22
jan
Seneste opdatering: 22/1-13 kl. 2344
104 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

Tanken om politisk korrekthed har sit ophav i kulturmarxismen, som siden midten af 1920 har arbejdet på en radikal omvæltning af Vestens traditionelle kultur for at skabe en social revolution.

Karl Marx (1818-83) er blevet kaldt neo-jakobiner, fordi hans sociale revolution var inspireret af den franske revolution. Med den bolsjevistiske revolution i Rusland i 1917 skabtes nogle store forventninger blandt de europæiske marxister om et nyt menneske og en ny verden med lighed og retfærdighed for alle.

Efter første verdenskrig var der en “spartakistisk” (kommunistisk) opstand i Berlin ledet af Karl Liebknecht (1871-1919) og Rosa Luxemburg (1871-1919). Bayern var ligefrem en kortvarig “Soviet” republik ledet af Kurt Eisner (1867-1919), og i Ungarn fandtes en kommunistisk republik organiseret af Bela Kun (1886-1938) i 1919. Der var også Leon Trotsky’s (1879-1940) røde hær i Polen samme år. Men disse marxistiske fremstød for at ændre Europa blev snart bekæmpet og forsvandt kort tid efter.

Dette bragte de revolutionære i politisk forlegenhed, fordi arbejderklassen, som jo skulle have gavn af revolutionen og sætte sig på toppen af magtstrukturen, ikke var politisk bevidste nok. Den kommunistiske elites akademikere lagde skylden på de uoplyste arbejdere.

Da det i begyndelsen af tyverne blev klart, at Sovjetunionens kommunistiske revolution ikke kunne brede sig politisk til resten af det europæiske Vesten på grund af den socialdemokratiske og kulturradikale moderation, fandt Komintern eller Det kommunistiske Internationale på muligheden af at kompromitere selve de værdier og principper, som Vestens samfund hviler på.

På et initiativ af Lenin (1870-1924) blev der holdt et møde på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Til stede var bl.a. den ungarnske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som udviklede ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne bruges som destruktive instrumenter.

Til stede var også Willi Munzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en stinkende kultur. Kun hvis man var i stand til at korumpere alle værdier og gøre livet umuligt, kunne man indføre proletariatets diktatur. I 1940 blev Munzenberg henrettet af Stalins håndlangere i Sydfrankrig som revisionist.

De marxistiske intellektuelle blev således klar over, at man for at gennemføre revolutionen ikke kunne fokusere på den kapitalistiske økonomis struktur, som Marx havde gjort, men på samfundets kulturelle superstruktur. Det var den italienske marxist Antonio Gramsci (1891-1937) og den ungarnske marxist Georg Lukács, som skabte den nye kulturmarxisme.

Gramsci rejste til Sovietunionen efter den bolshevistiske revolution og arbejdede 1923-24 i Moskva og Wien for Komintern, Det kommunistiske Internationale. I Moskva kom han til den konklusion, at det ikke var muligt at gennemføre en revolution blandt vestlige arbejdere i stil med den bolsjevistiske opstand i Rusland på grund af deres kristne overbevisning. Antonio Gramsci havde en “stor plan” i stil med Georg Lukács.

Hans tanke var, at det var nødvendigt at skabe et nyt “kommunistisk menneske” før det var muligt at gennemføre en politisk revolution. Dette førte til, at det var de intellektuelle indenfor uddannelse og kultur, som skulle realisere den lange march gennem samfundets institutioner. Denne march gennem institutionerne skulle også omfatte regeringen, retsvæsnet, militæret, skolerne og medierne. Han mente, at så længe arbejderne var troende kristne kunne de ikke modtage de revolutionære ideer.

Gramsci’s revolutionære strategi er afspejlet i Charles A. Reich’s (f.1928) værk “The Greening of America”: Der er en revolution på vej. Det vil ikke blive en revolution som alle de tidligere. Den vil begynde med individet og kulturen og vil til sidst forandre den politiske struktur. Dette vil ikke medføre voldelige tiltag og vil heller ikke medføre nogen voldelig modstand for at blive gennemført. Det er den nye generations revolution.

Georg Lukács begyndte sit politiske liv som agent for Komintern, og med bogen “Geschichte und Klassenbewusstsein” (1923) fik han ry for at være den førende marxistiske teoretiker. Hans tanke var, at for at en ny marxistisk kultur skulle kunne opstå, var det nødvendigt at udslette den eksisterende kultur. Den eneste løsning på tidens kulturelle modsætninger var, at samfundet skulle nedbrydes. En verdensomspændende omvæltning af værdier kunne imidlertid ikke finde sted uden en udslettelse af af de gamle værdier.

Som kulturkommisær i Bela Kuns bolsjevistiske regime iværksatte han, hvad der blev kendt som “kulturterror”. Han instituerede et radikalt sexuddannelsesprogram i de ungarnske skoler. Børnene blev undervist i fri kærlighed og fik viden om det seksuelle samleje. De blev fortalt om det gameldags ved middelklassens familiemønstre, det umoderne ved det monogame forhold og det irrelevante ved religion, som fratager mennesker al lyst og glæde. Kvinderne blev opfordret til at rejse sig mod tidens seksualmoral. Denne såkaldte “kulturterror” kan opfattes som forgængeren til den “politiske korrekthed”.

På et hemmeligt møde blandt marxistiske intellektuelle i Tyskland i 1923 foreslog Lukas den idé, at sprede en altomfattende “kultur pessimisme” for at skabe en tilstand af håbløshed og fremmedgørelse hos Vestens mennesker, som en nødvendig forløber for revolutionen.

Dette møde førte til grundlæggelse af Institutet for Social Forskning ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Institutet blev snart kendt som Frankfurterskolen. Det var en organisation af marxister og kommunistisk orienterede psykologer, samfundsforskere og andre intellektuelle, og opgaven var at implementere Georg Lukas program.

Georg Lukacs rejste til Tyskland i 1924 efter kritik af hans forskning på den 5. Komintern kongres. Her blev han medlem af Institut for Socialforskning ved Frankfurt Universitetet, som bestod af en gruppe kommunistisk orienterede sociologer. Institutet var identisk med Frankfurterskolen og blev grundlagt af Felix Weil (1898-1975) i 1923, som arbejdede for at løse de praktiske problemer med implementeringen af socialismen.

Institutets direktør fra 1923-1929 var Carl Grünberg (1861-1940), som var erklæret marxist, men institutet havde ikke nogen officiel tilknytning til Det kommunistiske Parti. I 1930 blev Max Horkheimer (1895-1973) direktør, og han mente at instituttet i endnu højere grad skulle basere sin forskning på Marxs teorier. Da Hitler kom til magten i 1933 blev institutet lukket, og dens medlemmer flygtede til USA, hvor de fik ansættelser ved universiteterne Columbia, Princeton, Brandeis og California at Berkeley.

Frankfurterskolen var derfor en gruppe tysk-amerikanske forskere, som udviklede en revolutionær filosofi og pædagogik, som i første omgang stod på skuldrene af Hegel (1770-1831), Marx (1818-83), Nietzsche (1844-1900), Freud (1856-1939) og Weber (1864-1920).

I Amerika befandt sig nu følgende medlemmer af Frankfurterskolen: 1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og Jürgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repræsentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.

Frankfurterskolen kombinerede marxistisk analyse med freudiansk psykoanalyse og skabte grundlaget for det, der senere blev kaldt “kritisk teori”. Denne teori var en destruktiv kritik af den vesterlandske kulturs grundlæggende forestillingsverden, som omfatter kristendom, kapitalisme, autoritet, familie, patriarkat, hieraki, moral, tradition, seksuel ufrihed, loyalitet, patrotisme, nationalisme, arv, etnocentrisme, konvertioner og konsevativisme.

Frankfurterskolens filosoffer mente, at så længe et individ havde troen på, at hans gudgivne fornuft kunne løse de problemer samfundet befandt sig i, ville samfundet aldrig nå den tilstand af håbløshed og fremmedgørelse, som var helt nødvendigt for at fremprovokere en socialistisk revolution.

Det gjalt derfor om så hurtigt som muligt, at underminere den judæisk-kristne arv. Man anbefalede derfor at fremsætte en destruktiv kritik af ethvert område af samfundslivet med henblik på at destabilisere samfundet og styrte den undertrykkende orden. Denne kulturrevolution skulle sprede sig som en virus og fortsætte det ideologiske arbejde med andre midler end de rent politiske. Følgende ideer var på tegnebrættet:

At gøre brug af bestandige anklager om racisme.
At gennemføre stadige politiske forandringer på lokal niveau for at skabe forvirring.
At underminere skolernes og lærernes autoritet.
At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsfølelse (“to rub the nose of the conservatives in diversity”). LFPC skriver i Snaphanen: “Vi taler altså om folk der ønsker at skabe kaos gennem ‘åbne grænser’, og at der ikke er nævneværdig afdækning af dette forhold, men tværtimod spin om humanitære interesser osv. i etablerede medier.”
At tømme kirkerne.
At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for samfundets fejlslagne politik.
At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.
At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem venstreorienterede journalisters optik.
At fremme kernefamiliens sammenbrud.

Frankfurterskolen kunne bruge Freuds idé om “pan-seksualitet” og menneskets naturlige søgen efter seksuel nydelse. Men heri lå også en kuldkastelse af de traditionelle forhold mellem mænd og kvinder. Faderens autoritet skulle angribes, og vigtigheden af både faderens og moderens traditionelle roller skulle nedvurderes således, at man kunne fravriste familiens ret til at være barnets primære opdragere.

Man skulle naturligvis også afskaffe forskellen på drengene og pigernes opdragelse, og i hele taget erklære alle former for maskulin dominans for chauvinisme og forældede. Kvinder skulle kunne indtræde i alle de funktioner i samfundet, som havde været domineret af mænd – også de væbnede styrker. Disse ting forudsatte imidlertid, at kvinder blev erklæret for en “undertrykt klasse” og mænd for “undertrykkerne”.

Dette var et langtids project, hvor man fokuserede på familien, uddannelsen, medierne, sex og populær kulturen. Når man ser tilbage på ungdomsoprøret i 1968 i lyset af Frankfurterskolens program, er det helt tydeligt at disse ideer allerede før 1968 lå i støbeskeen på de store universiteter.

Denne kritik blev udtrykt i flere forskellige værker som f.eks. Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930). I Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) forklares det, at Frankfurterskolen adskilte sig fra den marxistiske sociologi, der satte bourgeoisiet op imod proleteriatet. I stedet skulle kampen stå mellem det reaktionære og det revolutionære. Hans sex-økonomiske sociologi var et forsøg på at harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s økonomiske theori.

Reich udtrykte det på følgende måde: “Den autoritære familie er den autoritære stat i miniformat. Menneskets autoritære karakterstruktur kommer af, at de seksuelle hæmninger og angst har begravet livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme genopstår derfor i den nationale imperialisme. Den autoritære familie er altså det sted, hvor reaktionær ideologi og de reaktionære strukturer skabes.” Reichs teori fortalte også, at kristendommens religiøsitet var en del af den autoritære familie og førte til fascisme.

Erich Fromm var social psykolog i Frankfurterskolen og kom til USA i 1930erne. I “Escape from Freedom” fra 1941 skrev han, at kapitalismen skabte et socialt system, som lagde kimen til en sadomasokistisk og autoritær menneskelig karakter, som Martin Luther (1483-1546) og Adolf Hitler (1889-1945) var typiske eksempler på. Det samme kapitalistiske system skabte også Calvin’s teori om forudsbestemmelse, som hyldede den grundlæggende ulighed mellem mennesker. Det førte til nazismens ideologi.

From havde den overbevisning, at det, at den autoritære karakter kun interesserede sig for dominans, undertrykkelse og forskelle med hensyn til sex og race, egentlig talt blot er udtryk for mereværdskomplekser og mindreværdskomplekser. I hans “positive frihed” er der intet over det unikke ved det individuelle selv – at mennesket er centrum og livets formål. Udviklingen og realiseringen af menneskets individualitet er et mål, som aldrig kan underordnes betydeligere forhold.

From udtykker sine revolutionære hensigter meget klart i “The Dogma of Christ”: “Vi bliver nødt til at definere revolutionen psykologisk. Det vil sige, at revolution er en politisk bevægelse ledet af mennesker med en revolutionær bevidsthed som tiltrækker andre mennesker med en revolutionær bevidsthed.”

Theodor Adorno var også en marxistisk revolutionær og medlem af Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Samme med andre udgav han værket “The Authoritarian Personality”. Dette sidste værk fra 1950 har inspireret alle socialpsykologer og samfundsforskere overalt i verden lige siden.

I denne bog gøres der rede for, at kristendommen, kapitalismen og den patriakalsk-autoritære familie skaber en personlighed, som er tilbøjelig til racistisk forudintagethed og fascisme. Den “Autoritære Personlighed” blev derfor en håndbog i kampen mod en hvilken som helst fordom eller diskrimination. Hvis disse onder ikke bliver udryddet er der stor chance for endnu et Holocaust. Denne kamp mod fordomme blev grundlaget for den politiske korrekthed.

Den autoritære karakter er det modsatte af den ønskværdige revolutionære karakter. Den er et produkt af kapitalisme, kristendom, konservativisme, den patriakalske familie og den seksuelle undertrykkelse. Denne kombiation havde i Tyskland medført intolerance, anti-semitisme og fascisme.

Den kritiske teori omfatter forskellige del teorier, som skal bruges til at bekæmpe den eksisterende kultur: Matriarkalsk teori, androgyn teori, personlighedsteori, autoritetsteori, familie teori, seksual teori, race teori, lov teori og literær teori. Det var meningen at disse teorier skulle praktiseres og bruges til at vælte den eksisterende sociale orden og bane vejen for en social revolution baseret på kultur marxisme.

For at opnå dette, var det nødvendigt at nedbryde de traditionelle forestillinger og de eksisterende sociale strukturer og erstatte dem med noget nyt. Den patriakalske sociale struktur skulle erstattes af matriakatet. Forestillingen om at mænd og kvinder er forskellige og har forskellige roller skulle erstattes af androgynitet. Og forestillingen om at heteroseksualitet er normalen skulle erstattes af forstillingen om, at homoseksualitet er normalen.

Hele øvelsen går så vidt jeg kan se ud på at erklærer den hvide, heteroseksuelle mand for racist. Leon Trotsky havde haft den overbevisning, at de sorte skulle være foregangsmænd for en kommunistisk revolution i USA. Han vente tommelfingeren ned overfor hvide arbejdere, som havde fordomme med hensyn til sorte. Trotsky opfordrede de sorte til at forene sig i et revolutionært oprør mod de hvide. Det blev efterfulgt af tressernes modkultur bevægelse.

Ligesom Reich og From var Herbert Marcuse en intellektuel i Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Han var marxistisk filosof og social revolutionær, der ligesom Marx og Lukas forestillede sig opløsningen af det amerikanske samfund. Den traditionelle idé om revolution og dennes strategi har ingen udsigt, fordi den er for gammeldags. Det vi må gøre er en spredt og udbredt opløsning af systemet.

Den eneste måde at undslippe det moderne industrielle samfunds èn-dimensionalitet er at frigøre menneskets erotiske side, det sanselige instinkt, i oprøret mod teknologisk rationalitet. Denne erotiske frigørelse skulle tage form af den “store afvisning” eller en total forkastelse af af det kapitalistiske monster og hele dets værk indbefattet teknologisk fornuft og det ritualistisk-autoritære sprog.

Studenterrevolutionen og kvindernes befrielsesbevægelse var inspireret af Herbert Marcuse. Han var talsmand for det “store afslag”, som var en afvisning af alle de grundlæggende vesterlandske begreber. Han pædikede seksuel frihed og værdien af den feministiske og sorte revolution. Marcuse’s tanke var, at universitetsstudenter, de sorte, de fremmedgjorte, de asociale og den tredie verdens folk skulle erstatte proletariatet i den kommunistiske revolution.

I sin bog “An Essay on Liberation” (1969) forklarede han sine mål: Omvurdering af værdier, overvindelse af tabuer, kulturel omstyrtning og et sprogligt oprør for at udskifte alle værdier. Marcuse skrev også, at den hvide mand er skyldig, og at de sorte er oprørets mest naturlige kraft. Han blev den vigtigste tænker og guru for 60erne og 70ernes modkultur og ungdomsoprør.

Han betragtede denne udvikling som en kultur revolution, idet ungdommens protester var rettet mod hele det kulturelle etablissement og samfundets moral som sådan. I bogen “Eros and Civilization” (1955) prædikede han for en frigørelse af seksualitetens stærke ur-kraft fra den borgerlige og civiliserede beherskelse af den seksuelle drift. Det var også ham, der skabte udtrykket: “Make love not war”.

Betty Friedan’s (1921-2006) bog “The Feminine Mystique” (1963) var grundlæggende for kvindebevægelsen i USA på den tid. Hun var ikke medlem af Frankfurterskolen, men den inspirerede hende til at skrive om den politiske korrektheds marxistiske rødder. I sin bog skrev hun et kapitel om Abraham Maslow’s (1908-1970) teori om selv-aktualisering, som havde stor betydning for dén psykologiske bevægelse, der blev kaldt “transpersonlig psykologi”.

Maslow var social psykolog og skrev tidligt om kvinde dominans og seksualitet. Han var ven med Herbert Marcuse på Brandeis University og kendte Erich From helt tilbage til 1936. Maslow skrev allerede i 1944 en artikel med titlen “The Authoritarian Character Structure”. Det var et ekko af Wilhelm Reich og Frankfurterskolens personlighedsteori, som igen står på skuldrene af Karl Marx social revolutionære teorier.

Ideen om sexrollernes ombytning og transformationen af patriarkatet til et matriarkat har forbindelse tilbage til Friedrich Engels (1820-95) bog “Familiens, Statens og Privatejndommens Oprindelse” fra 1884. Men det var Marx, som i værket “Den Tyske Ideologi” fra 1845 var den første der skrev, at koner og børn var patriarkens ejendom og om det nødvendige af en ombytning af rollerne.

Frankfurterskolens politisk korrekte kulturmarxisme blev formuleret i en meget attraktiv sprogbrug, som journalister og politikere kunne bruge. Man sagde, at det hele blot handlede om at være sensitiv overfor andre mennesker. Det drejede sig ikke om andet end tolerance, mangfoldighed, inklusion, ligeværd, og det relevante spørgsmål var: “Hvorfor kan vi ikke alle bare komme godt ud af det sammen?”

Virkeligheden er imidlertid en anden. Det, at skulle være politisk korrekt medfører nemlig også en undertrykkelse af trykke- og talefrihed, tanke kontrol, en omvæltning af den sociale orden og ultimativt en totalitær stat.

Det kultur marxistiske ungdomsoprør, som tilhørte de unge intellektuelle i de historiske, sociologiske, psykologiske og antropologiske retninger på universiteterne i 1968 vejrede morgenluft og hijackede den folkelige hippie (blomsterbørnenes) kultur revolution, som var spiret frem i løbet af 1960erne i USA.

Denne folkelige hippie kultur, som senere blev kaldt den psykedeliske revolution havde sine rødder i forskellige kulturelle bevægelser som f.eks. beatkulturens digtere, San Francisco renaissancen, folkemusikken, bluesmusikken, jazzmusikken, rockmusikken og beatmusikken. Der havde altid været marihuana med i blues og jazz og i 60erne begyndte man med de psykedeliske stoffer.

Denne kultur revolution havde sine bedste stunder i den nye miljø bevidsthed og med de nye kollektiver, som var baseret på en interesse for at leve i økologisk samhørighed med naturen. Hippierne læste Henry David Thoreau’s (1817-629) Walden, Aldous Huxley’s (1884-1993) Island, Jack Keruack’s (1922-69) Dharma Bums, Alan Watt’s (1915-73) Zen Buddhisme og Timothy Leary’s (1920-96) High Priest, Tom Wolfe’s (f.1931) The Electric Cool Aid Acidtest, Gary Snyder’s (f. 1930) Earth House Hold og mange andre bøger, som beskrev en ny bevidsthed.

Alt dette misforstod og forvrængede Frankfurterskolens unge, fordi de søgte nogle skyldige i at have skabt det kapitalistiske samfund. De fandt dem ikke alene i monopol koncernerne og i det militær industrielle kompleks, men også overalt i det autoritære etablissement, som deres forældrene og lærere også tilhørte.

De havde som unge intellektuelle på universiteterne ingen anelse om, at den psykedeliske revolution var en ny spirituel bevidsthed, som søgte erkendelse i mystikken i alle religioner. De forstod heller ikke, hvad der foregik i de store “Be In” eller på “Woodstock festivalen” (1969). For dem lignede det et ungdomsoprør, skønt det i virkeligheden var en “rite of passage” og en fejring af livets musik og den store kærlighed.

Timothy Leary skrev: “Stoffer der åbner sindet til mangfoldige realiteter fører os uværgerligt til et polyteistisk syn på verden. Vi fornemmer at tiden er inde for en ny humanistisk religion baseret på intelligens, en sund pluralisme og en hedensk videnskabelighed”.

Den marxistiske kulturrevolution var designet til at rive ned og nedbryde den vestlige civilization indefra. Den autoritære personlighed var et produkt af den patriarkalske familie. Friedrich Engels havde derfor fremhævet matriarkatet som ur-alternativet. Det var derfor nødvendigt at opløse kerne familien, for at gøre den kommende generation klar til at acceptere de planlagte sociale forandringer.

Dette forberedte vejen til de nye venstresocialisters krigserklæring mod det maskuline køn i forklædning af kvindernes frigørelse. Samfundet skulle omformes til et kvinde domineret samfund. Wilhelm Reich skrev allerede i 1933 i “Massenpsychologie des Fascismus” , at matriarkatet var det originale familie system i det naturlige samfund. Det samme sagde Erich Fromm. Maskulinitet og femininitet havde intet med kønslige forskelle at gøre, men med kønsneutrale socialt bestemte livs funktioner (socialkonstruktivisme).

Man betragtede hjemmets indflydelse som hindrende på vejen mod den marxistiske kulturrevolution. Det gjaldt om at indoktrinere ungerne før de blev 10 år, ellers var det for sent. Derfor satte man music til revolutionens vers og gentog dem igen og igen.

I de sidste 30 år har Frankfurterskolens filosofi fuldstændig domineret alle vestlige universiteter i verden – det gælder også USA, som har sine venstreorienterede kulturradikale. Arven fra Marcuse og Adorno indoktrinerer de historieløse unge og lærer dem at erstatte fornuft og virkelighedsbeskrivelse med politisk korrekte formuleringer.

De fleste lærebøger i kunst kritik, litteratur kritik, sociologi, filosofi, antropologi og kultur geografi må i dag anerkende deres dybe afhængighed af Frankfurterskolens filosofi. På alle universiteter implementerede man i 70erne Marcuses begreb om de borgerliges “repressive tolerance”, mens man prædikede om tolerance for alle venstreorienterede opfattelser og intolerance overfor alle de konservative forkerte meninger. Universiteterne er ikke længere videnskabelige, men kultur politiske kurser.

Jeg ved ikke om det er kendt, at Adorno havde en teori om moderne musik og arbejdede på et project om at bruge atonal musik som et våben til at nedbryde samfundet ved at gøre folk mentalt syge i hovederne. Han sagde at USA kunne bringes på knæene ved brug af radio og TV til fremme for kultur pessimisme og fortvivlelse. Udbredelsen af voldelige videospil fremmer naturligvis også Frankfurterskolens bestræbelser.

I “Eros and Civilization” and “One-Dimensional Man” (1964) lovede Marcuse, at det at overvinde kapitalismen og dens falske bevidsthed ville resultere i et samfund, hvor den største tilfredsstillelse skulle være den seksuelle. Rockmusikken berører de samme strenge blandt de unge. Frie seksuelle udtryk, anarki og en åbning og frisættelse af den irrationelle underbevidsthed skulle være fælleseje.

Arthur “Punch” Sulzberger (f.1951), som i 1992 blev chefredaktør af New York Times, var stærkt påvirket af Adornos forskning omkring “The Authoritarian Personality”. Det blev blot kaldt frigørelse og det at forandre verden. Jeg kan ikke huske en anden bog fra min tid i Det kongelige Bibliotek, som i den grad skriftede lånere gennem 70erne og 80erne.

I 1953 flyttede Frankfurterskolen tilbage til deres oprindelige institut ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Adorno døde i 1969 og Horkheimer i 1973. Det var disse intellektuelle marxister, som under anti-Vietnam demonstrationerne skabte udtrykket “make love, not war” og “do your own thing”. De fremstillede en filosofi om dekonstruktivisme, som var en dekonstruktion af alle værdier. De drømte om et nyt samfund og en ny historieskrivning.

Frankfurterskolens lærere indførte sensitivitet træning i alle skoler. Børnene skulle oplæres i at kunne tale om deres egne subjektive følelser. Hvad føler du? Hvis det føles godt, gør det! Denne træning var designet til at overbevise dem om, at de selv var deres egen autoritet her i livet.

Der blev lagt stor vægt på elevernes diskussioner om at afklare deres egne synspunkter, værdier og valg omkring et hvilken somhelst emne, der var til debat. Eleverne var nemlig de eneste relevante bedømmere af deres egne handlinger og deres egen moralske adfærd.

Denne “værdiafklaring” lyder for så vidt rigtig – eller gør den? Så vidt jeg kan bedømme, medfører den en moralsk relativisme, hvor der ikke er plads til det, som er rigtigt eller forkert. Der er tilsyneladende heller ikke plads til hverken menneskerettigheds erklæringerne eller de ganske almindelige værdier, som mennesker i de fleste kulturer har dyrket for at kunne være sammen på en hyggelig måde.

Der gemmer sig nemlig det kedelige faktum i “værdi afklaringen”, at hvis lærerne i skolen forsøger at fremme værdier som ærlighed, retfærdighed, ansvar, mådehold, sparsommelighed, autoritet, pligt, beskedenhed, moral, redelighed, at gøre nytte, at yde før man kan nyde, eller at være taknemmelig, så er der tale om indoktrinering af eleverne, fordi det krænker deres moralske frihed.

Børnene skal derimod have frihed til selv at vælge deres egne værdier, og læreren må ikke lære dem samfundets værdier, men blot lette deres vej til selv at finde deres egne værdier. Det værste, lærerne kan gøre, er at moralisere eller at kritisere. Der er nemlig ingen rigtige eller forkerte værdier.

Det gælder altså ikke om at lære børnene de rigtige værdier. Det er slut med normativ læring, for børnene skal selv foretage deres egne valg i overensstemmelse med deres følelser. De er alene den ultimative autoritet og bedømmere af deres egen livssituation.

Der er ikke fri forskning inden for samfundsvidenskaberne. Den kritiske pædagogik er et ekko af Frankfurterskolen. Forskningen skal frem for alt være politisk korrekt, ellers bliver studenternes afhandlingerne kasseret. Man er blandt andet også bange for, at der bliver sagt nogle sandheder om islams påvirkning af vort muslimske mindretal.

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

Universiteternes vejledninger for forskningsetik er politiske og kulturrelativistiske krav til de studerende, hvis de vil bestå. Man tvinger dem til at præsentere pseudovidenskab. Her er et citat fra Michael Jalving:

“Der er formentlig ikke tale om Penkowa’er, idet “indvandrerforskning” næppe nogensinde bliver et eksakt fag, men snarere om en mindre hær af statsansatte forskere, der bekræfter hinandens fordomme offentligt og leverer akademiske skyts til den danske venstrefløj og flygtningevenner i hver en by. Disse forskere har i løbet af en længere årrække verificeret hinandens verdensbillede uden respekt for videnskabelig falsifikation og dermed reduceret sig selv til advokater og således forvandlet forskningen til, hvad den østrigske videnskabsteoretiker Karl Popper kaldte “pseudovidenskab”.

Frankfurterskolen forsøgte at fordreje og ultimativt destruere den vestlige kultur. Selv om Frankfurterskolen ikke havde et politisk program liggende på bordet og derfor ikke havde en fremtidsplan som sådan, var den dog megetfremtidsbevidst. Den vidste nemlig udmærket, at de moralske afvigelser, som de fremmer, en skønne dag vil medføre en opløsning af samfundets sammenhængskraft, således at det sociale liv bliver uudholdeligt for borgerne, som derfor vil erstatte det kapitalistiske samfund med kommunisme.

Når man forstår den indflydelse Franfurterskolen har haft og stadig har på uddannelsessystemet – ikke mindst Journalisthøjskolen – og det politiske system, er det begribeligt, at politisk korrekthed, moralsk relativisme, kulturradikalisme er så udbredt blandt de unge og veluddannede humanister, som skriver om de nuværende samfundsforhold.

Kulturdebattørerne i MSM behøver ikke engang at være særlig venstreorienterede. Langt ind i de borgerlige rækker har den ideolgiske virus bredt sig, som kræver politisk korrekt anstændighed og et menneskesyn som tolererer selv de intolerante. Her går Claus Rifbjerg, Carsten Jensen, Thøger Seidenfaden, Georg Metz, Rune Engelbrecht, Uffe Ellemann og Bent Melchior hånd i hånd med Enhedslisten.

Danmarks Radio og især Politiken vil genopdrage masserne til et finere menneskesyn. Men det kræver en fortegning af virkeligheden og et bind for øjnene, som kvikke journalister i gamle dage havde blik for at afsløre. Men sådan er det ikke mere. I dag er det almindeligt, at politikere og intellektuelle maler et billede af virkeligheden, som slet ikke eksisterer. Få kan se, hvad virkeligheden egentlig er. I stedet bliver der hver dag i MSM fokuseret på den socialkonstruktivistiske utopi, som alle humanister er blevet hjernevasket til at tro på – få har mod til at tale parnaset midt imod.

Hvad er så de realiteter, som venstrefløjen og de kulturradikale ikke vi se i øjnene? En anonym pædagogik studerende fortæller om det grundlæggende forældresvigt i de muslimske familier: “Børnenes forældre blev ved med at fortælle dem, at de ikke duede til noget. Jeg kom jo i folks stuer, hvor de voksne sad i en klynge og engang imellem kom med nedladende udråb til børnene, som de voksne så kunne grine af.”

De pædagog studerende kommer fra gymnasiet til studierne med en post-marxistisk idé om, at rummelighed løser alle problemer vedrørende islamisk kultur. Der er intet problem i islam. Det er vore fordomme, der er problemet. Derfor er det ikke muslimen som er et problem. Det er manglen på inklusion, som er problemet.

Den enkelte aggressive muslimske dreng skal ikke tilpasse sig gruppen eller klassen. Det er gruppen, som skal tilpasse sig ham, for der skal være plads til alle. Men det er en kulturmarxistisk misforståelse, at den muslimske drengs identitet skabes af den feedback, han får fra klassen.

Denne pædagogik stammer fra den værdirelativistiske filosofi, som det moderne multikulturelle samfund er gennemsyret af. Den siger, at al adfærd er relativ lige god. Man må ikke diskriminere og sige, at de muslimske drenge ikke opfører sig ordentligt.

Klassen skal være solidarisk med de uopdragne børn. De er jo de udsatte ofre for racistiske omstændigheder. Dette kaldes den anerkendende pædagogik, som beskylder deres kritikere for, at de ubevidst stigmatiserer de umulige muslimske drenge. Det er altså disse børns omgivelser, der skal ændres, ikke de ustyrlige drenge.

Tænksomme i dette land bør interessere sig for, hvor hele denne politisk korrekte pædagogik kommer fra. Den er nemlig et udtryk det multikulturelle samfunds kulturrelativisme. De fleste undervisnings institutioner i den vestlige verden har siden tresserne været inficeret med den marxistiske bacille, som hedder “kritisk teori”.

Der findes kritisk pædagogi, kritisk psykologi, kritisk filosofi, kritisk antropologi, kritisk sociologi og hvad ved jeg. Selv om det også kaldes post-modernisme, så står det altsammen på skuldrene af Frankfurterskolens kulturmarxistiske dogmer. Det er en fundamentalistisk religion uden Gud, som i den grad har forpestet de fleste universitetsmiljøer først i USA og siden i Europa.

Af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid og Islam og den rationelle fornuft.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


104 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Allan Hansen

Posted: 22 januar 2013 - 22:39 - Svar

Darwins idé er den bedste idé noget enkelt menneske nogensinde har fået!
Omvendt kan man sige, “Abrahams” idé om én gud er det dummeste man nogensinde har hørt.

Abraham har med stor sand syndlighed aldrig levet – men er blot en gammel sagn figur.

Der findes ikke så meget, som et potteskår, der kan verificere denne myte.

Karl Marx (1818-1883), store hovedværk >> Das Kapital<> Das Kapital<< er, historisk set, de bøger, som i 1800 tallet har haft de største virkninger, langt ud over deres egen tid. Man kunne måske tilføje Nietzsches ” Antikrist, der var ment som et opgøre med kirkens magt, rigdom og dogmatik. Marx var filosof og proletariatets profet, og Das Kapital er et filosofisk værk, som blev mere berømt end læst, fordi indholdet gik langt ud over de fleste menneskers horisont (bind 1. 830. sider). Når Marx kaldte sin socialisme ”videnskabelig”, lå der samtidig en modsætning i, at han hævdede, at der ikke fandtes nogen ”objektiv” samfundsvidenskab, idet al ideologi var klassebestemt. Lenin har senere skrevet: Marx`lære er almægtig, fordi den er sand”. Das Kapital blev en epokegørende bog, og den har haft større indflydelse på menneskehedens historie end nogen anden bog – lige med undtagelse af Biblen og Koranen, som vi senere skal se, begge er blottet for en hver sandfærdighed.

Engels forkyndte højlydt:

”Vi vil rydde alt af vejen, der kalder sig overnaturligt og står over mennesket. . . derfor har vi også én gang for alle erklæret religionen og de religiøse ideer krig, og det bekymrer os ikke, om man kalder os ateister eller andet. Ateismen er en selvfølge inden for de europæiske arbejderpartier. . . de er ganske simpelt færdige med gud, de lever og tænker i den virkelige verden og er derfor materialister – og darwinister”. Friedrich Engels. (1820-95).

Mennesket har altid drømt om frihed – med religion har man kun fundet helvedet.

P.S. Karl Marx var et meget belæst menneske og han talte fem forskelige sprog – det siges, at han også havde læst en bog på dansk.

P.S.
Ironisk nok, blev kapitalismen Karl Marx´bedste "ven,,.
Det var stort set hans velstående og meget velhavende ven Friedrich Engels, der holdt ham og hans familie i live i de sidste 20 år af hans liv.
Karl Marx fik fem børn – de tre døde af sult og sygdom…..
alt i mens sad Karl Marx og læste tykke bøger på London .

" Sådan er socialismen, daglig tæsk og fattig løn – slaveri.

Idéhistorisk set er "socialismen,, ikke Karl Marx´s idé, men en urgammel idé, der kan spores tilbage til de gamle jæger samfund. Mennesket er ikke blevet skabt i Guds billede, men er derimod et resultat af en lang udvikling af dyrearterne, mente Charles Darwin. Hans teori om livets udvikling er i dag accepteret af de fleste videnskabsmænd, og han har også fået indflydelse på kristendommens og filosofiens historie

Charles Robert Darwin blev født i 1809 i den engelske by Shrewsbury. Han havde en lykkelig opvækst, men i en alder af kun 8 år mistede han sin moder. Selvom Darwin i dag er kendt som en af de største videnskabsmænd i historien, så var der ikke meget i hans ungdom, der tydede på, at han ville blive en stor forsker.

Uden held forsøgte Darwin i en alder af 16 år at uddanne sig til læge på universitetet i Edinburgh. I 1827 blev han af sin fader sendt til Cambridge for at studere teologi. Faget interesserede dog ikke Darwin, der beskrev sig selv som kristen.

AnnonceI 1831 blev Darwin tilbudt en stilling som ulønnet forsker på et skib ved navn H. M. S. Beagle. Der var nemlig planlagt en opdagelsesrejse, som skulle vare i 5 år og bringe deltagerne jorden rundt. Darwin takkede ja til tilbudet, og det blev begyndelsen på en helt ny epoke ikke bare i hans eget liv, men også i videnskabens, teologiens og filosofiens historie.

Udviklingen på Galapagos – længe før Darwin havde forskere registreret, at dyre- og plantearter synes at udvikle sig over tid. Når dyr formerer sig, så bliver ungerne ikke nøjagtige kopier af deres ophav. Hver eneste gang, der sker en formering, vil der fremstå små variationer – også kaldet mutationer – som gør, at for eksempel nogle af fugleungernes næb har en lidt anden form end de andres. Det betyder, at de er i stand til at spise anden føde og dermed har bedre mulighed for at overleve.

Netop de små variationer imellem de enkelte dyr indenfor samme art studerede Darwin grundigt, og han skrev et hav af noter om dem. Det foregik, da Darwin opholdt sig på Galapagos-øerne i Stillehavet ved Sydamerikas vestkyst. Særlig vigtig blev hans observationer af finkerne på disse øer. Der fandtes mindst 14 varianter af dem, og rundt på de forskellige øer havde de netop det næb, der gjorde dem i stand til at spise de frø eller de insekter, som de kunne finde der.

På Darwins tid mente flere teologer, at det skyldtes, at Gud havde indrettet verden sådan, at de levende væsener kunne overleve i de omgivelser, som de befandt sig i. Men Darwin begyndte at tvivle på den forklaring.

Den stærkeste overlever. Efter lange overvejelser nåede Darwin frem til en for samtiden overraskende konklusion. Alt levende er i en konstant kamp for at overleve, og kun de arter, der formår at tilpasse sig de naturlige omgivelser vil klare sig, sagde han.

Dermed havde Darwin præsenteret det, som er grundtanken i hans evolutionsteori. Fordi det er de bedst egnede, der overlever, så er det naturligvis også dem, der formerer sig, og dermed arver næste generation en del af deres egenskaber.

Aben, mennesket og Gud Darwin vidste, at hans forestillinger var i modstrid med en bogstavelig læsning af Bibelens skabelsesberetning. Af de indledende kapitler af Bibelen fremgår det nemlig, at Gud skabte alle arterne, sådan som vi kender dem. Derfor tøvede Darwin også i lang tid med at offentliggøre sit videnskabelige arbejde.

I Bibelen fortælles, at mennesket blev skabt i Guds billede, og at det derfor har en helt særlig status. Men ifølge Darwins teori var mennesket blot resultatet af en lang udvikling af en dyreart. Derfor opstod der voldsomme diskussioner, da Darwin i 1859 udgav sin bog "Arternes oprindelse gennem naturlig udvælgelse". Ateister jublede begejstret, mens kristne hævdede, at teorien var både tåbelig og løgnagtig.

Darwin mente ikke selv, at man med udgangspunkt i hans evolutionsteori kunne bevise, at Gud ikke er til. Han mente dog, at den kunne vise, at skabelsesberetningen ikke skulle læses bogstaveligt. Man kunne ifølge Darwin heller ikke udvikle nogen moralsk lære i forlængelse af hans naturvidenskabelige teorier. Det at naturen fungerer sådan, at kun de stærkeste overlever, betød efter hans mening ikke, at samfundet skulle fungere efter samme princip.

Det er ofte blevet sagt om Darwin, at han hævdede, at mennesket stammer fra aberne. Det er dog ikke helt rigtig. Sandheden er, at Darwin mente, at mennesket og aben har samme stamfader.

De manglende led før Darwin udviklede sin teori til at omhandle både menneskets og hele dyre- og plantelivets udvikling, foretog han en mængde af observationer, som han mente underbyggede hans teori. Han sagde selv, at han ikke havde haft let ved at acceptere resultatet af undersøgelserne, men at det på den anden side var så klart, at man ikke kunne benægte det.

Darwin var ikke den eneste i samtiden, der var nået frem til den konklusion, at arterne er blevet udviklet ved naturlig udvælgelse. Ved noget der kan minde om et mysterium havde en anden forsker, nemlig Alfred Wallace, helt uden kendskab til Darwin udviklet en teori, der var næsten identisk med hans.

Undervejs i nyere forskeres forsøg på at klarlægge udviklingens gang er det blevet klart, at der er visse trin i udviklingen, som man ikke kan finde spor af i form af for eksempel skeletter eller andet, der kan vise, at de har eksisteret. Dermed er opstået begrebet om "de manglende led".

Død og eftermåle
Darwin døde i 1882 og blev lagt til hvile ved Westminster Abbey, London, tæt på en anden berømt forsker, nemlig Isaac Newton. I dag accepterer de fleste forskere Darwins evolutionsteori. Dog er der, siden teorien blev formuleret, sket en lang række modifikationer og ændringer af den.

Kritikken fra kristne, der læser skabelsesberetningen bogstaveligt, høres også endnu. På trods af de mange meninger om Darwin står det fast, at han har fået en enorm betydning for opfattelsen af livet, mennesket og videnskaben i moderne tid.
Kampen mod den metafysiske tænkning intensiveres yderligere, da Hume giver sig i kast med en mere indgående undersøgelse af erfaringen. Han spøger, hvad det er i erfaringen, der er garant for dens sandhed?
Og han svarer: ikke det, forstanden og fornuften frembryder. Det var jo netop, hvad den umiddelbart forudgående rationalistiske kontinentale filosofi ville.
Den havde troet, at der fandtes visse medfødte ideer i den menneskelige ånd, der i sig selv var sande, uden nogen som helst forbindelse til erfaringen: som for eksempel de almene værensbegreber eller ideer om selvet eller tanken om "Gud.
Hume vender sig skarpt imod denne opfattelse" Forstand og fornuft kan ikke begribe sandheden ud fra sig selv,,.

-Filosoffen David Hume (1711-1776), går ud fra, at vi alle er tilbøjelige til at betragte alt, hvad der sker
ud fra kausalitetens principper, altså at antage, at det ene nødvendigvis følger af det andet.
Først giver det os forstillingen om en ordnet verden.
Men nu spørger Hume: hvad der berettiger mennesket til at fortage denne kausale sammenknytning af tingene og hændelserne?
Sandheden skal jo alene ligge i de umiddelbare sanseindtryk, men kausaliteten hører ikke med til disse!
Af større filosofihistorisk betydning er Humes kritik af kausalitetens princip.
Denne kritik får eksempelvis afgørende indflydelse på Kant (tysk filosof 1724-1804), så han kan sige: "Jeg tilstår gerne: mindet om David Hume var det, som år tilbage for første gang afbrød min dogmatiske dvale og gav mine undersøgelser på den spekulative filosofis område en ny retning.
Hvad man kan sige ved hjælp af sanseindtryk er blot, at en hånd bevæger sig og en bold triller; men at disse to hændelser skulle være kausalt forbundet, kan ikke hævdes med samme vished.
Ingen genstand afslører nogensinde de årsager, som har frembragt den, endsige de virkninger, som udspringer af den, gennem egenskaber, der viser sig for sanserne".

Humes lov:
"Empirisme, kan kun stadfæstes igennem personlig erfaring
og med fornuften – som øverste dommer,,.

– Vi har kun få forstillinger (ideas) om omverden gennem de indtryk
(impressions), vi får via vores sanser! – det er denne opfattelse, der kaldes empirismens kausale
perceptions teori.

" man kan ikke altid slutte: far årsag til virkning!

( I så fald ville universet være statisk – hvilket det ikke er).

En sten kan repsruderser sig selv i millioner af år – og dog er den stadig en sten.
Med andre ord: vi behøver evolution
, innovation og kvante spring for, at komme videre.

Hvilket senere, blev bevist af både Darwin og Einstein etc. etc.
Når Hume talte om sorte svaner; så anenede han ikke, at der faktisk findes sorte svaner
– det gjorde Darwin for øvrigt heller ikke.
Et DNA profil ville være en armstrakt størrelse for både Darwin og Einstein – og dog blev
deres arbejde; alt afgørende for al sener forskning indefor biologi, fysik og kemi etc. etc.

P.s.
Hvad er menneskets vigtigste oplevelse sans?
Nogle vil mene, at synet er den alt af gørende oplevelse af verden fordi den kan se det, der ikke kan høres.
Mens andre vil hævde, at øret kan høre det – der ikke kan ses!
(Hvilken opfattelse, der er den rigtige – skal jeg ikke gøre mig klog på; da jeg hverken er døv eller blind).
Men begge synspunkter synes dog, at give mening.

   Peter Buch

   Posted: 23 januar 2013 - 05:45 - Svar

   yde var mig.

   Kort, generelt.
   Hare Krisna-folkene, er i bragte ytringer, for ikke at nævne gerninger, at beskrive som absolutister, fundamentalister og diskriminatorer.
   I blandt andet radioprogrammer fra Radio Krishna der sendes på omkring 87,5 FM i Københavnsområdet eller 87,6 høres dette sommetider udtrykt.

   Deres opfattelse af at mennesket er noget evigt åndeligt eksisterende, hævder de er forskellig fra materialisters, hvortil de regner darwinister, nazister, islam, ateister, ja meget generelt set, alle andre tolkninger, der ikke er for netop deres tolkning. Tolkningen minder på visse områder meget om nogles tolkning af psykologi og kristendom, og Kierkegaard er ikke ukendt hos alle.
   http://www.krishna.com/kierkegaard-and-three-modes

   http://www.jernesalt.dk/kanel75googlerel.asp

Allan Hansen

Posted: 22 januar 2013 - 23:03 - Svar

Karl Marx (1818-1883), store hovedværk >> Das Kapital<> Das Kapital<< er, historisk set, de bøger, som i 1800 tallet har haft de største virkninger, langt ud over deres egen tid. Man kunne måske tilføje Nietzsches ” Antikrist, der var ment som et opgøre med kirkens magt, rigdom og dogmatik. Marx var filosof og proletariatets profet, og Das Kapital er et filosofisk værk, som blev mere berømt end læst, fordi indholdet gik langt ud over de fleste menneskers horisont (bind 1. 830. sider). Når Marx kaldte sin socialisme ”videnskabelig”, lå der samtidig en modsætning i, at han hævdede, at der ikke fandtes nogen ”objektiv” samfundsvidenskab, idet al ideologi var klassebestemt. Lenin har senere skrevet: Marx`lære er almægtig, fordi den er sand”. Das Kapital blev en epokegørende bog, og den har haft større indflydelse på menneskehedens historie end nogen anden bog – lige med undtagelse af Biblen og Koranen, som vi senere skal se, begge er blottet for en hver sandfærdighed.

  HH

  Posted: 23 januar 2013 - 10:47 - Svar

  Som det stod en gång på ett universitets mur – USA tror jag – och skrivet med versaler:

  GUD ÄR DÖD
  Nietzsche

  Och under detta hade någon annan skrivit

  NIETZSCHE ÄR DÖD
  Gud

  Om jag minns rätt heter en av Nietzsches böcker “Tors hammare” på svenska. Det är en av de roligaste böcker jag läst i sann ateistisk anda. Jag blev nästan ateist…på kuppen…

Allan Hansen

Posted: 22 januar 2013 - 23:11 - Svar

Karl Marx sendte et brev til Darwin om, at han ville lade trykke en tilegnelse til ære for den store naturforsker, men Darwin skyndte sig i et høfligt og forsigtig svar at frabede sig æren. Han skrev, at han desværre var uvidende i økonomisk videnskab, men han udtrykte sine bedste ønsker for, hvad, han mente, var deres fælles mål – fremskridt i oplysningen om menneskelivet. Darwins værk om de levende væseners afstamning og Karl Marx >> Das Kapital<< er, historisk set, de bøger, som i 1800 tallet har haft de største virkninger, langt ud over deres egen tid. Man kunne måske tilføje Nietzsches ” Antikrist, der var ment som et opgøre med kirkens magt, rigdom og dogmatik. Marx var filosof og proletariatets profet, og Das Kapital er et filosofisk værk, som blev mere berømt end læst, fordi indholdet gik langt ud over de fleste menneskers horisont (bind 1. 830. sider). Når Marx kaldte sin socialisme ”videnskabelig”, lå der samtidig en modsætning i, at han hævdede, at der ikke fandtes nogen ”objektiv” samfundsvidenskab, idet al ideologi var klassebestemt. Lenin har senere skrevet: Marx`lære er almægtig, fordi den er sand”. Das Kapital blev en epokegørende bog, og den har haft større indflydelse på menneskehedens historie end nogen anden bog – lige med undtagelse af Biblen og Koranen, som vi senere skal se, begge er blottet for en hver sandfærdighed.

Engels forkyndte højlydt:

”Vi vil rydde alt af vejen, der kalder sig overnaturligt og står over mennesket. . . derfor har vi også én gang for alle erklæret religionen og de religiøse ideer krig, og det bekymrer os ikke, om man kalder os ateister eller andet. Ateismen er en selvfølge inden for de europæiske arbejderpartier. . . de er ganske simpelt færdige med gud, de lever og tænker i den virkelige verden og er derfor materialister – og darwinister”. Friedrich Engels. (1820-95).

Mennesket har altid drømt om frihed – med religion har man kun fundet helvedet.

P.S. Karl Marx var et meget belæst menneske og han talte fem forskelige sprog – det siges, at han også havde læst en bog på dansk.

P.S.
Ironisk nok, blev kapitalismen Karl Marx´bedste "ven,,.
Det var stort set hans velstående og meget velhavende ven Friedrich Engels, der holdt ham og hans familie i live i de sidste 20 år af hans liv.
Karl Marx fik fem børn – de tre døde af sult og sygdom…..
alt i mens sad Karl Marx og læste tykke bøger på London .

" Sådan er socialismen, daglig tæsk og fattig løn – slaveri.

Morani ya Simba

Posted: 22 januar 2013 - 23:43 - Svar

Tim Pallis, det er lidt en skam du ikke skriver på engelsk for jeg kan godt lide dine essays og ville gerne dele nogle af dem med engelsk-talende venner. Men rigtig godt arbejde!

  Anonym

  Posted: 23 januar 2013 - 15:03 - Svar

  Tak for de venlige ord. Jeg læser altid dine udmærkede kommentarer både her og på Uriasposten med stor glæde. Jeg har skrevet anmeldelser og artikler på engelsk, men kun om Zen buddhisme. Ja jeg skriver på dansk, fordi danske tekster, bøger og artikler om buddhisme i sin tid var meget ubehjælpeligt skrevet – det går bedre nu. Jeg så det som en opgave at skabe et sprog, som kunne udtrykke buddhismens spiritualitet og beskrive praksis. Denne sprogfornyelse kommer bedst frem i en bog af mig, som er på trapperne hos forlaget Nippon Books (dansk forlag). Den hedder Zen Æstetik. Mit engelsk er ikke godt nok, men der er en vel etableret terminologi, som kan udtrykke alt meget præcist. På dansk har det været utroligt svært – fordi ordforrådet har svært ved at udtrykke nuancerne. Jeg er ikke kommet let til det.

   Morani ya Simba

   Posted: 23 januar 2013 - 19:43 - Svar

   Tak for svar. Jeg følte mig lidt ubeskeden da jeg foreslog dig at skrive på engelsk og jeg må selv referere dine indlæg for venner der ikke taler dansk. Og som sagt, jeg er glad for at du skriver dem fordi jeg synes debatten omkring islam og indvandring mangler fakta. Jeg væmmes ved ideen om forfølgelser af mindretal men samtidig må jeg konstatere at islam igen og igen er forbundet med handlinger der er så afstumpede og grusomme at de uværligt får mig til at tænke på nazisterne. Og jeg kan selv konstatere at ideen om at unge muslimske mænd i det danske byliv skulle være “forfulgte” er fuldstændig håbløs. De fylder tværtimod mange magtrum ud med latente trusler om vold og “flash mobs”. Hvis islam leverer tankegods til umenneskelige handlinger så må vi begynde at forholde os til det. Derfor mener jeg det er så vigtigt at der er nogle, som dig, der bringer fakta til torvs. Tak for det.

   Peter Buch

   Posted: 23 januar 2013 - 20:04 - Svar

   Har du øvet dig som kommentator som M….?

    Morani ya Simba

    Posted: 23 januar 2013 - 21:16 -

    Nope, det er en anden. Men jeg kan generelt ret godt lide M’s kommentarer. Jeg skriver kun under MyS monikeren og nogle gange mit borgerlige navn. Dog ikke her og Urias.

    Men nu vi er ved navne, er du Peter Buch I eller to eller blev den navneforvirring omkring “Peter Buch” klarlagt?

    Peter Buch

    Posted: 23 januar 2013 - 22:01 -

    Morani ya Simba

    Det er Tim Pallis, jeg forsøger at spørge om det.

    Jeg er den Peter, der først brugte det navn som kommentator her, der var for nylig enkelte kommentarer, af en med samme navn, hvorpå jeg i nogle kommentarer benævnte mig- Peter Buch, den strik

    Jeg tror vedkommende ,der brugte samme navn, er draget bort, til andre egne. Vi er vist omkring 20 der hedder det samme i Danmark.

    Der kunne givet laves et filter på Snaphane-serveren, der kunne forhindre forskellige ip-adresser kan benytte samme navn i afsenderfeltet, men det vil vist kræve at man er udelukket fra brug af eksempelvis Tor, der kan skifte ip-adresse ved eksempelvis hvert logind. Der er allerede problemer med Snaphane-systemet som det er, og Tor brugt som jeg gør det, formoder jeg virker bedst i et netværk, modtagerens server allerde kender- så meget for anonymitet.

    Men jeg er ikke teknisk ekspert, det er blot min konklusion, når ord der takker for besøget, men frabeder sig besøg fra hr. Kusk dukker op efter, endu en Tor-omgang og nyt log ind er foretaget. Hr. Kusk er nævnt som domæne-styrer eller administrator, eller hvad det nu hedder for Snaphanen.
    dk-hostmaster.dk

    Morani ya Simba

    Posted: 24 januar 2013 - 09:33 -

    Sorry…

Ven

Posted: 22 januar 2013 - 23:51 - Svar

“The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races…..and by the establishment of a world republic of citizenship. In this New World Order the Children of Israel…..will furnish all the leaders without encountering opposition…..”

Karl Marx i ett brev till Baruch Levy, återtryckt i the Review de Paris, June 1 1928, page 574

Robin Shadowes

Posted: 23 januar 2013 - 01:29 - Svar

Det där med att atonal musik skulle göra folk mentalsjuka var rätt intressant. Personligen står jag inte ut med att lyssna på sådan sorts musik, oavsett om det är klassisk musik, där räknas väl Schönberg som upphovsman om jag inte minns fel eller så kallad fri jazz. I mer modern tid har staffetten tagits över av Black/death metal. En annan sorts musik som uppstod nån gång på 90-talet men kanske inte är direkt atonal per se, är dansmusiken som blev populär då. Tänker mest på techno och trance. Men det monotona beatet har något hypnotiskt över sig, något som säkert förstärks av att många ungdomar tar drogen ecstacy. Tror knappast det är en slump det heller.

OT, på senare tid har sidan haft svårt att komma ihåg namn och email vad nu det kan bero på? Har aldrig haft det problemet förut.

Peter Buch

Posted: 23 januar 2013 - 06:14 - Svar

Artikel der kort omtaler noget der benævnes, den politiske sammenhængskraft i islam:
http://www.ikon-danmark.dk/fileadmin/filer/billeder/IKON%20blade/IKON_ 69tilweb.pdf

Kan der gøres noget ved fænomenet at mobil-udgiven af hjennesiden er svær at kommme væk fra, den låser sig nærmes fast til denne computer?

Torben Snarup Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 08:20 - Svar

Mange tak for endnu en næringsrigt rugbrød fra Tim Pallis’ bageri! Både dette indlæg og de foregående bør udgives, så langt flere læsere får gavn af vitaminer og proteiner.

Universiteter og medier er galehuse. En eller vittig hund formulerede den trosbekendelse, der gælder her: “Alle mennesker er gode – med undtagelse af dem, der siger, at ikke alle mennesker er gode!”

Her nedlægger Aristoteles selvfølgelig veto, for sætningen er absurd. Men det er sådan der ser ud inde i hovedet på alle de stakkels lemminger. Her kan en præcision være på sin plads: undervisningssystemet hærges af en religion i betydningen tilbedelse af den ædle vilde. Husk, at 1700-tallet ikke kun er tiden, da filosoffer og videnskabsmænd brager igennem med “oplysningen”.

Det er også en tid med dyrkelse af “naturfolk”. Daniel Defoe’s “Robison Crusoe” udkommer omkring 1720. Og meget mere af samme skuffe følger efter. Rousseau leverer sit evangelium om kulturens fordærvende indflydelse på mennesket, og Karl Marx var vild med netop Rousseau. I dag dyrker den hjernedøde venstrefløj og horder af universitetslærere den ædle vilde i lange baner. Gaza og de palæstinensiske terrorister står øverst på listen. Men mange andre eksempler kan nævnes. Det handler om “shaming og blaming”. Det vestlige menneske skal indprentes skyld og skam over nutidige og fortidige misgerninger. KUN vestlige mennesker har opført sig dårligt – BASTA!

Her er et eksempel fra et universitetet i Chicago. Arkæologer fandt under udgravninger i det sydvestlige USA en 1000 år gammel koprolit – d.v.s. forstenet afføring. En analyse viste, at koprolitten indeholdt rester af et menneske. Der forelå altså bevis på kannibalisme i en tid længe før Colombus opdagede Amerika. Dette udløse et ramaskrig fra de politisk korrekte lemminger. Totem og tabu!

Den vestlige civilisation kendetegnes af systematiseret anger. Læse mere her:

http://gatesofvienna.net/2013/01/the-bee-and-the-lamb-part-9-continued  /#more-21

posted on January 18, 2013 by Baron Bodissey
The essay below is the conclusion of the ninth part in a series by Takuan Seiyo. See the list at the bottom of this post for links to the previous installments.
The Bee and the Lamb, Part 9 (continued)
By Takuan Seiyo
A Whole New Road to Serfdom

  Peter Buch

  Posted: 23 januar 2013 - 19:25 - Svar

  Jeg synes i en første umiddelbar reaktion skyld og skam er overdrevet som begreber til forklaring af ret meget, jeg kan fatte.
  Kristne kunne vel tænke, at endog syndefaldet er omgjort ved Jesus.

  Den vestlige civilisation kendetegnes af systematiseret anger- jeg er nok ikke en del af den civilisation, og det frister ikke just at blive medlem, med noget sådan nævnt som et fremhævet karakteristika.
  Vestlig civilisation lyder ellers interessant…

  Eller måske er jeg total skamløs og slet ikke i stand til selv at føle skam, eller forestille mig civilisatoriske arketyper eller nogle andre kunne have skyld og skam som andet end ubetydeligheder på livets palet.

  Jeg kan ikke forstå det.

Crass Børsting

Posted: 23 januar 2013 - 08:58 - Svar

Fortrinlig artikel, mange tak, hr. Pallis. Man må konstatere, at listen over Frankfurterskolens kulturrevolutionære angrebsområder i dag ligner en sejrsliste, og at de angrebne samfund er ved at bryde sammen. Sådan skulle det altså gøres.

  Peter Andersen

  Posted: 25 januar 2013 - 00:36 - Svar

  Ja, sådan skulle det gøres.

  Desværre er der ikke noget at sætte i stedet. Kommunisme er nemlig ikke noget endemål, kun en tankegang. Det blev nok lidt for kompliceret for disse herrer og damer at regne ud. Når alt er revet ned, tilbagestår kun opbygningen. Og hvad kommer den så til at bygge på? Det der destruerede den? Næppe.

  Som jeg ser det, er denne opbygning allerede igang. Konservatismen prikker til os. Hvad er sandheden? Er det den vi SER eller er det den VI ser? Sådan har vi danset rundt om den varme grød i langt tid. Nu ender vi snart op med at skulle tage stilling. Alle skal tage stilling. Skolelærere, politikere, journalister og andet godtfolk. Og hér er islam faktisk det ultimative redskab. Det er pariaen, som sætter den kulturrelativistiske frankfurterskoles lærdom på prøve. For hvad gør vi når alle disse velmenende institutioner den har opbygget, kommer til kort overfor en så reaktionær kraft? Vi begynder naturligvis at handle ud fra den sandhed/virkelighed VI ser. Anderledes kan det jo ikke blive. Og hér duer dens idéer bare ikke mere.

  Det vil naturligvis tage tid, at opbygge det hele igen. Der er mange kameler der skal sluges. Alt skal perspektiveres, analyseres, ses i kontekst o.l. men i mellemtiden vil der stille og roligt blive handlet i overensstemmelse med fornuften.

  Derfor ser vi denne ulidelige politiske korrekthed udspille sig alle vegne. Den er – ligesom fundamentalistisk islam – igang med, at opføre sin egen dødsdans. Og alle disse kommende tomrum kan kun udfyldes af en konservativ identitetsfølelse hos den enkelte. Som Darwin sagde det – det handler om overlevelse.

  Sådan blev frankfurterskolen et ubetydeligt komma som åbenbart skulle prøves, inden vi kastede jord på lortet og begravede det igen. Men de sidste idioter og samfundsarkitekter er selvfølgelig ikke født endnu. Den tid den sorg. Nu har vi, som generaion, fået den uriaspost at skulle se disse vanvittige opgør udspille sig de næste tyve år – takket være frankfurtetskolen…

Pk

Posted: 23 januar 2013 - 09:02 - Svar

Stort tak tll Tim Pallis.
Een bliver mere vidende på noget utroligt vigtigt. Tak Tim.

Ivan Dybdal

Posted: 23 januar 2013 - 10:17 - Svar

Tak Tim Pallis,
For denne fremragende sammenfatning af denne afsporing af det 20.århundredes sociologi.
Jeg printer den lige ud, for at gemme og nærlæse den igen!
Desværre huserer ‘spøgelset’ stadig selv efter jerntæppet faldt for mere end 20 år siden.
Så meget mere vigtigt er det, at forstå det, så det kan manes endeligt i jorden.

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 12:19 - Svar

HH Gud er Nietzche også død – det var straks værre!

2 be or not 2 be – hvad vil det sige – at eksistere?

Når navnet Nietzsche bringes på tale, er det nærmest uundgåeligt at der er én, der citerer
” Går du til kvinderne din vej? Nuvel, forglem så pisken ej!
Men disse ord, som Nietzsche lægger en gammel kone i munden i ,, Zarathustra” , giver et helt forkert billed af hans
holdning til kvindekønnet.

I denne henseende lider han nemlig af en umådeholden generthed.
Og dette til trods for, at han i sin ungdom efter faderens død kun er omgivet af kvinder: bedstemoderen, moderen, to tanter og en søster.
Frygtsomheden for alt kvindeligt fremmes måske netop af den grund.
Nok vover Nietzsche som student at udbringe ovationer til de piger, han mener at se bag nedrullede gardiner,
men kun i studiekammeraternes beskyttede selskab.
Han havner også på et bordel, da han er blevet ført på afveje af et bybud, men flygter hurtig, dog først efter at have spillet et par takter på et klaver for de forbløffede damer.
En anden gang sværmer han på afstand for en skuespillerinde og sender
hende sange, der er digtet og komponeret specielt til hende, men så vidt vi ved, værdiger hun ham aldrig et svar.
Senere sværmer han for Cosima, Richard Wagners kone.
Eller han indbyder en hel stribe af unge damer, der kan komme i betragtning, til at besøg ham i Schweiz, men heller ikke det får nogen følger. Omsider forelsker Nietzsche sig op over begge ører i en en betydningsfuld kvinde, som ganske vist kun var 21 år gammel dengang:
Lou Salomé. Allerede ved det første møde spørger han ” Af hvilken stjerner førtes vi sammen?”.
Hans forhold til Lou og vennerne går snart efter i stykker på grund af intriger, især fra hans meget dominerende søster Elisabeth.

Til slut kan Nietzsche ikke sige andet end, at ” en gift filosof hører til i en komedie,,.
Tilbage bliver kun hans søster, kaldet “lamaen,, , der gør krav på sin broder, både mens han lever og også efter hans død.
Hun spinder et net af intriger omkring ham og viger ikke tilbage for klare forfalskninger i hans værker. Af det ser man: pisken i Nietzsche hånd er kællingesnak.

Nietzsche filosofiske selvbevidsthed er så meget desto større.
” Det er ikke umuligt, at jeg er tidsalderens førende filosof, ja måske lidt til , et eller andet afgørende og skæbnesvangert, som står mellem to årtusinder.” Han ved, at han står over for en ,, afgørende opgave, som vil spalte menneskehedens historie i to halvdele”. Han ser det som sit kald at ,, tvinge menneskeheden til beslutninger, der er afgørende for al fremtid”.

Friedrich Nietzsche blev født i 1844 i et protestantisk præste familie.
Hans far var præst og også moderen kom fra et solidt præste dynasti.
Som barn må han have suget alt til sig af ånden i dette hjem; det fortælles, at han ” kunne fremsige skriftsteder og åndelige sange med et sådant udtryk, at man kom til at græde,, ; hans øgenavn bliver den ” lille pastor,,.
Men knægten brillerer også på andre områder.
Ti år gammel komponerer han en motet og skriver et stort antal digte; som fjortenårig går han i gang med sin selvbiografi.

Nihilismens magt og afmagt!

“Jeg er ikke noget menneske – jeg er dynamik,,.

Når man som Nietzsche vil filosoferer med hammeren så slår det gnister.
Han råder vennerne til at ,, lugte til det schopenhauerske køkkens duft.
Og han ser sig selv som den døde guds efterfølger ” Jeg kalder mig selv den sidste filosof, thi jeg er det sidste menneske,,.
Det karakteristiske udtryk, som Nietzsche vælger for tidens forfald, er ordet ,,nihilisme,, . Nihil, ,,intet”, er trådt i stedet for det, der tilsyneladende
tog sig sig så sikkert ud. ( her kommer jeg til, at tænke på Picasso).

Tilbage bliver kun ,,indsigten, at enhver tro, enhver sandhedeopfattelse
nødvendigvis er forkert.
Nihilisme betyder altså for det første: sandheden har intet på sig.
Nihilismen betyder for det andet: moralen har intet på sig!
Nietzsche ser helt tydeligt det tvivlsomme i den gængse moral: at den forkynder moralske principper, men ikke retter sig efter dem i handling.
Netop det bliver åbenlyst i nihilismen.
Grund til, at denne nihilistiske omvurdering af moralen er nødvendig, ligger besluttet i moralen selv. Den har vendt sig imod livet; den er blevet til ,,modnatur,,. Moralens selvmord er den sidste moralske fordring.
Nihilisme betyder for det tredje: at religionerne har intet på sig.
Som konsekvens af sin nihilistiske holdning når Nietzsche til en ubetinget forkastelse af alle monoteistiske religioner! “omvurdering af alle værdiger,,
Filosoffen skal ,, skrive nye værdiger på nye tavler”.
Her vender Nietzsche hele perspektiveringen p娔hovedet,, og spøger nu til: hvem har ærligt talt overhovedet – råd til, at være ærlig? – en hver ting har sin pris!
Samtidig spørger Nietzsche nu til hvordan påstande kan begrundes/verificerbar – for hvis de ikke kan det er de falske!

Den kristene protestantisme, der særdeles kraftig understreger den religiøse følses betydning, den individuelle inderliggørelse, har i følge Nietzsche drevet irrationaliteten frem til det yderst; den resulteret i menneskets fremmedgørelse for sig selv og er endt i fanatisme og undertrykkelse af menneskelige værdiger, der kommer til orde i det religiøse liv, frigøres til fordel for dennesidige, dvs. jordiske tilværelse.
Det er ifølge Camus “et filosofisk selvmord at søge trøst i religionen, – billedligt udtrykt: det er en korsfæstelse af tanken ( en opfattelse, som både Kant og Kierkegaard i øvrigt næppe ville være uenig med ham i, selv om de havde en anden holdning til dette problem).
Der ligger så at sige en indbygget konflikt mellem religion og filosofi, fordi den filosofiske diskussion i sig selv bygger på troen på fornuften, mens de fleste religioner bygger på åbenbaringer, intuition eller ligende.
Eller sagt på en anden måde: trossager diskuterer man ikke ikke, – dem tilslutter man sig eller afviser. Den eneste alternative mulighed for at undgå en sådan konflikt synes derfor at være at skille tro fra viden og fornuft, men heller ikke denne vej synes at være farbar. Så længe en eller anden religion manifesterer sig i samfundet som en ideologisk magt, vil den uundgåeligt blive anfægtet og sat til diskussion af dem, der ikke tilslutter sig den.

” Og Philo sagde: at alle de religiøse systemer er forbundet med store og uovervindelig vanskeligheder.
– Alle diskussiondeltagerne triumferer på skift, når de går i offensiven og fremviser meningsløshedrene, de barbariske træk og de skadelige dogmer i modstanderens tækning.
Men de lægger allesammen en fuldstændig triumf til rette for skeptikeren, der fortæller dem, at intet system nogensinde vil kunne omfatte disse emner,,.
– det er klart, at når forstandige mennesker beskæftiger sig med disse emner, kan sørgesmålet aldrig komme til at dreje sig om Guddommens eksistens, men kun om hans væsen,,.

Mystiske forklaringer – “De mystiske forklaringer anses
for dybe; sandheden er, at de ikke engang er overfladiske,,
– Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Vegetarernes fare. – Det fremherskende, store forbrug af ris
tilskynder til at tage opium og narkotiske stoffer, ligesom det tilsvarende
forbrug af kartofler tilskynder til brændevin; men i sin mere raffinerede
eftervirkning tilskynder det også til tænke – og følemåder, der har en narkotiserende
virkning. Det rimer med, at de, der fremmer narkotiske tænke – og følemåder, såsom de indiske
lærere, netop lovpriser en diæt, der er rent vegetabilsk, og helst så den gjort til lov
for masserne. De ønsker på den måde at fremkalde og forøge det behov, som
de selv er i stand til at tilfredsstille. ( Friedrich Nietzsche 1844-1900).
Kilde: Den munter videnskab. Oversat af Niels Henningsen – http://www.detlilleforlag.dk

Gud er død – gud døde ´han – men af hvad?

Menneskeheden var rædselslagende!
Hvad gør vi nu – hvad skal vi stille op?
Mange mente, at vi alle ville brænde i helvedet.
Der var dog også mange andre, der mente at det var på tide, at tænke på nye ideer!

P.S – Zarathustra er et af verden litteraturen historiens mest gådefulde mester værker.
Hvad han lader Zarathustra sige, gælder også for ham selv: ” Tre er åndens forvandlinger: hvorledes ånden bliver til kamel, og kamelen til løve, og løven til sidst til barn.”
Kamelen betyder ærefrygtens stadium, troen på idealer, den tålmodige
bærer af det overleverede.
Løven symboliserer denne tros tilintetgørelse, den frie ånds tid, nihilismens gennemlevelse.
Endelig peger barnet hen imod en søgen efter at overvinde nihilismen; det er stadiet, hvor de uskyldige siger ja til livet og en ny tros tidsalder.

Nuvel, Nietzsche var et meget varmt og venligt menneske og hans kristendoms kritik
var på ingen måde ment, som en fornærmelse imod nogen. Tværtimod – men den var ærligt ment!
Nietzsche´s filosofi var menneskelig – alt for menneskelig!

1872: Tragediens fødsel udkommer i begyndelsen af januar.
1873: David Strauss, bekenderen og forfatter udkommer den 8. august.
1874: Historiens nytte og skade for livet udkommer den 22. februar.
1876: Richard Wagner i Bayreuth udkommer den 10. juli.
1878: Menneskelig, alt for menneskeligt udkommer den 1. maj
1879: Blandede meninger og sentenser udkommer den 12. marts.
1880: Vandreren og hans skygge udkommer i begyndelsen af januar.
1881: Morgenrøde udkommer den 8. juli.
1882: Den munter videnskab udkommer den 20. august.
1883: Således talte Zarathustar (1. del) udkommer i slutningen af maj ( 2. del i september, 3- del i april 1884, 4. del i maj 1885).
1886: Hinsides godt og ondt udkommer i begyndelsen af august.
1887: Moralens oprindelse udkommer den 10. november
1888: Tilfældet Wagner udkommer den 16- september.
Afgudernes ragnarok udkommer 27. januar 1889. Antikrist udgives i 1895 og Ecce Homo udgives 190.
– alle færdiggjort til udgivelse. De fleste store tænkere skriver dårligt, fordi de ikke kun meddeler os deres tanker, men også deres tænkning af tanker.

Altid en stor tak, til min læremester, filosof Peter Thielst.

  HH

  Posted: 23 januar 2013 - 14:27 - Svar

  Det är mycket intressant och kunnigt det du skriver Allan Hansen, tack för allt! När Nietzsche talar om att Gud är död så måste han mena det i sin filosofiska bestämmelse. Men visst är det märkligt att denne filosof fortfarande kan egga och röra om! Strindberg var, om jag minns rätt, mycket fascinerad av N.
  Nu hörde jag nyss en person berätta om ett besök i Strindbergs sista bostad “Blå tornet”. Jag har själv varit där och slagits av denne förf oerhörda disciplin. Bara titta på hans skrivbord. Det som nu kommit till i “Blå tornet” är inspelad röst i form av en harkling, en nyckel som sätts i låset, fotsteg. Man har gjort platsen till en slags teater.
  Ett tips till alla som vill läsa Strindberg lika mkt som Nietzsche – läs Strindbergs “I havsbandet” eller bara den fantastiska lilla novellen “Odlad frukt”.
  Wagner… Minns Woody Allens ord: “Så fort jag hör Wagner får jag en obetvinglig lust att invadera Polen!”
  Men åter – tack för alla intressanta historiska inlägg!

  Peter Buch

  Posted: 23 januar 2013 - 15:05 - Svar

  http://www.bogpriser.dk/work-88700-jeg-er-ikke-noget-menneske-jeg-er-d ynamit/

  dynamik eller dynamit

  Din lærer, kunne som jeg, have nævnt, at kildehenvisninger er bedst når de er, og for det hævede niveau skal være korrekte, eller blot nævnes for bedre oplysning end det der fremkommer med udeladelser og fejl.

  Store tænkere kan i optimale tilfælde få korrekturlæst det skrevne.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 23 januar 2013 - 13:52 - Svar

Wow! Ja, det är ju så här ungefär som vi intuitivt har börjat förstå att det förhåller sig och har förhållit sig länge. Det hade varit fint om texten hade kompletterats med några källhänvisningar, men det kommer säkert fram så småningom när bilden klarnar ännu mer och historien ska skrivas för de senaste årtiondena.

Denna text handlar ju främst om hur 20-30-talens marxister planerade att angripa västvärlden, men samma teknik har säkert använts mot andra kulturer. När det gäller islam är det svårt att undgå att se att många av 70-talets kommunistiska terrororganisationer till synes sömlöst har transformerats till islamistiska organisationer. Kan det vara så att det delvis har funnits en aktiv avsikt att utnyttja vad som har setts som islams revolutionära potential, som utgörs av kompromisslöshet, taqqiya och jihad i kombination med klansystemets cell-liknande absoluta lojalitetskultur?

De som följer och verkar för Frankfurtskolan har förstås sett att den inte har kunnat nå ända fram, utan tvärtom möter motstånd och motreaktioner när dess syften blir uppenbara. Det vill säga att den har inte lyckats skapa den nya människa som omfamnar de kommunistiska idealen, men den har hittills lyckats att kraftigt sänka motståndskraften mot yttre och inre hot i det västerländska samhället. Den har också lyckats att plantera ett direkt existentiellt hot i hjärtat av Västerlandet och fler och fler börjar inse att det inte bara har varit en slump utan att det länge har funnits en avsikt med det.

Till slut kommer alltså kulturmarxismen tillbaka till marxism-leninismen och våldet, inte som en exponent för våldet i sig, utan som en stigfinnare och vägröjare för våldet och inte för att “befria” den västerländska arbetarklassen utan för att förgöra den.

Breivik har definitivt haft en viktig roll att fylla i den här “berättelsen”, liksom en gång Karl-Heinz Kurras.

Gunnar Biering

Posted: 23 januar 2013 - 13:54 - Svar

Men gør Pallis ikke Frankfurterskolen lidt for megen ære? Der var jo allerede før den kræfter i gang, der ville nedbryde den gamle vestlige orden: Tænk på Georg Brandes, de radikale fra 1905, osv.

Var det ikke bl.a. Første Verdenskrigs forfærdelige og hovedløse slagteri af millioner af soldater, der gav et knæk til tilliden til autoriteterne?

Men uden tvivl har Frankfurterskolen også været en aktiv forgiftning af det intellektuelle liv i Vesten.

Peter Buch

Posted: 23 januar 2013 - 14:00 - Svar

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

Enig i at islam er hovedproblemet.
Dog er der også store problemer med indvandring og befolkningstallet overhovedet, såfremt udgangspunktet er at Danmark ideelt har et bæredygtigt befolkningstal. Dette har jeg nævnt mindst en gang i en kommentar jeg ikke kan finde, her på Snaphanen og på Uriasposten tidligere, med link til, artikel fra JP, så vidt jeg husker, med en lektor eller professor, der som jeg bedømmer det, havde indsigt i hvad han udtalte sig om. Han nævnte det bæredygtige antal mennesker på dansk territorie ideelt var 1.000.000.

Han nævnte ikke at der derudover også er en problematik i hvem, og hvordan denne idelle million var sammensat.
Få interesserer sig for det.

http://snaphanen.dk/2011/04/29/ikke-det-rigtige-tidspunkt-til-terror-s atire/?replytocom=162359#respond
h ttp://www.uriasposten.net/archives/23041#comment-1035209
h ttp://www.uriasposten.net/archives/5144#comment-536176
h ttp://www.uriasposten.net/archives/30820#comment-1095724
h ttp://snaphanen.dk/2012/11/03/svenske-syge-huse/
Fjern mellemrum efter h i fire sidst nævnte links.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 23 januar 2013 - 14:10 - Svar

En fransk student vid Blekinge Tekniska Högskola saknas sedan den 11/1:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=541764 2

Blekinge Tekniska Högskola har främst gjort sig känd för sin stora närvaro av pakistanska gäststudenter:

http://www.bth.se/info/intradom.nsf/sidor/e8f5dfe94cffc8bcc12572ca0048 384c?OpenDocument

Kanske är det en tillfällighet, kanske inte att en student därifrån försvinner samma dag Frankrike sänder trupp till Mali och 5 dagar före inledningen på terrorattacken i Algeriet.

  steen

  Posted: 23 januar 2013 - 14:52 - Svar

  jeg så det i går. Han kan blive svær at finde. Godt I har Missing People, de er dygtige.

  http://www.missingpeople.se/

  SKALLGÅNG KARLSKRONA: hjälp oss hitta Samuel

  TIDPUNKT: Lördagen den 26 jan, kl. 10.00

  SAMLINGSPLATS: Karlskrona Idrottshall/Östersjöhallen , Björkholmskajen 3 , 371 36 Karlskrona, i Cafeterian och foajen,
  http://kartor.eniro.se/m/nbFOg

   Ven

   Posted: 24 januar 2013 - 13:12 - Svar

   Han är funnen död. Polisen misstänker inget brott.

Lars H

Posted: 23 januar 2013 - 15:24 - Svar

Tak for en god og grundig artikel .

Noget jeg lagde mærke til var at langt størstedelen af disse “tænkere” er jøder. Ligeledes kommunisterne: Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun og naturligvis Leon Trotsky.

  Frank P

  Posted: 23 januar 2013 - 15:43 - Svar

  Jøder er jo kloge og intelligente. De betyder mere for verdenshistorien, når de engagerer sig. Det er som om ved større indsatser, at der er større chancer for at det kan bide tilbage igen – hårdt. Lissom med den industrielle revolution, hvor pludselig vækst og økonomisk fremgang også resulterede i socialisme. Vi kan ikke have rigdom og velfærd uden at nogen vil spolere det for os. Vi kan ikke have jøder til at drive historiens hjul med ideer og positiv påvirkning uden, at de også prøve at afmontere det igen. Egentlig er jøder bare i konflikt med sig selv, utroligt ik, de er måske alligevel det udvalgte folk.

  Tim Pallis

  Posted: 23 januar 2013 - 17:46 - Svar

  Lars H.

  Det har jeg også lagt mærke til, men jeg ville ikke skrive om det – det kunne måske misforstås. Det interessante ved det er, at den kulturradikale jødiske venstrefløj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har været utilbøjelige til at forstå det umulige i Israel projektet fra først af. Jeg spørger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag ét til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam før de skabte Israel. Den kulturradikale venstrefløj herhjemme ved stadig intet om Islam – det er en politisk skandale.

  Allan Hansen

  Tak for dine kommentarer. Jeg har været på Buddha’s vej i over 40 år. Jeg praktiserer zazen hver dag og kommer jævnligt i japanske Zen templer. Tak for rådet! Det virker! Hvis du googler Zazen Roku finder du 13 små tekster om praksis, som jeg har skrevet på Torsten Olafsons hjemmeside.

   Morani ya Simba

   Posted: 23 januar 2013 - 21:54 - Svar

   Tim Pallis, her må jeg erklære mig uenig:

   “den kulturradikale jødiske venstrefløj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har været utilbøjelige til at forstå det umulige i Israel projektet fra først af. Jeg spørger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag ét til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam før de skabte Israel.”

   I mine øjne var Israel en moralsk nødvændighed efter Holocaust forbrydelsen. Hvis islam virkeligt gør Israel så umuligt er jeg tilbage ved min spekulation om hvor mange fællestræk islam og nazismen har, de helt forskellige udgangspunkter til trods. Og hvis de har meget til fælles og islam desuden stræber efter undergangen for Vestlig oplysning, frihed og demokrati, det Churchill kaldte “all we have ever known and cared for”, så beklager jeg, men så er det islam der må samme vej som nazismen. Det er ubehageligt hårde ord. Men de vest-allierede, UK, USA og Canada, brugte uhørt brutale metoder for at fjerne den mest virulente, blodtørstige og aggressive trussel mod Vesten siden Genghis Khan. Det er ubegribeligt trist, og meget få synes at forstå det, men det er muligt (ikke “sikkert”, blot muligt) at en ligeså uforsonlig kurs kan blive nødvændig mod islam. I den sammenhæng er Israel både en forpost, en prøveklud for om islam kan mestre kompromiets kunst og en kanariefugl for hvis det ikke kan. Jeg mener Israel var nødvændig for at hjælpe alle de jøder der ikke kunne immigrere til USA efter Hitler’s forbrydelser mod dem. Og hvis islam ikke kan tillade det så tror jeg islam er en trussel mod us uanset om vi forsøger eftergivenhed mod dem nok så insisterende. Og hvis islam vil af med os, ja, så må vi jo komme af med islam eller tvangsreformere det lidt som det skete med tysk og japansk kulture efter anden verdenskrig. Men at ofre Israel ville aldrig hjælpe os og ville give fremtidige historikere meget at kritisere vores moral for.

    Peter Andersen

    Posted: 25 januar 2013 - 01:20 -

    Nu ligger Israel der ihvertfald.

    At det så med tiden vil hjælpe os til at åbne øjnene overfor 1400 års islamisk vanvid og blodsudgydelser, er vel så ganske udemærket. Men det ændrer altså ikke på følelsen af, at de første sionister nok ikke var helt klar over udfaldet. Så havde mange jo nok betakket sig.

    Men venstrefløjen skal nok begynde at se tingene i øjnene en dag. Og så vil mange af dem nok blive overrasket. Tænk at alle disse palæstinensiske “flygtninge” – der nu i 3!!! generationer har siddet i lejre i de omgivne samfund, fordi de skal vende tilbage når jøderne er besejret – ikke er blevet værdiget et komma blandt venstrefløjens tihængere, mens jødiske bosættelser udløser et ramaskrig, selvom de selvsamme mener at hele den muslimske verden hjertensgerne må slå sig ned overalt.

    Underlig logik…

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 15:38 - Svar

Kære Tim Pallis.
For ca. 20 år siden rejste jeg i 120 dage ved foden af Himmalaya dvs, Tigerens land; Nepal, Bhutan. Tibet, Burma og Indien – de sidste anstændige mennesker – de smukke mennesker land. Det skulle sener vise sig, at være den største rejse i mit liv. Aldrig har jeg mødt så dejlige, varme og venlige mennesker ( Buddhister og Hinduer ).

Hvis, der er noget sted i verden hvor jeg har set demokrati (…) så er det blandt disse mennesker!
Der findes en ubeskrivelig kærlighed blandt disse vidunderlige mennesker.
Mord og voldtægt forkommer stort set ikke blant disse mennesker.
Kriminaliteten er nærmest 0,0.

– Hvis du ønsker dig fred og ro i dit sind, der bør du søge Buddha!

(ikke Buddha, som person – men Buddha´s vej – Buhdda¨s lære)

Peter Buch

Posted: 23 januar 2013 - 17:14 - Svar

Der er alt for mange poster og kommentarer at se på om befolkningstal og, at holde styr på.
Faldt dog over denne, der er et gensyn værd, med flere af de stadig aktive, jeg håber mit eget aktuelle ordvalg/syntaksen er bedre end før:
http://snaphanen.dk/2010/03/17/gunnar-heinsohn-begræns-socialhjælpen -til-fem-ar/

Hvilke søgeord skal jeg dog bruge for at finde kommentaren, hvor jeg nævner den artikel med nævnte 1.000.000 mennesker som det bæredygtige antal mennesker i Danmark, eller selve artiklen?

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 19:12 - Svar

Newton og Einstein var begge natur filosoffer idet de begge filosoferede over hvordan naturen hang sammen!
“Det, der er uforståeligt” sagde Einstein,”er, at verden er forstålig” hvilket er et bevis på, at mysteriet ikke er fremmed for den ægte videnskabelige ånd.

Den kosmiske religion.

I det kosmiske monosekund er mennesket kun et lille og ubetydelige dyr.

”Det evigt ubegribelig ved verden er dens begribelighed” skrev Einstein i 1936. En undren over, at sådanne fjolser som os kan begribe det store under og tumle verden i sin helhed. Men det er ikke en traditionel religiøsitet, der handler om person-guder, som blander sig i menneskets liv og har vilje og vilkårlighed. ”Hvad, jeg ser i naturen, er en storslået struktur, som vi kun kan erkende ufuldstændigt, men som må fylde enhver tænkende person med en følelse af ydmyghed. Dette er en ægte religiøs følelse, der ikke har noget at gøre med mysticisme” skrev Einstein i sine seneste år.
På samme tid skrev han: ”Jeg tror ikke på en personlig gud, og jeg har aldrig benægtet dette, men heller ikke udtrykt det klart. Hvis noget i mig kan kaldes religiøst, så er det en ubegrænset beundring for verdens struktur, som videnskaben kan afdække den” Allerede 1919 havde han erklæret, at han troede på en gud, der viser sig i altings harmoni, men ikke en gud, der beskæftiger sig med menneskers skæbner og handlinger.
Det var Einsteins opfattelse, at ”det menneske, der fuldt ud er overbevist om årsagslovens og universalled gyldighed, ikke et øjeblik kan lege med tanken om et væsen, der blander sig i begivenhedernes gang. …

Han har ikke brug for frygtens religion.
Dette religionsbegreb er en meget vigtig idehistorisk størrelse, som Einstein er den smukkeste repræsentant for: den kosmiske religion. Den insisterer på den ene side på, at der ikke er en person-gud, en skaber, der sidder og trækker i snorene. Men på den anden side insisterer den lige så stærkt på, at der er en form for orden og harmoni, som vi udforsker gennem videnskaben – og at videnskaben ville blive helt meningsløs, hvis vi ikke troede på, at der fandtes en sådan harmoni. Denne beskrivelse passer temmelig godt på samtidens billede af Einstein: jøden, der ikke troede på den ortodokse jødedom, men heller ikke var kristen, men alligevel var dybt religiøs i sin måde at omgås videnskaben på. Hvis jeg ikke var blevet fysiker, var jeg blevet musiker (underforstået komponist), skrev Einstein. Allerede som syvårig var Albert Einstein er fremragende violinist. Det musiske, det kreative og det dybttænkende menneske synes at være nært beslægtede), som eksempler kan nævnes den tyske filosof F. Nietzsche, som spillede klaver og Arthur Schopenhauer, der spillede tværfløjte, og som stort set levede hele sit liv ved at undervise i musik. Der findes utallige eksempler på denne dobbelte sindighed? Men hvor stammer denne kreativitet fra? Hvad er det, der gør mennesket til et kreativt dyr? Alle kulturer har frembragt én eller anden form for kunst – fra 3.500 års gamle pyramider i Ægypten via 30.000 års gamle hulemalerier i Sydspanien til Flemming Vincents udsmykning af Mozarts plads i 2008.

Ps. Nu havde Newton og Einstein ingen viden, om buddhisme men det er den filosofi, som de begge taler om – buddhisme er ikke nogen religion i Vestlig forstand men et natur-filosofisk metafysisk “system”. Kun naturen taler sandt!

Mvh. linedanser og åndeligbjergbestiger Allan Hansen

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 19:33 - Svar

Kære Tim Pallis.
Den danske lama Ole Nydahl har været med til, at opføre
et smukt Buddha tempel her i Spanien
( måske det smukkeste tempel i Europa).
Jeg besøger jævnligt dette smukke tempel.
Jeg tage altid mine gæster med op til dette smukke tempel.
P.S: Ja, Japanerne er utrolige smukke mennesker.
Disse mennesker betragter verden på en helt anden
måde end vi gør i Vesten – måske kunne vi alle
lære noget her.

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 20:09 - Svar

Den sidste fra Franfurterskolen!
Den tyske samfund storetiker, filosof og politisk
intellektuelle Jürgen Habermas ( f. 1929) er kendt for sit stærke engagement
i spørgsmål om demokrati, menneskerettigheder og social retfærdighed.
Det er i stigende grad hans ideer om demokrati og ret, der har været
i fokus og skabt debat.
Han udfoldende her en teori om demokrati, ret ud fra principper om
gensidig anerkendelse i samtale.

DEMOKRATI OG RETSSTAT.

På dansk 2005.

Balder

Posted: 23 januar 2013 - 21:39 - Svar

@Morani y Simba

Her er en artikel på engelsk hvis indhold svarer meget godt til Tim Pallis fremragende og velskrevne artikel.

The Frankfurt School – Roots of Political Correctness

Og så er der selvfølgelig den enestående programrække fra norske Harald Eia, som viser nogle konkrete og hårrejsende eksempler på hvordan “Frankensteinskolen”, som jeg ynder at kalde den, manifesterer sig i praksis.

  Morani ya Simba

  Posted: 23 januar 2013 - 23:58 - Svar

  Tak Balder.

Allan Hansen

Posted: 23 januar 2013 - 23:17 - Svar

Kære Tim Pallis.
Jeg har besøgt din hjemme side
http://torstenolafsson.dk/zazenroku/zazenroku-01-indiske-tradition.htm

Det ser meget spændende ud!
Det vil jeg nærlæse når jeg får tid.
Dernæst vil jeg tænke over “stoffet – og
måske skrive lidt.

Mvh. Allan Hansen.

hilmar

Posted: 23 januar 2013 - 23:34 - Svar

At skrive en kritisk artikel om frankfurterskolen uden én gang at nævne det altovervejende jødiske islæt er omtrent lige så intellektuelt hæderligt som at skrive en kritisk artikel om Khomeini’s revolution i Iran i 1979, uden én gang at nævne det islamiske islæt.

Selvcensuren lever sandelig i bedste velgående her på Snaphanen. Nihil sub sole novum.

  jacques_dbiann

  Posted: 23 december 2015 - 11:17 - Svar

  For ikke at tale om, at Tim slet ikke tager fat på Fabian Society og deres Tavistock Institute For Human Relations. Ellers udemærket info.

victor

Posted: 24 januar 2013 - 00:02 - Svar

Der er nok en, som har haft gang i en indre reichsparteitag.

“Pudsigt”, hvor mange jøder, der lige hives indenom her.

Folk må mene, hvad de vil; men det her grænser til det svinske.

  Morani ya Simba

  Posted: 24 januar 2013 - 01:16 - Svar

  Jeg skal heller ikke nyde noget af konspiratoriske teorier om “den evige jøde”. Men der må være frihed til at kritisere folk, også selvom de er jøder. Frankfurterskolen og politisk korrekthed er stærkt kritiserbare i mine øjne. Hvem der så måtte have været jøder er for mig irrelevant.

   Victor

   Posted: 24 januar 2013 - 11:39 - Svar

   Jeg tager et enkelt halvt afsnit:

   “1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og Jürgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repræsentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.”

   Den er simpelthen for tyk. For nu at citere det gamle engelske ordsprog: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”.

    Morani ya Simba

    Posted: 24 januar 2013 - 19:42 -

    Beklager, jeg kan ikke følge dig. Jeg læser dig som sigende mellem linierne at Tim Pallis er ud for at lufte anti-semitiske ideer og det synes jeg er meget urimeligt at insinuere. Jeg kender ikke herrerne i dit citat og er først for nylig blevet opmærksom på den såkaldte Frankfurterskole, Så jeg ved ikke hvem de centrale personer var her. Men Pallis nævner ikke at dem du nævner/generelt tænker på, var jøder, han nævner ikke jødedommen og hvis han er anklagende så er han ihvertfald konkret omkring hvilke individer han anklager.

    Du flytter fokus over på noget, i mine øjne, irrelevant ved at bruge at disse mennesker (formentligt, har ikke checket og er ligeglad m dette) er jøder og insinuere at Tim Pallis nærer antipati mod jøder. Jeg mener du er nødt til at give plads til at kunne diskutere folk’s handlinger og overbevisninger, også selv om de iøvrigt er jødiske. Det er irrelevant og det er dig der forsøger at koge noget på det, ikke Tim Pallis.

    Victor

    Posted: 24 januar 2013 - 22:12 -

    Det turde ellers være klokkeklart. Hvorfor nævner Pallis så konsekvent de JØDISKE revolutionære….og “glemmer” de ikke-jødiske. F.ex Marx, Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun, Leon Trotsky, Willi Munzenberg (påstod nazisterne), Georg Lukács.

    Jeg påstår ikke – det kunne aldrig falde mig ind – at Snaphanen har en rem af huden. Men at Pallis spiller med fordækte kort – det er tydeligt.

    steen

    Posted: 24 januar 2013 - 22:51 -

    der blir sgu altid ballade, når ordet jøde forekommer. Tilrejsende svenske antisemitter, the usual suspects, sværmer om den varme grød, og jeg gør mig umage for ikke at læse det, hvis det ikke skal slettes umiddelbart. Jeg tror nu ikke du skal regne Tim som antisemit, og hvad angår om Marx er jøde eller ej – tjah, han er i al fald en fhv. jødisk antisemit

    Karl Heinrich Marx was born on 5 May 1818 at 664 Brückergasse in Trier, a town in the Kingdom of Prussia’s Province of the Lower Rhine.[17] Ancestrally Ashkenazi Jewish, his maternal grandfather was a Dutch rabbi, while his paternal line had supplied Trier’s rabbis since 1723, a role taken by his grandfather Meier Halevi Marx.[18] Karl’s father, Herschel Marx, was the first in the line to receive a secular education; becoming relatively wealthy and middle-class, his family owned a number of Moselle vineyards. To escape the constraints of anti-semitic legislation, he converted from Judaism to the Protestant Christian denomination of Lutheranism prior to his son’s birth, taking on the German forename of Heinrich over the Yiddish Herschel

    Victor

    Posted: 25 januar 2013 - 12:38 -

    Steen:

    Jeg er langtfra overbevist. Manden kan nævne masser af medlemmer af Centralkomiteen…..men tager jøden.

    Han kunne nævne masser af navne fra rådsrepublikkerne efter 1. verdenskrig – men tager jøderne.

    Han kunne have nævnt masser af tyskere, der var i amerikansk under Adolf – men tog jøderne.

    Jeg bruger ikke ordet anti-semitisme tit. Men her passer det fandeme.

    I øvrigt har du ret – hele teamet er så befængt, at jeg også holder mig fra det.

    Men denne gang var den altså FOR tyk.

Morani ya Simba

Posted: 24 januar 2013 - 09:24 - Svar

Tim Pallis, nu er du så kommet lidt under kommentatorisk beskydning, bl.a. ovre på Uriaspostens kommentatorfelt. Det er fuldstændigt forudsigeligt at det ville ske når man angriber dybt-holdte dogmer hos så mange akademikere der ikke er vant til at stille spørgsmål ved dem. Jeg mener i det store og hele at dit indlæg giver mening (jeg kan undre mig over at en lille klikke kan have haft så stor indflydelse) og er forklaringsgivende for en masse forhold jeg ellers har svært ved at forstå. Her nogle citater fra din essay jeg mener er 100% korrekte og vigtige.
” Det, at skulle være politisk korrekt medfører nemlig også en undertrykkelse af trykke- og talefrihed, tanke kontrol, en omvæltning af den sociale orden og ultimativt en totalitær stat.”

”Arven fra Marcuse og Adorno indoktrinerer de historieløse unge og lærer dem at erstatte fornuft og virkelighedsbeskrivelse med politisk korrekte formuleringer.”
Det sidste her kan jeg fuldstændigt genkende.

Eet sted jeg synes du er lidt urimelig er når du siger at universiteterne er blevet uvidenskabelige. Det er ikke rimeligt overfor mange af de naturvidenskabelige institutter som fysik og biologi. Jeg tror du mener de samfundsvidenskabelige fakulteter hvor kritikken er mere berettiget i mine øjne.

HH

Posted: 24 januar 2013 - 12:19 - Svar

Frankfurterskolan… Erich Fromm…. men var det inte den mannen som försökte sig på kristendomen? Åt upp den och spottade ut resten av läran?
Jag kom att tänka på Freud som i en bok ansåg Moses utföra ett trick när han dolde sitt ansikte mot Guds enorma kraft och hetta. och sen den brinnande törnbusken
, om ni minns, pyroteknik på hög nivå. På punkt efter punkt demoniserar och detroniserar Freud allt som står i Gamla testamentet.
Det är möjligt att Moses bara är ett påhitt, det har jag läst andra som anser och att han i själva verket var egyptier (Freund igen). Själv är jag naiv nog att jag behållit min barndoms bilder från skolan. Jag var då fullkomligt övertygad om att jag skulle finna platsen där Moses lilla vasskorg drev mot Nilens strand bara jag kom till ort och ställe.
Men vad hände med Moses syster Miriam? Hon som beslogs med lepra? Vi får bara veta att Miriam dör på en plats som heter Kades i öknen Sin och sedan begravs. Allt sammanfattas i några korta rader av kapitel 19:1 i fjärde boken (Numeri). I vers 2 är man redan inne på den händelse som gör att Moses slår vatten ur klippan med sin stav.
Jag tycker lika mycket om de isländska sagorna…
Och det tror jag fortfarande!

Allan Hansen

Posted: 24 januar 2013 - 13:26 - Svar

HH:
Med hensyn til Moses, så havde den jødiske
filosof Spinoza ( 1632-77), augmenteret for, at Moses
umuligt kan have skrevet de fem moses bøger.
Desuden har Sigmund Freud, der så vidt jeg husker også var af jødisk oprindelse skrevet en lille pamflet
” Der mann Moses und die monotheistiche religion – Manden Moses og læren om én Gud, ( 1950 )
hvori han redegøre for, at der må havet mere end én Moses på spil
idet både de geografiske såvel som tidsrammene sprænges.
Til sidst mente den jødiske filosof Karl Marx, at monetertisk religion
er et galehus.
Der findes ingen fysiske spor af Abraham, da han blot er en sagn figur!
Skal vi ikke snart have en verden for voksne mennesker?

  Peter Buch

  Posted: 24 januar 2013 - 17:12 - Svar

  Allan Hansen

  Nej, vi skal ikke have en verden for voksne mennesker. Ikke udelukkende.

  Der kunne, jævnført min ofte fremlagte opfordring til oprettelse af afspærrede områder, være steder hvor ateister rigtig kunne hygge sig, eventuelt sammen med radikale, og andre afspærrede områder hvor kun barnemennesker, de der er gået i barndom, lystfiskere og fuglekikkere lukkede sig inde. Sådan kunne der være en afspærring til alle. Selv dig, formoder jeg.

  At de, der er helt og aldeles mod grænser i forskellig grad af forskellige typer, så fik det svært, er blot en overgang. Set herfra.

  Hvad der ligger bag dit ønske om en verden for voksne mennesker og hvilke fordele der kunne være i noget sådan, ville være interessant at få mere at vide om.

  På forhånd tak.

  Med venlig hilsen

HH

Posted: 24 januar 2013 - 16:06 - Svar

AH. Jag tycker lika mycket om Gamla testamentet som Dostojevskijs “Stavrogins brott”, “Bo-Bo” (samtalen mellan de begravda… läs den och begrunda!) och Pusjkins “Spader dam”. Jag bryr mig alls inte om att filosofer och vetenskapsvärlden har en annan åsikt. Jag VET att jag består av en massa mineraler, senor, knotor och annat – men denna anhopning av vetenskapliga produkter är inte JAG som tänkande individ!
“Jag har således begynt och jag fortfar att existera tack vare något som är utom mig, som skall vara efter mig, som är bättre och mäktigare än jag. Om detta något icke är Gud, så må man då säga mig vad det är.
Kanske att jag, som existerar, endast existerar på detta sätt i kraft av en universell natur, som alltid varit sådan vi nu se den. – – – Men antingen är denna natur endast ande, och då är den Gud; eller också är den materia och kan följaktligen icke hava skapat min ande; eller också är den en sammansättning av materia och ande, och då kallar jag det i naturen, som är ande, för Gud.”
Jean De La Buyère
Som också sagt: “De store regeras av krass egennytta och skenhelighet.”

Allan Hansen

Posted: 24 januar 2013 - 16:42 - Svar

HH.
Og nej Freud havde ikke
læst meget filosofi endsige læst noget overhovedet.
Han var mere optaget af kokain, sex og hash.
Hans mest berømte “værk,, er Drømmetydning(1929).
Det er yderste spekulativ “stof,, uden saglighed
idet den ikke kan verificeres/begrundes. Når noget ikke kan begrundes, er det somregel
noget sludder og vrøvl, desuden er der mere “psykologisk,, substans i Schopenhauer end meget
af det vrøvl, som Freud har skrevet. Se nu at få læst lidt filosofi
– det er aldrig for sent.
Og så lige for en ordens skyld psykologi
og filosofi er ikke videnskab, men blot to forskelige måder, at betragte
videnskaben på, og dog er filosofien det, der komme nærmest videnskab.
I antikkens Grækenland var filosofi og videnskab blot to sider
af den samme mønt! Læs Introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori
Politikens forlag 1992.
Må jeg forslå dig, at læse Almen Psykologi af K. B Madsen
1966. To Bind. Se også Eino Kaila.
1). Psykologiens opgaver og metoder.
2). Hjernefysiologiske hypoteser/Biokemiske hypoteser.
3). Beskrivelse af glemsel/froklaring af glemsel etc.etc.
Jo, Freud har da absolut en plads i psykologien, men den bør
ikke overdrives.

Allan Hansen

Posted: 24 januar 2013 - 17:27 - Svar

Svar til Peter Buch:

Koherensteorien.

“Nuvel, hvad er sandheden andet end leven for en idé,,,.
– Søren Kierkegaard.

Bertrand Russell sætter korrespondensteorien
over for, hvad han kalder Koherensteorien om
sandhed, dvs. en teori der hævder, at sandhed betyder
sammenhæng, koherens.
Ifølge Koherensteorien er en mening sand, hvis
og kun hvis den passer ind i en sammenhængende og
altomfattende helhed af meninger.

Nogle tilhængere af Koherensteorien mener, at denne helhed
ikke kun skal være modsigelsesfri, men at den enkelte meninger
skal implicere hinanden gensidigt dvs. følge af hinanden.
Koherensteorien om sandhed er af nyere dato end
korrespondensteorien.
Den opstod med rationalismens store systemer i 1600-tallet
( Spinoza ( 1632-1677) og Leibniz (1646-1716).

Rationalisterne mente, at alle sandheder hænger sammen
med hinanden på en sådan måde, at man kan afdække dem ved hjælp
af fornuften alene, efter matematikkens eksempel.
Det var da nærliggende at hævde, at det at være sand netop
betyder at høre hjemme i denne sammenhæng.
For de “idealister,, der hævdede, at der ikke findes nogen
virkelighed uafhængigt af vor bevisthed, var Koherensteorien
specielt naturlig, fordi den ikke forudsætter nogen uafhængig virkelighed, som
bevistheden skal bringes i overensstemmelse med.

Home Blogs Think Tank
Can We Reach the End of Knowledge?
by BIG THINK EDITORS JANUARY 19, 2013, 12:00 AM

What’s the Big Idea?

If Western philosophy begins with the Greek philosopher Thales, it begins with the question of whether humans can ever arrive at the dream of “knowing all there is to know.” Thales had his answer. Water held the key to understanding the universe. It was believed to be the substance from which everything that exists is derived.

As knowledge has marched triumphantly forward ever since, scientists have continued to look for ways to simplify all knowledge with a unified theory, and grown ever-confident in our ability to develop such a theory.

  Peter Buch

  Posted: 24 januar 2013 - 21:32 - Svar

  Allan Hansen

  Ja, vand er uhyre interessant, på hylden har jeg få værker specifikt omhandlende vand, men faldt over Water, Electricity and Health, af fysikeren Alan Hall 1998, givet en for nogle kontroversiel bog, hvis hypoteser, og eksempler på vands farlige respektivt gavnlige egenskaber muligvis forlængst er tilbagevist fra anden side.
  Vand er indgået i processen bag de fleste eller måske alle af mine bøger.

  Er du en vandmand?
  Eller har vand på anden vis, udover Thales specificering, gjort indtryk på dig, du kunne dele?

  Spørgmål og svar her minder mig om et eller andet stykke, eller værk. Udover glimt fra min tolkning af virkeligheden.
  Forslag er også her velkomne, fra såvel dig som den ærede læser.

  Venlig hilsen

hilmar

Posted: 24 januar 2013 - 20:12 - Svar

Interessant udvikling på mit lille kætterske indlæg.

Ligheden mellem muslimer’s (eller islamofiler’s) og jøder’s (eller ditto filosemitter’s) reaktion på enhver kritik af deres respektive stammefællesskab forekommer mig aldeles åbenlys.

Intet kompromitterende, hvor grundfæstet det end måtte være i verificerbare historiske kendsgerninger, må have lov, nogensinde, at besudle den ufejlbarligt rettroende. Typisk og selvafslørende.

Mit ærinde her, er ikke at indtage denne eller hin forudsigelige stilling i en interessegruppernes lang-gabende skyttegravskrig.
Min indgangsvinkel er snarere fritænkeren’s. Muslimer, jøder, kristne, hinduer, new-age mystikere, ateister, kommunister, nazister, liberalister, vild-med-dans danskere, buddhister, etc., etc., fortjener vel alle (intellektuelt –ikke bogstaveligt) sønderlemmende kritik for hver deres afart af doktrinær vanetænkning.

Mit argument er, at fundamentalistiske muslimer og ortodokse jøder er så åbenlyst nært beslægtede, både genetisk og åndeligt, at ingen af grupperne tør vedkende sig det.
I stedet kværner de rundt i en uendelig gensidig dæmonisering af hinanden’s næsten komisk identiske spejlbilleder. Til fare for dem selv og alle andre på denne planet.
Lad mig blot nævne et par af de allermest selvindlysende ligheder:

Mændenes påkrævede lange skæg.
Kvindernes påkrævede tildækkede hår.
Omskæringen.
Den rituelle slagtning.
Forbudet mod svinekød.
Den strengt intolerante monoteisme.
Det semitiske sprog.
Den samme (omtrentlige) geografiske oprindelse.
Offer-mentaliteten.
Den ekstreme grad af intra-gruppe loyalitet.

Opmuntrende, må jeg indrømme, at Snaphanen dog ikke censurerer mine indlæg.
Censuren er velsagtens mere internaliseret –det er sine egne tanker man tilsyneladende censurerer herinde.
Dette må rent logisk være min konklusion når bloggernes antageligt relativt høje intelligensniveau, kombineret med det årelange, konsekvent opretholdte fravær af indlæg med den mindste antydning af kritik af Israel eller jøder tages i betragtning.

  Peter Buch

  Posted: 24 januar 2013 - 22:43 - Svar

  At jeg ikke på Snaphanen skulle have nævnt link til Balders blog til materiale med oplysning om jøders, såvelsom jødiske organisationers fremtrædende rolle som modstandere af ytringsfrihed er en forglemmelse.
  Har jeg virkelig ikke gjort det?

  Min skriven om en del andet og noget nogle kunne betegne som monomatiske optagethed af tilråden af afspærredes områders oprettelse, om muligt nær væbnede styrker, er nok inspireret fra jødiske eksempler, og jeg ser det som et velvalgt eksempel, som verden ser ud. Jeg har ikke observeret verden, eller mit lokalsamfund ligner en børnefødselsdag.

Peter Buch

Posted: 25 januar 2013 - 01:01 - Svar

During the Holocaust Europe’s Jews were cut off from and disowned by the outside world. Jews were systematically impoverished, starved and murdered. Where Jews did try to fight the Nazis, Zionists were prominent in the resistance. However those fighting never had a chance of success, and were always bloodily suppressed by the Nazis. The only instances where Jews had been successful, were when they fought in the woods as partisans, for example the Bielski partisans, a group of 1213 Jews who survived the whole war while making trouble for the Nazis.
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Zionism#State_of_the_Zionist_m ovement_on_the_eve_of_World_War_II

Allan Hansen

Posted: 25 januar 2013 - 02:04 - Svar

PALESTINE NEVER EXISTED

[ Editorial Note: The following is text taken from the website Masada2000.org. All persons seeking the historical facts concerning the illegitimate territorial claims of Arab Muslims of the Middle East against the Jews are urged to access this website.]

There is a preliminary historical fact that must be established; THERE HAS NEVER BEEN A CIVILIZATION OR NATION REFERRED TO AS “PALESTINE!”

The very notion of a “Palestinian Arab nation”, having ancient attachments to the Holy Land going back to time immemorial is one of the biggest hoaxes ever perpetrated upon the world! There is not, nor has there ever been, a distinct “Palestinian” culture or language. Further, there has never been a Palestinian state governed by Arab Palestinians in history, nor was there ever a serious Arab-Palestinian national movement until 1964…three years BEFORE the Arabs of “Palestine” lost the West Bank (Judea and Samaria) and Gaza as a result of the 1967 Six Day’s War (which the Arabs started). Even the so-called leader of the “Palestinian” people, Yasser Arafat, is Egyptian! In short, the so-called Arab “Palestinians” are a manufactured people…a people with no history and no authority…whose sole purpose for existence is to destroy the Jewish State!

Israel first became a nation in 1312 B.C., two thousand years before the rise of Islam! Seven hundred and twenty-six years later, in 586 B.C., these first ancient Jews in the land of Israel (Judea) were overrun and Israel’s First Jewish Temple (Solomon’s Temple) on Jerusalem’s Old City Temple Mount was destroyed by Nebuchadnezzar, king of ancient Babylon. Many of the Jews were killed, enslaved or expelled; however many were allowed to remain. These Jews along with their progeny and other Jews, who would resettle over the next 500 years, rebuilt the Nation of Israel and also a Second Temple in Jerusalem on the same site as Solomon’s Temple. Thus, the claim that Jews suddenly appeared fifty years ago, right after the Holocaust, and drove out the Arabs is preposterous!

Then, in 70 A.D.(nearly 2,000 years ago), it was the Roman Empire’s turn to march through ancient Israel, known at that time as Judea, and destroy the Second Jewish Temple, slaughtering or driving out much of the Jewish population. The Romans, without success, had tried to impose their many deities on the Jews, but few Jews were willing to submit to the Roman demands regarding their worship, and were certainly unwilling to regard a Roman Emperor as a divine being.

After a succession of uprisings against Roman rule, in which over one and a half million Jews were killed, enslaved or driven out of their homeland, the then Roman Procurator in charge of the area decided to take even another measure in retaliation. Calling his scribes, he asked the historians as to who had been the worst enemies of the Jews in past history. He was told the “Philistines.” Having this determination, he then ordered all maps altered to reflect that the Land of Israel (Judea) would be labeled “Philistia” (further bastardized into “Palaistina”) to dishonor the Jews and obliterate them, if only figuratively, from the map. Hence, the name “Palestine” was invented, and entirely appropriate that this invented name of the Romans would be used by Muhammad’s invented religion of Islam, over 1,800 years later, when initiating its campaign to steal the Jewish homeland.

Over 3,250 years, various Peoples, Religions and Empires marched through Jerusalem, Israel’s ancient capital established by King David. The region was successively ruled by the Hebrews (Jews), Assyrians, Babylonians, Persians, Greeks, Maccabeans, Romans, Byzantines, Arabs, Egyptians, the Crusaders, Mamelukes, the Turks (who indifferently governed the backward neglected territory from the 16th Century until the British drove them out during World War I) and then once again by the Jews in 1948. None bothered, nor were they in the least bit inclined, to build a Nation of their own…EXCEPT the Jews!

It should be noted that in 636 A.D., when the Arab marauders of Muhammad came to the land, and uprooted even more of the Jews, they did not form any Arab nation there…and certainly not a “Palestinian” nation. They were simply “Arabs” who, as did others before them, moved into a geo-political area called “Palestine!” And, remember this one fact…it was not the Jews who “usurped” (a favorite word from the Arab propagandists) the land from the Arabs. It was the Arabs in 636 A.D. who overran and stole it from the Jews! A point: The Dome of the Rock Mosque was constructed atop the ruins of the second Jewish Temple, and not vice-versa!

The Jewish People have the most legitimate “Birth Certificate” of any nation in the world! Every time there is an archaeological dig in Israel, it does nothing but support the fact that the Jewish People have had a presence there for well over 3,000 years. The national coins, the pottery, the cities, the ancient Hebrew texts…all support this claim. Yes, other peoples have passed through, but there is no mistaking the fact that Jews have always had a continuous presence in that land for over 3,000 years. This predates and certainly dwarfs any claims that other people in the regions may have.

IN CONCLUSION: No nation, other than the ancient nation of Israel and later again in 1948, with the rebirth of the 2nd Nation of Israel, has ever ruled as a sovereign national entity on this land. A mighty Jewish empire extended over this entire area many centuries before the Arabs, and their newly invented religion of Islam appeared on the scene in the 7th Century A.D.

End Notes: (1) The above article has had no deletions from its original content, but we have slightly amplified the explanation of why Israel has been named “Palestine”. We urge our readers to access the Masada2000.com website since it is highly informative and its information has been well researched. (2) Caution: A part of this website enables viewers to access video clips showing Muslims conducting ritual murders of prisoners, and this viewing is certainly not for children or the faint of heart! (3) We urge our readers to access the website of “www.MapsofWar.com” for a better understanding of the so-called Palestinians spurious claims to the region now popularly known as Palestine.

Allan Hansen

Posted: 25 januar 2013 - 02:25 - Svar

Nu skal man ikke glemme muslimernes samarbejde med nazisterne
før og efter anden verdens krig.

Hassan al-Banna(1906-1949) blev født ind i en fattig urmagerfamilie i det sydlige Egypten.
Som barn blev han tiltrukket af ekstremistiske og fremmedfjendske aspekter af islam, de dele, der var fjendtlige overfor vestlig sekularisme og hele systemet af rettigheder – og specielt kvinders rettigheder.
Allerede som teenager mødtes den unge al-Banna og hans venner (der kaldte hinanden `brødre)
regelmæssigt for at diskutere situationen i Mellemøsten, det arabiske samfunds dårligdomme og islams sørgelige tilbagegang.

Deres angst var for en stor del reaktioner på det Osmanniskes Imperiums sammenbrud, afslutningen af det islamiske kalifat, den britiske besættelse af Egypten og de vestlige værdiers indflydelse i det arabiske samfund.
Det var som en reaktion ¨på denne ondskab, at al-Banna grundlagde Det Muslimske Broderskab i 1928. Al-Banna rekrutterede medlemmer fra et bredt udvalg af det egyptiske samfund ved at slå på så forskellige emner som kolonialisme, folkesundhed, uddannelsepolitik, retten til naturressourcer, social ulighed, arabisk nationalisme, den islamiske verdens svaghed og den gryende konflikt i Palæstina.

Ideologisk begrundede han sin stilling i antikapitalistisk ideologier som marxisme og specielt fascisme.
I løbet af 30`erne voksede gruppen og bredte sig over mange andre felter end den oprindelige religiøse vækkelse, og al-Banna begyndte at drømme en større islamisk drøm: kalifatets genoprettelse.

Og det var denne drøm, som han mente kun kunne gennemføres med sværdets magt, han for alvor begyndte at overbevise stadig flere tilhænger.
Al-Banna beskrev i sine flammende taler, hvordan helvedes pinsler ventede kætter og muslimernes behov for at vende tilbage til deres reneste religiøse rødder, genetablere kalifatet og starte den store og endelige hellige krig – Jihad – mod den ikke islamiske verden.

Det første store skridt i retning af al-Bannas vision om den globale Jihad var den tværnationale terrorisme i Den Store Arabiske Opstand fra 1936-39, da en af de mest berømte ledere fra Broderskabet, Stormufti Hajja Amin al-Husseini af Jerusalem, gav startskuddet til en treårig krig mod jøderne i Palæstina og de britiske mandatbestyrere.
I 1936 havde Broderskabet omkring 800 medlemmer, men blot to år senere, i 1938, havde det næsten 200.000 og 50 afdelinger alene i Egypten.
Alene i det britiske mandatområde i Palæstina var der 38 afdelinger under stormuftiens ledelse.
For at nå sit større mål om global Jihad etablerede Broderskabet et net af hemmelige celler, stjal våben, trænede soldater, oprettede singmordsgrupper og oprettede `sovende` celler af undergravende støtter i hæren og politiet, hvor de kunne afvente ordren til at træde i aktion med terror, snigmord og selvmordsmissioner.

På dette tidspunkt fandt Broderskabet, at de havde en naturlig kampfælle i Tyskland.
Det Tredje Rige gav bevægelsen magtfulde forbindelser, og der var mere at være fælles om end blot det praktiske. Længe før krigen havde al-Banna udviklet en islamisk, religiøs ideologi, der foregreb Hitlers nazisme.
Begge bevægelser havde som mål at erobrer og dominere hele verden. Begge ideologier var supremacitiske.

I nazismen stod den ariske race som verdens leder, i al-Bannas islam var denne rolle tildelt islam.
( ” Islam úber alles,, var jo Allahs slogan.

“Moskeerne er vores kaserner
Minaretter vores bajonetter
Kuplerne vores hjelme
De troende vores soldater
– Yahya Kemal (Beyatli).

Begge ideologier fordrede individets underkastelse under en `folkelig`centralmagt. Begge var stærkt antinationalistiske i den forstand, at de gik ind for ophævelse af nationalstaten til fordel for et højere, overnationalt fælleskab. I islam kaldes dette fælleskab ´Umma`(de samlede troende), i nazismen `Herrenvolk`( overmenne-sket).
Begge tilbad den forenende fællesfigur, kaliffen eller føreren.
Begge ideologier nærede et intenst had til jøder og gjorde deres yderste for at udrydde dem.

Mens Broderskabets politiske og militære samarbejde med Nazityskland udviklede sig, førte disse parallelle holdninger til praktisk samarbejde og i sidste ende en veludviklet alliance med den pomp og pragt, der hører til officielle statsbesøg, de facto ambassadører, samt åbne såvel som hemmelige fælles projekter. Al-Bannas tilhænger indførte hurtigt nazificerede udgaver af det traditionelle islamiske jødehad, oversatte og udgav Mein Kamp på arabisk `Min Jihad.

De oversatte nazistisk, antisemitisk litteratur, deriblandt antijødisk karikaturer fra Der Sturmer, tilpasset til at vise jøderne som Allahs dæmoniske fjender.

Da anden verdenskrig brød ud, arbejdede al-Banna på at bygge en formel alliance med Hitler og Mussolini. Han sendte breve og repræsentanter og bad dem inderligt hjælpe ham i sin kamp mod briterne og kong Farouks vestlige orienterede regime.
Broderskabet efterretningstjeneste samlede på oplysninger om regimets støtter i Cairo, fulgte den britiske hærs bevægelse og tilbød denne viden til tyskerne til gengæld for en nærer forbindelse.

Den mest kendte og mest aktive nazisympatisør i Broderskabet var ikke al-Banna selv, men derimod Hajj Amin al-Husseini, stromufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd. Som en kommentator bemærkede, er forståelsen af stormuftiens indflydelse i Mellemøsten en forudsætning for at forstå den nuværende folkemordiske holdning hos de organisationer, der bekriger Israel i dag.

Stor muftiens indsats som brobygger mellem det nazistiske folkemord og efterkrigstidens Mellemøsten gav en varig fascistisk arv til den palæstinensiske, nationalistiske bevægelse.

Amin al-Husseini havde en strygende karriere.
Han var født ind i den indflydelsesrige Husseini-familie i 1895, og allerede i en alder af godt 20 var han en kendt anti-jødisk agitator og ballademager. Pludselig, i mangel af alternativer, blev han valgt til stromufti af Jerusalem i 1927.
Da Jerusalems forgående mufti, Kamel al-Husseini, døde i marts 1921, var det meningen, at hans efterfølger skulle vælges efter den traditionelle, osmanniskes metode. Men personer i den britiske mandatregering var ivrige efter at stække den zionistiske bevægelse i området og indsatte i stedet den stærkt jødefjenske al-Husseini på posten på trods af, at han var idømt 10 års fængsel for sin rolle i de antijødiske optøjer i 1919 og 1920, hvor mange jøder i Jerusalem og Jaffa blev udsat for, voldtægt eller drab. Al-Husseini deltog aktivt i organiseringen af optøjerne i 1929, der ødelage det 3000 år gamle jødiske samfund i Hebron, og han så hurtigt Hitler og Nazityskland som en naturlig allieret i sit arbejde.

Først i 30`erne mente mange muslimer, at en alliance med Hitler ville være nyttig i deres kamp mod briterne, og al-Husseini gik foran i disse forsøg. Så tidligt som i foråret 1933 forsikrede han den tyske konsul i Jerusalem om, at muslimerne i og udenfor Palæstina byder det nye regime i Tyskland velkommen og håbede, at dette fascistiske og antidemokratiske system måtte blive udbredt til andre lande.

Efter sit møde med Hitler den 21. November1941 roste Husseini tyskerne, fordi de “ved, hvordan man skaffer sig af med jøderne, og det gør os allierede med tyskerne og sætter os på deres side,,.

Den 1. marts 1944 sendte muftien dette budskab fra Zeesen: Arabere! Rejs jer i enhed og kæmp for jeres hellige rettigheder. Dræb jøderne, hvor I end finder dem. Dræb dem med jeres tænder om nødvendigt. Det er til glæde for Allah.

I Den Store Arabiske Revolte fra 1936.39, der var organiseret af al-Husseini og finansieret af Tyskland, blev hagekorset brugt som identitsmærke på arabiske brochurer og i graffiti.
Arabiske børn hilste på hinanden med strakt højrearm, ligesom tyske flag og billeder af Hitler blev vist frem ved officielle begivenheder. Ingen andre “arabiske,, leder turde sætte sig op mod al-Husseini, som allerede i 1938 rådede over omkring 10.000 blodtørstige kriger og morderne våben – for en stor del takket være nazistiske penge og militær hjælp..

Stormuftien erklærede, at bestemte zoner i Palæstina var `befriet` fra jøder og briter, og erstattede loven med isalmisk Sharia-lov. Både muslimske og kristne kvinder blev tvunget til at gå med slør.
Al-Husseini spillede en væsentlig rolle bag kulisserne for det nazistiske-inspirerede kup i Irak i 1941, hvor han opforedede naziske og nazivenlige regeringer i Europa til at sende jøderne dødslejrene og deltog i træning af de nazivenlige, bosniske brigader.

Det frygtede og berygtede muslimske SS på Balkan udslettede i tusindvis af Serber og Kroater
på Balkan. Al-Husseini søgte at overbevise muslimer i Europa /specielt i Balkan og Albanien om, at muslimer og nazister var brøder, og at de to folkeslag måtte stå sammen imod deres fælles fjende, jøderne.

Al-Husseinis nazistiske indstilling blev – på trods af hans medvirken til Holocaust – fremhævet med stolthed af hans muslimske ” brødder,, også efter hans død i 1948 og i de følgende årtier.

Kilde: De nazistiske rødder til Palæstinensisk nationalisme. By David Meir-Levi.
Oversat af Henrik Ræder Clausen. Forlaget Rafael 2007.

På dette link kan man se dokumentation på artiklens indhold – et klip fra et møde mellem Hitler og stormuftien Amin al-Husseini. Skal ses på YouTube.

Se også: Med udsigt til borgerkrigen. Af Hans Magnus Enzensberger 1994.
og ISLAM OG EUROPA. Af Ingmar Karlsson 1994.
Halvmåne og hagekors. By Klaus- Michael Mallmann og Martin Cüppers.
Ingmar Karlsson var ambassadør på balkan, han har derfor stor indsigt
i lokal historien.

Allan Hansen

Posted: 25 januar 2013 - 02:32 - Svar

P.S:

lande efter 1948

SÅ ER DET SAGT
I disse dage i Jerusalem holdes en konference om international retfærdighed for jødiske flygtninge fra arabiske lande (“International Justice for Jewish Refugees from Arab Countries”) på David Citadel Hotel. I sin åbningstale sagde ministerpræsiden Benjamin Netanyahu:

“Den arabiske verden har forsømt de palæstinensiske flygtninge, og har brugt dem som et værktøj til at bagvaske Israel, mens Israel, som dengang var et lille land, var i stand til at absorbere jødiske flygtninge fra arabiske lande og gøre dem til produktive borgere”.

Alle taler om de palæstinensiske flygtninge
Spørgsmålet om “palæstinensiske flygtninge” bliver ofte stillet i forbindelse med den israelsk-arabiske konflikt. Men lige så ofte ignoreres (i højeste grad af FN) det faktum, at der var endnu flere jødiske flygtninge som følge af den israelsk-arabiske krig.

Mellem 1948 og 1951, blev omkring 850.000 jøder udvist eller tvunget væk fra deres hjem og fik deres værdier og ejendomme konfiskeret af de arabiske nationer de længe havde boede i.

Israel, lige som så mange andre nationer, forsøgte fuldt ud at absorbere og integrere de 850.000 jøder, der blev forvist fra deres hjemme i de arabiske nationer og som søgte ly i det nye land Israel. Tæt på halvdelen af Israels jødiske borgere i dag, herunder deres efterkommere, stammer fra disse arabiske lande.

90 procent af befolkningen i arabiske lande var engang jøder
Blomstrende, velstående jødiske samfund eksisterede i Mellemøsten og Nordafrika tusind år før fremkomsten af Islam og mere end 2500 år før fødslen af de moderne arabiske nationer. Disse samfund, der strakte sig fra Irak i øst til Marokko i vest havde et livligt sammenhold og havde stor indflydelse på de lokale økonomier. Indtil det 10. århundrede, levede 90 procent af verdens jøder i regioner, der nu kendt som de arabiske lande.

Allerede inden delingsplanen for området Palæstina i november 1947, var de arabiske nationer igang med stigende fjendtlige foranstaltninger, anført af Den Arabiske Liga, mod deres jødiske samfund.

Forfølgelse af jøder i arabiske lande
Efter delingsplanen, begyndte de arabiske regeringer at konfiskere jødisk ejendom. Samtidig var der optøjer, og massakrerne brød ud mod jødiske samfund i hele den arabiske verden. Jødisk-ejede butikker og synagoger blev plyndret og brændt, hundredvis af jøder blev dræbt og tusinder blev fængslet.

Da Israel blev oprettet som en selvstændig stat i maj 1948, blev den Arabiske Ligas Politiske Komité indkaldt og den udarbejdede en række anbefalinger til alle arabiske og muslimske lande om, hvordan de skulle gribe ind over for de jøder der boede i deres lande.

Blandt andre anbefalinger, blev statsborgerskab til jøder tilbagekaldt, og de blev nu anset som borgere i den nyetablerede jødiske stat. Deres formue blev konfiskeret, deres bankkonti indefrosset, og ejendom til et værd af millioner af dollars blev nationaliseret. Jøder blev udelukket fra ministerier, deres adgang til den offentlige sektor alvorligt begrænset, og mange mistede deres levebrød.

Den anti-jødisk tendens blev større og større, og en organiseret plan for undertrykkelse og forfølgelse blev gennemført mod jøder i arabiske stater. Mellem 1948 og 1951, blev omkring 850.000 jøder udvist eller, som nævnt ovenfor, tvunget ud af deres hjemme i de arabiske nationer, og blev flygtninge. Faktisk begyndte en to-vejs migration af befolkninger, sammen med oprettelsen af to forskellige flygtningegrupper.

Færre palæstinensiske flygtninge end jødiske
Forholdet mellem de to flygtningegrupper var 2:3, den palæstinensiske gruppe med omkring 600.000 personer i modsætning til de jødiske flygtninge, som talte omkring 850.000 personer (indtil 1968).
De arabiske nationer, ledet af Den Arabiske Liga, og især det internationale system UNRWA, (FNs Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten) holder flygtningeproblemet i live ved at holde de palæstinentiske flygtninge som gidsler i deres endeløse kamp mod staten Israel – og har nu i alle disse år kun gjort de folk de repræsenterer en bjørnetjeneste.

Under Camp David fredsforhandlingerne i 2000 bekendtgjorde præsident Clinton, at hvis en aftale skulle opnås, så skulle en international fond etableres for at kompensere for flygtningene, både arabiske flygtninge og jødiske flygtninge fra arabiske lande.

Clintons forslag blev støttet nogle år senere af en beslutning i det amerikanske Repræsentanternes Hus i april 2008, der erklærede, at jødiske flygtninge bør anerkendes som flygtninge af FN-konventionen, og foreslog at en international fond skulle oprettes for at kompensere jødiske og palæstinensiske flygtninge for tab af deres ejendom.

Denne beslutning i Repræsentanternes Hus, kendt som ‘resolution 185, slog fast, at én flygtningegruppes problemer ikke kan løses uden at man også at løser den anden flygtningegruppes problemer samtidig.
Alligevel blev spørgsmålet om jødiske flygtninge skubbet til sidelinjen i den internationale debat og næsten aldrig nævnt i danske medier.

Why Palestininas want this video removed:

Skal ses:

http://www.youtube.com/watch?v=xU9CauJP4Pg&feature=fvwrel

NAZ I SLAM. http://www.youtube.com/watch?v=7Gzyeo1Z1I4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mL0gFIXnhiE&feature=related

  Peter Buch

  Posted: 25 januar 2013 - 06:55 - Svar

  Allan Hansen

  Du ytrer:
  90 procent af befolkningen i arabiske lande var engang jøder

  Belæg, andet og mere end udelukkende en enkelt, en eneste, sådan påstand kunne være passende.
  I optimale tilfælde er der for påstande nævnt, tillige nævnt der er kritik af påstandene, og hvad en sådan indeholder.

  Er det en tekst du selv har skrevet?

  Er det en tekst du har fra andre, hvorfor må læserne så ikke få ophavet at vide med link eller ord om den er set i det eller det medie?

Bergfast

Posted: 25 januar 2013 - 11:06 - Svar

Det här med ideologiers vara eller icke-vara, och också religioners vara eller icke-vara, och deras överensstämmelser med – sanning – , eller med -förfalskning – , eller deras eventuella – godhet – eller – ondska -, eller med deras – funktionalitet – , eller – icke-funktionalitet -, kan man ju se ur flera olika perspektiv…..

Det är på sätt och vis som med politiska partier. Politiska partier, eller idrottsföreningar eller fotbollslag, et cetera, ägnar sig dock inte åt några som helst – ritualer – i relation till barnafödslar, vuxenblivande, bröllop, begravningar, eller familjära kulturella angelägenheter i övrigt. Dessa familjära och kulturella – riter -, tillhör ju själva livet och själva levandet, och har med – Levandets Herre – , att göra, snarare än att dessa sidor av livet i första hand har med tävlandets Herre-på-täppan – att göra ………

Hur som helst, om man t ex – utväljer – åt sig ett politiskt parti, antingen moderaterna, kommunisterna eller vilket annat parti som helst, så medför det att man också blir – utvald – , och blir – utvaldbar -, som just en – partimedlem – till just det partiet..

Som partimedlem förväntas man vara en – trogen – medlem, som ställer upp på partiets program och inte är en – otrogen -, eller – svekfull – partimedlem mot partisammanslutningen.

Man förväntas alltså avsäga sig någon som helst – trohet – till några – andra, främmande – partier.

OM man ändå, mot förmodan, skulle svika partiet, och kanske liera sig med något annat parti, kan man antagligen genast ses på med – oblida – ögon av övriga – partimedlemmar -. Kanske kan man bli betraktad som en – otrogen – ,eller som en – avfälling -, eller som en – förrädare – mot partiet, och kanske också bli bestraffad på ett eller annat sätt….

Om än inte bestraffas på så allvarligt sätt, så ändå med – ett starkt avståndstagande – från den – otrogne – partimedlemmen. Förmodligen kanske med ett – starkt ogillande – från övriga, – trogna -, arga och besvikna partimedlemmar….

Så är ju människor i allmänhet beskaffade att de flesta inte alls tycker om att varken bli svikna, bedragna, övergivna eller ratade, utan tvärtom, de flesta blir sårade av sådana handlingar. Ja, en del människor kan ju faktiskt bli vansinniga, ursinniga och urförbannade över sådana handlingar, och vilja hämnas med allvarligare bestraffningar av olika slag, som hämnd, eller som – varning – mot andra – svikare -….

Hemliga – agenter – , som kanske infiltrerar olika – partier -, med en agenda att just bryta ned dem inifrån, har ju också funnits i historien. De kanske i det närmaste skulle kunna kallas för verkliga– partiförrädare -, (ungefär som – landsförrädare -), som det nog kanske kan finnas särskilda – straffskalor – för.. Vem vet….

På sätt och vis är ju också varje partiformation som ett fotbollslag.

Ett fotbollslag kräver en inställning hos medspelarna som stärker deras självförtroenden. Ett fotbollslag behöver säga om sig självt: ”Vi är störst, bäst och vackrast”, eller ”Vi är bra, vi är bäst, vi är de som vinner mest”, osv. osv., för att därmed helt enkelt på ett psykologiskt plan – upparbeta sin motivation, sin självtilltro och sitt självförtroende, för att därmed kunna öka sina vinstchanser.

Om ett fotbollslag skulle säga till sig självt: ”Vi är dåliga, vi är sämst, vi är de som förlorar mest”, eller ”Vi är de minsta, vi är de sämsta, vi är de fulaste” osv., så skulle ju inte det på ett psykologiskt plan preparera laget för att öka sina ansträngningar, och därmed öka sina chanser att kunna vinna en match.

På liknande vis är det ju också med ideologier, och i viss mån också med – religioner -.

Att – utvälja – en ideologi – före alla andra ideologier -, och därmed också – bli utvaldbar – som företrädare för just den ideologin, medför oftast ett behov av att så att säga – heja på just sin ideologi -, (precis som fotbollslaget som vill vinna också behöver – heja på sitt lag -), och tycka att ideologin är – den bästa – , som medför att man då kan – försvara – den, (verbalt), med – näbbar och klor -, mot eventuella – kritiska synpunkter – , från eventuella motståndare till ideologin…

Att – sluta förbund – med olika politiska partier, eller olika fotbollslag, eller olika ideologier, eller religioner, medför oftast liknande – principer – , av – trohetskrav – och av – ”vi är bra, vi är bäst” – hejar-klackar av – trogna medlemmar -.

Även – Gud Själv – , i GT, är – hotfull -, mot – svikare -, och av – otrogna – av olika slag, och – hotar – dem med ohyggliga straff och hemska konsekvenser om de, som har – utvalt att själva vilja – sluta förbund med – Honom -, och som därför också samtidigt har blivit – utvalda av Honom -, att ingå i detta – förbund -, skulle få för sig att vilja – avvika – från förbunds-villkoren, eller från förbunds-programmet -, eller från förbunds-lagarna-….

Det är alltså en – kulturell akt – av – ömsesidighet -, när olika typer av – förbund -, sluts.

Det är alltså ett likartat –fenomen -, eller liknande beteendeprinciper -, som kan visa sig, både i olika mellanmänskliga förbundsslag och sammanhang, och också i förbundssammanhang på det – andliga – eller på det existentiella levnadsområdet, där ett – utväljande av – en Gud -, (en religion), före – alla andra Gudar – sker, och där människor – förbinder sig själva – till – trohet – mot denne – utvalde Gud – , och som medför att de också blir – utvald-bara…

Alltså detta som brukar kallas det – religiösa – området som alltså rör själva livet och själva levandet, med allt vad däri ingår av födelseritualer, vuxenblivanderitualer, äktenskapsritualer och begravningsritualer, i relation till Livet Självt, det kan ha likheter med alla andra former av – förbundsrelationer, där ett utväljande sker, (det ena fotbollslaget före det andra, det ena partiet före det andra, osv.)

Dessa förhållningsprinciper och – krav på trohet -, och att – inte svika -, att – heja på sig själva -, att – hålla ihop som – lag – , osv, finns på både familje- förbunds-nivåer, partibildnings-förbunds -nivåer och idrottslags-förbunds-nivåer, samt alltså också på – religions-förbunds-nivåer…

Att – sluta förbund – med t ex ett parti, före något annat parti, (eller ett fotbollslag, före ett annat fotbollslag), medför att man – utväljer – det ena före det andra, och blir då också –utvaldbar – före dem som just inte har valt just det partiet, fotbollslaget, religionen, ideologin, osv…….

Att människan har ägnat sig åt riter av olika slag, vid olika livsskeden, och av tillbedjan till Sol, till Måne, till Vädrets Makter, till Eld, till Livets och Växandets Gud, till Vattnets Gud, till Kärlekens Gud, och också till beräknandet av månens cykler, av solens – uppgång och nedgång -, och av att göra beräkningar kring årets olika perioder, och de olika rituella firanden kring dessa, det är kulturella seder och bruk som man ändå får säga är någonting som är berikande. De flesta skapelseberättelser är tilltalande därför att de berättar om människan, vem hon är, var och vem hon kommer ifrån och vart hon är på väg osv.. Religionerna berättar också om de villkor, och de – levnadslagar – som krävs för att mänskliga samhällen skall vara – segrande -, skall vara lyckosamma, skall vara goda och livskraftiga, samt – behagliga -.

Det är – visdomsord – som – visa lärare – , som profeter, som t ex indiska lärde Brahminer, (Ebra-miner?), som kinesiska lärde, som lärda rabbiner, som lärda präster och som lärda imamer, som övriga poeter och filosofer, har nedtecknat i skrift genom århundradenas gång, och som det är värdefullt att hysa – aktning – och respekt inför.

De tillhör alla hela mänsklighetens berättelse.

Mer komplicerat än så behöver det nog inte vara….

  Bergfast

  Posted: 25 januar 2013 - 15:15 - Svar

  Ps.

  F.ö. anser jag att Tim Pallis gedigna genomgång av Frankfurtskolans märkliga ideologi var fantastisk. Samt alla intressanta kommentarer i anslutning till hans text, och diverse bokrekommendationer i anslutning till dem. Mycket värdefulla texter och också värdefulla, och värdiga, samtal mellan kommentatorerna. Något som man kan känna tacksamhet, och också stolthet, inför.

  Ds.

  Bergfast

  Posted: 26 januar 2013 - 10:28 - Svar

  Jag glömde att nämna den egyptiska religionen, och de egyptiska lärde, som kanske har påverkat mer än vad man kan tro, eftersom Mose ju ansågs – vara fullärd – , i den religionens alla – hemligheter – ……, enligt bibeln.

  Kanske många religiösa berättelser, som blivit religioner, i tidernas begynnelse, när dessa berättelser började nedtecknas, ändå har påverkats av varandra på olika sätt? Både hinduismen och zoroastrismen, samt också den egyptiska religionen med dess dyrkan av bl.a solen? (The Sun? The Son? Solens Son? Farao…Vem vet….).

  Gilgamesh-eposet, eller vad det heter, är tydligen en skapelseberättelse, som fanns i Mesopotamien, (där Ur, som Abraham utvandrade från, också fanns), som föregick GT, Det berättar delvis också om en översvämmande flod, precis som i GT´s berättelse om den översvämmande floden…

  Där finns tydligen också existentiella berättelser där, (eller om det är i zoroastrismen), om Ahura Mazda, Guden, och om människans svåra existentiella livsvandring över – livets bro -. Där tvingas också människan välja mellan – det sanna och det falska -, det rätta och det o-rätta -, och det – goda och det onda -, eller någonting sådant. Detta registreras hela tiden genom livet av – Guden -. Ahuramazda. När sedan den jordiska livsvandringen är slut, så sker någon slags …slutsummering…av alla val som har gjorts, som medför konsekvenser, om hon skall hamna – på den goda sidan -, eller på -den onda – sidan. Denna livsvandring för människan, och väljandet mellan – gott och ont -, beskrivs visst också som att det ibland kan vara som att vandra på …ett rakblad!

  Så …smal , (tala om att vandra på den – smala vägen!), …kan alltså vägen ibland vara…, där minimala gränser kan finnas mellan vad som är det rätta och det goda, det som är det sanna och det falska, det bra, det dåliga, det förnuftiga och det oförnuftiga osv, och som kan utgöra vad som skiljer människan från hennes möjlighet att kunna göra de korrekta val, som i sin tur kan leda henne, och hennes familj, hennes släkt, hennes nation osv., till……himmelriket… …(?)..

  Man kan ju jämföra med den kristna berättelsen om hur svårt det kan vara att… komma in i himmelriket, som sägs vara lika svårt som….. för en kamel, som skall försöka tränga sig igenom….nålsögat….i statsmuren? Det sägs väl då beskriva hur … smalt, ….och svårt….det kan vara att komma in i …det saliga …himmelsriket….(?)…

  Buddismen i sin tur talar väl om sitt …nirvana…..som väl är buddistens …himmelrike..?

  Mose växte ju också upp i Egypten, och det står om honom att ….han där lärde sig allt om egyptiernas visdomar…. och att han var …fullärd om den egyptiska religionens …hemligheter…

  Mose måste då också ha präglats av den egyptiska religionen, med alla dess olika gudar som de gamla egyptierna hade, som styrde allt, solen och månen, kärlek och krig, Där fanns ju en väldigt massa olika gudar för allt möjligt som t ex:

  Aker, Amenophis, Ammut, Amon/Amun, Anubis, Anuket/Anukis, Apep/Apophis, Apis, Aton, Atum, Banebdjedet, Bastet, Benu, Bes, Bukis, Chons, Geb, Hapy, Hathor, Hatmehit, Hekaib, Hekat/Hiket, Horus, Horussönerna, Ihi, Imhotep, Ipi/Ipet, Isis, Khepri, Khnum, Maat, Mehen, Mehit, m.fl..

  Att Mose ville byta ut alla dessa gudar, och ersätta dem med En Gud, som skulle Ena folket, och att de heller inte skulle göra några avbilder av någon Gud, kan lättare förstås om man ser det stora antalet av alla dessa gudar som då Mose växte upp med, när han i Egypten, som adoptivson till Faraos dotter,…. – undervisades i allt i om den egyptiska visdomens teologi – , som det står i Bibeln.

  Alla religioner och alla berättelser om människolivet och människan, som ju är en komplicerad varelse, är intressanta och lärorika…. Det är värdefullt att de finns, därför att de ju ändå innehåller så mycket visdom om människan och hennes existentiella livsvillkor…(som verkligen många gånger kan vara ganska så – krigisk -….)

  De tillhör alla hela mänsklighetens skatter….

   Anonym

   Posted: 26 januar 2013 - 18:20 - Svar

   Är du hög ?

    Bergfast

    Posted: 26 januar 2013 - 21:45 -

    Det är egentligen märkligt att vilja insinuera någonting nedgraderande, eller personundergrävande om en totalt främmande person.

    Man kan fundera över syftet…. Vad är syftet?

    Jag har sagt det tidigare, men jag kan förtydliga det igen eftersom Anonym tydligen inte har uppfattat hur det ligger till:

    Jag har aldrig använt narkotika, och brukar mycket sällan alkohol. Jag äter heller inga mediciner av något som helst slag, och har heller aldrig gjort det.

    Så, nu kanske – Anonym -, kan sluta att – fantisera – , eller att insinuera saker om min person, som helt enkelt inte har någon som helst relevans.

    Anonym kan lugnt koncentrera sig på viktigare frågor och problem, och inte skaffa sig själv bekymmer i onödan genom att fantisera kring människor som är fullkomligt obekanta för Anonym.

    Ägna sig istället åt lite vettigare, och mer utvecklande sysslor. Det skulle Anonym själv säkert må bra av, och därmed slippa att göra personliga påhopp på personer som Anonym inte vet någonting det allra minsta om.

    zeno

    Posted: 27 januar 2013 - 18:14 -

    ja, du josefina. om du inte står på något vad är då din ursäkt för att vara så knäpp ?

    Anonym

    Posted: 27 januar 2013 - 22:42 -

    Ja, det är nog en alltför svår nöt att försöka knäcka för en person med sådan låg fattningsförmåga som herr Zeno verkar vara innehavare av.

    Zeno
    Posted: 27 January 2013 – 18:14 :

    “Ja, Fru Bergfast, om Ni står på något vad är då Er ursäkt för att vara så knäpp?”…

    Har jag inte sagt åt herr Zeno att låta bli att kommentera mina kommentarer?

    Han har uppenbarligen svårt för att förstå den saken? Jag har talat på ett mycket tydligt, och på ett mycket rakt och klart språk till herr Zeno. Han verkar ändå inte kunna begripa.

    Det är tydliga tecken på en mycket låg fattningsförmåga.

    Herr Zeno verkar därmed i det närmaste vara en komplett idiot som inte begriper den enklaste mening.

    Därför skulle jag uppmana herr Zeno att verkligen inte försöka förstå sig på några svårare problem, eller texter, som han inte förstår sig på, eller som han tycker vara korkade, för honom.

    Om herr Zeno nu helt enkelt låter bli att läsa mina obegripliga och korkade kommentarer i fortsättningen, så skall han nog upptäcka att i alla fall ett komplicerat bekymmer i hans tillvaro försvinner som i ett litet nafs.

    Sedan kan han lugnt istället ägna sin uppmärksamhet åt för honom mer begripliga, och förhoppningsvis då mer givande, texter, frågor och problem i hans tillvaro.

    Svårare än så behöver det nog inte vara för herr Zeno. Förhoppnings leder dessa åtgärder till ett lite bättre välbefinnande, och mindre problematisk tillvaro, för herr Zeno. Genom dessa goda råd, i all välmening, behöver herr Zeno i alla fall inte skaffa sig några extra problem och svårlösta nötter att försöka knäcka.

    Alldeles i onödan.

    Adjö.

    .

    Bergfast

    Posted: 27 januar 2013 - 22:56 -

    Zeno
    Posted: 27 January 2013 – 18:14:

    Säger ungefär :

    “Ja, fru Bergfast, om Ni inte står på något vad är då Er ursäkt för att vara så knäpp?”

    ….

    Ja, det är nog en alltför svår nöt att försöka knäcka för en person med sådan låg fattningsförmåga som herr Zeno verkar vara innehavare av.

    Har jag inte sagt herr Zeno att låta bli att kommentera mina kommentarer?

    Han har uppenbarligen svårt för att förstå den saken? Jag har talat på ett mycket tydligt, och på ett mycket rakt och mycket klart språk till herr Zeno. Han verkar ändå inte kunna begripa den saken.

    Det får man tolka som tydliga tecken på att vara innehavare av en mycket låg fattningsförmåga.

    Herr Zeno verkar därmed vara någon som inte kan begripa de enklaste meningar.

    Därför skulle jag verkligen uppmana herr Zeno att absolut inte försöka förstå sig på några svårare problem, personer eller texter, som han tycker verkar vara korkade. För honom.

    Om herr Zeno nu helt enkelt låter bli att läsa mina obegripliga och korkade kommentarer i fortsättningen, så skall han nog upptäcka att i alla fall ett problem, i hans tydligen svårbegripliga tillvaro, försvinner som i ett litet nafs.

    Sedan kan han lugnt istället ägna sin uppmärksamhet åt för honom mer givande, texter, frågor och personer, som inte är problem för honom, utan mer lättfattliga och enkla.

    Svårare än så behöver det nog inte vara för herr Zeno.

    Förhoppnings leder dessa åtgärder till ett lite bättre välbefinnande, och mindre problem att försöka sig på att lösa, för herr Zeno.

    Genom dessa goda råd, i all välmening, behöver herr Zeno i alla fall inte skaffa sig några extra svårlösta nötter att försöka knäcka.

    Alldeles i onödan.

    Adjö.

    .

    Ven

    Posted: 27 januar 2013 - 23:38 -

    Till Steen:

    vänligen ta bort sådana förolämpande påhopp som Bergfast blivit utsatt för. Det drar ned denna högkvalitativa blogg och det är obehagligt för den som blir utsatt för det.
    Vanligtvis har denna blogg en vänlig samtalston.

    Bergfastb

    Posted: 28 januar 2013 - 13:58 -

    Innan du-reformen infördes i Sverige så tilltalades vanliga medborgare och konsumenter inte med – du – i det allmänna och i det icke-privata rummet.

    Då fanns det en distinktion, och en valmöjlighet, för alla medborgare att själva avgöra när de ville inleda mer privata relationer. Genom att det allmänna tilltalandet förhöll sig på just en icke-privat nivå, tills människor bestämde sig för att bli du med varandra, och alltså mer – privata – med varandra, så uppehölls en respektfull tilltalston människor emellan.

    Den språkliga valfrihet som då fanns, om man ville bli privat bekanta med varandra eller inte, finns inte längre i det svenska språket, i och med att det privata tilltalsordet – du -, används i alla sammanhang, vare sig det är frågan om privata relationer eller inte.

    När man i alla samhälleliga sammanhang, använder sig av ordet – du – i tilltalet mellan människor, även om där inte föreligger något ömsesidigt väljande mellan parter att verkligen bli mer privata, så har man språkligt lämnat möjligheterna att själva välja när, och om, man från att vara allmänt och neutralt, och respektfullt, kommunicerande, faktiskt vill inleda mer privat -du – kommunikation.

    I den engelskspråkiga världen, och även i andra länder, ex Japan, Tyskland, osv., så finns det fortfarande kvar en språklig valmöjlighet för människor att stegvis, och efter eget väljande, välja att bli mer privata i sin kommunikation. Det är oftast Mr., Mrs., eller Miss., som gäller vid kommunikationen mellan icke-privata och okända människor, såsom i affärer och på bussar och tåg, samt även skolor och sjukhus, och andra offentliga arenor.

    Inom skolans värld i Sverige, innan du-reformen slog igenom, så tilltalades lärare med antingen fröken, eller magistern. Ex: ”Kan magistern hjälpa oss med det här talet”, eller t ex: ”Fröken, kan fröken komma hit och visa oss hur vi skall göra med det här talet”, osv.

    Elever tilltalades inte med – du – , utan med förnamnet. Ex. ”Kan Fredrik vara snäll och öppna fönstret”, osv.

    Inom sjukvården, och även åldringsvården, så titulerades aldrig vårdtagare eller patienter av olika slag med det privata tilltalsordet – du -, eller med deras förnamn.

    Av artighet och respekt för en patients gränser för sin privata sfär, så var det alltid ett herr, fru eller fröken, och så efternamn som användes i kommunikationen.
    Det var ju heller inga privata miljöer, varken skolans värld, eller sjukvårdens värld, och därför kan man säga att det var en korrekt skillnad mellan privata och allmänna relationer. Dessa verkliga skillnader mellan privata och professionella relationer, kunde då korrekt uttryckas verbalt genom språket, där man gjorde skillnad på det privata tilltalsordet – du – , och förnamnet, och på att förhålla sig icke-privat, genom att inte använda sig av tilltalsordet – du -, när man alltså befann sig i en icke-privat relation.

    Inom sjukvården förekom mellan doktorer, sköterskor och biträden inte några privata – du – tilltal, utan det var t ex. ”Kan syster göra det och det”, eller ”Vill doktorn titta på det här och det här”, osv.

    Patienter tilltalade inte heller sjukvårdspersonalen med det privata tilltalsordet – du -, utan oftast användes orden: – Kan syster -, och kanske förnamnet efter, eller t ex– Kan doktor Ek, vara vänlig att-, osv.

    Att i ett samhälle kultivera en respekt för den gräns som finns mellan icke-privat och privat kommunikation av olika slag, är mycket viktigt.

    Det att förhålla sig neutral och icke-privat i just icke-privata relationer mellan människor i ett samhälle, är väsentligt för medborgares förmågor till välmående och till upprätthållande av sin privata integritet där en repsekt odlas för människor gränser för sina privata sfärer.

    De flesta människor, för att inte säga alla, har ett behov av att genom språkets nyansrikedom själva kunna välja när och om och hur de vill bli mer privat bekanta med sina medmänniskor.

    Förmodligen är du-reformen en missförståelse av det engelska språkets – you -, som ju på inget sätt förtar valfriheten att välja när och om man vill bli mer privat med någon. I de engelsktalande länderna, såväl som tysktalande m.fl., så gäller alltid Mr, Mrs, eller Miss, både i butiker, inom skolans värld och inom sjukvård osv.

    Det var bl.a. Bror Rexed som var chef på socialstyrelsen m.fl., som införde – du – reformen i Sverige.

    Förmodligen är det också en reform som är inspirerad av allt från den Franska revolutionens begreppsuppfattningar, till den ryska kommunistiska revolutionen. Vid den franska revolutionen så skulle där alla människor plötsligt tilltalas med ordet: Medborgare, och vid den ryska revolutionen skulle också det kommunistiska idealet gälla, där alla medborgare plötsligt skulle tilltalas med ordet: Tavaritj, dvs. med ordet: Kamrat.

    Allt detta har väl fortsatt genom Frankfurterskolans bisarra ideologi, och den s.k. Kulturmarxismen.

    Det kommunistiska lyckoriket har ju också vansinniga föreställningar om mänsklig samvaro, där ett totalförnekande av människans behov av just – det privata existentiella rummet -, totalförnekas. Detta medför att kommunismen i praktiken totalförnekar människan som varelse.

    Människan är ju visserligen i viss mån, och i mångt och mycket som man kan se, ett s.k. flockdjur. Men människan är ju dock inte enbart ett flockdjur, utan människan är ju just människa med allt vad det innebär.

    Att vara människa medför behov av att kunna freda sitt privata rum, eftersom människan är som det heter: ”Skapad till Guds avbild”. Människan har som varelse därför behov av att hitta sin mänskliga identitets källa hos Gud, och kunna identifiera sig i den källa som är ”Gud”, och inte enbart identifiera sig med den materiella, eller den mätbara och synliga världen, som kan uppfattas med de fem sinnena.

    Den existentiella dimension som står för ”Gud”, är den omätbara dimensionen.

    Liksom människans – jag -, inte hos någon enda människa går att varken mäta, väga, dofta, känna, smaka osv., dvs., befinner sig utom alla s.k. vetenskapliga möjligheter att låta sig vetenskapligt bevisas, men som de absolut flesta människor ändå är fullkomligt övertygade om verkligen finns, så är också ”Gud” tillhörande denna omätbara verklighet.

    Den som den religiösa människan känner behov av och har känt behov av genom hela den mänskliga historien att kultivera en bekräftelserelation till. Alltså en relation i tilltro, tillit, bekräftelse och förtröstan.

    ”Därför att Du är ”Gud”, så är också jag”.

    Alltså, människan lever ju inte enbart av s.k. bröd allena, som t ex Jesus har predikat.

    Det är då i – det privata rummet – som denna Guds-relation, kan odlas, genom t ex bön och samtal.

    Därför är det viktigt att i det samhälleliga och offentliga rummet i ett samhälle, genom språkets utformning, ha en respektfullhet inför varje människas gräns för sin privata sfär, och för varje människas behov av att själv kunna välja när, och om, hon eller han, vill bli mer – privat – bekant med någon.

    Det handlar om kultur och om människans valmöjligheter att odla respektfulla relationer i ett samhälles gemensamma, neutrala och icke-privata rum.

    Du-reformen har kanske sina fördelar, men där finns också en mycket stor mängd nackdelar som man behöver vara mycket uppmärksam på.

    Att språkligt utsudda gränserna för privata och icke-privata relationer, visar sig också ha medfört ett gränsöverskridande och en respektlöshet, som visar sig tydligt inte minst inom t ex skolan, sjukvården, och andra arbetsplatser, och även på internet, där människor har svårt att hålla en neutral distans, utan allt som oftast tenderar att bli för privata, utan att någon privat relation finns.

    Språket har utarmats i och med den allmänna du-reformens införande, och därmed har människors valfrihet och förmågor att kunna upprätthålla gränserna för sina privata liv utarmats. Gränserna mellan privata, och samhälleliga relationer har utsuddats, och människor kan inte längre skapa respektfulla icke-privata relationer i professionella situationer som t ex skola och sjukvård.

    Som tur är finns det naturligtvis många snälla och vänliga människor både inom skola och sjukvård, som är både aktningsfulla och artiga och vänliga i sina yrkesutövningar, men den språkliga valmöjlighet att uttrycka en korrekt social verklighet, som tidigare fanns i det samhälleliga rummet, har utarmats i och med – du – reformen.

Allan Hansen

Posted: 25 januar 2013 - 13:05 - Svar

Peter Buch.
Du har ganske ret – jeg sætter også stor pris på kilde materiale.
Problemet er, at jeg ikke lige kan huske den danske kilde,
men jeg vil tro, at det historiker som Bent Jensen eller
Torben Hansen. Til samme artikel har Carsten Damsgaard
denne bemærkning:

Peter Kocsis, skriver ovenfor kl. 23:58 LØGN!! ud for 14 faktuelle oplysninger i Allan Hansens indlæg.

LØGN skriver Kocsis uden skyggen af dokumentation og argumentation.

Et hurtigt opslag i bogen: Halvmåne og Hagekors, skrevet historikere ved Stuttgart universitetet Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers udgivet på Informations Forlag i 2008 med støtte fra Kunstråds fagudvalg fra Litteratur., bekræfter mig i at de 14 citater Kocsis stempler som løgn kommer fra den bog.
Jeg har kun set rosende omtale af bogen, der er meget veldokumenteret og udstyret med et overvældende noteapparat- og litteratur henvisninger. Altså et grundig gennemarbejdet historisk værk.

Lad det herefter være op til læsere at vurdere om det er Kocsis eller Allan Hansen der er løgner.

Skrevet af Carsten Damsgaard, 27. november 2012 kl. 14:06

Jeg har fundet lidt materiale, som du måske kan bruge til noget?

Halvmåne og hagekors.

Klaus Michael Mallmann og Martin Cüppers.

Her kommer et pat Kommentar:

Hvad er værdien af ​​en historiebog? Dens værd er indeholdt i Dens evne til at forskellige perspektiver AMclarify af de involverede parter i dens sider. Det Bør ikke angives realiteten kun omtanke analysere Men også dem til at syntetisere og præsentere et godt samlet billede af, hvad der skete, skete og hvorfor det, hvordan det påvirker os i dag.

Klaus Michael Mallmann-og Martin kobber nazistiske PALÆSTINA: Planerne for udryddelsen af ​​jøder i Palæstina Forsøg på at sætte fokus på og AMclarify de ægte fakta om jødisk-arabiske (og muslimske) tvist og dens rødder i alle mellemøstlige og Nogle europæiske lande, ikke kun Israel / Palæstina. Brug med tidligere tilgængelige, og for nyligt fundet dokumenter fra tyske, israelske, britiske, amerikanske og arabiske kilder sætte forfattere tilsammen et billede af hvad der er sket i regionen kendt som Mellemøsten, hvorfor det er sket, og hvordan og hvorfor det påvirker os i dag i dannelsen af ​​en overvejende uliberal, anti-demokratiske og irrationelle Mellemøsten. Der er virkelig en mærkelig sammenhæng mellem interesser “National Socialisme” alias nazisme og arabisk nationalisme, såvel som islamisk ekstremisme i anti-vestlige og anti-jødisk (anti-semitisk) landbrugsaktiviteter.

Hvordan de tilsyneladende uforenelige interesser nazisterne, og de dominerende kræfter i den arabiske nationalisme og islamisk radikalisme i 1930 og 40 ‘s kød sammen i en farlig alliance og allierede mod blandingen, og jøderne er skrevet af i denne bog. En sådan tilpasning Næsten Drejede det område af verden over til nazisterne Kunne have ført til og nederlag Storbritannien og dets allierede, samt mordet på de jødiske samfund i Israel, og alle de nærliggende lande. En del af denne fælles drive agitation af nazistiske involverede myndigheder og deres venner i den arabiske verden, som den anti-jødiske fået de udvisninger i alle den mellemøstlige region, samt angreb på den jødiske indfødt og immigrant samfund i Palæstina. Mange af disse voldelige handlinger Begivenheder efter nazisterne blev besejret og slået tilbage.

Disse anti-jødisk Uanset om udvisning fra arabiske lande var Tyskland og dets besatte eller nationer forud for holocaust, ville ironisk De bidrager til opbygningen af ​​Israel som en jødisk stat. Inden bogen palæstinensisk-arabiske aviser i 1930 er citeret lykønske nazisterne for at have misbrugt jøderne såvel som Haavara Transfer-aftalen, som fører mange tyske jøder at flygte til Palæstina, tager en del af deres kapital med dem, Malthus modsiger den palæstinensiske arabiske Mod jødisk indvandring for at se Palæstina. (Mallmann og Cüppers 36-37) Den Haavara Aftalen selv synes at er beregnet ved den nazistiske regering til at undgå en skadelig World Wide boykot af tyske lavet varer, få skubbet jøder fra Tyskland til Palæstina, såvel som ikke er åbenlyst mod britiske Palæstina politik. Det var ligeglad med arabiske afvisning af denne indvandring, som Hitler ikke var en alliance for Med Denne gruppe på dette punkt.

Senere når at nazisterne ikke kunne få en alliance med den britiske, men gik i krig mod dem, ville De araberne som en femte kolonne potentiale i ustabil region. Så De skar jødisk emigration de var begyndt som i fuld skala folkemord på jøderne. De propagandized også mod britterne og jøderne med araberne, især stormuftien og Rashid Ali, hader-through Radio udsendelser til regionen. Derudover var militære og vedhæftede filer i arabere muslimer Arrangeret af dem til at appellere Disse to grupper, mens man forsøgte at tage deres anti-jødisk sindssyg folkedrab til Mellemøsten politikker gennem SS og den sandsynlige arabiske samarbejde.

Markant skriftligt I Det var en meningsmåling fra omkring 1940, truffet af Jewish Agency ‘s nyheder bureau af de ikke-jødiske samfund i Palæstina vise så mange som 60% af befolkning, der var pro-nazistisk. (Ibid. 43) Selv mindre støtte til den tyske regering den tid af palæstinensiske ikke-jøder blandt identifikation af mange jøder på dette område for Nedbrydning og mord begået af nazistiske kræfter sejrende kunne have været gennemført. Bogen har afsløret, at ordren for, og tegn på beton, en særlig SS-enhed Murder, som skulle blive ‘operationel i Egypten og Palæstina. (Ibid. 116-118) Dette går videre end tidligere regnskaber, der nævner Hitler og andre nazi-ledere kun at gøre mundtlige erklæringer til stormuftien af ​​Jerusalem for at ødelægge jøderne i Mellemøsten, eller en “diskussion” om emnet mellem SS leder Walter Rauff, og Rommel, leder af Afrika Korps. Heldigvis, British Army Intelligence kup og Succesfulde opfølgning af denne med sejren ved El Alamein i Egypten af ​​Montgomerys styrker, amerikanske intervention i det vestlige Nordafrika, og også uafhængigt sovjetiske modangreb, og sejren ved Stalingrad førte til slutningen af ​​denne sandsynlighed folkedrab HELE jøderne i regionen.

Forfatterne har også fremhævet, at gøre op undskyldninger, for denne historiske pro-nazistiske og anti-jødiske had af araberne og muslimer, hvilket resulterer i samarbejde, fordi det er afledt af angiveligt “anti-imperialistiske” motiver eller ved mærkning af “anti-zionisme “er ikke acceptabelt. Alle mennesker skal holdes ansvarlig for at holde på de tanker i oplysningstiden med STI stress på “universelle værdi af individer uanset religion, køn, eller rigdom.” (Ibid. 217) sådanne overbevisninger er tilladt for begyndelsen af ​​fremskridt hen imod dagens tolerante civile samfund. I modsætning hertil kunne den stik modsatte, religiøs eller etnisk-racistisk fjendskab har resulteret i tab af Anden Verdenskrig af de allierede med en spredning af holocaust til Mellemøsten. Det har medført forceret udvandrede i de jødiske samfund rundt i området. Også, det fortsætter med at drive den arabiske og muslimske krig mod Israel og dets jødiske samfund, samt en idealisering af vold mod ikke-muslimske og pro-liberale demokratiske grupper inden for de vigtigste idéer fra denne del af verden.

Ironisk, Tyskland, som den nation, der fik Holocaust startede ved at afvise de idealer om universelle rettigheder for personer, blev delvist de-Nazified og for det meste irrationelle had mod omprogrammerede og tilbage til de ideer, der er baseret i oplysningstiden, stadig en betydelig del af arabere og muslimer, som samarbejder destruktivt, med dem, hvor de kunne, eller efter den nazistiske blev født, var, har ikke adgang til denne fortid. Alt for mange af dem har rationaliseret, lavet undskyldninger, eller falske eller vildledende afgivne forklaringer for, hvorfor de mange tragedier fandt sted i Europa og i Mellemøsten årtier siden. Nogle gange har de nægtet disse begivenheder. De har fået begivenhederne omkring “tilhængere” i omverdenen, der deltager i denne type pseudo-historiske forklaring proces. Mens Tyskland fortsætter med at gøre fremskridt ved at afvise den vanvittige tankegang 70 år siden, er mange i Mellemøsten, der sidder fast i, og glorificere denne irrationelle tankegang, som i øjeblikket ikke bevæger sig ind i en bedre fremtid, og er på konstant kollisionskurs med resten af ​​den verden. Det kan kun håbe, at denne vigtige bog, og dens budskab vil føre til selvransagelse og ikke tabt på mennesker, især i de urolige mellemøstlige lande.

Fælles arabiske og nazisternes planer om at udryddelsen af ​​jøderne landet Israel under Holocaust, juli 18, 2010
Af Gary Selikow (Great Kush) – Se alle mine anmeldelser
Denne gennemgang er fra: Nazi Palæstina: Planerne for udryddelsen af ​​jøderne i Palæstina (Paperback)
I Nazi-Tyskland 1941-1942 Kom klar til en overvældende militær sejr over briterne i Nordafrika og Sovjetunionen i Østeuropa. En tysk sejr i Egypten ville betyde de tyske tropper ville invadere, der optager Palestine.Very og konkrete planer, der er udarbejdet ved at blive Var det nazistiske regime til at udrydde i Berlin den jødiske befolkning i Palæstina, havde nogle af dem har boet der i årevis og andre Hundredevis af, som tilbage til deres nylig haft gamle hjemland med fødslen af ​​den moderne zionistiske bevægelse. Der var stærk arabisk støtte til nazi fra 1930’erne Tyskland og Mellemøsten og Nordafrika blev oversvømmet med anti-jødisk propaganda og tilskyndelse til jøder mod Vold.

Indtil for nylig har der været få videnskabelige og omfattende analyser af forholdet mellem det nazistiske Tyskland og araberne, den ideologiske affinitet mellem nazisterne og arabiske og islamiske nationalister og deres fælles planer.
Generelt endte studier har med krigsudbruddet i 1939 eller undertiden med pro-nazistiske kup i Irak i marts 1941, og udelade den afgørende Malthus fase fra 1941 til 1942, perioden forestående tyske besættelse af Mellemøsten. endvidere Mange forfattere nedtone forholdet mellem Nazi-Tyskland og de arabiske nationalister og islamiske og arabiske afskedige anti-jødiske agitation af denne tid som et udtryk for kulturelle forskelle, og beskylde dem der ønsker at udforske detaljerne i nazi-arabiske nationalist forhold og Ideologiske forhold mellem de to som ‘eurocentrisk. Det svarer til at dække over en ideologisk funderet og forsvar for arabisk antisemitisme og vold mod jøder.
Bøger som denne og andre få bugt med graden af ​​forholdet og de ideologiske tilhørsforhold, der førte til dette.
Andre vigtige værker om de nazistiske rødder Islamisk Jihad og Jøde-had omfatter Icon of Evil: Hitlers muftien og Rise of Radical Islam, The Nazi Connection til islamisk terrorisme: Adolf Hitler og Haj Amin al-Husseini, Historie Upside Down: The Roots af palæstinensisk fascisme og myten om israelsk AggressionA Lethal Obsession: Anti-semitisme fra antikken til Global Jihad og Jøde-had Jihad: islamisme, nazisme og rødderne af 9/11 og nazistisk propaganda for den arabiske verden.

Kapitel 1, med titlen “Jihad i Palæstina:” Den arabiske afvisning af jøderne “arabiske aggression dokumenter mod jøderne i Det Hellige Land Efter Første Verdenskrig frem til 1939, og i begyndelsen af ​​samarbejdet mellem de palæstinensiske arabere, og aksemagterne . Den arabisk-israelske konflikt i slutningen af ​​1919 Begyndte væsentlige, når de arabiske beduiner udført mod angreb jødiske pionerer i Galilæa. I marts 1920 blev myrdet otte jøder i et arabisk angreb på Tel Hai, herunder jødisk nationalistisk helt, Joseph Trumpeldor. Hvad var langt i forhold Større var de muslimske pogromer mod jøder i Jerusalem i april, 1920. Den 4 april tre religiøse helligdage faldt, den jødiske Pesach, den kristne påske, og den muslimske Nebu Musa.

Streaming Into de arabiske masser Davidsbyen blev opfordret til at gå sammen med Syrien, som havde bare det er erklærede sin uafhængighed. De muslimske bander tordnede “Palæstina er vort land. Jøderne er vores hunde”. De krydsede derefter ind i det jødiske kvarter og angreb og udplyndrede jøderne der, over en periode på fire dage. 5 døde og 216 jøder blev såret. De, der henvises til disse angreb som en del af arabiske modstand og national befrielse kampagne for lovprise terrorisme og er anti-semitisk aggression Ignorere.

I 1921 en ny runde af pogromer i Palæstina fandt sted, blev påbegyndt af arabere protesterer mod udnævnelsen af ​​en Jøde som højkommissær. I Jaffa arabiske mobs angrebet jødiske butikker, huse og virksomheder i maj 1921. Den arabiske Politiet kiggede på, mens jødiske myrdede børn var kranierne af jøder og revnede. Disse jøder dør i 47 angreb og den November 21, 1921 foregik Weitere dødelige angreb i Jerusalems gamle by. De britiske myndigheder De var ude af stand til at finde en ansvarlig og begrænsede jødisk indvandring til mandatet. Større foregik pogromer den 16. august 1929, Mohammed fødselsdag, efter rygtet spredes ved Den Arabiske var radikal leder Mufti Haj Amin el Husseini, som tilsigter at jøderne at overtage Haram moskeen. Arabere strømmede fra moskeerne til Grædemuren, jøder beder slog op og brændt Torah ruller. En uge senere arabiske landmænd, at tusindvis strømmede ind i Meah Shearim af jødiske kvarterer og Yemin Moshe. Volden senere bredte sig til Hebron Når en stor massakre fandt sted. Syvogtres jøder blev dræbt, herunder en halv snes kvinder og tre børn under fem år. Volden fortsatte i Jerusalem, og spredt over hele landet Så Seks var helt kibbutzer hævet til jorden og de arabiske terrorister angreb begivenheder forsøgte at Tel Aviv. Den 30. august, 20 i Safed jøder blev myrdet.

Efter fremkomsten af ​​Hitler til magten i Tyskland i 1933, var den femte Aliyah lanceret, hovedsageligt bestående af Nazi-Tyskland Flygtninge. Den store arabiske revolte Efterfulgt angreb på jøder, der består af elleve igen HELE Palæstina og mod de britiske myndigheder. Hundredvis af jøder blev myrdet. Den britiske gav With The 1937 Hvidbogen effektivt lukke landet til yderligere jødisk indvandring. I begyndelsen af ​​1930’erne militant anti-semitiske arabiske organisationer var sat op Herunder Istliqlal part, den arabiske palæstinensiske Husseini” s Party som benægtede alle jødiske rettigheder i det Hellige Land, Unge Mænd, s Muslim Association, de ‘Young Rebels’ og Green Hand Commandos. Alle deltog i 1930’erne pogromer. De unge fløj af muftien parti, al-proklamerede Futuwa Det var en Udelukkende arabisk Palæstina land. En af de ring lederne i den arabiske aggression Izzal VAR Din al-Qassam (Hamas brigader udføre mord angreb, mod israelske civile bærer hans navn i dag

Kapitel 2 detaljer Arabiske støtte til Det Tredje Rige i perioden op til Anden Verdenskrig. Hitler afholdt med stor agtelse WAS i den arabiske verden og i den islamiske verden som helhed. Hitler var genstand for stor ros over hele den arabiske verden, såsom brevet skrevet til Hitler af en sheik fra Palæstina. “Må Gud bevare dig Hver dag bringer jeg mine bønner for dig til Gud Nyheden om Deres Højhed har duft spreder den bedste. duftstoffer i hele verden … Må du altid være min Herre. ” Og et telegram fra Jerusalem: “Den arabiske ungdom Palæstina respektfuldt spørge eneste Føreren af ​​Tyskland til at forhindre salg af den tyske Schneller skolen, og det er l; og til jøderne, således at dette salg ikke bidrager til Jewification af. Hellige Land “. Artikler i den arabiske presse appared Hvori Hitler blev placeret på niveau med profeten Muhammed og til at sprede meget i den tro arabiske verden, at Hitler var lovet at levere 12. Sad Imman Islam fra det fjender. Forfatteren af ​​denne bog GO på at påpege, at “National Socialistiske anti-semitisme Kunne Malthus strækkes tilbage i historien, religiøst legitimeret og bruges aktivt i den nuværende”.

Arabiske partier som Istiqlal og Den Arabiske spejdere åbenlyst Embraced National Socialistiske doktrin. Oprørerne ofte vises hagekorset som et symbol på udfordring til jøderne og briterne, på Muhammeds fødselsdag den 4. juni 1937, tyske og italienske flag og billeder af Hitler og Mussolini blev fremvist på tværs af Palæstina og andre dele Mange af den arabiske verden.
Også ofte Hitler Erklæret historiske sympati for muslimerne i Palestine.In December 1938 den tyske ambassadør Husseini kontaktet i Bagdad, Dr. Fritz Grobba og bad om hjælp Nazi “Tyskland vil sikre de evige tak alle arabere Hvis det var dem til at bistå med Deres nuværende nød og hjælpe dem med at opnå sejr “.

Forfatteren påpeger, at det var “Tredje Rige diktatoriske orientering, aggressivitet, Führer kult og had til jøderne Især At bragte det popularitet i dele af den arabiske verden og i bredere islamiske verden.”

I kapitel 3. “Shifting Principper” de midler, der stilles til rådighed for nazistiske arabiske ekstremister er undersøgt. Officiel Nazi Karl-Raytenau Kossack Rejste-gennem Palæstina i 1938 som en særlig korrespondent for National Socialistiske papiret “Der Angriff”. Jeg skrev “Truslen den arabiske anerkendt af godmodig Jøde Før Den tyske gjorde, og jeg resolut imødegået Det med styrke og lidenskab. Han kæmper for Jøde hvornår og hvordan jeg kan, og her i Haifa i særdeleshed kampen aldrig ender” .

I 1940-1942 Luftwaffe bombefly angrebet italiensk og Haifa og Tel Aviv, dræbe jøder og arabere Hundredvis af. Men jeg det var med stor tilfredshed fulgt af mange arabere, der strømmede fra Acre at se det skuespil og danse af glæde. Det minder om araberne i Jerusalem og Vestbredden danser og råber I Golfkrigen i 1991 Saddam Hussein sad ved at scuds Into israelske byer.

Kapitel 4 og 5 dokument krigen i Nordafrika og Mesopotamien og Hitlers strategi for Middelhavsområdet.
Mens kapitel 6 diskuterer muftien Haj Amin el Husseini. På deres berømte møde i Berlin den 28. november 1941. Hitler lovede muftien At efter sejren ved aksen i Nordafrika og Kaukasus, ville ‘befrielse’ kommet til den arabiske verden og derefter Nazi-Tysklands eneste mål ville være “ødelæggelsen af ​​jøder i den arabiske område i henhold til beskyttelse af den britiske “.
Kapitel 7 omhandler Rommell krig i Nordafrika og de tusinder af propaganda af nazisterne Pjecer faldet i Afrika og Levanten opfordrer støtte til akse og Jøde-had. Mens den særlige afslører kapitel 8 af SS og SD Einsatzattkommando samlet af Walter Rauff, ophavsmanden til de gasningerne varevogne i Polen og Sovjetunionen. Det var i de fremskredne stadier var blevet foretaget planer for entusiastiske støtte af dette planlagte forlængelse af Holocaust af araberne i Palæstina var disse planer stoppet af det tyske nederlag ved El Alamien. Dette kapitel diskuteres i detaljer SS og SD Einsatzattkommandos Diverse samlet til dette formål. En meget overset aspekt af Anden Verdenskrig i Nordafrika og Mellemøsten. På dette tidspunkt tusindvis af arabere fra Libanon, Palæstina, Syrien og Nordafrika Rommels tropper sluttede. Efter Axis blev stoppet ved El Alamein, og og slutningen af ​​operationen Kaukasus Dækket i kapitel XI nazisterne vendte sig til forfølgelse og deportation planer om jøderne i Tunesien, som er dokumenteret i kapitel XII kapitel XIII omfatter de forskellige Waffen SS, SD og Wehrmacht-enheder består af muslimer og det sidste kapitel af nazi-støttede forsøg på infiltration i Palæstina og Mellemøsten.

I forbindelse med en anden potentiel Holocaust mod jøderne i Israels trusler fra Irans diktator Ahmadinejad, Hamas og Hizbollah og den øgede demonetarisering af Israel vokser i omfang og raseri i dag, er denne bog en relevant kig på nazi-islamiske forhold, hvis virkninger udbredt som i dag som nogensinde.
I epilogen til forbundet forfatteren, hvordan den Apiril 44, 1961, Før starten af ​​Adolf Eichmann retssagen i Jerusalem, der blev offentliggjort Jordans Jerusalem Times et åbent brev til den tiltalte Angivelse af troen på, at udryddelsen af ​​Europas jøder havde vist sig at være “areal til velsignelse for menneskeheden “og fortsatte med at” Denne retssag en dag vil finde det konklusion med likvidering af de resterende seks millioner “.

I 1974 samtale syriske præsident Hafez Assad Mellem og drusiske politiker Walid Jumblatt demagog Gengivet i Beirut News erklærede Assad, at araberne “Remembered Hitler på en positiv måde” efter Jumblatt, som vedtog at “mindst jeg reddede os fra zionisterne … National Socialisme Skulle Være æret efter lidt, “Før udsagn nægter omfanget af Holocaust, og foreslår Det var overdrevet.

Hvad kunne have været. En advarsel fra historie., November 15, 2010
Ved M. D Roberts (Gwent, Storbritannien) – Se alle mine anmeldelser
(Rigtige navn)
Amazon Verified Køb (Hvad er det?)
Denne gennemgang er fra: Nazi Palæstina: De planer for udryddelsen af ​​jøderne i Palæstina (Paperback)
Denne undersøgelse Omfattende giver læseren et indblik i ‘hvad der kunne have været “, hvis forud for Det Tredje Rige under Adolf Hitler og hans planer for folkemord på jøderne, hvad der var havde forlænget ind i Palæstina og efterfølgende Kombineret med tidsplanen for den Jerusalems stormufti Haj Amin al-Husseini og hans håndlangere.

Andre anmeldere Såsom Gary Selikow beundringsværdigt har beskæftiget sig med en detaljeret bedømmelse af de mange aspekter, som behandles af forfatterne.

Mange kender Mellemøsten historie og den arabisk-israelsk konflikt vil være opmærksom på, at folkemorderiske hensigterne hos dem fjendtlig over for den jødiske tilstedeværelse i regionen ikke har ende med Hitler eller Enten muftien. Denne undersøgelse viser Underliggende at had, så fremherskende i The War-periode på Hitler og muftien stadig findes.

Faktisk FN-planen / resolution om at dele Palæstina i 1947/8 viste sig at have haft nogen konsekvens for den arabiske / islamiske verden fred Da de nægtede Sidste og anerkendelse af Israels genfødsel og valgte i stedet at forfølge deres folkemord.

Den arabiske High udvalget i 1948 offentligt at erklære, kun 3 år efter Holocaust, -.. “Araberne har taget deres egne hænder, den endelige løsning af det jødiske problem Problemet vil blive løst kun i blod og ild Jøderne vil blive drevet ud. ”

Jamal Al-Hussein, vice-præsident for den arabiske High udvalget gentog på det tidspunkt, “Vi er desværre og permanent fast besluttet på at kæmpe til sidste mand i imod eksistensen af ​​vort lands enhver jødisk stat, uanset hvor lille den er. .. ”

Mens Israel accepterede fred / partition på Talrige gange Dengang og siden har samme respons hidrørte fra den arabiske / islamiske verden.

Giver adgang til efter 2. verdenskrig erindringer af muftien, er læseren vist, hvordan muftien var klar i historisk forståelse, at de arabiske sin afgørende forudsætning for samarbejde med Hitlers Tyskland var en fri hånd til at udrydde “hver eneste Jøde i Palæstina og den arabiske verden “.

Muftien at have fået et udtrykkeligt tilsagn fra Hitler og Fortalere for Holocaust i Europa, som ville være tilladt at araberne til at “løse det jødiske problem” i et passende for deres egen måde nationale / racemæssige aspirationer, i henhold til “videnskabelig metode fornys af tysk i håndteringen af ​​STI jøder “. Muftiens erindringer clearing Det angives, at Hitlers svar var “jøderne er jeres«.

Jeg varmt anbefale denne undersøgelse på et tidspunkt til World ønsker Israel (den eneste jødiske stat) for at ofre det er meget højborg til endnu en arabisk stat og dem, hvis rester charter svoret at det er ødelæggelse. Dens tilhængere Enten benægter holocaust eller omvendt sværge at afslutte jobbet Hitler, der startede. Tilsløret med eufemismer humanitære eller politiske dagsorden af ​​Israels fjender er tilgængelig i de ord, chartre både Fatah, Hamas og ‘etapeplan’ af PLO.

Denne bog er faktisk en advarsel fra historien i sin egen ret. Tak.

Den nazistiske forbindelse til islamisk terrorisme: Adolf Hitler og Haj Amin Al-Husseini

Nazistisk propaganda for den arabiske verden

Historie Upside Down: rødder palæstinensiske fascisme og myten af ​​israelske

Overbevisende perspektiv på Hitlers Mellemøsten strategi, September 1, 2011
Ved L. King “eklektisk Reader” (Toronto) – Se alle mine anmeldelser
(Rigtige navn)
Denne gennemgang er fra: Nazi Palæstina: Planerne for udryddelsen af ​​jøderne i Palæstina (Paperback)
Indførelse og første kapitel af bogen indeholder et glimrende kapsel oversigt over Obligatorisk Palæstina fra 1917 til ’39, med angivelse af de anti-jødiske optøjer i 1920, 21 og 29, fremkomsten af ​​Hajj Amin el Husseyni og historiske arabiske oprør i 1936-39 Hvis muftien langs historiske og tilhængere ført en kampagne af terror og trusler mod Jøde, arabere og Obligatorisk agenter. Forfatterne fortsætter ved at undersøge det høje niveau af Respect grund til Tyskland. Hitler blev placeret “på samme niveau som Muhammed” og rygter cirkulerede, at han var Muligvis den sagnomspundne 12. Iman. Senere nazistiske propagandister undersøgt ved hjælp af denne idé, men da Hitler blev besluttet, at det ville være bedre EU til at kaste en sammenligning med profeten Issa (Jesus) i stedet. Hitler spillede på anti-britiske, anti-fransk og anti-jødiske følelser og portrætteret Tyskland som et land uden en historie af imperialismen og lovede dem at befri fra kolonistyre. Uddrag af Mein Kampf offentliggjort på arabisk, var Det var ikke før 1960 dog, at en fuld version bragt i Beirut, om udtrykket “anti-semitisme”, blev skåret fra muftien på rådgivning, så der ville være nogen misforståelse, som Hitler Med henvisning til arabere ikke var godt, som når at have skrev om jøderne. Tysk og pro-nazistiske støtte i høj blev Egypten, Syrien, Irak og Palæstina samt kurdere Blandt alle niveauer i samfundet ved Egyptens kong Farouk inklusive og National Socialismen og i princippet blev både betragtes som foreneligt med begge lide og arabiske nationalisme og islam. Tyske statsborgere i Palæstina blev ofte mødt med “Heil Hitler”, som må-have creeped ud jøderne til ingen ende. I maj 1941 hagekors malet på væggene var af den medinas (jødiske ghettoer) og kød fra Tunis til rapporten fra den tyske stor That “arabere i Tunis er meget pro-tysk. Arabere og jøder er dødelige fjender.”

Allierede og fjender

OPRINDELIGT Hitler har påberåbt sig historisk italiensk allieret for historiske mellemøstlige kneb, den store design er en hurtig erobring af Rusland Efterfulgt af en tang som konvergens Axis måske på Egypten, Suez og Palæstina, Malthus afskære Storbritanniens vej til Indien og ødelæggelse af britiske imperium. Begyndte Mussolini et begrænset angreb på Egypten i september 1940 og et angreb på Grækenland-gennem Albanien. Den britiske lavet et modangreb og il Duce Vellykket, Facing nederlag, appellerede til tyskerne for at få hjælp. I slutningen af ​​1940 italienske bombemaskiner angreb kystbyer Palæstinas Jaffa, Tel Aviv og Haifa især rettes mod olieraffinaderier og rørledningen fra Irak. De fik selskab af Luftwaffe, der ramte Malta, britiske konvojer, Alexandria og den nordlige tilgang til Suez. Men af ​​februar 1941 marskal Graziani hær dirigeret hurtigt blev havde taget de britiske og italienske krigsfanger 130.000. Den russiske langvarig kampagne forhindret i Tyskland fra over Caucus interval Advancing Into the Levant. Manglende arbejdskraft Hitler afsendt massive militære genialitet i form i stedet for Rommel, der konstrueret en hit and run-kampagne en succes, at Kørte den britiske tilbage i Cyranaeca (nordøstlige Libyen) og Tunesien, truende Egypten.

Chancer for Nazi Succes

I 1942 følelsen Var det jødiske overlevelse i Levanten hang i en tynd tråd. I marts Forced briterne havde Rommel ud af Cyrenaica og i august var igen frem på Egypten. Abwehr intelligens rapporterede, at “den egyptiske befolkning pro var 95% akse og hårdt anti-engelsk”. I august jøderne i Alexandria var flygtet, for det meste til Palæstina, og velhavende jøder og grækere flygtede Cairo med alle midler. Erobringen af ​​Ægypten Syntes dage væk og tyske tropper Caucus var nået til omkring samme tid. I slutningen af ​​sommeren 1942, BEMÆRK Mallman og Cüppers At nogle “15.000 Emigranterne HAVDE ankommer til Jerusalem” og at “med Rommels tropper kun et par dagsmarcher væk og med den arabiske befolkning i høj grad fjendtlig og klar til at samarbejde med tyskerne Da de ankom, hemmelige kridt mærker optrådt på jødiske hjem natten over. ” (Pp140). De skrev også, at tyskerne planlagt hensigtsmæssigt at de nyere og mere rummelige boliger på jøderne: “. Indgivelse af Tropper kun mulig i nyere europæiske bosættelser, ikke tilrådeligt i arabiske hjem og præsentere trange Hvilke sundhedsfarer” (PP86). Man formodede også selv håbet, at araberne overtage jødisk ejendom til nazisternes 11:00 ankom.

Markant nazisterne den 30. juli SS-Obersturmbannfuher havde tilknyttet Walther Rauf Rommels kommando. Rauff, et medlem af SD under Heydrich, en af ​​de havde været Hvem havde centrale officerer overvåget den tekniske udvikling af Ændring af varevogne i Sovjetunionen, så fanger den Rige Det kunne blive gasset. Interviewet i Chile 30 år senere (pp119) Rauff udtalte: “For mig er den vigtigste overvejelse Var At skyde skabt en stor belastning for de mænd, der udøver dem, og det stress blev elimineret ved brug af gas varevogne.” Der var 7 andre officerer under Rauff, Hans-Joachim Weise, herunder som en ekspert i Mellemøsten anliggender og Hajj Amin sikkerhed sammen med den Rige Hvis job ville WAS at kontakte og koordinere med arabiske samarbejdspartnere. Herunder officerer størrelse af aggregatet var lige 24 mænd.

I tilfælde af en sejr Rommels styrker var bestemt ikke i stand til at regere i Nordafrika. I stedet tyskerne havde til hensigt relæet på lokal støtte til et regimeskifte ville være sympatisk indstillet over for, at det nazistiske årsag. Jeg var ikke en langt ude Begrebet, således som det er præcis hvad der skete i Letland og Litauen (pp124) Hvis de nazistiske kommandosoldater fandt ivrige støtte, både politisk og i forhold til bemanding af mord Eizengruppen brigader. Også man skal huske at mange af de egyptiske “frie officerer” gruppe, som både omfattede en yngre Abdul Nasser og Anwar Sadat ikke kun beundret Hitler, De var i stand til at tage magten fra kong Farouk i 1952, kun til senere Decade. Vedhæftning til den britiske og nazistisk propaganda spinkel VAR BLEVET gearet til at opildne til oprør.

I mellemtiden i Berlin

Muftien og Rashid Ali Gailani Var de værdsatte gæster Reich. Gailani, en tidligere irakiske premierminister, havde taget magten i en April 1941 kup og pro-tysk Etableret i regeringen, og havde støtte fra muftien, der var flygtet Irak i 1939 til Palæstina. Den 1. juni med de britiske tropper samler sig i udkanten af ​​Bagdad det jødiske samfund blev angrebet i en række optøjer kendt som Farhud Udført af soldater og politifolk, der støttede kuppet og af Gailani version af Hitlerjugend følgeskab af en række byboere. (Dette sidste aspekt kan findes her: og er ikke så meget i dækket i bogen.). Samtidig nazisterne besvaret muftiens anmodning om store mængder våben, der er nødvendige for en “stor opgave for Palæstina planlagt i nær fremtid.” (Pp65) Men kuppet kollapsede og både Husseyni og Gailani flygtede til Berlin via Teheran, Istanbul og Rom. Dog de to mænd ikke komme sammen, blev hver overvejer sig at være Hitlers første kontakt i den arabiske verden og i hvert sit personale og Separate handlere og Erwin Ettel for muftien og Fritz Grobba for Gailani, der havde været tyske ambassadør til Irak. Fonden modtog mufti månedlig indkomst på 75,000 Reichsmark (en mere) separate faciliteter i Berlin. Af de to, muftien være af November 1942 afvikles mere begunstiget af Rigssikkerhedens apparatet.

De fleste af muftiens arbejde ville blive betragtet som “public relations”, og kapitel 6 og 13 detalje meget af historiske indsats under krigen, der skulle være ansigt arabiske nazistisk propaganda. I tillæg til hans hyppige antisemitiske udsendelser rettet mod den arabiske verden kortbølge radio fra Bari i Italien og i Tyskland Radio Zeesen opfordrer jihad mod Vesten og mod jøderne, såvel som taler leveret i Reich, Også Rige Husseyni tilbudt rådgivning.

Det “palæstinensiske” folk?

Nedenstående fakta er baseret på UN’s protokoller:

Palæstina var en britisk betegnelse efter WWI og har aldrig eksisteret som suveræn stat. Størstedelen af det område der blev benævnt Palæstina er i dag kaldet Jordan.

De fåtallige (700,000) mennesker, der befolkede det fuldstændige Palestine Mandate, hvilket inkluderede det, der i dag er Israel, Vestbredden, Golan Højderne, Gaza og Jordan. Størstedelen af den arabiske befolkning levede øst for Jordan-floden

Den almene brug af ordet “palæstinenser” refererede til de mennesker, der levede i området: Arabere (en “blandet gruppe af arabisk talende individer”), beduiner, kristne, drusere og jøder.

Under muslimsk styre havde regionen henfaldet til uproduktiv ødemark. Da jøder var den eneste gruppe, der havde produktion, skabte de sig antipati hos masserne af de uudannede og fattigdoms ramte arabere. Jøderne havde ingen politisk indflydelse før 1948.

Briterne ønskede ikke en jødisk majoritet i regionen. Dette medførte i de senere år til en politik af systematisk reducerede immigrations kvoter og indirekte til døden for millioner af jødiske flygtninge i Europa omkring 20 år senere. Endvidere udførte briterne en illegal deling indtil Jordan, (forbydende jøder at leve der), derefter strippede de Golan Højderne og gav dem til Frankrig og Syrien; kaldte den overskydende part “Palæstina” for derefter at lade denne del befolke med udefra kommende arabere.

Dette udsnit er kun en lille del men den underbygger fint følgende udsagn fra Zahir Muhsein.

Marts d. 31-03-1977 publicerede den hollandske avis Trouw et interview med Zahir Muhsein, ledende medlem i PLO’s udvalg. Han udtalte følgende:

Ja, eksistensen af en separat palæstinensisk identitet tjener kun taktiske formål. Oprettelsen af en palæstinensisk stat er et nyt værktøj i den kontinuerlige kamp imod Israel.

Det palæstinensiske folk eksisterer ikke. Skabelsen af en palæstinensisk stat er – udelukkende – et middel til at kunne fortsætte vor kamp, – mod den israelske stat, – for vores arabiske helhed.
I realiteten er der ingen forskel imellem jordanere, palæstinensere, syrere og libanesere, grundet disse såkaldte palæstinensere var gæstearbejdere fra Jordan, Egypten, Syrien og Libanon.

Udelukkende af politiske og taktiske grunde taler vi i dag om eksistensen af et palæstinensisk folk, eftersom arabiske nationale interesser kræver at vi positionerer eksistensen af et særskilt “palæstinensisk folk” for at modarbejde zionismen. – Af taktiske grunde, kan Jordan, som er en suveræn stat med fastlagte grænser, ikke gøre krav på Haifa og Jaffa, hvorimod jeg som palæstinenser givetvis kan anlægge krav på Haifa, Jaffa, Beer-Sheva og Jerusalem; ikke desto mindre, i det øjeblik vi genvinder vores ret til hele Palæstina vil vi ikke tøve et minut med at forene Palæstina og Jordan.

Arafat selv gav en klar og utvetydigt erklæring på linie med disse udtalelser så sent som 1993. Den demonstrerer afgørende at understregelse af en palæstinensisk nationalitet essentielt er et blændværk udset til at eksekvere destruktionen af Israel.

Størstedelen af verdens såkaldte ”flygtninge” strømmer ud fra de muslimske lande.
Ikke overraskende, eftersom de fleste af verdens borgerkrige raser mellem muslimer. Som den iranske journalist Amir Taheri siger:” De arabiske stater har kæmpet ikke færre end 15 åbne eller hemmelige krige imod hinanden siden 1930´erne. I de sidste ti år har islamisterne og deres socialistiske fjender slagtet mere end 100.000 i Algeriet. I februar 1982 bombarderede de syriske kræfter fra Baath partiet med Hafez Al-Assad i spidsen en by, der skjulte muslimske ekstremister. Hans kumpaner udryddede 25.ooo mennesker. Og fra 1975 til 1990 har den libanesiske borgerkrig kostet mindst 150.000 liv, hvoraf de fleste tilhørte Palæstina. Det er ti gange så mange dødsfald, som Israel har forårsaget i løbet af 50 års kampe”. Og det siger jo alt om islams had, vold, blod og terror.
Faktum er at samme dag Arafat underskrev “the Declaration of Principles” på pladsen ved “the White House” i 1993, forklarede han sin handlemåde på jordansk TV, han udtalte:

“Eftersom vi ikke kan besejre Israel i krig, vi gør det i stadier. Vi tager alt og ethvert territorium som vi kan af Palæstina og etablerer suverænitet der og vi bruger det til springbræt til at tage mere. Når tiden er inde kan vi få den arabiske nation til at forene sig med os, i det afgørende slag mod Israel”.

“There is no such country as Palestine. ‘Palestine’ is a term the Zionists invented. . . . Our country was for centuries part of Syria. ‘Palestine’ is alien to us. It is the Zionists who introduced it.”
– Local Arab leader to British Peel Commission, 1937

“There is no such thing as Palestine in history, absolutely not.”
– Professor Philip Hitti, Arab historian to Anglo-American Committee of Inquiry, 1946

“It is common knowledge that Palestine is nothing but southern Syria.”
– delegate of Saudi Arabia United Nations Security Council, 1956

“It was the Emperor Hadrian who first called the country Palestine in 135 evt.
In this Palestine, Arabic was not the common lagugage, the Bible and not the Qur´an was taught, and the population was mainly Jewish.
Palestine was colonized five centuries later by Arab armies of islamic Jihad.
Many Jews were massacred at that time, others deported to Arabia as slaves, the whole population expropriated and reduced to the condition of dhimmis, as were all indigenous Jews and Christians in the southern Mediterranean countries
conquered by jihad, and later those in many European contries as well,,.
Citat: Bat Ye´or.

Se også: Det store bedrag!

This review is from: Philistine: The Great Deception (Paperback)
Having been involved in studies of the Middle East & its peoples since my youth I have seldom encountered such a more relevant, authoritative & well written study as this by Ramon Bennett.

Some years ago I had the opportunity to speak briefly to the author & his knowledge & experience of the issues dealt with in this study caused my own to fade into insignificance. Although written in 1995 the contents are just as relevant today as they were then – perhaps even more so in the wake of the Gaza withdrawal by Israel in 2005 & the subsequent events emanating in/from the now Hamas ruled territory.

Each of the chapters/sections are both self explanatory & headed accordingly.

1.The Middle East
2.The Arab Mind
3.Islam and the Koran
4.The Great Satan
5.Arafat and the PLO
6.Palestinian Refugees
7.Palestine
8.The United Nations
9.The News Media
10.The Israeli Connection
11.Peres: The Road that leads to war
12.Judgment of Nations

The text, which is replete with a plethora of quotes, examples & incidents, cuts to the chase in making it extremely clear to the reader from the outset that the Palestinian issue is allegedly just the `tip of the iceberg’ in the ongoing Arab-Israeli conflict – it being cited as the `point of the spear’ being used by the Arab world to penetrate & wound the Jewish state & to manipulate the whole international community through the world’s media into a sense of hostility towards Israel.

The study shows how the media’s extraordinary ability to influence world opinion is undisputed, where journalists are trained to reserve personal opinion for the editorial page, but allegedly only a few with discipline & integrity comply with this or the rules of media objectivity expected from them.

With the public trusting the media to impartially report the news this study reveals how many continue to write with a persistent & undeniable tilt against Israel. Such purportedly creating a climate of anti-Israeli sentiment that the whole Arab/Islamic world is intent upon using towards their intended eradication & annihilation of the Jewish state.

In so doing, basic historical truths & absolute facts relating to the Israeli-Palestinian/Arab conflict are shown to have been ignored or trodden underfoot. The perception of the Western public purportedly being allegedly slanted by a series of half-truths, selective omission & some basic downright lies.

It being elaborated that, having failed with war, the latter entities now use the diplomatic, political & media weapon of the so-called ‘Palestinian issue’ to attack Israel. Despite having created the ‘Palestinian issue’ by themselves in their initiated conflicts, the Arabs now allegedly use the current situation to portray Israel as the aggressor & have duped the international community into believing their distortions, whilst concealing the true context of events & their ultimate agenda.

This author also investigates the very origins of the Arab-Israeli conflict, the ‘nature’ of the Palestinian people & the essence of Islam. The latter’s agenda being analysed as to how it differs from the Hebrew Christian Scriptures in both its nature, message/foundation & not least in how it relates to the Jewish people, the nation of Israel & the ongoing situation in the Middle East. The writer pulls no punches & in my humble opinin tells it exactly like it is.

Islam shown from the text to consider that any territory coming under Islamic rule cannot be de-Islamized is considered to be perpetually/eternally Islamic. The book citing how whenever you hear about the Arab/Israeli conflict, you hear – territory, territory, territory.

Despite the religious aspects territory being extremely important, the aspect of territory being shown – with references – how the borders of the intended `Palestinian State’ extend from the Lebanese border in the North to the Red Sea in the South & from the Mediterranean Sea in the West to the Jordanian border in the East. In other words all of modern day history. Every single Jewish village, town or city has been replaced by a Palestinian equivalent even within the official Palestinian/Arab maps & media.

Quotes from a number of Arab leaders being provided to support this & yet more references show the reader how, as a more effective way of swaying world opinion, the Arabs have now purportedly adopted humanitarian terminology in support of the `demands’ of the Palestinians to replace former Arab proclamations of carnage & obliteration.

Weighing current events & their possible implications in the light of Biblical prophecy the writer has provided an excellent insight into the ongoing regional conflict & how such will allegedly affect the nations as political expedience & regional agendas clash amid attempts to further divide up the Holy Land. Covering highly contentious issues I cannot recommend this study highly enough to anyone interested in either the Arab-Israeli conflict or Biblical & Islamic prophecy.

I would also highly recommend the following four books covering these & connected issues. Thank you for your time.

WHEN DAY AND NIGHT CEASE a Prophetic Study of World Events and How Prophecy Concerning Israel Affects the Church and You.

P.S: Geoffrey Cain skriver i øjeblikket på en bog, om
Mellemøsten før 1948. Da bogen ikke er færdig endnu
har jeg ikke haft mulighed til at vurder hans materiale.

Se også: Why we want to KILL YOU! Walid Shoebat 2005.

Hvis Vesten ønsker at forstå hvad islam i virkeligheden er så skal man læse – Why We want to KILL YOU. Bogen er skrevet den tidligere PLO terrorist Walid Shoebat, som i dag er konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i USA. Bogen kan købes her. http://www.shoebat.com

Why we want to KILL YOU! is the most powerful and authoritattive book written on the causes of terrorism.

Lovers of Justice and Truth

I would like to add my voice to the disgust at the Hague decision on the
security fence.

When six million Jews who were murdered by the Nazis, the world did nothing
and only its own guilt was Israel founded as a haven and rightful home for
the Jewish people.

Europe and the rest of the tyrannical world have again sided with evil and
have replaced the Nazis with there support of the phony Palestinian cause.
Israel’s right to self defense is denied not only by the Hague’s Court
ruling, but by the UN. The World continues to criticize anything Israel does
to defend its citizens, even in the face of over 20,000 attempted terror
attacks in the last three years. In a short 60 years the world has returned
to the dark age of anti Semitism.

The world allows terror against Israel, even America plays a double
standard when it comes to terror against Israel versus terror against the
USA.

Our President needs to make a public declaration stating America’s position
clearly and unequivocally; he needs to state that not only does Israel have
the right to self defense but America encourages and supports Israel in its
fight against terror. The fence is the lesser of two evils and is a
necessary measure considering that waging war in Arab villages and towns
would lead to worse hardship but it is completely justifiable under
International law if no fence were there. The world cannot have it both
ways, either a security fence or all out defensive measures to defeat
terror.

If the Palestinian leadership continues to support terror they cannot
expect Israel to talk peace or to be overly concerned with all the “civil
rights” of Palestinians. When the Palestinian leadership finally and
completely accept Israel’s existence and wish to set up a democratic state,
based on equal rights for Jews, Christians, women, free press and all the
values of a western civilized democracy, then and only then can peace be
achieved.

The so called “Israeli occupation” is currently the only real freedom any
Arab has had in any part of the Middle East in the 56 years of Israel’s
existence.

– Walid Shoebat

Leader of the Walid Shoebat Foundation, an organization that cries out for Justice for the State of Israel and the Jewish People.

Hvis Vesten ønsker at forstå hvad islam i virkeligheden er så skal man læse – Why We want to KILL YOU. Bogen er skrevet den tidligere PLO terrorist Walid Shoebat, som i dag er konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i USA. Bogen kan købes her. http://www.shoebat.com

Why we want to KILL YOU! is the most powerful and authoritattive book written on the causes of terrorism.

Lovers of Justice and Truth

I would like to add my voice to the disgust at the Hague decision on the
security fence.

When six million Jews who were murdered by the Nazis, the world did nothing
and only its own guilt was Israel founded as a haven and rightful home for
the Jewish people.

Europe and the rest of the tyrannical world have again sided with evil and
have replaced the Nazis with there support of the phony Palestinian cause.
Israel’s right to self defense is denied not only by the Hague’s Court
ruling, but by the UN. The World continues to criticize anything Israel does
to defend its citizens, even in the face of over 20,000 attempted terror
attacks in the last three years. In a short 60 years the world has returned
to the dark age of anti Semitism.

The world allows terror against Israel, even America plays a double
standard when it comes to terror against Israel versus terror against the
USA.

Our President needs to make a public declaration stating America’s position
clearly and unequivocally; he needs to state that not only does Israel have
the right to self defense but America encourages and supports Israel in its
fight against terror. The fence is the lesser of two evils and is a
necessary measure considering that waging war in Arab villages and towns
would lead to worse hardship but it is completely justifiable under
International law if no fence were there. The world cannot have it both
ways, either a security fence or all out defensive measures to defeat
terror.

If the Palestinian leadership continues to support terror they cannot
expect Israel to talk peace or to be overly concerned with all the “civil
rights” of Palestinians. When the Palestinian leadership finally and
completely accept Israel’s existence and wish to set up a democratic state,
based on equal rights for Jews, Christians, women, free press and all the
values of a western civilized democracy, then and only then can peace be
achieved.

The so called “Israeli occupation” is currently the only real freedom any
Arab has had in any part of the Middle East in the 56 years of Israel’s
existence.

– Walid Shoebat

Leader of the Walid Shoebat Foundation, an organization that cries out for Justice for the State of Israel and the Jewish People.

Læs også ” det store bedrag,, som burde hedde den store løgn – myten om det Palæstinensiske folk af Ramon Bennett 2005.
Så bliver man nok lidt kloger!!!

  Peter Buch

  Posted: 25 januar 2013 - 18:50 - Svar

  Kære Allan Hansen

  Læser du overhovedet det du sender?
  …SS-Obersturmbannfuher havde tilknyttet Walther Rauf Rommels kommando. Rauff, et medlem af SD under Heydrich, en af ​​de havde været Hvem havde centrale officerer overvåget den tekniske udvikling af Ændring af varevogne i Sovjetunionen, så fanger den Rige Det kunne blive gasset.

  Det er et eksempel, jeg afstår fra at vælge flere blandt elendighederne.

  Se venligst lidt på det sprog, der er i det du vil sende.

  Fra:
  Her kommer et pat Kommentar:
  …omkring 350 linjer elendigt oversat sprog…350 linjer, ikke dansk, ikke noget som helst, det er vanvid.

  Tag dig sammen.

  Drop elendige oversættelser, stop det dog, det er volapyk og en undergravelse af al fornuft.
  Omkring 350 linjer. Det er sprogligt misbrug af Snaphanens stillen muligheden for kommentarer til rådighed.

  Snaphanen opfordres hermed til slettelse af sådanne typer undergravende aktivitet.

  Formen ødelægger her ganske indholdet.

  Vælg en kilde, eller få ud, send kun få udvalgte linjer, læg om muligt link. Tak.

  Med venlig hilsen

   steen

   Posted: 25 januar 2013 - 18:58 - Svar

   Jeg har bedt Allan venligt om at indskrænke sin copy-paste, citere og linke i stedet. Allan, tag dig sammen!

    Peter Buch

    Posted: 25 januar 2013 - 20:09 -

    Tak!

hilmar

Posted: 25 januar 2013 - 19:26 - Svar

Det er interessant, at jødedom og islam, som de eneste religioner i verden, opfordrer direkte til folkedrab i deres såkaldte “hellige” bøger.

Grotesk, at islam bliver kaldt for “fredens religion” og at jødedom af masserne anses for en moralsk trosretning for evigt forfulgte uskyldigheder.
Dette kan kun være fordi så forsvindende få gør sig den ulejlighed, at sætte sig ned og rent faktisk læse i enten koranen eller mosebøgerne/talmud’en.
Man kunne jo risikere at støde på visse passager der ville tvinge en til at revurdere sit verdensbillede. Og det kan vi jo ikke have; næ nej –så hellere polere videre på vores respektive glorier og yderligere ensrette sin tænkning så kun medlemmer af ens egen gruppe fremstår evigt fromme og uskyldige, og kun modstanderne som dæmoniske monstre.

Disse to semitiske middelalder-“religioner” (i virkeligheden forbryder-manualer for krigsliderlige klaner af ørken-beduiner) er i sandhed verdens dobbelt-forbandelse. Utroligt, at voksne mennesker kan tage de bloddryppende, og dog så uendeligt overtroiske og infantile dogmer i dem alvorligt. Konsekvenserne af, at frygtsommelige, trægt tænkende og hyper-etnocentriske arabere og jøder netop tager dem alvorligt, er imidlertid, at resten af verden’s mere fornuftige og fredsommelige mennesker er taget som gidsler i fætrenes uendelige blod-fejde.
Nogle gange fristes man næsten til at ønske: lad dem dog endelig udradere hinanden. Så kunne vi andre måske få lov til at nyde vores gensidigt tolerante, og mangeartede religioner og livsanskuelser i nogenlunde fred og fordragelighed.

Flot, for øvrigt, at I har lært at copy-and-paste tredjeparts langhalms-tærskende og komisk elendigt oversatte artikler ind på debatfora. Virkelig imponerende.
Er det fordi man så slipper for at argumentere selv? Eller er det fordi det skal virke mere overbevisende jo længere et indlæg er –så skidt pyt med om man har skrevet det selv??? Magen til håbløs uoriginalitet skal man dog lede længe efter.
Nå, men jeg må jo så konkludere, at mit argument har vundet overlegent, idet ingen tilsyneladende kan gendrive det ved logisk, eller, i det mindste selvstændig, tankekraft.

Allan Hansen

Posted: 25 januar 2013 - 21:44 - Svar

Kære Peter din utaknemlig skidespræller!
Tænker du overhovedet før du skriver? (det er der ikke meget der tyder på)
Nu må du sgu tage dig lidt sammen!!!
Du fik hvad du bad om – kilde materiale”
Jeg har ikke tid til at oversætte bøger for dig.
Det må du selv finde ud af.
Sidst var du utilfreds med et indslag, som
du heller ikke syntes var oversat korrekt (der så vidt jeg ved var over sat af Henrik Ræder Clausen)
du sendte så en “oversættelse, der bort set fra et par komma ikke var en skid bedre.
Ja, jeg læser naturligvis det jeg sender. Jeg har personligt læst “Why we want to
Kill YOU. De andre har jeg fundet (til dig) på Amazon.com og læst uddrag fra og Google “oversat,,
så der kan du fordybe dig i stoffet !!!
Er du can.mag i engelsk? Hvis ja, så er der masser at tage fat på – så se du bare at komme igang.
Jeg læser dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, en smule portugisiske, italiensk og græsk
kan jeg også klare – hvad læser du?
Mht. til oversættelse, så læste jeg ” Why I am not a Muslim,, længe før
den blev oversat af Lars Hedegaard (2004). Der så vidt jeg ved er can.mag
engelsk. Jeg spurgte Lars Hedegaard hvorfor hans oversættelse er næsten dobbelt så tyk
som originalen (det på trods af, at der er dele af originalen, som han ikke har oversat).
Mit svar er, at den danske oversættelse er sat med større typer, og desuden er
fyldt med “luft,, dvs. hele og halve sider hvor, der ikke står ét ord.
Er Lars Hedegaard oversættelse “god eller dårlig,, ? læs dem begge og døm selv!
Mht. Google “oversættelse,, så er den bestem ikke “korrekt,, det ved både du
og jeg, og dog giver den en ´lille “indsigt,, i teksten indhold – men havde det nu været arabisk
eller kinesisk, så havde både du og jeg været “lost,, på herrens mark!
Jeg har bemærket mig, at du bringer “indslag, fra Wikipedia, der blev oprette
af en ordblind cykelsmed. Her kan en hver gå ind og skrive, det værste sludder, pladder, vrøvl
og nonsens fx. har John Snow (ITV), skrevet, at han er indehaver af et kunstgalleri
i London hvilket ikke er sandt (som han selv har gjort opmærksom på).
Jeg har skrevet, at Hitler var en sort jøde fra Grønland (det står der sikkeret endnu).
Kalder du det for “kilde materiale? Go´daw do´- So good luck 2 you.
Nu har jeg mere tid til flue knepperri med dig.
Hvis du ikke har andet, at lave så gå ud og nyd naturen eller læs
nogle tykke fagbøger.

P.S. Hvis du ikke kan “læse,, mine indlæg har du
to muligheder.
Du kan hoppe dem over eller klage til redaktionen
over du ikke læser “tyrkisk,,,,,

UPS! Steen hvad fanden bilder du dig ind? Fuck U.
Alt hvad du bringer på snaphanen er netop” Copy pasta!,,
Det er jo ikke noget du selv fundet på eller skrevet
men noget du blot har fundet på ude nettet.
Jeg bruger nettet lige som dig og millioner af mennesker dvs. jeg søger information og
oplysninger og formidler information oplysninger. Fuck U.
Good Luck 2 U.
Slut herfra.

  Peter Buch

  Posted: 26 januar 2013 - 01:12 - Svar

  Kære Allan Hansen

  Jeg er ikke cand. mag. i engelsk.

  Jeg er kirketjener, exam. art. i historie.

  Kan ikke græsk, portugisisk, lidt italiensk, fransk, mere svensk, norsk, tysk og vist en del engelsk. Dansk sproglig funderet.
  Jeg vandt MITs http://www.mit.edu/ sprogkoncurrence i engelsk sprog, det kaldte de for en slags verdensmesterskab 2003. Et par uger holdt jeg pladsen under alias frejasstjerne, til en anden var endnu bedre.
  Scorede omkring 150 i IQ-test samme år. Kopier af resultater er på harddiske. Ikke til rådighed pt. så du kan tro mig på ordet eller lade være.

  I midten af 1970erne overfaldet, vidne lever, året efter, så vidt jeg husker, ved sessions-test, hvor resultatet næppe er til at få ud af systemet, nok vurderet som svært rubricerbar m.h.t. sproglige og andre evner. Studentereksamen 1984. Historiestudier 1984-1991.

  Det er ikke fordi det er dig, jeg vil ytre min modstand mod så ringe og lange oversættelser sendt til andre, det ville jeg gøre ligegyldigt hvem der satte det på bloggen her, og jeg så det.

  Jeg har brokket mig over hr. Snarup Hansen med noget fransk engang.

  Jeg tror ikke det er til andres gavn, oplysning eller noget som helst andet, end din fornøjelse at udbrede makværk som så ringe maskinoversættelser.

  Jeg foreslår stadig du lægger små klip på, der optimalt er bedre oversat.

  Du kan også sende lange tekster til redaktionen.

  Eller lave din helt egen hjemmeside/blog, hvorpå dit navn kan blive et link til siden i alle de kommentarer du sætter på blogge, du kan tillige selv styre om der overhovedet skal være mulighed for kommentering på din side. Det er også en mulighed.

  Venlig hilsen

   Peter Buch

   Posted: 26 januar 2013 - 01:25 - Svar

   Klippe klistre fra blogverdenen:
   http://www.uriasposten.net/archives/44469

   Det har været den lille stats opgave at føre en politik, der holdt landet udenfor de store magters kamp.

   Opgaven er jo let at forstå, det er klart at Danmark under ingen omstændigheder må komme i strid med andre.

   De forandrede muligheder for indrejse, krigsførsel, propaganda, overvågning og befolkningsudskiftningen har naturligvis ikke holdt Danmark udenfor hverdages lange række af krigsbegivenheder.

   Som følge af de ændrede vilkår for krigsførsel og befolkningsudskiftning– hvor friktionsløs den end lykkeligvis forløber– er det danske folks forståelse for projektet stadig et problem.

   Der er modstand. Ikke alvorlig, men der høres og hviskes, ja, handles endog i krogene.

   Ved projektets daglige store, som de smås sejre, det konstante pres der lægges i det, de enorme værdier projektet koster, er modstandernes given op uundgåelig.

   Vi ser alle, de nye der slår.

   Slår alle, undtagen sig selv. Verdens forbavselse er ingen modstand.

   Projektet bliver.
   Projektet det vinder.

   En ny tid er sandelig oprundet i Europa, det vil sige en ny ordning, en unfair løsning, på alle områder.

   Den resterende modstand må hellere først som sidst finde sin plads i sit slavefællesskab,

   Det indskiftede folk stoler på, at det kommer til at leve overdådigt, ja, swingpjat-fedt i vort projekt, den nye unfair ordning.

   Forøg presset.
   Knus modstanden.

   Husk: Meld din nabo.

   Frit klip og skriv efter:
   http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/erik-scav enius-ved-indtraedelsen-som-udenrigsminister-8-juli-1940/

   Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 22:31

   Udvalgt, tilfældigt pluk og næsten aktuelt:

   Der findes lande, hvor demokratiet bliver brugt til at gøre afstanden mellem holdninger og mennesker større. Hvor reglerne bliver brugt til at fremme ét og kun ét bestemt synspunkt. Hvor det at lytte bliver opfattet som forvirret. Og hvor den simple erkendelse, at vi har brug for hinanden, også når vi tager beslutninger, bliver stemplet som svaghed.

   I Danmark har vi truffet et andet valg. Vi har brugt grundloven til at skabe et, i historisk lys, enestående harmonisk samfund.

   Hvor mennesker ikke bøjer nakken, når de bliver spurgt om deres mening, men i stedet rækker hånden op. Hvor vi, generation efter generation, har været i stand til at overlade et rigere og stærkere Danmark til dem, som kom efter. Og hvor vi kærer os om alle og ikke kun dem, der bor i huset eller opgangen ved siden af. Vi har skabt et Danmark som er helt.

   Og det har vi gjort i fællesskab. Der findes ikke et parti. Der findes ikke en gruppe. Og der findes ikke en politisk kraft, som kan tage hele æren for det vi har skabt.

   Tværtimod. Vi har fundet styrke i at dele ansvaret. Vi har fundet de rigtige løsninger ved at bøje os mod hinanden. Og ved at række ud efter det fælles bedste er vi nået længere end nogen havde troet muligt. Det er styrken ved det danske demokrati. Vi er bedst, når vi står sammen.

   Hver gang er svære beslutninger blevet båret igennem ikke på trods af danskerne men på grund af dem. For befolkningen ved godt, at der ikke findes snuptagsløsninger, som ikke stiller krav til dem også. Danskerne ved, at nemme løsninger sjældent er de rigtige løsninger. Og danskerne ved, at når det gælder, så har vi brug for at stå sammen.

   Derfor kommer vi som politikere til at træffe svære valg.

   Og det første valg vi skal træffe er om vi vil løse opgaven i fællesskab, eller om vi tror, vi kan klare det bedre hver for sig? Vil man tilsidesætte retorikken for resultaterne?

   Har man modet til at sige til sine egne: ”Vi fik det ikke præcis som vi ville, men den løsning vi står bag er et stort skridt i den rigtige retning, og den giver tryghed for befolkningen.”

   Det er spørgsmålet befolkningen med rette kan stille til deres folkevalgte

   Regeringens valg er klart. Vi ønsker at løfte i fællesskab. At vi finder holdbare løsninger for helheden og ikke kun for enkeltgrupper.

   Det betyder naturligvis også, at regeringen vil være parat til at anerkende de partier og kræfter i det danske samfund, som vil være med til at bære byrden. Indflydelsen går hånd i hånd med ansvaret.

   Og tag ikke fejl om opgavens omfang.

   Det er ganske enkelt en tragedie.

   Og opgaven bliver ikke mindre af, at vi i Danmark undlod at forberede os på dårlige tider.

   Jeg tror, at vi alle sammen kan se, at det ikke er holdbart,

   Det er ikke holdbart,

   Der er mange måder at løse udfordringen på. Det er en ærlig sag at sige; så må vi prioritere hårdere

   Men jeg ville ønske, at de som mener det sagde det lidt højere. Det vil være befriende ærlig tale.

   På samme måde ville jeg ønske, at de som mener, at der dybest set ikke er brug for forandring…

   Og jeg ville ønske at høre deres bud

   vi har sagt, at det godt kan lade sig gøre

   Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 23:19

   den røde tråd

   Mange har sagt til mig, at de ikke fatter det budskab

   Jeg forstår det godt. For det lyder da mærkeligt for rigtig mange danskere,

   Til dem vil jeg sige; Jeg forstår godt, at det klinger mærkeligt,

   Jeg indrømmer, at det ikke er et enkelt budskab

   Vi svigter vores ansvar,

   Derfor bliver vi ved.

   Ind kom alvoren

   Klip fra:
   Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

   Det talte ord gælder

   Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 23:26

   Link forsvandt.

   Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 23:40

   -tre prikke ændret i forhold til det på Uriasposten sete.

    Peter Buch

    Posted: 26 januar 2013 - 18:54 -

    Link til Statsministerens grundlovstale 2012:
    http://www.stm.dk/_p_13713.html

    Jeg har sat min version sammen, så jeg vælger næste sætning blandt næstfølgende, der byttes ikke rundt på rækkefølgen.
    Dobbeltyydigheden i: -Vi svigter vores ansvar, Derfor bliver vi ved-, finder jeg selv både ganske rammende, og morsom.

Aglet Xander

Posted: 26 januar 2013 - 11:19 - Svar

“The History of Political Correctness”

http://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

Allan Hansen

Posted: 26 januar 2013 - 15:05 - Svar

Jeg er først og fremmest prof. musiker! (har spillet med nogle af verdens bedste musiker),
og derefter filosof.
I min fritid sysler jeg lidt med naturvidenskab og
samfundsvidenskab.
Jeg har læst filosofi i hele mit liv
og det gør jeg forøvrigt stadig.

Men en filosof, der ikke har læst historie,,,,
kan man ikke bruge til noget.
En filosof, der ikke har læst psykologi, antropologi, sociologi,,,,
kan man ikke bruge til noget.
En filosof, der ikke har læst idéhistorie,,,,
kan man ikke bruge til noget.
En filosof, der ikke har læst videnskabsteori,,,,
kan man ikke bruge til noget.
Med andre ord,er filosofi et fag med mange
sidegader.
Både musikkeren og filosoffen ved, at
deres arbejde og uddannelse er
uendelig, og må derfor, hver dag starte forfra.
Matematikkens muligheder lader sig aldrig
udtømme – sådan er det også med filosofien
og musikken.
Nå ja, så er jeg gammel skole skakmester.
Jeg har rejst jorden rundt et par gange
og læst tusind bøger fortrinsvis
fagbøger.
Resten er blot musik, filosofiske refleksioner
og livsglæde.

P.S: I antikkens Grækenland var
filosofi og videnskab blot to
sider af den samme mønt!

Mvh. Allan Hansen.

  Peter Buch

  Posted: 26 januar 2013 - 16:45 - Svar

  Allan Hansen

  Tak Allan!

  Jeg skrev en eller to tekster jeg håber bliver sange engang.
  Og inspirerede, vil jeg hævde, Ebbe Reich til “Til den eneste ene”, med et foto af Bodil fra klassen. Jeg vil tro Jan Sivertsen husker Bodil.

  http://henrikstrube.dk/musiker/diskografi/1976-ven-og-fjende-m-ebbe-kl ovedal-reichexlibris.
  http://www.discogs.com/Ebbe-Kl%C3%B8vedal-Reich-Henrik-Strube-Ven-Og-F jende/release/1938885
  Vi talte nogle timer, Ebbe boede i kælderen og havde en udstoppet fugl stående, jeg var dybt ramt af følgerne af overfaldet.
  digtportalen.dk/Ebbe_klovedal_reich.html
  http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zreich/print_zreich00

  At se det store i det små-
  dertil vil jeg gerne nå.

  At se det små udi det store-
  Lær at lære og at- more.
  1990er digt igen, sat i Søndags-Avisen Ø & K, sommetider tillige F og Valby under Nærkontakt, jo længere jo dyrere, der var sære reaktioner, en kvindelig psykolog med afsenderadresse hos Lægeforeningen, ville efter tekst med Hvem er de raske? som overskrift, hvori jeg søgte eksperter til et aldeles ikke eksisterende projekt, Hvem er de raske, gerne vide hvem jeg var, Irma Henriksen skrev hun sjældent havde grinet sådan som over et af digtene.
  Disse minder.

  Hvordan går det ellers?

  Venlig hilsen

  http://www.youtube.com/watch?v=U7HE6_KLVD4

  hilmar

  Posted: 26 januar 2013 - 16:55 - Svar

  I din uopfordrede og selvforherligende opremsning af egne hæderstitler glemte du vist at nævne et par stykker:

  Selvhøjtideligt fjols.
  Lommefilosofisk narrehat.
  Sprog-forarmer.

  Og, sidst men ikke mindst:

  Floskel-ekvilibrist par excellence.

Allan Hansen

Posted: 26 januar 2013 - 19:47 - Svar

Jamen dog Kære Peter,.
Så skulle det alligevel vise sig, at musikken
blev en kobling til en fælles værdinorm – hvem skulle
have troet det? Der kan man bare se – vi skal lære så længe vi lever.
Jeg var venner med Ebbe i mange år (han gik desværre bort alt for tidligt).
Ebbe var ti år ældre end mig og dog blev vi gode venner.
Jeg besøgte ham mange gange ude i Hellerup (måske har vores veje krydset spor?)
Ebbe og Dan Turell var altid på jagt efter den sorte Nepal mens Tor Nørretranders
bedst kunne lide den røde Libanon – jeg selv fortrak den bløde marrok – ak ja, Good
old days. Jeg har også mødt Henrik Strube og Jens Breum (lever de endnu?).
Jan Sivertsen er simpelhent én af Danmarks bedste trommeslager
(du må hilse fra mig) Jeg elsker også Lis Sørensen.
Næsten halvdelen af mit liv har jeg levet i udlandet hhv. Sverige, Holland,
USA. og Portugal i dag bor jeg i Spanien og her befinder jeg mig særdeles godt,
som du ved taler jeg sproget og holder lav profil. (jeg er indvandre)
I 80´erne havde jeg en lille jazzklub her på solkysten.
Jeg har også skrevet noget pop musik, som
ingen ville drømme om var skrevet af en dansk jazzmusiker som mig.
Forklaringen er, at de er skrevet i andre “navne,, det vil naturligvis
komme frem efter min død, den anden side af forklaringen er, at der er gode
penge i god popmusik. I dag er jeg 60 år og har måske 10 gode år endnu (hvem ved?).
Jeg elsker naturen, min hund Buster og tre gale katte Einstein, Ella og Tiger.
Mest af alt elsker jeg fred og ro og har derfor besluttet mig for, at holde en tiltrængt
tænke pause. Jeg er kommet bagud med mit hjemme arbejde – desuden er det
forår i Spanien, det betyder, at der kommer mange gæster på besøg fra hhv.
USA. Holland, Frankrig, Portugal, men mest af alt fra Danmark.

Må solen skinne på din vej.

Keep smiling.

Allan Dahl Hansen.

  Anonym

  Posted: 26 januar 2013 - 20:23 - Svar

  Kære Allan Hansen

  Denmark er provinsen og København en landsby.
  Ja, naturligvis har vi fælles værdinormer, mindst et pænt stykke af vejen, musik og udlændighed er bare to af flere tror jeg, mine forældre hævdede jeg var undfanget i journalisternes ferielejlighed i Firenze, man kan kende sine fæller på nerven, Lis og Jan spiller i kirken hvor jeg er kirketjener, vist som en tradition hvert år.
  Såfremt du ser på linkene er det ene fra Henrik Strube.

  Nok for nu. Nyd foråret!

  Pas på derude.

  Venlig hilsen

Allan Hansen

Posted: 27 januar 2013 - 16:31 - Svar

Tante hilmar dine mindreværdskomplekser
er da ganske transparent!

Er det fordi du er jøde
eller fordi du er neger?
Eller er du blot syg i hovedet?
Ét har vi dog tilfæles og det
er tallet 44.
For mig er det min sko størrelse
for dig er det din IQ.
Måske du skulle begynde, at samle
på frimærker eller lidt hønsestrik
så du kan få lidt indhold i din
hjernedøde tilværelse!

Dyb medlidenhed herfra.

jan

Posted: 8 februar 2013 - 22:12 - Svar

Ikke en eneste kilde angives til dette

Følgende ideer var på tegnebrættet:

At gøre brug af bestandige anklager om racisme.
At gennemføre stadige politiske forandringer på lokal niveau for at skabe forvirring.
At underminere skolernes og lærernes autoritet.
At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsfølelse (“to rub the nose of the conservatives in diversity”). LFPC skriver i Snaphanen: “Vi taler altså om folk der ønsker at skabe kaos gennem ‘åbne grænser’, og at der ikke er nævneværdig afdækning af dette forhold, men tværtimod spin om humanitære interesser osv. i etablerede medier.”
At tømme kirkerne.
At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for samfundets fejlslagne politik.
At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.
At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem venstreorienterede journalisters optik.
At fremme kernefamiliens sammenbrud.

  Bergfast

  Posted: 9 februar 2013 - 15:06 - Svar

  Ja, man kan verkligen undra över dessa, nedanstående – punkter -, och – politiska ideal -…..och jämföra med den – propaganda – som genomförts i skolor, och i det allmänna rummet, genom främst massmedia…

  Kanske skulle egentligen varje samhälle behöva vissa – begränsningar – i sin yttrandefrihet, för sitt egna självförsvars skull? Detta när denna omhuldade yttrandefrihet uppenbarligen verkligen kan – missbrukas – , till samhällsnedbrytande propaganda och nationsnedbrytande ändamål av ganska så stora mått? ..Vem vet…

  1) Banish God from the heavens and Christianity from the earth.
  2) Allow no private ownership of property or business.
  3) Abolish marriage, family and home. Encourage sexual promiscuity, homosexuality, adultery, and fornication.
  4) Completely destroy the sovereignty of all nations and every feeling or expression of patriotism.
  5) Establish a one-world government through which the Luciferian Illuminati elite can rule the world. All other objectives are secondary to this one supreme purpose.
  6) Take the education of children completely away from the parents. Cunningly and subtly lead the people thinking that compulsory school attendance laws are absolutely necessary to prevent illiteracy and to prepare children for better positions and life’s responsibilities. Then after the children are forced to attend the schools get control of normal schools and teacher’s colleges and also the writing and selection of all text books.
  7) Take all prayer and Bible instruction out of the schools and introduce pornography, vulgarity, and courses in sex. If we can make one generation of any nation immoral and sexy, we can take that nation.
  8) Completely destroy every thought of patriotism, national sovereignty, individualism, and a private competitive enterprise system.
  9) Circulate vulgar, pornographic literature and pictures and encourage the unrestricted sale and general use of alcoholic beverage and drugs to weaken and corrupt the youth.
  10) Foment, precipitate and finance large scale wars to emasculate and bankrupt the nations and thereby force them into a one-world government.
  11) Secretly infiltrate and control colleges, universities, labor unions, political parties, churches, patriotic organizations, and governments. These are direct quotes from their own writings (The Conflict of the Ages, by Clemens Gaebelein pp. 100-102).
  12) The creation of a World Government.

  AIMS OF THE THE FRANKFURT SCHOOL OF PSYCHOLOGY [FOR DUMMIES]: (Source)

  1. The creation of racism offences.

  2. Continual change to create confusion

  3. The teaching of sex and homosexuality to children

  4. The undermining of schools’ and teachers’ authority

  5. Huge immigration to destroy identity.

  6. The promotion of excessive drinking

  7. Emptying of churches

  8. An unreliable legal system with bias against victims of crime

  9. Dependency on the state or state benefits

  10. Control and dumbing down of media

  11. Encouraging the breakdown of the family

  Willi Münzenberg summed up the Frankfurt School’s long-term operation thus: “We will make the West so corrupt that it stinks.”

undrer

Posted: 5 januar 2014 - 09:28 - Svar

ikke overraskende at se Hilmars nedladende tone over for andre på en hjemmeside, som er fyldt med hypotheser “den teoretisk” viden som Frankfurterskolens fremrækkende filosoffer stod bag …. I skriver meget om intet og har tilsyneladende ikke fattet hvad Holocaust kom fra…

Leave a Comment