17
sep
Seneste opdatering: 6/9-14 kl. 1924
137 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Egen härd är guld värd. Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus? Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv? Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund? Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kommer att beslagta allra först om flyktingströmmarna till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer. Den statliga Hot- och riskutredningen drog redan för tjugo år sedan upp riktlinjerna för hur landet ska hantera massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige. Så kallad ”rekvisition”, det vill säga statlig konfiskation av svenska folkets fritidshus, blir i ett sådant scenario nödvändig, enligt utredningens delbetänkande från 1993, (SOU 1993:89).  Förslaget lades den gången på is utan åtgärder. Men planerna finns kvar i de statliga arkiven, och verkligheten kryper allt närmare det värsta scenariot.

Om ”det otänkbara” händer måste varje land ha en beredskap för katastrofer i fredstid. Därför tillsatte Carl Bildts (m) borgerliga regering  1992 en kommitté för att utreda olika slags påfrestningar på samhället i fredstid.  Några tänkta scenarion var massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige under kort tid. Ett scenario som den borgerliga regeringen i verkligheten skulle komma att iscensätta fortare än någon kunnat ana.

Här är en liten tillbakablick på de värsta åren i Sveriges moderna historia för er som har glömt eller inte var med: 1992-94 öppnades Sveriges gränser på vid gavel för människor från Balkan som i flertalet fall saknade asylskäl. 1993 fick 58 769 utlänningar permanent uppehållstillstånd (PUT). 1994 ökade antalet PUT till 78 860. Det var ett historiskt rekord. Ett rekord som skulle stå sig i sexton år, ända till 2006 när nästa borgerliga regering hade tillträtt. Det året beviljades 86 436 PUT.

Importerad arbetslöshet: 350 000 invandrare

Samtidigt med det enorma insläppet från Balkan gick svensk ekonomi in i en djup kris  som skulle komma att prägla hela 1990-talet med kraftigt ökande arbetslöshet, skakiga finanser och valutaoro. Mellan 1990 och 1999 sjönk sysselsättningen i åldrarna 16-64 år från 83 till 72 procent, en nettonedgång med 420 000 arbetstillfällen.  Under denna rekordarbetslöshet importerade Carl Bildts regering med Bengt Westerberg (fp) som biträdande statsminister och Birgit Friggebo (fp) som invandringsminister åren 1991-94 ännu mer arbetslöshet i form av 350 000 invandrare. Kostnaden för socialbidrag nådde 1997 ett all time high.

Under loppet av några timmar den 16 september 1992 höjdes marginalräntan från 50 till 500 procent. Till slut tvingades regeringen bita i det sura äpplet och devalvera den svenska kronan.

Befolkningsutbytet går allt snabbare

Under de tjugo år som gått har Sverige alltmer närmat sig det ”otänkbara” scenario som skissades i den statliga Hot- och riskutredningen. Sedan Fredrik Reinfeldt (m) och den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har befolkningsutbytet accelererat i allt snabbare takt. Affes statistikblogg visar i grafik hur befolkningsförändringen mellan 2002 och 2011 ser ut.  I åldersgruppen 0-54 år har antalet invånare med utländsk bakgrund under de tio senaste åren ökat med nästan en halv miljon, 447 759 personer, medan invånare med svensk bakgrund har minskat med 209 122 personer.

Verkligheten kryper allt närmare ”det otänkbara” scenariot. Alla gränser är passerade, nu är det vansinnet som styr Sverige rakt mot katastrof. Svensk invandringspolitik har nått sådana nivåer att den uppvisar alla tecken på en galopperande psykos  med bisarrt beteende, utbredda vanföreställningar och hallucinationer, grandiost tänkande och bristande kontakt med verkligheten.

Svenska folket lever redan i ett krisscenario

Svenska folket lever redan i ett krisscenario. Men inte på grund av okontrollerbar massflykt av sådana dimensioner som Hot- och riskutredningen målade upp. Det krisscenario som pågår i Sverige är självmant och frivilligt iscensatt av politiker som har tappat all verklighetsförankring och råbrutalt kör över sitt eget folk.

Till och med augusti har 78 557 utlänningar fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i år.  Det betyder att antalet utlänningar som får tillstånd att stanna i Sverige troligen kommer att uppgå till minst 120 000 innan året är slut. Nya rekord slås på löpande band.

Sedan 1980 och till och med sista augusti i år har Sverige gett PUT eller uppehållsrätter till drygt 1,6 miljoner (1 608 020) personer. Bara lite mer än två procent, eller drygt 35 000 personer är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Nästan 800 000 är anhöriga, enligt migrationsverket. Men statistiken är svårtydd och opålitlig.

Flyktingmottagandet slår alla rekord

Det svenska flyktingmottagandet slår nu alla rekord. Till och med den 31 augusti i år har cirka 24 700 personer sökt asyl. Omkring ettusen asylsökande i veckan – dubbelt så många som ”normalt” (det vill säga ”normalt” enligt de extrema förhållanden som kännetecknar Sverige) – anländer för närvarande till Sverige. Sverige är det land som tar emot flest flyktingar från Syrien. Och inte bara därifrån, utan dessutom från Somalia, Afghanistan och Irak. I ren ”solidaritet” har Sverige tagit det som sin uppgift att sopa upp resterna av underutvecklade muslimska länder som slits sönder av oförmåga att lösa sina egna problem och inre strider mellan olika muslimska falanger.

Dessutom kommer ett ständigt ökande antal så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, som i verkligheten sällan är vare sig barn, flyktingar eller ensamma utan vuxna män som ljuger om sin ålder för att snabbare och lättare få PUT. Hittills i år har 2 107 unga sökt asyl, vilket tyder på att siffran för hela året kommer att överskrida 4 000. En rekordsiffra i hela EU.

Räknat per invånare toppar Sverige utan konkurrens asylmottagandet i hela Europa. Till detta kommer ett kraftigt växande antal anhöriginvandrare, framför allt från Somalia. Om flyktingströmmarna fortsätter i lika stor omfattning kommer antalet asylsökande i år att överstiga 50 000. Nästa år räknar Sveriges snabbast expanderande myndighet, migrationsverket, med att få in 41 000 asylansökningar – 40 procent fler än i fjol. Men verkets prognoser är inte tillförlitliga, de har spruckit gång på gång och uppjusteras ständigt.

Panikläge att hitta förläggningsplatser

Läget är absolut panikartat när det gäller att hitta förläggningsplatser. Migrationsverkets personal har tvingats inkvartera asylsökande på madrasser i källare och andra nödutrymmen i väntan på att de kan slussas vidare på morgonen till lämpligare förläggningar. Med andra ord: exakt den verklighet som tusentals bostadslösa svenskar, bland annat studenter, lever med. Nu söker verkets tjänstemän desperat land och rike kring efter platser i vandrarhem, skolor, campingbyar, lägenheter och stugbyar – åt de asylsökande.

”Vi vill egentligen erbjuda de asylsökande boende i egen lägenhet. Men vi är tvungna att söka gemensamma boenden för de asylsökande under en initial period” säger Charlotte Jacobsson, pressinformatör på migrationsverket, till Sydsvenska Dagbladet.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson begär för de kommande fyra åren ytterligare 8,1 miljarder kronor, utöver de 13,5 miljarder som är årets anslag. Det kostar att ta emot halva Afrika och Mellanöstern. Och svenska folket tvingas betala genom ständiga nedskärningar i den inarbetade välfärden.

Desperation i kommunerna

En lång rad drabbade kommuner har i skrivelser och uppvaktningar hos regeringen protesterat mot de påfrestningar som det hämningslösa mottagande av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och ”Katalysatorerna”.

Regeringen strör generöst skattebetalarnas pengar omkring sig i så gott som dagliga panikåtgärder. De kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få 1,3 miljarder kronor för att garantera somaliernas försörjning under de två första åren i landet. Dessutom har integrationsminister Erik Ullenhag (fp) efter påtryckningar från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i princip lovat anhöriginvandrarna statlig försörjning livet ut. En kapitulation för insikten att de sällan eller aldrig kommer ut på arbetsmarknaden.

Ingen aning om muslimska katastrofscenarion

Med en så pressad situation som politikerna nu tvingar Sverige in i gäller det att ha en Plan. Och det har Sverige. Hot- och riskutredningen kalkylerade med några olika scenarion där händelser i andra länder utsätter landet för stora påfrestningar på alla nivåer i samhället. I oktober 1993 kom utredningen med ett delbetänkande, “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande” (SOU 1993:89) som tar upp konfiskation av svenskarnas fritidshus för att inkvartera migranter. Utredningen gick 1994 i arv till den tillträdande socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister.

Intressant nog utgår samtliga scenarion från att anstormningen av hjälpsökande kommer från öst och Ryssland. Det kalla kriget och östdiktaturernas fall låg bara ett par år tillbaka i tiden. Någon aning om hur ständiga krig och konflikter och oduglighet i att lösa egna problem präglar muslimska länder fanns inte, inte heller om hur det skulle komma att drabba Sverige.

Massflykt till Sverige – tre scenarion

Tre tänkbara scenarion skisserades.

Delscenario 1: Nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att ca 50 000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg. Utredningen är bussig nog att tipsa om lämpliga hamnar.

Delscenario 2: Utöver 50 000 asylsökande tar sig 150 000 hjälpsökande till Sverige under sammanlagt fyra månader. Ett stort antal människor kommer via Finland och Polen till Sverige.

Delscenario 3: Efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel kommer en halv miljon hjälpsökande till Sverige under en tid av cirka sex månader. Samtidigt sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva. Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar har smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.

”Rekvisition” av svenskarnas fritidshus

Alla myndigheter ska agera enligt planer som gjorts upp i förväg. Dåvarande invandrarverket ordnar tillsammans med kommunerna inkvartering av flyktingarna, till att börja med i kommunala sport- och idrottsanläggningar. Landstingen överväger att tömma vårdavdelningar på länssjukhus för att kunna ta hand om hjälpsökande och smittade. Att hjälpa både svenskar och hjälpsökande klarar man inte av.

Länsstyrelserna får så småningom allt svårare att ordna förläggningar med sanitära utrymmen och möjligheter till utspisning. Nästa steg är så kallad ”rekvisition”, det vill säga att med stöd av lagstiftning beslagta bostäder som behövs för att inkvartera immigranterna. I första hand tas outhyrda lägenheter i flerfamiljshus i anspråk. Men de räcker inte långt för en halv miljon människor. Staten har då rätt att ”rekvirera”, det vill säga konfiskera svenskarnas fritidshus. Husen och deras utrustning beslagtas och används på obestämd tid utan ägarens medgivande. Fastigheterna görs om för att passa immigranternas behov utan att ägaren har något att säga till om. Inte ens i fredstid kan alltså svenskarna vara säkra på att själva förfoga över sin egendom.

”Ett så värdigt och mänskligt mottagande som möjligt”

Paragraf 20 i betänkandet 1993:89 lyder:

”Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att i enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt.”

Observera det cyniska resonemanget om att konfiskera svenska folkets egendom för att ge utlänningar ”ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt”. Även för tjugo år sedan fanns alltså värderingen av det egna folket som mindre värt än människor från andra länder. Det rimmar mycket illa med hycklarnas favoritfloskel, den så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde.

Paragraf 21: ”Ägare eller innehavare av egendom som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.”

Ett yxhugg rakt i den svenska folksjälen

Att beslagta svenska folkets fritidshus för att inkvartera immigranter är ett yxhugg rakt i det allra heligaste och ömtåligaste, den svenska folksjälen. I England talar man om sitt ”hide-away”, ett ställe dit man kan fly vardagens plikter, koppla av och återhämta kropp och själ. På motsvarande sätt är stugan i skogen eller vid stranden något heligt för svenskarna, en absolut okränkbar glädje för alla dem som har lyckan att äga ett fritidshus, liksom för deras gäster.

Både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen insåg naturligtvis den känslomässiga laddningen i planen. Bostäder har visserligen beslagtagits i alla tider. De ryska bolsjevikerna och Josef Stalin stal brutalt andra människors bostäder och drev dem därifrån eller mördade dem. Samma sak hände i Mao Zedongs Kina och Pol Potregimens Kambodja. Under andra världskriget lade nazisterna beslag på judarnas bostäder, deras möbler, konst, smycken och – ända in i döden – de ihjälgasades guldplomber.

En explosionsartad kriminalitet bryter ut

Men de här planerna är tänkta att gälla i fredstid, inte i krig. Kommunerna uppmanas planera för att på bara några månader ta emot fem procent av sin egen befolkningsmängd som massflyktingar. För till exempel Stockholms del skulle det innebära 40 500 flyktingar, för Filipstad 528, Eskilstuna 816, Falun 2 802, Malmö 14 948, Kalmar 3 141 , Nässjö 1 467 och Gävle 4 753 personer.

I slutsatserna kring det tredje scenariot (en halv miljon asylsökande) antar utredningen att det svenska samhället havererar av påfrestningar och oroligheter i landet. En explosionsartad kriminalitet med mängder av bank- och butiksrån bryter ut. Sjukvården klarar inte anstormningen utan bryter till stora delar samman. Utredningen förutser att konfiskation av fritidshusen kommer att utlösa massivt motstånd, demonstrationer och rentav väpnade konflikter. Med hjälp av makttrogna medier trodde man ändå att motståndet i vanlig ordning skulle gå att ”informera bort” genom kraftfulla propagandainsatser. Hot- och riskutredningen konstaterar att “behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå”.

S-regeringen drog öronen åt sig

Till slut når ett massivt motstånd från remissinstanserna fram till regeringen. I proposition 1993/94:94 säger statsminister Göran Perssons (s):

”De flesta remissinstanser som yttrat sig över den del av förslaget som rör rekvisition är kritiska. Bland annat har ifrågasatts om den föreslagna möjligheten till rekvisition i fredstid står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Det har också framförts att tvångsrekvisition kan leda till negativa opinionsmässiga effekter som ytterst kommer att drabba de hjälpsökande.”

S-regeringen drar öronen åt sig och backar. ”Ställningstagande till förslagen i betänkande 1993:89 bör avvaktas.” Förslagen läggs på is tills vidare. Men de finns självklart kvar som del i den svenska krisberedskapen.

Många tecken på kris och panik

I dag närmar sig Sverige i rask takt Hot- och riskutredningens värsta scenario. Många tecken vittnar om kris och panik i det svenska samhället på grund av en fullkomligt ansvarslös invandringspolitik. Inför anstormningen av syriska flyktingar skriver 25 socialdemokratiska politiker i Stockholms län i en debattartikel i Svenska Dagbladet:  ”Vi måste hjälpas åt att ta emot syrier på flykt.”

”Socialdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i Stockholmsregionen sätter sig ned och begär av allmännyttiga bolag och andra fastighetsägare att inventera alla bostäder som tillfälligt kan erbjudas de som söker asyl. Alla kan inte göra lika mycket, men ingen enda kommun får vända ryggen till att ta sin del av ansvaret. Vänd upp och ned på alla bostadsföretag och leta rätt på rivningskontrakt, ombyggnadskontrakt och andra tillfälligt tömda lägenheter. Fler kommuner måste ställa upp med krisrådgivning, och i samarbete med landstinget bör arbetet för traumabehandling och rådgivning stärkas” skriver de 25 s-politikerna.

”Solidaritet” – men bara med partikollegan

Lägg märke till det tvångsmässiga ordvalet: ”Vi MÅSTE hjälpas åt att ta emot dem.” Vilken tvångslag åberopar s-politikerna? Notera också att s-politikernas solidaritet ingalunda gäller syrierna, och definitivt inte svenska folket. Det här utspelet handlar om att dra en lans för en partikamrat, kommunalrådet Boel Godner, som har bett att få slippa ta emot fler flyktingar i Södertälje. Kommunen har redan tagit emot 8 000 irakier.

När det gäller att ”vända upp och ned på alla bostadsföretag och leta reda på tillfälligt tömda lägenheter” borde s-politikerna veta bättre. Det finns helt enkelt inga lediga lägenheter längre. En stor del av allmännyttans lägenheter har redan getts med förtur till invandrarna. I september förra året fanns drygt 27 000 outhyrda lägenheter i hela landet, varav ungefär 16 000 lediga för omedelbar uthyrning. De utgör futtiga 1,9 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus. Antalet har minskat med 19 procent bara sedan 2009. Nästan 9 000 färre lediga lägenheter på bara två år – och det lägsta antalet sedan mätningen i mars 1991. Bostadsbristen drabbar ett tvärsnitt av svenska folket men slår allra hårdast mot ungdomar. 

Kommunen köper villor åt somalierna

I Falkenberg i Halland vill kommunen lösa problemet genom att köpa sex villor åt de barnrika somaliska familjerna. Detta för att kunna erbjuda flyktingfamiljerna ”ett godtagbart boende” när de ska förenas med sina nära anhöriga i Falkenberg. Eftersom det i regel är svårt att hitta stora lägenheter vill kommunen istället köpa in villor som familjerna kan hyra. Det vill säga, Falkenbergs kommun är beredd att både betala villor åt de somaliska invandrarna och försörja dem via socialbudgeten. Någon inbetald hyra kan kommunen knappast räkna med.

I lilla Hållsta utanför Eskilstuna med drygt 800 invånare vill företagaren Nichlas Lundin starta ett asylboende för 388 asylsökande i IBM:s gamla industrilokaler. En 50-procentig befolkningsökning i Hållsta i ett nafs. Migrationsverkets upphandlingsenhet har skickat ett avtal till Nichlas Lundins företag Lilla Hotellet i Eskilstuna med 388 platser. Ramavtalet ger den enskilt största mängden platser för asylsökande.

Grums kommun vräker gamla trogna hyresgäster

I Grums kommun i Värmland har man gått längre än så. I maj sades två hyresgästfamiljer i det kommunala bostadsbolagets lägenheter på Järpegatan upp från sina lägenheter. Den ena familjen, Åke Vigren och hans fru, hade bott i huset i 43 år. Orsaken till tvångsflytten är att så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ska flytta in. Annika Lomarker, som behändigt nog är både kommunchef och VD för det kommunala bostadsbolaget GHAB, fattade beslutet och är helt oförstående inför kritik. Händelsen förtegs i det längsta av gammelmedia men spreds i bloggvärlden.

Den 14 juli arrangerades en stor demonstration i Grums av Victoria Wärmler i protest mot uppsägningarna av hyresgäster. Nu har Åke Vigren och hans fru köpt en bostadsrätt. De ville inte längre vara i händerna på GHAB och riskera att bli vräkta igen.

Var går gränsen? Finns det någon gräns?

Inför det pågående och ständigt eskalerande vansinnet är det en fråga som avtecknar sig allt tydligare för allt fler svenskar: Var går gränsen för svenska politikers strävan att sätta all världens folkslag från dysfunktionella u-länder före sin egen befolkning? Finns det någon gräns över huvud taget eller ska dårskapen pågå ända tills kistan med skattebetalarnas pengar är så tom att till och med dammkornen hånskrattar?

”Varför ska just Sverige ge en fristad?” skriver journalisten och socionomen Gunnar Sandelin i en replik på den 25 s-politikernas debattartikel i Svenska Dagbladet. Ja varför?

”Finns det ingen broms när det gäller det svenska asylmottagandet? Migrationsverket höjer ständigt sina prognoser. Närmare 200 000 asylsökande/anhöriga väntas hit inom två år. Varför ska just Sverige återigen vara ledande att ge fristad?” skriver Gunnar Sandelin.

”Vi är det i-land som har tagit emot flest irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Hälften av alla irakier som flydde till EU kom hit. Av de asylsökande minderåriga kom under 2011 närmare 3 000 till Sverige. Av drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 /2011 sökte sig en tredjedel till Sverige. Minst två tredjedelar fick permanent uppehållstillstånd. Inget annat land kommer i närheten av ett så stort mottagande. Sverige ligger etta vad gäller asylmottagande per capita i väst. ”

Några råd till dem som flyr mångkulturen

Till dem som vurmar för mångkultur och upplever spänning i tillvaron med bilbränning, knivskärningar, gruppvåldtäkter och rån av försvarslösa åldringar vill jag säga: GRATTIS! Ni har verkligen anledning att vara nöjda. Ni har fått precis som ni ville.

Men allt fler svenskar har fått nog av alliansregeringens kriminella politik och den snabbt progredierande förstörelsen av Sverige. Allt fler flyr från den påtvingade mångkulturen i det som kallas ”white flight”. Det är dags att höja tonläget och säga ifrån, både vid valurnorna och i enskilda livsval. Långtifrån alla kan välja bostadsort. Men om man vill flytta bort från mångkulturen är det några saker som kan vara bra att tänka på.

Undersök om din blivande hemkommun har ett avtal med migrationsverket och vad det i så fall innebär.Se upp med cyniska fastighetsspekulanter som åker runt och köper upp fastigheter och sedan hyr ut dem till migrationsverket.

Undvik kommuner som styrs av en röd-grön majoritet (socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet). Det finns en lång rad varnande exempel: Borlänge, Ludvika, Södertälje, Malmö, Söderhamn, Katrineholm, Eskilstuna och många fler.

Undvik samhällen med sportanläggningar och andra större kommunala lokaler, till exempel skolbyggnader som kan tas i anspråk som asylboenden.

Undvik över huvud taget att bo nära allmänna byggnader som kan omvandlas till flyktingboenden; herrgårdar, nedlagda ålderdomshem, industrilokaler.

Undvik hyreslägenhet, i synnerhet i den kommunala allmännyttan. Sky stora hyreshusområden som pesten.

Om du köper en bostadsrätt, kontrollera att föreningen inte har avtal om att sälja lägenheter till kommunen. Annars kan du fortare än du anar få grannar som har vräkts från sina hyreslägenheter på grund av störningar eller att de inte har betalat hyran.

Kontrollera att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller förbud mot parabolantenner.

Bosätt dig så långt från allmän service som du klarar att bo. Glesbygden är fortfarande ganska fredad. Då behöver du förstås ha bil, vilket miljöpartiet kommer att fortsätta göra allt för att försvåra.

Förebrå aldrig dig själv för att du väljer ett fredat boende och flyr den mångkultur som har tvingats på dig av politikerna. När du flyttar gör du bara exakt samma sak som eliten gör. De skulle aldrig drömma om att utsätta sig själv för konsekvenserna av sina beslut och sin propaganda. Låt dem bli din förebild.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


137 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Johannes Brahe

Posted: 17 september 2012 - 00:52 - Svar

Tack för denna lägesrapport Julia. Jag är orolig varje gång någon flyttar i bostadsområdet. Funderar på att flytta ut på landet. Nu köper migrationsverket villor, lägenheter och hyr vandrarhem och herrgårdar. Ett ensamt hus i skogen med egen mark runt tycks vara det enda alternativet.

Jag funderar på var alla turister ska bo framöver? De som bringar inkomster till samhället. Men det kanske inte är så viktigt. Enligt vänstern kommer maten från affären, pengarna från de rika och bostäderna från bostadskön. Samhället ska lösa det. Allt är bara en fråga om logistik. Landet och framtiden har svenska politiker sedan länge lagt i händerna på någon annan. EU, våra barn eller vem denna andra nu är.

  JensH

  Posted: 17 september 2012 - 12:40 - Svar

  “Ett ensamt hus i skogen med egen mark runt tycks vara det enda alternativet.”

  Lige præcis der har i Svenskere en ufattelig fordel i.f.t. os Danskere. Sverige er geografisk et stort land, og det er muligt at ‘stemme med fødderene’, d.v.s. flytte væk fra elitens mulitkulti-projekt. Det kan vi desværre ikke her i det geografisk lille Danmark.

   PBr.

   Posted: 17 september 2012 - 13:32 - Svar

   Jeg forstår sådan set godt hvad du siger men det du taler om er jo kun en stakket frist, det sted der endnu er rummeligt nok uden tvivl Canada, selv om de ved gud også har deres anna mee allerslev typer.

    JensH

    Posted: 17 september 2012 - 13:57 -

    @PBr.

    Det har du selvfølgelig ret i. Canada er nok det mest optimale (vestlige) land man kan flytte til, såfremt man ønsker at undgå islamiseringen. Du har ret i, at Canada også har sine “Anna Mee Allerslev-typer”, og der herskede i landet en ulidelig politisk korrekthed (a la TV-serine ” Den lille moske på prærien”). Men jeg tror det er ved at skifte. Eksempelvis brød Canada for nylig de diplomatiske forbindelser med Iran, og ønsker man at se nyheds-udsendelser tager tager et kritisk blik på multikultur og islamsering er det Canadiske TV-nyheder man skal se, (e.g. Michael Coren). USA under Obama er for alvor blevet til en appeaser-nation, og de Amerikanske MSM er fuldstændigt groteske når det kommer til alt hvad der berør islam, (eks. ordet ‘islamofobi’ er helt almindeligt i de Amerikanske MSM).

   Johannes Brahe

   Posted: 17 september 2012 - 18:36 - Svar

   Ja, Sverige har den fördelen gentemot Danmark. Däremot sprider svenska myndigheter asylsökande till ALLA kommuner. Även till de små på landet. Jag tror inte att det fungerar riktigt så i centraleuropa!? Där verkar de asylsökande hamna i de större städerna. Det bor väl inte en massa araber i Provence, Toscana eller i Alperna!? Det är bara i Sverige du finner dem från Skånes slätter till Lappmarkernas hjortronmyrar. Så även om du bor i ett hus i skogen som måste du förbi dem när du ska handla din mat på Konsum i centralorten och svara på frågan “Har du problem!?”. Hur är det med den saken i Danmark?

   Man få bli självförsörjande. Hålla med en egen ko och leva på jakt och fiske så att man slipper samhället.

    Anonym

    Posted: 17 september 2012 - 23:33 -

    Jag tycker det är mycket bättre att flyktingarna kommer ut i ödemarken istället för att konkurrera om bostäderna i de överbefolkade storstäderna. Varfrör ska flyktingar ta bostäder från studenter så att de får tälta? Varför ska de ta lägenheter från akademiker som jobbar och försöker skrapa ihop till sveriges BNP? Det bästa är att de bor i glesbygdsområden så är det inte glesbygd längre och de har som sagt längre till kontinenten och khat odlingarna.

    Johan

    Posted: 18 september 2012 - 18:21 -

    Jag tror det är ett sluttande plan att vilja fösa ut nyanlända invandrare i glesbygden för att man själv vill slippa se dem i storstäderna, Dels riskerar den tid det tar för invandrarna att bli självförsörjande att öka, då tillgången på jobb är mer begränsad i glesbygden. Dels förlängs den tid då Stockholms innerstad fungerar som ett segregerat undantag, vilket ökar risken för hyckleri eller strutsmentalitet bland de PK-människor som ofta bor där.

    Det är också diskutabelt med ekomiska motiv dvs idén att storstäderna ska fredas från bidragsinvandring för att ge plats åt högpresterande (?) akademiker. En stor del av de flesta västländers ekonomi som kretsar kring areella näringar, småindustri, turism och annat som är vanligt i glesbygden eller i småkommuner över huvud taget. Det finns högteknologi även där.

    Det är också en fråga om tillgång på skolpersonal, vård, poliser etc i de här områdena (beroende på hur pass glesbefolkade de är). Å andra sidan kan acceptansen vara stor i vissa av de här områdena, inte minst i Norrland. Bostäder finns också ofta i hyfsad tillgång, men variationen är stor.

    Slutligen är det också en fråga om var folk själva önskar bo.

   GandalfGrå

   Posted: 30 september 2012 - 19:20 - Svar

   Flytta till Sverige om du inte vill bo i Danmark jag delar gärna på ett par pilsner t.ex Carlsberg eller Tuborg “Hvornaar smager en Tuborg bedst, Hvergang” ;)… med en dansk på sommarstället bara jag slipper se alla Muhammedar, Abdallas och Mustafas som har kommit hit från alla världens tänkbara rövhål..vi har alltid klarat oss utan alla dessa intellektuella vrak förut så varför klarar vi oss inte utan dem nu..!?

   Som du säger har vi gott om plats i Sverige och jag delar den gärna med andra Europeer vi kanske kan bilda det sista motståndet uppe i norden tillsammans som grädde på moset..! 😉

   Svenskar och danskar måste gräva ned gammalt groll och finna vikingahjärtat tillsammans om vi ska klara detta vansinne..!
   Vi är bröder i blodet..broder..!

Setfan

Posted: 17 september 2012 - 01:30 - Svar

Jag roar mig med att kolla upp alla som aggressivt talar sig varma för det mångkulturella samhället. Det gäller journalister politiker m.m. Har dom bara ett hyfsat ovanligt namn är dom lätta att hitta på Ratsit, Wikipedia och sedan på Google maps. Det jag kollar är var och hur mångkulturellt dom bor.
Hittills består listan av sju word-dokument med sammanlagt 63 namn. Alla tillhör gräddan av mångkullturens förespråkare och INGEN bor mångkulturellt. Hur kan det komma sig????
Några exempel från listan är Sveland, Lindberg, Cantwell, Bengtzboe, Pantzar, Orrenius, Knyckare, Hamrud m.m
Det är samma visa varenda gång, man LEVER INTE SOM MAN LÄR! Det är bara andra som skall anpassa sig och berikas! INTE dom själva.

PS.
Allt jag uppgifter jag sammanställt finns tillgängligt för vem som helst att hitta på internet och således inga hemligheter.
DS.

  Stefan

  Posted: 17 september 2012 - 01:33 - Svar

  Jag roar mig med att kolla upp alla som aggressivt talar sig varma för det mångkulturella samhället. Det gäller journalister politiker m.m. Har dom bara ett hyfsat ovanligt namn är dom lätta att hitta på Ratsit, Wikipedia och sedan på Google maps. Det jag kollar är var och hur mångkulturellt dom bor.
  Hittills består listan av sju word-dokument med sammanlagt 63 namn. Alla tillhör gräddan av mångkullturens förespråkare och INGEN bor mångkulturellt. Hur kan det komma sig????
  Några exempel från listan är Sveland, Lindberg, Cantwell, Bengtzboe, Pantzar, Orrenius, Knyckare, Hamrud m.m
  Det är samma visa varenda gång, man LEVER INTE SOM MAN LÄR! Det är bara andra som skall anpassa sig och berikas! INTE dom själva.

  PS.
  Alla uppgifter jag sammanställt finns tillgängligt för VEM SOM HELST att hitta på internet och således inga hemligheter.
  DS.

   Bjovulf

   Posted: 17 september 2012 - 04:38 - Svar

   Ha, kan du inte göra nån sorts översigtskarta eller graf, som illustrerar detta?
   Det skulla ju vara hur roligt som hälst – och mycket användbart.

   Altså hur denna självutnämnte “elits” ändlösa självgodhet på andres kostnad och
   dens multikulti-entusiasm närmest är proportional med kvadratet av dens avstånd
   til “kulturberikningen”? 😀

   Josefine

   Posted: 17 september 2012 - 09:36 - Svar

   Intressant. Kan man inse denna eminenta sammanställning på någon blogg, tro?

   Svensk expat 2013

   Posted: 17 september 2012 - 18:34 - Svar

   Mycket intressant när bloggläsare börjar göra journalisternas arbeten. Vore jag dig skulle jag skicka den listan till Affes statistikblogg, han är grym på att ställa samman statistik i enkla tabeller.

    Stefan

    Posted: 17 september 2012 - 23:23 -

    ——————————————————

    OBS. detta är ingen detaljerad info man vill inte”hänga” ut folk:-)

    Cavatus

    Posted: 18 september 2012 - 08:16 -

    Stefan! Tack för länkar, men vilka proffstyckare handlar det om?

    Stefan

    Posted: 18 september 2012 - 13:43 -

    ———————————

    Gammelsvensk

    Posted: 18 september 2012 - 22:50 -

    Tack och lov att det finns sådana som du som håller räkningen. En dags ska notan göras upp.

    Piotr

    Posted: 18 september 2012 - 17:14 -

    Aftonhorans ledarskrivare? Snääälllllaa… =D

    Anonym

    Posted: 19 september 2012 - 01:04 -

    Du verkar inte vara demokat, du.

    Magnus A

    Posted: 19 september 2012 - 01:06 -

    Antyda folks adresser vilka brukar anses “fientliga” på såna här forum (där det även hänt att mordhot dykt upp) gör att du inte vara demokrat. Hoppas Steen tar bort dina meningslösa antydande kommentarer. Byfåne- och trollkommentarer tror jag Snaphanen kan vara utan.

    steen

    Posted: 19 september 2012 - 01:13 -

    den er på vippen, men jeg skal jo vælge.

    Stefan

    Posted: 19 september 2012 - 02:46 -

    Varför tar du bort mina länkar? Det går inte att utläsa vem som bor var eller ens vem det är frågan om
    Det är jag noga med då jag vet att inte “hänga ut” någon. Magnus A borde jobba lite med sin svenska innan han har synpunkter på andras texter.
    Finns det någon förutom Magnus A som vet vem på min lista som bor på denna länk?

    http://www.google.se/maps?q=Bondegatan+Stockholm&hl=sv&ie=UTF8&ll=59.3 12761,18.085535&spn=0.006921,0.026157&sll=59.312709,18.077756&sspn=0.0 02447,0.006539&t=h&hnear=Bondegatan,+Stockholm,+Stockholms+l%C3%A4n&z= 16&layer=c&cbll=59.313552,18.084287&panoid=RhCXTmNee-7DZMCfWxhzig&cbp= 12,266.38,,0,3.32

    steen

    Posted: 19 september 2012 - 02:52 -

    som skrevet står:

    steen
    Posted: 19 September 2012 – 01:13 · Edit – Reply
    den er på vippen, men jeg skal jo vælge.

    hvad der ikke udelukker, jeg kan have valgt forkert, men kommentarer kan jeg ikke give meget tid, især når der er 90 af dem.

   Robin Shadowes

   Posted: 18 september 2012 - 10:02 - Svar

   I somras när Grums var aktuellt så roade jag mig själv med att kolla upp Lomarker och Bood på google maps. Nån hade lämnat ut deras adresser i en kommentar nämligen. Båda bodde stort och flott och framför allt långt ifrån den omhuldade mångkulturen. Aldrig att någon av dessa någonsin kommer ta emot ett enda skäggigt underbarn. Däremot har dom inga som helst problem med att berika oss med dessa.

    Stefan

    Posted: 18 september 2012 - 13:50 -

    Den damen befinner sig också på min lista:-)

   Piotr

   Posted: 18 september 2012 - 17:10 - Svar

   Stefan.

   Den där listan bör du omgående maila till exv Avpixlat. Så får de göra grafik av den.

  manxman

  Posted: 23 juni 2014 - 23:50 - Svar

  Har du länken skulle vara intressant att se.

Bjovulf

Posted: 17 september 2012 - 04:27 - Svar

Surprise – DR2 viser “Undercover Mosque – The Return” fra Channel 4 ( 2008 ) – igen,igen?!

http://www.dr.dk/tv/se/dr2-global/dr2-global-undercover-i-moske-i-lond on

DR2, MANDAG D. 17. SEPTEMBER Kl. 23.45 [!!!] – 00.35
[ Ja, den slags virkelighedsnært TV kan kan man da sandelig ikke sende kl. 20, 21 eller 22, vel? –
man kunne jo ligefrem risikere, at nogle DR-seere rent faktisk kom til at se det i større antal og begyndte
at danne deres selvstændige meninger, om hvad der foregår, ikke? 😉 ]

I 2007 afslørede magasinet ‘Dispathes’ fundamentalisme og ekstremisme i britiske moskeer. Men har det ændret sig?

..

Dette program blev åbenbart også vist den 31. aug. 2012 på DR2. ( og vist nok i maj 2011 ? )
Uha, bare DR nu ikke går hen og får sig et ry for at være islamofobisk 😀

NB. Programmet kan allerede nu ses via internettet på den ovennævnte adresse.
Det er et “must-see, hvis I aldrig har haft lejlighed til at se det før.

Ak ja, kære DR – nu mangler vi så “bare lige”, I også vover at vise det første program i serien “Undercover Mosque” fra 2007 samt de to efterfølgere “Britain’s Islamic Republic” (2010) & “Lessons in Hate and Violence” (2011) om hhv. antidemokratiske og kvindeundertrykkende islamisters svindelnumre i og gradvise overtagelse af kommunen Tower Hamlets i London, og om hvad der i virkeligheden foregår af religiøs indoktrinering, vold og opfordring til had og intolerance mod “vantro” i de britiske koranskoler.

Bjovulf

Posted: 17 september 2012 - 05:46 - Svar

Tja, det var vel også snart længe siden, vi havde hørt noget vanvid fra Stampe-tossen & co.

Radikale vil fratage Dannebrog særstatus

http://www.b.dk/politiko/radikale-vil-fratage-dannebrog-saerstatus?pag e=2&cid=1232935#comments

Alle flag skal kunne blafre i vinden fra toppen af de danske flagstænger, fastslår et flertal [!!!!!]
på Det Radikale Venstres landsmøde.
Dannebrog skal ikke have særstatus i toppen af landets flagstænger.

Det mener de delegerede på Det Radikale Venstres landsmøde, der i weekenden er blevet afholdt i Nyborg på Fyn.

Her havde en række radikale [!!!] foreslået, at partiet skal arbejde for at få gennemført en liberalisering af de danske flagregler, så alle landes flag kan komme til tops. I dag siger reglerne, at man skal have tilladelse [!]
af politiet til at hejse andre landes flag. – Det er basalt set en grundlovsstridig indskrænkning af ytringsfriheden, der aldrig burde være indført [!!!], skriver stillerne i begrundelsen.

   Prudentius

   Posted: 17 september 2012 - 14:55 - Svar

   Man aner hurtigt, i ufrivilligt komiske indslag som dette, en hovedårsagerne til at de danske/vestlige “borgerlige” er sendt til tælling af venstrefløjen moralsk og filosofisk.

   Selvom Thorning givetvis taber med et brag ved næste valg, så står venstrefløjens åndelige hegemoni urørlig tilbage, omkranset af små slikkede liberale med en røgelselspind i hver hånd.

   Jeg er ikke liberal og bliver det aldrig, men jeg kan sagtens beklage liberalismens degeneration FRA borgerskabets primære værktøj imod kongemagtens og adelens (kirken og adelen var længe det samme) magtarrogance og voldsherredømme, og for et samfund bygget på større frihed, mere ansvar og mindre umenneskelig tvang. TIL dagens kulturløse selvfede nihilisme, ulideligt parfumeret og håbløst lallet, med dens idoldyrkelse af sjælløse pengemænd og pengekvinder, uden nogen respekt eller omtanke for det samfund der danner rammen om markedet.

   Jacob Mchangama (i den linkede artikel): “Jeg troede, at det danske nationale fællesskab byggede på frihed, ikke på forbud,…”

   Nu er det vel sådan at et nationalt fællesskab er noget konkret, en konkret gruppe på et konkret territorium, og IKKE et frihedsideal om at man kan gøre som man vil, bare man ikke tvinger andre. Der er tale om et folk og dermed en organisme ikke en forfatning, hvor god eller dårlig den ellers måtte være eller blive.

   Det er nok alt for korporligt og lavt for Mchangama, der svæver let som en libertær ballon imellem lyserøde skyer, en verdensborger i den globale bazar hvor intet har rødder og alt er til salg.

   Store portioner af befolkningen, der i sidste ende skades lige så meget af multikulturen og masseindvandringen, som os andre, støtter desværre denne tynde vælling af ideologisk individualisme og slet skjult narcisisme, men burde, i betragtningen af det store regnestykke, hellere holde på fædrelandet istedet for på nogle procenter lavere skat og billige tågede slogans om “frihed”.

  Tim Pallis

  Posted: 17 september 2012 - 13:56 - Svar

  De multikulturelle radigale venstrefolk afslører nu en skræmmende danmarkofobi

Ellenbågen

Posted: 17 september 2012 - 06:59 - Svar

Det allra viktigaste är att avslöja den dolda makten bakom kulisserna.
Journalister och politiker är bara hovbetjänter och PR-konsulter.

  Jan Ove Allan Malmgren

  Posted: 18 september 2012 - 10:48 - Svar

  Jsut det. Läs Göran Perssons kommentar till förslaget en gång till:

  ”De flesta remissinstanser som yttrat sig över den del av förslaget som rör rekvisition är kritiska. Bland annat har ifrågasatts om den föreslagna möjligheten till rekvisition i fredstid står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Det har också framförts att tvångsrekvisition kan leda till negativa opinionsmässiga effekter som ytterst kommer att drabba de hjälpsökande.”

  Vilka internationella åtaganden? Det är alltså bestämt från högre ort att nationerna ska utplånas?

   Ellenbågen

   Posted: 19 september 2012 - 08:14 - Svar

   Fy, vad kusligt! Se på inkompetente Persson och hans fru vilka rikedomar de fått för att genomföra Makten bakom kulissen´s ärenden.

Utlandssvensk

Posted: 17 september 2012 - 08:00 - Svar

Tack för ännu en utmärkt krönika, Julia!

Eftersom jag har följt svensk immigrationspolitik sedan sent 80-tal kommer jag mycket väl ihåg planerna på konfiskering av sommarhus. Det som man möjligen kan tillägga till din utmärkta genomgång är att den folkliga ilskan helt uteblev även när detta var på tapeten. Möjligen reagerar folk när de måste lämna över nycklarna till torpet, men jag är långt ifrån säker på det. Det verkar inte finnas någon gräns för vad svensken finner sig i….

Slutligen, vad gäller tipsen för hur man bör bosätta sig: Varför inte ta steget fullt ut och flytta till ett fungerande västland där folkmajoriteten klart och tydligt har sagt ifrån att man inte vill ha någon mångkultur? Schweiz uppfyller detta krav och har dessutom den extra fördelen att politikerna inte kan köra över befolkningen även om de skulle vilja, pga. de bindande folkomröstningarna.

  Blivande utlandssvensk

  Posted: 17 september 2012 - 15:53 - Svar

  Kan du rekommendera någon bra källa eller ställe att börja leta på? Söker aktivt efter
  en relokalisering. Hade inte Schweiz iaf förr hög relativ andel HIV, pga sin internationella prägel?
  Det ligger i mitt bakhuvud som en broms, mot just Schweiz. Tyder ju på mångkultur.
  Har dock dålig koll på landet, så vore mycket tacksam för om du hade möjlighet
  ge ljus på detta och ev. att ge några tips att söka mer kunskap.

  Naymlap

  Posted: 17 september 2012 - 20:14 - Svar

  Du har rätt, svensken kan aldrig få nog av sina älskade asylanter. Om de så, tog hus och hem från från dem skulle de inte reagera något nämnvärt, kanske muttra något ohörbart. Sina barn och barnbarns framtid skiter svensken fullständigt i. Bara de får för ett kort ögonblick känna sig viktiga och tillfredsställa sitt storhetsvansinne. Att detta som nu sker i Sverige, kan bara tolkas, som de “små” söde svenskarna inte har något tak för sin dumhet. Dumheten är förhärskande i landet så nästan allt vad rör vid går galit, galit.
  Ett sådant land har haft sitt bäst datum. Det kommer aldrig kunna rättas till. Det märkligaste av allt är att, 94% av de söde svenskarna
  ställer upp till 100% på sitt eget tillkortakommande. Med ett kurage, som ligger på noll är och blir svensken en föraktad varelse var helst de drar fram.

Anders Den Andre

Posted: 17 september 2012 - 08:17 - Svar

Vågar jag mig på följande gissning: Dom som har fritidshus är i stor utsträckning dom som tjurskalligt blundat för massickeutvisningarna eftersom det inte drabbar dom själva, och istället röstat på Skalliga Damen med omtanke om, och kärlek till, den egna plånboken.
Det vill säga Syndarna (Dom som vaknar sent).

(Tips till titel på nästa bok – “Utplånboken”)

Carl Ericsson

Posted: 17 september 2012 - 08:36 - Svar

Jag kan upplysa att även om någon köper ett hus på landet med mycket mark runt omkring.
Risken finns att kommunen går in med ändrade detaljplaner tex. Nya vägar, då får du betala precis som väldigt många redan gjort och måste göra.
Kan du Inte betala så är det bara att flytta, kommunen vinner alltid.
Googla på “kommunen tar ut vägkostnader”
Risken att våra fritidshus blir beslagtagna är helt säkert, hoppas bara att de som råkar ut för det berättar för så många det bara går.
Sverige är en otäck dröm…..

Ove

Posted: 17 september 2012 - 09:19 - Svar

“Kontrollera att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller förbud mot parabolantenner.”
[Ånej, ett sådant förbud kan endast finnas, kanske, om risk föreligger för att antennen kan ramla ned i huvudet på förbipasserande].
“Bosätt dig så långt från allmän service som du klarar att bo.
Glesbygden är fortfarande ganska fredad.
Då behöver du förstås ha bil, vilket miljöpartiet kommer att fortsätta göra allt för att försvåra.”

Det gäller också att i möjlig mån undfly myndighetstrakasseri i form av byggnadsnämnd, taxeringsnämnd, sophämtning, avloppskrav, sotning, bilprovning osv. osv. — så vad återstår?.
Jo, båt som bostad – om man är pensionär eller kan arbeta via internet. (som krönikör?).
Ytterskärgårdarna kommer fortfarande ett antal år attt vara fredade, inga mohammadaner där – men husbåten måste vara av stål för att vara inbrottssäker, ty tyvärr stjäl både gammalsvenskar och nysvenskar som korpar.
Vindgenerator och solceller, rejäl frysbox, mobilt men kontant bredband samt massiv isolering kan göra livet på husbåt tillräckligt komfortabelt. Fisk dessutom är nyttigare än halalkött.

Ingeborg

Posted: 17 september 2012 - 09:41 - Svar

Här kan du läsa dokumentet som kallas Planerna för Sveriges undergång
http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

  Josefine

  Posted: 17 september 2012 - 18:45 - Svar

  Tack för den. Intressant.

  HH

  Posted: 24 september 2012 - 12:45 - Svar

  Vi är alla barbarer! Även Fredrik Reinfeldt som i all sin okunnighet använder sig av ett grekiskt ord utan att förstå dess betydelse. Jag kan inte här skriva ordet på grekiska, saknar det grekisk-kyrilliska alfabetet, men grundbetydelsen av det är helt enkelt en person som inte kan grekiska! Ska jag skriva det som det egentligen uttalas blir det “ba´rbaros. Från början beteckningen av en person som inte är grek, en utlänning, helt enkelt! En somalier som inte kan svenska och kommer från Somalien är barbar. Överfört till vårt begrepp kan en infödd svensk, eller svensktalande ALDRIG vara barbar, eftersom denna person talar svenska! Hos romarna betecknade ordet – mkt av grekiska språket var allmänt i bruk i romerska rikets första tid – en icke-romare och icke-grek.” Barbarism – av latinets barbari´smus – är egentligen ett språkvidrigt uttryck, ett onödigt bruk av utländska språkformer.”
  Hämtat ur C M Ekbohrns bok “100 000 främmande ord”. Finns i två volymer, Bonniers 1936. Förstaupplagan kom omkring 1906.

Regimkritiker

Posted: 17 september 2012 - 09:59 - Svar

Just det. Och tro inte att du är skyddad för att du bor i en Bostadsrätt där stadgarna förbjuder juridiska personer som köpare. Lagen undantar offentliga köpare som kan tvinga sig in i föreningen i alla fall. Det enda sättet för en förening att värja sig är som sagt vad förbud mot parabolantenner samt att skriva om stadgarna så att det blir väldigt lätt att snabbt vräka störande medlemmar.

Nu kryper den härliga mångkulturen allt närmare våra priviligierade överklassområden. De som trodde att de höga fastighetspriserna var en garanti för att en bostadsrätt på Östermalm eller en en villa i Täby eller Vellinge skulle skydda från otrevliga grannar tvingas nu tänka om.

Jag vet att typisk politiskt ointresserad nymoderat överklass tycker att de är för fiina för att bry sig om invandringspolitiken och ser ner på de vanliga svennar som blir upprörda när deras betongförorter förstörs. De vill inte ta ställning mot PK-överhetens dårskap eftersom det kan innebära personligt obehag att inte vara PK och eftersom de tycker att det bara är lågutbildade losers som är mot invandring. Själva ser de sig som globalister och vinnare i den nya globala ekonomin. Men snart kommer de att tvingas äta upp sin arrogans.

Ingeborg

Posted: 17 september 2012 - 10:23 - Svar

Josefine undrar var man kan läsa om detta. Det heter Planerna för Sveriges undergång. Sök på nätet och du skall finna!

Farbror Pelle

Posted: 17 september 2012 - 10:57 - Svar

Än en gång ett stort TACK! till Dig, Julia, som verkligen öppnar ens ögon. En jättebra krönika som belyser saker som man nog passivt vet att så kan staten göra, men som staten är väldigt noga med att inte tala om. Att fast egendom inte ägs av den enskilde, det är en sanning som kommer fram just vid expropriering i samband med t.ex. vägbyggen visste man ju – men det här – egentligen förvånar det inte – eller rättare, det borde inte förvåna. För, fast egendom äger man ju inte, det är något som man bara har till låns, som bekant, och det har egentligen aldrig ändrats. Fursten eller staten äger egentligen allt – det är inte demokrati, det är bara en bild fursten/staten vill göra sken av.

Det allra mest hemska med dagens krönika är att det handlar om en så stor invandring, inte bara den som sker just nu, utan den invandring som skett under perioden fr.o.m. 1980 – alltså ca 1,6 miljoner, varav då endast ca. 35.000 är flyktingar enligt FN:s begrepp! Alltså, när man var liten och gick i skolan lärde man sig att Sveriges befolkning uppgick till ca. 8 miljoner invånare – och egentligen står den siffran sig. Det är bara under perioden fr.o.m. Olof Palme och post-Palme som Sverige verkligen öppnat upp för invandringen – för det är vad det är – det är inte en fråga om “flyktingar” det är ren och skär invandring. Antingen i form av rena lycksökare som är arbetsskygga, lockade hit av löften om arbetsfria inkomster i form av socialbidrag och gratis bostäder, eller folk från konfliktdrabbade länder som haft råd att fly – märk väl, haft råd att fly – och som tror att eftersom de är akademiker eller högutbildade så är det lätt att få jobb i Sverige – som egentligen har en begränsad arbetsmarknad för akademiker eftersom det är ett litet land.
Jag skulle vilja se ett totalt stopp för all form av invandring, utom just för FN:s kvotflyktingar – det skulle kanske vara ett tusental per år. Sedan har vi inom EU en möjlighet med fri rörlighet inom unionen, men det är något som vi förbundit oss till att medverka till – inte den här groteska invandringen från i huvudsak tredje världen, där vi faktiskt håller på att importera en helt ny religion, helt väsenfrämmande från vår kultur och människosyn.
Helst av allt skulle jag vilja repatriera hela hopen förutom de FN-flyktingar som kommit efter 1980, men det är väl en sak att stilla drömma om……………

  Tomén

  Posted: 17 september 2012 - 12:45 - Svar

  De 35000 FN-flyktingar du skriver om borde genom FN’s försorg beredas möjlighet att bosätta sig i ett land som bättre passar deras kultur.

   Farbror Pelle

   Posted: 17 september 2012 - 15:33 - Svar

   Jomen, det är så självklart att det egentligen inte behöver skrivas ut! Alltså, det är i närområdet – i de länder som ligger som närmaste grannar som hjälp och stöd behövs allra mest när ett lands styre av olika anledningar går åt skogen.
   Jag kan inte se någon mening med att fara till lilla Sverige om man kommer t.ex från mörkaste Afrika eller var f-n de nu kommer ifrån, om man ser det rent mänskligt. Jag menar, här finns egentligen inga jobb, inga bostäder, det är kallt på vintern och det är inte särskilt varmt på sommaren heller, det tar flera år att lära sig svenska ordentligt så att man klarar sig, både i skolan och i arbetslivet – kort sagt, det är få som klarar av att riktigt komma in i det svenska sammhället. Således, det enda som verkligen drar, det är att vi har korkade politiker som inte kan säga ifrån, än mindre vill framstå som rasister, och en hoper statliga och kommunala tjänstemän som inte vågar säga ifrån de heller och som betalar ut socialbidrag i parti och minut. Det är det ryktet Sverige har, det verkar så i varje fall.

Ylöjärvi

Posted: 17 september 2012 - 11:48 - Svar

Om vi av någon anledning i framtiden måste evakuera delar av Finland så hoppas jag att ni svenskar tar emot oss eller får vi klara oss själva?

  Farbror Pelle

  Posted: 17 september 2012 - 15:43 - Svar

  Minera gränsen mot rysshelvetet, med både försåts- och trampminor, så håller de flesta sig borta. I övrigt tycker jag att Finland bedriver en saklig och bra invandringspolitik – man släpper inte in någon. Tyvärr har jag börjat se allt fler somalier när jag åker till Helsingfors, men inte i den omfattningen som man ser här i Sverige, lyckligtvis

  Josefine

  Posted: 17 september 2012 - 18:48 - Svar

  Du måste skoja. Innan finnar måste fly till Sverige har fem miljoner svenskar flyttat till Österbotten. Vill du byta regering med oss tackar jag ja direkt.

HH

Posted: 17 september 2012 - 15:14 - Svar

Julias artikel är helt riktigt. Under min utbildning i Civilförsvaret för en herrans massa år sen – saligen avsomnad organisation – fick vi kartor på var det fanns befintliga tomma hus (sommarstugor!) som kunde rekvireras av myndigheterna i händelse av a-bombanfall. Säkert kan våra politiker med ett penndrag överföra Civilförsvarets intentioner till dagens “anfall” mot vårt land. Jag hittade emellertid en annan vinkel…
CM Wielands “Abderiternas historia” kom ut första gången 1774 och skrevs som en satir över en dåtida företeelse “men får i sin svenska översättning en allmängiltig prägel, men framförallt dock om dumhetens enorma makt” som det står i bokens företal och baksida. Namnen ur boken är hämtade ur ett gammalt grekiskt djurepos i satirisk form, “Striden mellan grodorna och mössen”. När jag läste boken fick jag en ofrivillig bild av det samhälle jag lever i och undermedvetet såg jag plötsligt allt i ett klarare och nästan obarmhärtigt ljus.
I det aboritiska landet har grodor plötsligt invaderat landet. Grodförsvararna tror faktiskt att det är gamla bönder och herdar som onvandlats till djur! Striden står nu mellan dem som är grodförsvarare och de som ser grodorna som ett problem. Det var nu uppenbart att man inte längre kunde röra sig i staden för alla grodorna. Arkonten upplät sin röst: “Våra förfäder nöjde sig med att underhålla den heliga dammen, och det stod den fritt som så ville, fritt att ha en egen grodgrop. Men nu har det gått för långt. – – Det skall nu en gång för alla avgöras, om grodorna äro till för abderiternas skull, eller abderiterna för grodornas. När grodorna har blivit farliga för staten, har grodfrågan blivit en politisk angelägenhet, i vilken prästerna inte ha något att säga till om. För övrigt vill jag bara säga er, att Letotemplet icke är det enda templet i Abdera. Gyllene skinne kanske kan hjälpa oss ur nöden. Mer säger jag inte, men krukan går så länge tll brunnen, att hon slutligen spricker.”
Det finns mer att hämta ur denna bok. T ex skriandet efter musik och skådespel vilket blev så högt att staten ansåg det lämpligt att ta ur den kassa som sparats för svårare och magrare tider. Men folket fick ju sin underhållning och glömde grodorna – tills mössen kom…
Wielands bok kom i svensk översättning ut på Fabels förlag 1991. Försök få tag på den och se de nuvarande problemen i våra samhällen med friska och skarpa ögon.
Jag kan inte låta bli att citera Voltaire. T ex i “Om den hemska faran av läsning” (1765) en attack mot hans eget samhällens censur (läs gärna Sverige…) i en omskriven form. Likt en Falstaff fakir slutar han: “Given i vårt Dumhetens palats den sjunde månaden Muharem, år 1143 från hedschra.”

Maria

Posted: 17 september 2012 - 15:20 - Svar

“Jeg er ikke liberal og bliver det aldrig, men jeg kan sagtens beklage liberalismens degeneration FRA borgerskabets primære værktøj imod kongemagtens og adelens (kirken og adelen var længe det samme) magtarrogance og voldsherredømme, og for et samfund bygget på større frihed, mere ansvar og mindre umenneskelig tvang. TIL dagens kulturløse selvfede nihilisme, ulideligt parfumeret og håbløst lallet, med dens idoldyrkelse af sjælløse pengemænd og pengekvinder, uden nogen respekt eller omtanke for det samfund der danner rammen om markedet.”

Mon ikke det er på tide, at du opfrisker din historie og sætter dig lidt ind i almindelige forhold i de kredse du kritiserer, Prudentius?

  Maria

  Posted: 17 september 2012 - 15:27 - Svar

  “Med sorgen og klagen hold måde!
  Du mindes den hellige dåb
  og Himmerigs bord af Guds nåde.
  Tilegn dig Guds herligheds håb!”

  Aurelius Prudentius Clemens
  oversat af N.F.S. Grundtvig

  Prudentius

  Posted: 17 september 2012 - 15:47 - Svar

  Jeg må selvfølgelig indrømme at jeg ikke bor oppe i hovedet på hver eneste liberal, heldigvis, og derfor ikke kan udtale mig hvad der foregår der.

  Men jeg kan høre og har hørt hvad der driver ud af mundtøjet på ledende/toneangivende liberale og det er det jeg efter bedste evne forholder mig til.

   Maria

   Posted: 17 september 2012 - 16:40 - Svar

   Ja, det virker unægteligt, som om din hu har stået til det offentlige.

   Undertiden kunne jeg ønske, at erhvervslivet kunne blive enig om at strejke eller udrydde sig selv ved at udvandre, mange er jo allerede godt på vej, og mange flere vil følge efter. Så bliver der glæde og jubel i den anden lejr, Danmark ville blive “´RENT OG PURT”. Antifascisterne og skolelærerne og pædagogerne vil gå i fakkeltog hver eneste dag.

   Efter omfattende festivitas ville det offentlige Danmark, kunstnere, psykologer, dem på overførselsindkomster og mange flere nå til den sidste i måneden, og ingen penge vil vandre ind på kontoen.

   Fordi de skidne liberale ikke gider at tjene dem mere. For det landet lever af, er jo det overskud, der produceres og eksporteres til nogen, der vil og kan købe det, og produceres der intet, er der intet at eksportere og intet til at lønne en offentlig sektor, kunstnere, pensionister og alle de andre, læger, lærere, sygeplejersker og politi ikke at forglemme. Dette turde være mere end enkelt at forstå.

   Jeg giver intet for al den tomsnak om liberale, de fleste aner jo ikke hvad ordet dækker, og hvor meget forskelligt det dækker i et land som Danmark. Som en anden skrev forleden, er Venstre jo det tætteste vi kommer på USA’s republikanere; men I tror, at det er Obama. Hvor uvidende har man lov til at være, når man skriver om disse emner hver eneste dag?

   I der aldrig bliver trætte af at beklage jer over erhvervslivet, burde tage et dybt kik i spejlet og spørge jer selv, hvordan fanden det er gået til, at i er blev sådan nogle fordømte hælere, der lever af andres svinestreger.

    Prudentius

    Posted: 17 september 2012 - 17:02 -

    NB Jeg er ikke anti-kapitalist.

    Peter Andersen

    Posted: 17 september 2012 - 20:08 -

    Ikke forstået Maria…

    Når jeg taler om liberale, taler jeg om dem som kalder sig liberale. Altså eks. visse medlemmer af henholdsvis Cepos, LA, Venster, Radikale Venstre og sågar de Konservative. Disse, for hvem det at nedbryde det nationale mest muligt, er en mærkesag.

    Når de taler erhvervslivets sag, er det som regel med baggrund i fritagelsen fra at betale skat. Hér ville jeg langt hellere se på hvad der egentligt er det offentliges opgave og så spare nogle penge dér.

    Men éen ting er helt sikker!

    Der er kun ca. 5,5 mill. danskere i denne verden. Må vi ikke have lov at beholde bare en lille smule originalitet – Tak!!!
    Eller skal det hele udvaskes pga. samhandel, multikultur og erhvervslivets fremme??? Ellers Tak!!!

Arvid Falk

Posted: 17 september 2012 - 16:03 - Svar

Tack för en ny och (som vanligt) utmärkt krönika, Julia!

—–

Statsminister Göran Perssons (s) konstaterade alltså:

”De flesta remissinstanser som yttrat sig över den del av förslaget som rör rekvisition är kritiska. Bland annat har ifrågasatts om den föreslagna möjligheten till rekvisition i fredstid står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden.”

För “våra internationella åtaganden” läs Europakonventionen och dess förlängda arm – Europadomstolen.

Egendomsskyddet är synnerligen svagt i Sverige – men det är mycket starkare i Europakonventionen.

Enl. svenska politker anses det kanske helt OK att lagstifta om en rekvisition av gemene mans hus i fredstid.

Men – Europa-domstolen kommer knappast att betrakta detta som acceptabelt.

“Notable cases where the European Court of Human Rights has found the right to property having been violated include Sporrong and Lonnroth v. Sweden, heard in 1982, where Swedish law kept property under the threat of expropriation for an extended period of time.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_property

http://swarb.co.uk/sporrong-and-lonnroth-v-sweden-echr-23-sep-1982/

Även om formuleringar som “the search the striking of a fair balance” i formuleringen:

“The search for the striking of a fair balance ‘between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights’ is inherent in the whole of the Convention”

verkar öppna dörren för godtycke – vilket i Sverige innebär svenska politikers godtycke beträffande vad som är “fair” – så företräder de övriga domarna i the European Court of Human Rights helt andra rättsliga skolor och den skandinaviska rättsrealismen är – i synnerhet i svensk tappning – lite udda jämfört med fransk och anglosaxisk lags utgångspunkter, om man säger så.

Dagens svenska politker kan givetvis bestämma sig för att köra sitt race och strunta i, om Sverige fälls i Europadomstolen… men jag skulle tro, att de åtminstone drar sig rejält för att hamna i den sitsen.

—-

Jag skulle därför tro, att det är troligare att svenska politiker kommer att försöka tvinga folk med små inkomster – och i synnerhet folk med fasta inkomster dvs pensionärer – att flytta… på olika sätt. T.ex. genom en höjning av kommunala avgifter för vatten, avlopp, el, påföra andra avgifter, sänka pensionerna m.m.

Svenska politiker sneglar förmodligen på alla de villor som byggts på 50, 60 och 70-talet. där svenska familjer flyttade in och där nu bara ett äldre par (eller en änka) bor kvar i över hundra kvadratmeter (med färdigbetalda eller lågt belånade bostäder).

Svenska politiker kan också dumpa fastighetspriserna i olika villaområden genom att köpa ett (1) hus eller förvandla t.ex. ett dagis till bostad för i synnerhet somalier eller romer.. ty då finns det svenska familjer, som kommer att vilja sälja sina hus.

Blivande utlandssvensk

Posted: 17 september 2012 - 16:04 - Svar

Detta är den mest välskrivna krönika jag läst. Kan bara tacka ödmjukt. Din krönika visar på att i det stora perspektivet så tränger nu nysvenskarna i praktiken undan svenskarna. De har dessutom statens väldiga kassa bakom sig, så resurserna är oändliga och med allt färre bostäder att hyra eller pga kostnadskäl, lönar det sig att köpa villor och bostadsrätter i vanliga och tom högt prissatta områden. Det krävs ingen kärnfysiker att räkna ut att det förr eller senare inte finns någon fristad, hela Sverige kommer att berikas. Vi ska dessutom betala för det. Inte jag.

HH

Posted: 17 september 2012 - 16:09 - Svar

Det är egentligen först nu jag ser mitt eget land i ett europeiskt perspektiv… Förrförra vintern tog jag fram skidorna, vallade rött – snön är fuktig härnere – och i skidspåret mötte jag en man som jag fick ett trevligt samtal med. Född i Ungern, i 20-årsåldern till Sverige med föräldrarna – ja, ni minns ju ungernrevolten… Då var det så här: flyktingen fick LÅNA 500 kr av svenska staten (återbetalningsskyldigt alltså!) för att etablera sig. Och jag kunde med min tillfällige bekant gå tillbaka på den tiden det begav sig. När jag som ung journalist intervjuade och fick veta… många ungrare kan ju tyska, det gamla kejsardömet Österrike-Ungern kommer väl alla ihåg.. fick veta alltså om hur kommunismen egentligen fungerade i verkligheten..
Ungerns nationalsång finns nitad i mitt minne, den lät så sorglig, så sorglig. Men där vi stod och pratade i skidspåret upptäckte vi bägge vad som förenade oss – Europa! Har ni hört talas om någon missanpassad ungrare? Tjeck? Grek? Nej! För vi har alla en gemensam KULTUR, oavsett språk. Och det är detta som skiljer oss åt från de analfabetiska invandrare vi nu tar emot. Öknar skapar inga vetenskapliga framsteg, möjligen omöjliga himmelsfärder.
Och det här är min sorg över vad som händer. Visst ligger det i våra gener att hjälpa den som ligger. I mina norröna födelsetrakter heter det inte sjukhus, utan LASARETT som en fingervisning om ursprunget. Men ALDRIG någonsin kommer jag att glömma den man som i Stockholms tunnelbana lät en människa ligga oskyddad på spåren och istället RÅNADE honom!
Det har absolut ingen likhet med någonting alls i den kultur jag vuxit upp. Dansk, svensk, norsk, finsk – vi har någonting ännu mer gemensamt. Våra flaggor! Som är kristna symboler, Filippuskorset!
Får vi hissa flaggan i fortsättningen? Hört som hastigast i den s k radion av en sommarpratare som mindes sin skola på 1990-talet: “vi ville sjunga nationalsången som avslutning på vårterminen men vår rektor förbjöd det. Den var för rasistisk, sa han.”

Stefan H

Posted: 17 september 2012 - 17:07 - Svar

Lång men mycket välskriven (som vanligt) krönika. Tyvärr blir jag så deprimerad av att läsa sånt här att jag flera gånger försökt göra uppehåll men efter några dagar så går det inte längre. Man bara måste hålla sig informerad. Det lustiga (för mig) var att jag bara härom veckan sa till en kollega: “undrar hur lång tid det tar innan man blir av med sommarstugan?”
Då visste jag inte att planer redan hade ritats upp för ett sådant scenario.
Jag hör många omkring mig som säger att det nog inte är så långt kvar till något som liknar ett inbördeskrig. Jag hoppas för mina barns skull att de slipper något sådant, men å andra sidan vore det rätt åt de styrande för de skulle förmodligen gå åt först.
Suck!

  Robin Shadowes

  Posted: 18 september 2012 - 09:41 - Svar

  Det jag fruktar mest är inte inbördeskriget i sig. men att svenskarna till slut av ren krigströtthet börjar kompromissa med fienden igen. Svenskarna kommer då se det som skrivs under som ett fredsavtal, mohammedanerna ser det som en hudna, som dom alltid har gjort. Dom är då väl medvetna att dom får en chans att slicka sina sår och bygga upp sin krigsmakt igen. Något som dom säkert kommer prioritera medan vi dumma svenskar kommer satsa på återuppbygga infrastrukturen istället. Enligt koranen får en hudna vara högst 10 år men undantag medges säkert om mohammedanerna råkar vara väldigt svaga. Det kommer innebära 10-20 av relativt fred men sedan kommer det att sätta igång igen. Så vad jag fruktar mest är att den mesige svensken inte har kraft nog att köra ut dem till siste man. Sålänge vi har mohammedaner på svensk mark så kommer vi att ha problem. Så helst ser jag att man gör slut på mohammedan-plågan en gång för alla när man ändå har chansen. Ty mohammedaner kommer aldrig någonsin att ändra på sig. Eftersom inbördeskriget ändå kommer bli blodigt och med mycket lidande så vore det bästa att köra islam på porten för alltid. Annars kommer ju bara dom problem vi upplever nu att återkomma. Förmodligen dessutom värre eftersom många mohammedaner kommer kräva hämnd för oförrätter sanna eller inbillade som hänt under kriget.

Invandrare1957

Posted: 17 september 2012 - 17:43 - Svar

Tack Julia nu har du lärt mig något nytt. Som jag trodde inte existerade. Jag råkar ha fått ärva ett sådant dära rött torp med vita knutar som stå vid en åkant. Den dan staten börjar fundera på att beslagta torpet då får dom förbjuda tändstickor o tändare. Ska stället förstöras då gör jag det själv. Har inte ett öre i skuld på det utan då får dom sätta mig i fängelse för att jag har eldat upp mitt eget hus som inte banken har endaste del i.

Tony

Posted: 17 september 2012 - 18:26 - Svar

JA detta har jag hävdat länge att dessa tankegångar florerat bland idiotiska makthavare, men i mitt hus kommer
aldrig en inkräktare att sätta sin fot. I fall en sådan begäran från myndigheter inkommer, ska jag hellre spränga
huset i luften, huset är nämligen mitt och tillhör inte Staten. Eftersom dessa mentalt störda makthavare ömmar så
för all världens flyktingar kvarstår ju möjligheten att ta emot ett antal flyktingar i sina egna hem, och tillsammans med
alla idiotiska mediafolk är dom ju ganska många!

elwee

Posted: 17 september 2012 - 18:32 - Svar

Julia …
Kan du inte prova att få in denna faktaspäckade, högklassiga artikel i NewsMill och sedan berätta resultatet?

  Julia Caesar

  Posted: 17 september 2012 - 21:04 - Svar

  @ elwee:

  Tyvärr, Newsmill kräver att man uppger namn, och jag måste skydda min identitet.
  Bra idé annars 😉

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar.

   elwee

   Posted: 17 september 2012 - 21:10 - Svar

   Kanske någon är villig att låna ut sitt namn mot att du lånar ut din artikel 😉

    Regimkritiker

    Posted: 17 september 2012 - 23:41 -

    Bra idé. En målvakt som kan ta smällen. Förslagsvis någon f.d. främlingslegionär eller någon annan hårding.

    Josefine

    Posted: 17 september 2012 - 23:45 -

    Aha!? Att skriva under pseudonym under ett verkligt namn!? En Milli Vanilli? Ingen dum idé.

    Cavatus

    Posted: 18 september 2012 - 08:10 -

    Men när/om Newsmill får reda på det lär artikeln tas bort och vidare införanden lär bli omöjliga, såvida inte en ny person anmäler sig som målvakt. F ö är Newsmill numera helt ointressant som debattforum då det inte längre tillåts någon levande debatt. Kommentarsfältet har släckts ned. Diktaten ska bara komma från ovan. Jag vill minnas att en av Julias krönikor mycket riktigt handlade om detta och ack, vad rätt hon fick. Julias förutsägelser kom innan Newsmill stängde av kommentarsfunktionen. Pk-folket är synnerligen lätta att förutsäga.

    Just därför besöker jag aldrig mer Newsmill. Jag bojkottar helt enkelt sajten, precis som jag bojkottar Aftonbladet och Expressen och till stor del DN. Jag köper inte deras tidningar och jag vill inte klicka mig in på deras sajter, då de tjänar pengar på det. Till alla som köper kvällsblaskorna påpekar jag högröstat att det är en kvalificerad skitblaska och frågar vederbörande hur de kan köpa sån skit. “Dasspapper köper jag på rulle”, brukar jag avsluta diskussionen med.

    För att återgå till Newmill, var just kommentarsfälten de mest givande eftersom de ofta gav ett folkligt perspektiv av samhällsämnen och debattörerna var ofta kunniga och verserade. Så den påstådda pöbelmentaliteten som uppges vara orsaken till stängningen av kommenteringen, ger jag inte ett ruttet lingon för.

    Likaså har SVT Debatt börjat med en försåtlig metod. Man har ett kommenteringsfält och ger alltså sken av att ha en öppen debatt. Men själv har jag blivit smygbannad, något jag upptäckte när jag skrivit ett par kommentarer och sedan uppdaterade sidan. Censuren fungerar således så att mina kommentarer publiceras på min dator men ingen annanstans. Alltså ser jag det inte själv utan tror att inlägg syns och finns där. Men när man uppdaterar sidan (tangent F5) så är alla mina kommentarer obefintliga. Ett tvättäkta DDR-knep att lura folk att tro att de får göra sin röst hörd utan att informera om finterna.

    Från det ena till det andra: hör just nu på P1-nyheterna att Mitt Romney, med anledning av hans klavertramp när han uttalat sig om obemedlade folk som inte betalar skatt. Radioreporterns dom av Romney är följande: “Detta visar att Romney är en rik och cynisk politiker som inte bryr sig ett dugg om människorna”. Visst har Romney uttalat sig klumpigt, Men är det en grund för nyhetsuppläsaren att väva in sin egen politiska uppfattning om Romney? Ska inte det lämnas till lyssnaren att bedöma?

    Snälla Julia! Skriv något om “muslimsk vrede” (den som uppstod pga Muhammedfilmen), som ilskan bland kränkta muslimer kallades av Newsweek, något som fått frän kritik av Sveriges vänsterfolk, då det är att dra alla muslimer över en kam. Det är intressant att man är förbjuden att generalisera om muslimer på något enda sätt, men att kalla svenskar för rasister är helt okej, likaså att svepande i media påstå att sverigedemokrater är nazister. Dubbelmoralen är skriande.

    elwee

    Posted: 18 september 2012 - 19:15 -

    Jo, Cavatus, jag ignorerar också NM sedan de tog bort möjligheterna att kommentera.
    Det märktes att censuren där blev hårdare och hårdare. I början kunde de tåla att höra sanningen om vissa fenomen, men allteftersom så blev även sanningen om islam, koranen och därtill hörande fenomen för tung att bära för redaktionen.
    Nu är NM som vilken kvällstabloid som helst.
    Det är här jag stannar upp och undrar om redaktionen har blivit hotade eller mutade och isf av vem …

    Min tanke med att få in Julias artikel på NM var att det sannolikt fortfarande är en hel del PK-folk som läser NM och att de hade mått bra av en skopa sunt förnuft …

Berit

Posted: 17 september 2012 - 20:00 - Svar

Tack för en bra verklighetsberättelse om Sveriges -och svenska folkets undergång.
Det jag inte förstår är varför ingen protesterar eller demonstrerar mot denna vansinniga massinvandring till Sverige.
Det verka som man är helt ensam i Sverige om att anse att det har fått alldeles för långt.
Hur ska framtiden bli för våra barn och barnbarn hur ska de överleva i Sverige.
Frågorna är många men inga svar.

  Johannes Brahe

  Posted: 17 september 2012 - 23:48 - Svar

  Fler protester ändå än när grundlagen ändrades för att bereda mark åt EUs maktövertagande. EN st. demonstrant utanför riksdagshuset. Han blev intervjuad. Nu står det dessutom i GRUNDLAGEN att Sverige är ett mångkulturellt land! Precis som om det hörde hemma i en grundlag. Vad händer om alla utlänningar lämnar Sverige? Bryter svenskarna mot sin grundlag då? Eller de som flyttar hem?

  Gammelsvensk

  Posted: 18 september 2012 - 22:38 - Svar

  Du är knappast ensam. Frågan är bara hur vi de splittrade svenskarna skall organisera oss. Tror säkert om bara tillräckligt många kom ihop och såg att de är massans röst så skulle resten gå av bara farten.

snowflinga

Posted: 17 september 2012 - 20:53 - Svar

Det känns faktiskt förfärligt och se på befolkningsutbytet och koloniseringen av Sverige.
Man kan inte tro att det var möjligt men det faktiskt händer.

Programmet uppdrag granskning “Falska rykten och lögner bakom oro för asylboende” var ett bra propagandastycke. Nästa år kommer 41 000 nya människor att söka asyl i Sverige och nya boende kommer att öppnas runt om i landet. Journalisten i uppdrag granskning undrar hur smålänningarna och andra ortsbor kommer att bemöta sina nya grannar. Snart finns det inga fritidshus elller andra platser för svenskar att att fly till. Vad skall man göra då?

Magnus A

Posted: 17 september 2012 - 21:02 - Svar

Ej läst krönika än, men såg ett stycke och vill komplettera med info apropå ca 25 000 asylansökningar som, ungefär, “dubbelt så många som normalt”. Dubbelt så många som normalt korrekt om man med normalt menar senaste 6 år. Men för mellan 6 och 12 år sedan var nivån bara halva den senaste 6 år, så “normalt” tenderar att pö om pö bli en högre nivå. “Normalt” senaste 6 år för uppehållstillstånd är i nivå med den under balkankriget, i början på 90-talet, med skillnaden att senaste år är ett permanentat tillstånd.

Snitt nettoinvandringen för två tidsperioder:

Mellan 2000 och 2004: 27705
Mellan 2006 och 2010: 54755

Se källa i mina demografiposter:
http://magnusorerar.blogspot.se/search/label/demografi

Nära hälften av nettoinvandrare sen år 2000 är från länder med muslimsk befolkningsmajoritet. Förmodligen har vi viss nettoinvandring från t ex Holland eller Finland, men halva totala nettoinvandringen från muslimska länder. Skulle tro att över halva nettoinvandring är utomeuropeisk (detta då bl a Latinamerika och kristna afrikanska länder är invandringsländer).

För 10-15 år sedan hade Sverige knappast Europas allra största invandring och Danmark var vid någon tidpunkt värre. Antar att universitetens klappjakt på oliktänkande om invandring och mångkultur är det som främst lett till att utvecklingen i Sverige skenat. Man har lyckats förändra “moralen” — där det är omoraliskt att inte vara för en ständigt mer generös invandring — i många institutioner, som utbildning och media, då man haft en position på universiteten. Vet att det finns borgerliga på universiteten som protesterar mot det jag säger (som jag dock själv sett). Men såna protester bevisar inget, utan är lika troliga om detta är sant som om det inte är det. Det har funnits tillräckligt många för att nå detta resultat, men inget kraftfullt motstånd. Man har kunnat skapa “åsiktskoder”, där f ö sådant som feminism och “medvetenhet om klimatkatastrof”, jämte multikultur, är sådant som dryftas i kritisk teori. Innehåll i den teoribildningen är att de som inte “är medvetna” i frågorna, dvs inte har rätt åsikt, på något vis är socialt efterblivna då frågorna har sociala implikationer. Det är inte ett direkt kriminaliserande av “fel åsikter”, men exkluderande av de med fel åsikter som får mig att tänka på hur dissidenter klassades i Sovjetunionen.

(Sen finns annat än kritisk teori, som ser allt som konstruktion men har en del gemensamt med kritisk teori.)

Kritisk teori nymarxism. Liberaler som inte sätter emot i häxjakten och inte vågar säga att de är för stramare invandringspolitik räddar antingen sitt eget skinn eller är ärliga utopister. De senare är nog de libertarianska materialister som är ekonomiska globalister. Sen finns nog liberaler som mera i naiv humanism förordar fri invandring och anammar propagandan att de som inte gör det är rasister. De kan vara centerpartister och resonera som vilken godtrogen godhjärtad gammal kyrklig person som helst. Beträffande dem får man nog säga att de är vilseledda. Sen finns för allt i världen Nick Griffin, nazister som säger sig hata demokratin (och hat mot demokratin har knappast stasi-Expo bidragit till att göra mindre) och så vidare. Men att nazisterna finns gör ju inte det bl a skola och media antyder, att det är extremt och inhumant att vara för en betydligt stramare invandringspolitik, mera korrekt.

(Expo och andra “antirasister”, som alltmer jagar folk som rasister än kartlägger farliga antidemokrater, torde inte göra att antidemokratiska extremister blir färre.)

  Lars B

  Posted: 20 september 2012 - 23:32 - Svar

  ZZZZZZZZZZZZZ!!!

PFEP

Posted: 17 september 2012 - 21:25 - Svar

När kommer jag där bor i en trerumslägenhet ensam, bli vräkt för att lämna plats till någon stor invandrarfamilj?
Kommer jag bli skyldig att betala hyran fortfarande?
Vart ska en sån gamling som jag bo?

Tony H

Posted: 18 september 2012 - 08:23 - Svar

Vi har köpt ett ställe med 10 ha ute i skogen , lugnt och skönt . Inget tjafs om parkering eller grannar. Skjuta en gris , plocka svamp och bär , fiska och klyva ved . Aldrig flyttar jag in i stan igen , det räcker att vara där när man jobbar . Tre mastiffer som vakthundar .

Det är värt alla pengar i världen

  Piotr

  Posted: 18 september 2012 - 17:09 - Svar

  10ha? Och ett flertal byggnader? Perfekt för invandrarbostäder! Först måste du dock renovera dem till egen kostnad. Du och dina mastiffer har tyvörr inte så mycket att sätta emot när polisen kommer för att bereda väg för pensionsräddarna.

  GandalfGrå

  Posted: 30 september 2012 - 19:31 - Svar

  Kan tänka mig det..! För min egen del funderar jag på att lämna gamla svedala…vet bara inte vart jag ska bege mig..vansinnet rullar ju på snabbare och snabbare…allt måste krascha för eller senare..!!

Isak

Posted: 18 september 2012 - 16:50 - Svar

“Under loppet av några timmar den 16 september 1992 höjdes marginalräntan från 50 till 500 procent. Till slut tvingades regeringen bita i det sura äpplet och devalvera den svenska kronan.”

Sverige devalverade väl inte 1992, du kanske tänker på att vi övergick till flytande växelkurs. Jag tror sista devalveringen skedde 1982.

  Julia Caesar

  Posted: 18 september 2012 - 19:58 - Svar

  @ Isak:

  Tack för påpekandet! Slarvigt av mig.

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar.

christina wegel

Posted: 18 september 2012 - 18:02 - Svar

I denna domedagskrönika finns onekligen, som vanligt, en hel del värdefull information. Frågan är om statens möjlighet till rekvisition i krislägen, vilket alla civiliserade stater har, förtjänar ett så högt tonläge. Men JCs söndagskrönikor är likväl alltid läsvärda. Vilken spridning hade de inte fått om de framförts under eget namn, ett namn som, såvitt jag förstår, är respekterat. Omsorg om egen och familjs säkerhet, som dikterar anonymiteten, kan förstås inte utomstående bedöma, men är det inte att överskatta den egna betydelsen en smula? Åsikterna är ju på intet sätt förgripliga….

  elwee

  Posted: 18 september 2012 - 19:32 - Svar

  Det måste vara svårt att vara så låst till en fix idé att man inte kan släppa den.
  Julia har ju berättat för dig att hon är fullt nöjd med att skriva under pseudonym.

  Du finns själv inte med i folkbokföringens databas så du borde ligga lite lågt med ditt gnäll om anonymitet.

Kjell Håkansson

Posted: 18 september 2012 - 20:42 - Svar

Eftersom jag själv då och då skriver ett inlägg på denna blogg känner jag mig nödsakad att gå ut och ta avstånd från detta inlägg (jag ansvarar endast för det som jag själv skriver).
Jag tar bestämt avstånd från detta paranoida inlägg bland annat av följande skäl:
1) Hur ansvarslös och omdömeslös alliansregeringens invandringspolitik än är så är det förtal och osakligt att kalla den ”kriminell”.
2) Att jämföra expropriering av mark och fastigheter (som ju ofta sker i samband med till exempel vägbyggen) med nazisternas folkmord och utdragning av sina offers guldplomber är så totalt utflippad att jag saknar ord för att bemöta det.
3) I händelse av en verklig kris kan trots allt vissa uppoffringar vara nödvändiga, så länge det handlar om verkliga och assimilerbara flyktingar från våra grannländer (och inte ekonomiska flyktingar som med falska identiteter kryssats sig fram genom halva världen och för vilka inga länder på vägen tydligen dög). Baltutlämningen var en skam!
4) Julia Caesar vet mycket väl att någon expropriering av fritidsstugor aldrig kommer att bli aktuell, bland annat eftersom det skulle drabba många av beslutsfattarna (troligare är att man öser skattepengar över dem som frivilligt upplåter sitt fritidushus). Det går säkert att hitta fler statliga utredningar i arkiven som behandlar skrotade idéer. Att låta byråkrater sitta och leka med olika scenarior och producera värdelösa utredningar är ett sätt att skapa arbetstillfällen för politiker och deras tjänstemän som annars inte skulle ha något att göra.
För att i debatten kunna påverka den urspårade flyktingpolitiken krävs mer sansade inlägg än det som JC presenterar här.

  nobody

  Posted: 18 september 2012 - 23:29 - Svar

  @Kjell Håkansson: “1) Hur ansvarslös och omdömeslös alliansregeringens invandringspolitik än är så är det förtal och osakligt att kalla den ‘kriminell’.”

  Det kanske vi skall överlåta till en domstol att avgöra?

  Låt oss istället reda ut tankarna genom att ställa några enkla frågor:

  1) Är kunskapen om invandringens ekonomiska kostnad okänd?
  Svar: Nej, det finns vetenskapliga utredningar (Jan Ekberg et al) som påvisar en nettokostnad för skattebetalarna (t.o.m. i Kanada)

  2) Är de ledande politikerna medvetna om denna ekonomiska kostnad?
  Svar: Ja, det var ju bland annat socialdemokraterna som beställt en av de utredningar som Jan Ekberg gjorde.

  3) Är de ledande politikerna medvetna om vad denna kostnad leder till?
  Svar: Nobelpristagaren Milton Friedman sade – “It’s just obvious that you can’t have free immigration and a welfare state.”
  Svar: Vi är numera också informerade om att vi måste arbeta tills vi fyllt 75år innan vi kan “få” pension.

  Apropå väljarnas ansvar som arbetsgivare:

  A) Är väljarna medvetna om denna ekonomiska kostnad?
  Svar: Troligtvis inte i tillräckligt hög grad, vilket påvisas av den låga prioritet väljarna sätter på denna frågan.

  B) Varför är väljarna inte fullt medvetna om denna kostnad?
  Svar: Media missköter sitt uppdrag att informera allmänheten om detta.

  C) Är det inte väljarnas eget ansvar att informera sig?
  Svar: Ja; och därmed är cirkeln sluten.

   steen

   Posted: 18 september 2012 - 23:48 - Svar

   Jan Ekbergs oprindelige udgifter på 40 milliarder er som bekendt ikke Moseloven, de var disputerede på tidspunktet. Desuden er de snart tyve år gamle. Hvad han har skrevet siden i de senere år, har jeg ikke læst. Kan hænde han har opdateret beløbet, og det tal vil jeg gerne se, men indvandringes økonomiske omkostninger i svenske aviser er jo ikke netop ‘hot stuff’

   Han har jo publiceret videnskabelige artikler, jeg ikke har læst. 2011

   Jan Ekberg (2011), “Will future immigration to Sweden make it easier to finance the welfare system.” European Journal of Population no. 1.

   Jan Ekberg (2011), ”Immigrants in the labor market during the recession. The case of Sweden.”In D. Papademetriou, M. Sumption & A. Terrazas (eds.) Migration and the Great Recession. The Transatlantic Experience. MPI Publisher. Washington DC.

   http://lnu.se/forskargrupper/cafo/publikationer

    nobody

    Posted: 18 september 2012 - 23:59 -

    Har för mig att jag läst någon senare utredning (på engelska) av Jan Ekberg där han nämner en nettokostnad på 100 miljarder kronor om året. Får se om jag hittar den igen.

AI

Posted: 18 september 2012 - 22:07 - Svar

Skulle inte vilja bo i en kommun som styr av Alliansen heller.

Eric H

Posted: 18 september 2012 - 23:18 - Svar

Intressant att du tog upp detta med “rekvisition”..
Jag har i ett antal inlägg på olika sajter tidigare försökt föra ut denna information, utan den minsta lilla respons..Inte neda faktiskt.
Förmodligen har ingen trott att jag talade sanning…
Kanske man får lära det den hårda vägen?

HH

Posted: 19 september 2012 - 16:40 - Svar

Apropå exproprieringar… Jag komma att tänka på en gammal kvinna som ringde gråtande till redaktionen där jag jobbade och jag fick ta hand om saken. Hon satt, som änka, på en betydande markareal. Hon hade i och för sig ingenting emot att sälja till den här västsvenska kommunen som behövde industrimark, men hon tyckte, via sin egen mäklare, att priset var satt för lågt. Naturligtvis fick hon inte alls rätt, trots att det var en mycket blygsam förstärkning hon ville ha, allt var klubbat och klart. I god journalistisk mening intervjuade jag givetvis även de ansvariga i kommunen om saken och fick deras mening.
När jag senare gick till det pålysta sammanträdet och klubbandet av ärendet mötte jag efteråt fullmäktiges ordförande som gick på mig och sa: “Du HH jag har sett vad du har skrivit. Nu skriver du ingenting mer om saken, för nu är det klubbat!” Naturligtvis höll jag inte käften, här stod ju en värnlös kvinna mot en samlad övermakt.
Hur som helst – Sverige har i sina grundlagar inte den rätt som kallas romerska rätten och som – vad jag vet – latinska länder fortfarande omhuldar. Och nu ska ni får höra: inte ens Franco i Spanien kunde knäsätta denna rätt! Särskilt minns jag kvinnan med sin fiskestuga vid havet där den kommande motorvägen mellan Malaga och Torremolinos skulle gå. Hon vägrade sälja helt enkelt för att hon visste vad pesetan var värd och stugan skulle vara en hemgift till dottern.
Så motorvägen stoppade ett antal meter på ömse sidor men så småningom blev det en uppgörelse i godo.
Vi har många exempel i Sverige på just expropriationsrätten som samhället förbehåller sig. Särskilt minns jag min fotograferande vän som på en utställning förra året visade ansiktet på en åldrad man som fått sin lilla stuga “omhändertagen” och nedbränd av myndigheterna. Det ansiktet har jag ALDRIG glömt. Orsaken? En väg skulle dras…

x

Posted: 21 september 2012 - 12:37 - Svar

Det är mycket enkelt att slippa bli granne med en asylförläggning, alkoholisthem, ungdomsanstalt eller något annat olämpligt.

Det enda som man måste göra är att köpa grannhuset till det hus där komunstyrelsens ordförande bor!

Av någon märklig anledning kommer detta område aldrig att få några olämpliga grannar.

mvh.

x.

Tornuggleman

Posted: 23 september 2012 - 21:00 - Svar

Det finns ingen gräns för den svenska dumheten.

Filmen “Dum and dummer” är ju rena kunskapskanalen i jämförelse till de medbrottslingar av alla svenska mänskliga offer denna mycket oansvarsfulla “Regering” pysslar med !
Ordet idioti är bara förnamnet…

Tornuggleman

Posted: 23 september 2012 - 21:07 - Svar

Kommungubbarna skall inte gnälla !
De har samtliga röstat fram de skyldiga politikerna i regeringarna.
Nu står de där med låååååång näsa, vilka är så bruna av allt r*vslickeri.

Det är tydligen slut på gottandet i statens 2-åriga betalplan.
Nu hänger det på kommunerna….

Så man bädda. så man ligga.

wigerto

Posted: 30 september 2012 - 22:16 - Svar

Det är så svårt att prata eller fösöka övertyga grannar om vilka poblem vi har. Jag har en stuga i Luleå skärgåd och dom skrattar åt mina “funderigar” om jag säger nåt tror dom jag.att jag är inte riktigt klok..Men jag djobbar vidare sä länge jag orkar tror jag.för jag ser varåt det barkar.Vi får en moske här snart i luleå jag vill inte säga vad tänker för då kan det bli lite fula ord.

Johan

Posted: 7 oktober 2012 - 21:49 - Svar

Älskade vän – väntar ivrigt på din nya krönika

Rolf

Posted: 5 september 2013 - 21:10 - Svar

På 70-talet när jag var klar med min utbildning lämnade jag Sverige. Jag kom aldrig tillbaka, jag har aldrig ångrat mig, vist finns den utopiska drömmen om den lilla röda stugan i huvudet, men den är och förblir utopi, inte verklighet. Min pension är säkrad bortom insyn och kontroll av byråkrater, jag har yttrandefrihet, frihet, inga personnummer, ingen övervakning, inga fart kameror, inga kontroller och vägspärrar. Jag kan kila ner till kvartersbutiken 11 på kvällen och köpa en sup för 10 kronor. Naturen är underbar runt mig, jag fotograferar och gör video. Det känns tragiskt att Sverige har utvecklats till en av världens mest hårt toppstyrda, autokratiska och hårdföra diktaturer. Jovisst får man rösta, precis som i Sovjet eller nazi Tyskland, men ha något inflytande, folkstyre, det får man inte. Jag stannar nog där jag är, har får jag vara ifred och sköta mig själv, och jag kan påverka samhället. Jag trivs.

ken tore nilsen

Posted: 23 april 2014 - 13:55 - Svar

bettre att få svinen ut ur landet..

Bajan Man

Posted: 23 juni 2014 - 21:47 - Svar

Jag lämnade Sverige på mitten av 80-talet blev fast på Barbados i West Indies men, följer Sverige via Internet men , förtvivlat ser jag att Jag nog hellre stannar kvar här.

Jag är gift med en svart kvinna vilken säger att hon kan förstå min inställning efter att själv förstått vilken eländig sits vår regering försatt mig i.

Tänk att känna sig som en främling i ditt egen hemland. Vi nöjer oss med att stanna i Sverige hos mina gamla föräldrar på vår semester nån sommarmånad per år sen längtar vi tillbaks till vår Ö när dem är borta finns ingenting kvar.

Kjell Andersson

Posted: 16 september 2014 - 15:41 - Svar

Oj du spolade mitt inlägg….piiinsamt.
Det här var ingen seriös blogg, men vad hade jag väntat mig???!!!
Jag var faktiskt så naiv att jag trodde på att du skulle bemöda dig att ta in och besvara mitt lilla inlägg…tjaa så dum var jag.
Sorry
Hejdå Kjell

  steen

  Posted: 16 september 2014 - 15:43 - Svar

  så,så, små slag, jeg har ikke spolad noget, de var he for ti minutter siden. Den er ved at blive overført til anden server, der kan ske mærkelige ting

  De ligger som publicerde, men her er de igen for en sikkerheds skyld

  Kjell Andersson

  Jag är jättespänd på “moderationen” hmmm…..vi får väl se!?

  Hälsningar från
  Kjell igen.
  Hejdå!

  Egen härd är inte din

  Submitted on 2014/09/16 at 13:41
  (SOU 1993:89) finns inte! Vare på riksdagens hemsida eller direkt i SUO:s arkiv. Det här verkar vara en bluff.
  Förklara!
  KA

Bertil Persson

Posted: 24 marts 2015 - 15:24 - Svar

Kanske dags att fly,

Armadillo

Posted: 7 september 2015 - 17:47 - Svar

Det är bara att läsa här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm

Här pekas ut vad det rör sig om:

4 § Expropriation får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller anläggning därför av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

Detta har jag skrivit massor av gångar under åren, men fattar någon, förutom Julia vad det egentligen rör sig om?

Hans Karlsson

Posted: 10 september 2015 - 17:33 - Svar

Julia!
Summan av kardemumman finns i dessa två meningar du skriver: “Även för tjugo år sedan fanns alltså värderingen av det egna folket som mindre värt än människor från andra länder. Det rimmar mycket illa med hycklarnas favoritfloskel, den så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde.”

Leave a Comment