar ska tåla vad som helst. Men att beslagta svenska folkets fritidshus för att inkvartera immigranter är ett yxhugg rakt i den svenska folksjälen. Stugan i skogen, på fjället eller vid stranden är helig för svenskarna, en absolut okränkbar glädjekälla för alla dem som har lyckan att äga ett fritidshus, liksom för deras gäster.

Både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen insåg naturligtvis i början av 1990-talet den känslomässiga laddningen i planen. Bostäder har visserligen beslagtagits av politiska skäl i alla tider. De ryska bolsjevikerna och Josef Stalin stal brutalt andra människors bostäder och drev dem därifrån eller mördade dem. Samma sak hände i Mao Zedongs Kina och Pol Potregimens “Demokratiska Kampuchea”. Under andra världskriget lade nazisterna beslag på judarnas bostäder, deras möbler, konst, smycken och – ända in i döden – de ihjälgasades guldplomber.

Men de här planerna är tänkta att gälla i fredstid, inte i krig. Kommunerna uppmanas planera för att på bara några månader ta emot fem procent av sin egen befolkningsmängd som massflyktingar. För Stockholms del skulle det innebära 40 500 personer, för Filipstad 528, Eskilstuna 816, Falun 2 802, Malmö 14 948, Kalmar 3 141, Nässjö 1 467 och Gävle 4 753 personer.

Explosionsartad kriminalitet

I slutsatserna kring det tredje scenariot (en halv miljon asylsökande) antar utredningen att det svenska samhället havererar av påfrestningar och oroligheter i landet. En explosionsartad kriminalitet med mängder av bank- och butiksrån bryter ut. Sjukvården klarar inte anstormningen utan bryter till stora delar samman.

Utredningen förutser att konfiskation av fritidshusen kommer att utlösa massivt motstånd, demonstrationer och väpnade konflikter. Med hjälp av makttrogna medier trodde man ändå att motståndet i vanlig ordning skulle gå att ”informera bort” genom kraftfulla propagandainsatser. Hot- och riskutredningen konstaterar att “behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå”.

“Negativa opinionsmässiga effekter”

Till slut når stark kritik från remissinstanserna fram till regeringen. I proposition 1993/94:94 säger statsminister Göran Perssons (s):

”De flesta remissinstanser som yttrat sig över den del av förslaget som rör rekvisition är kritiska. Bland annat har ifrågasatts om den föreslagna möjligheten till rekvisition i fredstid står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Det har också framförts att tvångsrekvisition kan leda till negativa opinionsmässiga effekter som ytterst kommer att drabba de hjälpsökande.”

“Negativa opinionsmässiga effekter” – en enastående klarsyn! S-regeringen drar öronen åt sig och backar. ”Ställningstagande till förslagen i betänkande 1993:89 bör avvaktas.” Förslagen läggs på is tills vidare.

Ramaskrin från vänstern mot tältförläggningar

I dag befinner sig Sverige i Hot- och riskutredningens värsta scenario. Till skillnad från början av 1990-talet finns det inga lediga lägenheter längre. En stor del av allmännyttans lägenheter har redan getts med förtur till invandrarna. Bostadsbristen drabbar ett tvärsnitt av svenska folket men slår allra hårdast mot ungdomar. Det behövs 189 000 bostäder bara för att täcka behovet hos de 288 900 unga vuxna som redan nu väntar på egen bostad. Förra året stod 29 225 bostäder klara, en droppe i havet.

När Sverige under Carl Bildts (m) borgerliga regering 1991-94 släppte in halva Balkan reste invandrarverket tältförläggningar för att kunna hysa alla asylsökande. Trots att situationen är mycket mer desperat nu än den var då har tältalternativet inte nämnts i den aktuella debatten. Vad beror det på? Kan det möjligen ha att göra med förutsägbara ramaskrin från den extremvänster som i praktiken är de som styr Sverige via media?

Viktiga saker att tänka på om du vill flytta

De svenskar som vurmar för mångkultur och upplever spänning i tillvaron med bilbränningar, skottlossning, knivskärningar, gruppvåldtäkter och rån av försvarslösa barn och åldringar – ni är att gratulera! Ni har all anledning att vara nöjda. Ni har fått precis som ni ville. Passa på att njuta allt ni orkar av den förstörelse av Sverige som ni har lyckats åstadkomma. Glädjen kan bli kortvarig.

Allt fler svenskar har fått nog av Sveriges ansvarslösa invandringspolitik och den snabbt progredierande förstörelsen av Sverige. Allt fler flyr från den påtvingade mångkulturen i det som kallas ”white flight”. Långtifrån alla kan välja bostadsort. Men om man har möjlighet att flytta bort från mångkulturen är det några saker som kan vara bra att tänka på. Här är en liten lista:

Undersök om din blivande hemkommun har ett avtal med migrationsverket och vad det i så fall innebär.

Se upp med cyniska fastighetsspekulanter som åker runt och köper upp fastigheter och sedan hyr ut dem till migrationsverket. Olika “entreprenörer” skär guld med täljknivar i invandringsindustrin.

Undvik kommuner som styrs av en röd-grön majoritet (socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet). De tar konsekvent emot fler invandrare än borgerligt styrda kommuner. Det finns en lång rad varnande exempel: Borlänge, Ludvika, Flen, Örebro, Södertälje, Malmö, Söderhamn, Katrineholm, Eskilstuna och många fler.

Undvik samhällen med sportanläggningar och andra större kommunala lokaler, till exempel skolbyggnader som kan tas i anspråk som asylboenden.

Undvik över huvud taget att bo nära allmänna byggnader som kan omvandlas till asylboenden; herrgårdar, nedlagda ålderdomshem, industrilokaler.

Undvik om möjligt hyreslägenhet, i synnerhet i den kommunala allmännyttan. Sky stora hyreshusområden som pesten.

Om du köper en bostadsrätt, kontrollera att föreningen inte har avtal om att sälja lägenheter till kommunen. Annars kan du fortare än du anar få grannar som flyttar in i bostadsrätter köpta av kommunen sedan de vräkts från sina hyreslägenheter på grund av störningar eller för att de inte har betalat hyran.

Kontrollera att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller förbud mot parabolantenner.

Bosätt dig så långt från allmän service som du klarar att bo. Det finns fortfarande några fredade platser kvar i glesbygden. Då behöver du förstås ha bil, vilket miljöpartiet kommer att fortsätta göra allt för att försvåra.

Förebrå aldrig dig själv för att du väljer ett fredat boende och flyr den mångkultur som har tvingats på dig av politikerna utan att du har blivit tillfrågad. Det är du som formar ditt liv, och att välja var du ska bo i ditt eget land är din rättighet. När du flyttar gör du bara exakt samma sak som samhällseliten gör och har gjort i alla tider. De skulle aldrig drömma om att utsätta sig själva för konsekvenserna av sina egna beslut och sin egen propaganda. Låt dem bli din förebild!

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Jernhesten

Posted: 9 september 2014 - 19:39 - Svar

Tak for det Steen.

Jeg har læst kronikken flere gange siden 2012, og også linket til den et par gange.

For mig at se så er det en af de mest tankevækkende som Julia Caesar har skrevet – og det siger ikke så lidt!

  steen

  Posted: 9 september 2014 - 20:24 - Svar

  Selv tak. Du er måske en af dem, der har bedt om en reprise?

  Der har været en del.

   Jernhesten

   Posted: 10 september 2014 - 16:48 - Svar

   Ikke direkte, men måske nok indirekte.

   Syntes faktisk også godt om timingen her lige inden valget.

   Der tales en del om de ekstra 48 mia til Migrationsverket (som reelt er 12 mia om året.)

   Men hvor meget koster det så at løse boligproblemet? Hvor meget skal boligbyggeriet øges, for at der bare er status quo på boligmarkedet? Med den nuværende indvandring vil det vel være mindst 50-60.000 ekstra boligere (udover dem som bygges I dag), og det koster jo langt mere end 12 mia, og derfor tror jeg at konfiskationen som Caesar her taler om er et ret sandsynligt scenarie.

    steen

    Posted: 10 september 2014 - 17:44 -

    Det har også været tanken i et par måneder.

    De 48 mia er EKSTRA penge, på vistnok tre år. Det samlede belbø er over 200 mia.

Finnen

Posted: 9 september 2014 - 19:48 - Svar

Grannar bör hjälpa varandra. Jag hoppas att Sverige om det skulle behövas är berett att ta emot flyktingar från sina grannländer, bland annat Finland. Så gjorde Sverige under andra världskriget och Finland har inte glömt det.

  Ludvig

  Posted: 10 september 2014 - 11:23 - Svar

  Snälla du,vad vi får hoppas på är att övriga Norden är villig att ta emot alla de svenskar som inte längre står ut med att vara kvar i det dårhus som Sverige blivit till följd av landets sinnessvaga invandringspolitik.

JensH

Posted: 9 september 2014 - 21:55 - Svar

OT

Her er så en liste over den islamiske verdens seneste landvindinger indenfor videnskaben:

http://www.710knus.com/Pics/Peter%20Boyles/Misc%20Shots/KNUS_PB_Islami c-Science_Large.jpg

Med denne liste må al snak om den islamiske verden som værende teknologisk tilbagestående ophøre. Det kan vist kun være et Israelsk komplot, at de ikke har fået langt flere Nobel-priser.

YYZ

Posted: 10 september 2014 - 00:53 - Svar

När 14 september är passerat kommer den vansinniga flyktingpolitiken att drabba Svenskarna med full kraft. Jag är nämligen övertygad om att man medvetet väntar med kraftfulla åtgärder tills efter valet.

Jag har tidigare sagt att det kommer alltid att finnas krigs och oroshärdar i mellanöstern så länge det finns muslimer. Och i takt med detta enormt skadliga inflöde kommer Sverige snart att vara Nordens mellanöstern och därmed inte längre vara beboeligt. En demokrati är omöjligt att upprätthålla i ett land med ett stort bestånd av muslimer. Bevis för detta finns i överflöd.

Frågan är bara när detta vansinne stoppas? Jag tror det blir bostadsfrågan eller skolans kollaps som slutligen exploderar i knäet på berörd minister i form av PISA 2016. Den kommer att vara en dyster läsning och sannolikt kommer huvuden att rulla.

Och det kommer att skramla rejält då tomma skallar skramlar mest!

steen

Posted: 10 september 2014 - 01:17 - Svar

Jeg tror desværre du har ret, hvad angår Sveriges skæbne. Hvordan det slutter, tør jeg dog ikke gætte om. Det slutter i al fald ikke på søndag.

Se også http://snaphanen.dk/2014/09/09/sverige-ska-bli-en-smaltdegel-som-storb ritannien-och-usa/

Machiavelli

Posted: 10 september 2014 - 03:41 - Svar

Men det er da alligevel utroligt, at mens politikerne er ved at udskifte befolkningen og erstatte dem med mennesker fra Arabien og Afrika, der føder 3-4 gange så mange børn, så rejser befolkningen sig ikke til modstand. Historien fortæller også noget om pressens magt til at indoktrinere befolkningen.

Her kan man så tilføje den interessante bemærkning, at Danmark grænser til Sverige, og når lortet bryder sammen så oversvømmer de et Danmark uden grænsebomme. Jeg mangler ord for vanviddet.

Bjovulf

Posted: 10 september 2014 - 04:40 - Svar

En sidste desperat afledningsmnøvre fra en stadigt mere presset svensk regering? 😀

»Danmark bør udvise mere solidaritet«

http://www.bt.dk/politik/danmark-boer-udvise-mere-solidaritet

Af Anders Bæksgaard (BNB) Tirsdag den 9. september 2014, 23:26

Sveriges migrationsminister, Tobias Billström, går nu i rette med de danske partier, der mener, at Sveriges lempelige asyl-politik kan skade Danmark.

Det er en regulær misforståelse, når danske politikere advarer mod, at en lempelig svensk asylpolitik fører til flere problemer, end den løser. Derimod er øget indvandring en gevinst for samfundet [ Nej, men den KAN evenuelt føre til det, hvis den er under rimelig kontrol og hovedsageligt består af positive, velvillige og tilpasningsparate individer med respekt for og ønske om at blive en del af værtslandets kultur og grundværdier – altså i vid udstrækning nøjagtigt det modsatte af meget store dele den nuværende indvandring til Sverige ] og en investering i fremtiden. [ Aha, så hvordan synes han egentlig selv, det går lige på det felt pt. under indtryk af de hidtidige erfaringer med dette sociale eksperiment i fuld skala helt uden selv den mindste lille skygge af et demokratisk mandat nogensinde og uden seriøse offentlige debatter og analyser ang. de massive problemer og de meget alvorlige langtidskonsekvenser for sikkerheden, sammenhængskraften og stabiliteten for det engang så fredelige, sikre og velfungerende svenske samfund? Hvorhenne ser han egentlig bare de allermindste tegn på, at han, regeringen, den selvgode “elite” og alle PK-eksperterne har noget som helst at have deres naive jubeloptimisme i? ]

Sådan lyder det fra Sveriges konservative migrationsminister, Tobias Billström, der efterspørger mere solidaritet i dansk asyl- og udlændingepolitik. Det skriver Berlingske.

»Jeg troede [!!!], at medlemslandene i EU var blevet enige om at sikre sikkerhed til dem, der havde brug for det. Alle kan se, hvad det er for en situation, familierne fra Syrien og Irak flygter fra. Derfor så jeg også gerne, at Danmark ændrede sin asylpolitik og udviste mere solidaritet, hvilket også gælder andre EU-lande,« siger Tobias Billström, der henviser til, at EU sidste år vedtog en fælles asylpolitik. [ Han er åbenbart ikke klar over, at Danmark heldigvis har undtagelser på dette område ;)]

  steen

  Posted: 10 september 2014 - 17:01 - Svar

  Det skal Danmark ikke. Hvad Sverige gør er sindssygt, og det er ikke engang i en god sags tjeneste. Under 5 % af dem de tager ind, har en rigtig asylgrund iflg FN definitionen.

  https://twitter.com/Demofon/status/509383618653716480

  Det har intet med solidaritet at gøre.

  Sverige kender knap identiteten på 10 % af dem, de tager. Set udefra, vil politikerne ændre Sveriges befolkning radikalt og permanent, men hvorfor de vil det, er der vist ingen der ved.

  Hvis jeg var Svensson, og skulle betale gildet, ville jeg stille dem det spørgsmål: Hvorfor?

Machiavelli

Posted: 10 september 2014 - 07:40 - Svar

Ja så vidt jeg er orienteret, bliver der for tiden voldtaget ca. 45 svenske piger om dagen og i 95% tilfælde er voldtageren ikke etnisk svensk.

  steen

  Posted: 10 september 2014 - 17:04 - Svar

  Ja, det stod i Nationaldemokraten, men det ved vi næsten intet om.

  Vi ved at der anmeldes 17 voldtægter om dagen, med mørketallet måske helt op til 170.

  Om gerningsmændenen ved vi næsten ingen ting. Jeg synes, man skal holde sig til kendsgerninger, også selvom de er færre end man kunne ønske sig.

Angela

Posted: 10 september 2014 - 08:41 - Svar

Ett glädjebudskap från Sveriges Radio! De uppger att bofinkarna “knappar in” på att bli Sveriges VANLIGASTE fågel. Ja, de sa, “knappar in”.

Lövsångarna har däremot minskat i antal. Varför vet de inte, säger de. Men det vet lövsångarna själva. De vill inte låta sina ungar växa upp i ett u-land som Sverige snart kommer att bli. De vill inte att ungarna skall växa upp i ett degenererat land. De vill inte låta sina ungar växa upp i ett land som leds av en samling psykopatiska, narcissistiska idioter! De vill inte få sina ungar utkastade ur bona, misshandlade och mördade. De vill sina ungar väl!

Lövsångarna tänker på sina barn och de kommande generationerna. De kämpar för individens och artens överlevnad!

Heja, heja på alla bofinkar! Flyg, flyg , flyg till valurnan!

  Bjovulf

  Posted: 10 september 2014 - 18:48 - Svar

  Ja, och Annie Lööf är ju tydligen en gök i förklädning 😉

Angela

Posted: 10 september 2014 - 09:19 - Svar

“Hör upp allt folk” med NJAgruppen/Fria proteaterna har nu ökat från 2 968 till 3.142 visningar!

http://www.youtube.com/watch?v=MqXPXcJEzRU

Lövsångarna vägrar komma till Sverige mer. De vill inte sitta med “brutna ryggar” och undra över “för vem de byggde landet”.

Angela

Posted: 10 september 2014 - 09:44 - Svar

Varje dag nu basunerar medierna ut SD som “brottslingar” medan de tiger still om 7-klöverns brottslighet.

Här finns en del: https://docs.google.com/docume

Här lite till: http://petterssonsblogg.se/201
(finns alla 7K-partier i högerspalten)..

PFEP

Posted: 10 september 2014 - 13:47 - Svar

Om nu någon har tid och lust, går det att läsa här om “Expropriationslag (1972:719)”
Jag har sedan 2010 otaliga gångar varnat för detta och var så säker; snart händer det!
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm

Angela

Posted: 10 september 2014 - 19:05 - Svar

Per B

Posted: 10 september 2014 - 19:13 - Svar

Hvorfor beder klovnen Billström om Danmarks solidaritet, når indvandringen er en så fantastisk forretning for Sverige. Det hænger jo ikke sammen.

Malle

Posted: 10 september 2014 - 21:28 - Svar

Hej mina kära grannar DK,NO,FI och givetvis IS ( land of vikings HELL YEAH )
Jag kan packa min väska idag, när får jag flytta in? 🙂

Jag sa på jobbet för ca 5år sedan att vi kommer få ett nytt Nord/Syd ( tänker på inbördeskriget i Amerika ) här i swe, fick svaret av mina arbetskamrater att jag skulle växa upp för fan…
det ska fan inte öppnas fler svenska hjärtan nu, DET RÄCKER NU Ruinfeldt ( En svensk hitler, som vill rensa ut alla etniska svenskar )

Angela

Posted: 11 september 2014 - 12:15 - Svar

Valet. Fick ett mejl idag på morgonen: Läs! Läs! Bloggardag. Och jag läste och skrattade. För att förstå vad jag nu skriver måste man läsa det.

http://bloggardag.blogspot.se/2014/09/valet.html#comment-form

De senaste dagarna har folk ringt Ring P1 och beklagat sig över politiker som svamlar och inte gett dem något svar??? De vill ha ett recept , ett facit, så de vet VAD och VEM de skall rösta på. När jag lyssnat på dessa människor har jag tänkt nu ger jag upp. Jag kan inte i korta snuttifierade kommentarer först bilda folk innan jag kan debattera med dem. Förre socialdemokratiske statsministern sa “fåntrattar” och det har jag refererat till många gånger. Han sa det i samband med socialdemokraternas konvent 31/10 2009 där där Sahlin och Östros lurade mötesdeltagarna och folket på det skamligaste. Jag skall återkomma till Jobbkonferensen.

Igår läste jag i Expressen Bert Carlsson “det dumma folket” och jag har åtskilliga gånger skrivit politiska analfabeter. De finns inte enbart i Sverige utan i västvärlden framför allt hos de som är med i EU. I Skavlan förra året uttalade sig en amerikansk “författare” har glömt namn och värv men det var i samma program som Kennedy var närvarande, om tillståndet i USA och han befarade att det var lika illa där. Ron Paul har sagt att eleverna i den amerikanska skolan är så fördummade att de inte ens begriper hur dumma de är.

Voilâ! Folk i Sverige hade högre bildning fram till 68-rörelsen. Sedan har det bara gått utför. De flesta som ringt är äldre människor och det är anmärkningsvärt att ha levt och röstat ett helt liv utan att veta vad politik och demokrati är.

Igår såg jag Uppdrag granskning. Återigen uppfinner man hjulet. Snälla nån, var fanns ni när Jobbkonferensen var och jag skrev, oräkneliga kommentarer om “jobbkonferensen” om sveket mot löntagarna, arbetarrörelsen, svenska folket och hela västvärldens folk. Jag sammanfattade flera gånger i ett enda ord – ARBETSLÖSHETSUNIONEN EU! Reagerade någon då. Nej, bara i en massa smutskastning och ibland censur där hela debatter lyftes ut. Men kvarnar mal långsamt. Så var det med den usla skolan så är det med jobben. Så man får vara glad att det nu kom upp i Uppdrag granskning igår.

Det var bra att det kom upp men det skulle kommit fram tidigare. Det var dråpligt att se lurendrejaren Löfven bli så avklädd och ansvarsutkrävd för sitt bedrägeri att han smet med micken som fastnade i stolen för att slippa svara på de obekväma frågorna som Uppdrag granskning ställde. Tidigare i programmet kunde vi se lurendrejaren Löfven från 1:a maj (?) eller något valtal i valrörelsen i Göteborg. En snackade om halvering av arbetslösheten fram till 2020. Har ifrågasatt det tidigare i debatten när s svamlat om det. Därför att det går inte så länge Sverige är med i Arbetslöshetsunionen EU. Inte en enda sosse röstade nej till Lissabonfördraget! I Lissabonfördraget är den ekonomiska politiken lagstadgad. Lissabon är en grundlag som står över samtliga EU-länders grundlagar. När skall detta bli till kunskap i folk!

Löfven är en av bedragarna därför hyllades han av hela etablissemanget när han valdes. S har inte en enda kompetent sosse i sina led som kan axla rollen som ledare för SAP. De är som SAMTLIGA S-partier i EU fast i grundlagens nät! Sedan må de försöka samregera med vem de vill för de sprattlar bara i nätet och folk avsätter dem , har hänt åtskilliga gånger i EU redan med katastofval för s-partierna .

I dag finns det bara ETT parti som bedriver någon form av opposition. Det är SD. De har INTE skrivit under Lissabonfördraget och verkar för att lämna EU. För de europeiska staternas överlevnad och de europeiska folkens överlevnad finns bara en utväg och den är UT UR EU!

I stället för att kasta skit på SD borde alla ur arbetarrörelsen, alla löntagare ta sig en rejäl funderare över vilket parti de röstar på. Ett lurendrejarparti eller ett parti som kämpar för Sverige som nation och för svenska folket!

I en demokrati är det folkets SKYLDIGHET att ta reda på VAD och VEM man röstar på. Det finns inga facit. Det är DU som röstar som tar reda på vad du röstar på. Du har ett ansvar när du lägger röstsedeln i urnan likaväl som du ansvarsutkräver politikerna för den förda politiken.

Man kan inte rösta och sedan stjälpa över allt ansvar på sina landsmän.

Nu kommer jag med ett kontroversiellt förslag. Nästa deklarationsblankett skall få ännu en ruta att kryssa i. Ökad invanding: Ja eller nej. Svarar du ja gå till nästa ruta.

Tala om hur många du tänker försörja upplåta din bostad för? Detta innebär att du därmed förbunden att ansvara för de du önskar ta emot med livslång försörjning med allt vad det innebär men även för deras handlingar, även kriminalitet och det de belastar det svenska samhället i övrigt med skola, utbildning, sjuk-, hälsovård och allt det de använder sig av i sitt dagliga liv. Då har DU tagit ansvar för ditt val.

Det går inte att säga att men jag har inte pengar till det. Nej precis. Hur många andra har det? Men DU är villig att smita ifrån notan och belasta dina landsmän med den, eller hur? Oavsett om de har råd eller ej. Eller hur det påverkar deras liv. Här har ALLA i alla fall en fair chans att själva få avgöra utan att andra bestämmer över deras enda liv!

Oförmögen

Posted: 12 september 2014 - 12:11 - Svar

Statens behov av att expropriera fritidshus är vid sidan av beskattning ytterligare ett bra skäl för svenskar att förlägga sin fritid utomlands.

Öförmögen

Posted: 12 september 2014 - 17:04 - Svar

Om mitt fritidshus skulle beslutas bli flyktingboende, skulle jag riva det.

  Bjovulf

  Posted: 12 september 2014 - 17:49 - Svar

  Kanske kan du bli självmordsbombare? 😉

Karl karlsson

Posted: 13 september 2014 - 17:40 - Svar

Ang. invandringen. Har ni i de övriga nordiska länderna, förutom Sverige tänk på, att om Sverige nu ger invandrare svenskt medborgarskap (ca: 2 år) så kan den sk. nye medborgaren, åberopa sitt EU medborgarskap och FLYTTA TILL EDRA LÄNDER !!!! Utan att ni kan vägra detta.
T.ex. om Danmark nu kör invandrarna vidare till Sverige, vilket jag förstår fullt och fast, så kommer de tillbaka till Danmark efter en tid ad ca:2 år. Denna tanke har jag aldrig sett någon tagit upp tidigare. Men den är synnerligen realistisk. — Hemska framtid!

Hans K Nilsson

Posted: 14 september 2014 - 09:06 - Svar

Den demokrati (all makt utgår från folket)som 7Klövern SÅÅÅÅÅÅÅ frenetiskt framhåller att VI har i detta land får Svenska Folket åtnjuta en Söndag vart fjärde år och idag är den Söndagen kommen när merparten väljare skall rösta fram vilka stolpskott de skall ha till sina förmyndare från 7Klövern för de kommande 4 åren. Jag tillhör INTE denna merpart av folket för jag röstar på SVERIGEDEMOKRATERNA som har POLITIKER som sätter Sverige och Svenskarnas ve och väl långt före de börjar med att föra över Svenskarnas skattepengar till personer och länder som INTE tillför landet mer än problem och bekymmer. Svenska Folket har idag chansen att inge hopp och därmed göra framtiden lite ljusare för sina barn och barnbarn och kommande generationer Svenskar som skall ta över efter oss. Detta görs enklast genom att välja RÄTT.

Kjell Andersson

Posted: 16 september 2014 - 13:41 - Svar

(SOU 1993:89) finns inte! Vare på riksdagens hemsida eller direkt i SUO:s arkiv. Det här verkar vara en bluff.
Förklara!
KA

Kjell Andersson

Posted: 16 september 2014 - 13:43 - Svar

Jag är jättespänd på “moderationen” hmmm…..vi får väl se!?

Hälsningar från
Kjell igen.
Hejdå!

Leave a Comment