1
sep
Seneste opdatering: 1/9-13 kl. 0532
71 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Vi är alla produkter av evolutionen, ända ned på cellnivå perfekt anpassade till klimatmässiga och andra faktorer i de miljöer där vi föds. Men vad händer när vi rubbar evolutionens lagar? När stora migrantströmmar flyttar till länder med helt annorlunda förutsättningar? Eller när man påtvingas ett annat kön än det man är född till? Området är minerat med starka tabun. Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader. Dominerande vänsterdebattörer över hela världen styr debatt, forskning och politiska beslut genom att påstå att ras och kön är sociala konstruktioner och att vi alla är lika. Alla andra ståndpunkter – även vetenskapliga och objektiva fakta – stämplas som rasism eller högerextremism. I några krönikor försöker jag beskriva människans utveckling ur evolutionens perspektiv och visa vad som händer när vi går emot evolutionens lagar.

karta

Ett lands välstånd bygger framför allt på två saker: råvarutillgångar och mänsklig förmåga. Det vet alla. Alla vet också att människor är olika begåvade. Trots att IQ (intelligenskvot) är en av nyckelfaktorerna bakom hur vi bygger våra samhällen är det absolut tabu att tala om det – ännu mer tabu än det var att prata om sex i det viktorianska England. Oviljan att tala om IQ och låtsasleken att alla människor är lika leder de europeiska länderna mot självdestruktion och självutplåning. Den massiva invandringen från låg-IQ-länder i tredje världen förändrar för all framtid mottagarländernas genomsnittliga IQ och därmed också ekonomi, välfärd och på sikt möjligheten att bibehålla ett demokratiskt statsskick. Få om ens några länder lyckas skapa eller upprätthålla demokrati när landets genomsnittliga IQ sjunker under 90. Aktuella exempel är Egypten och Syrien.

Ändrad demografi handlar inte om hudfärg. Det handlar om att bryta sönder och byta ut en etniskt homogen befolkning – som de nordiska länderna hade för bara 50 år sedan – mot en genetiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt omstörtande förändring som följer av massinvandring från outvecklade och dysfunktionella låg-IQ-länder.

hdi_1960_2011

Diagrammet visar FN:s Human Development Index (HDI) för de länder som utrikes födda invånare i Sverige kommer ifrån. Det visar också hur andelen utrikes födda från länder med mycket högt HDI har minskat kraftigt sedan 1960 (då invandringen främst kom från europeiska länder).

Varför reser sig inte Afrika ur sitt elände?

Hur kommer det sig att Afrika inte någonsin tycks kunna resa sig ur sitt elände trots rika naturtillgångar och ett varmt klimat, och trots att miljarder och åter miljarder i utländskt bistånd vräks över kontinenten? Forna tiders kolonialisering brukar anges som orsak. Men de afrikanska ekonomierna har gått kräftgång sedan européerna drog sig tillbaka. Försummelse, korruption och förfall kan ses överallt i Afrika och stora delar av Västindien.

“Jag är pessimistisk med tanke på Afrikas utsikter. Alla våra sociala initiativ utgår ifrån att deras intelligens är densamma som vår, samtidigt som alla undersökningar visar att den inte är det”

sa en av världens mest kända vetenskapsmän, Nobelprisvinnaren James Watson i en intervju i Sunday Times i oktober 2007. Tillsammans med Francis Crick upptäckte han 1953 DNA-molekylens struktur, av många räknat som 1900-talets viktigaste vetenskapliga upptäckt. Han var 1988-92 ledare för ett av de mest prestigefyllda vetenskapliga projekten någonsin, “Human Genome Project”, kartläggningen av det mänskliga genomet som avslutades 2001.

“Folk förväntar sig att alla är lika”

“Folk förväntar sig att alla är lika” sa Watson i intervjun. Sedan tillade han något som han bittert fick ångra: “men folk som måste förhålla sig till svarta arbetstagare vet att det inte stämmer.”

james watsonUttalandet väckte proteststormar och fördömdes över hela världen som rasistiskt. Englands Equality and Human Rights Commission övervägde att dra saken inför domstol, och Federation of American Scientists beskyllde Watson för att “använda sin unika position till att gynna personliga fördomar som var både rasistiska och ondsinta, och utan vetenskapliga belägg”.

Proteststormarna mot James Watsons uttalande ledde till att han omedelbart fick lämna sin tjänst som chef för Cold Spring Harbor Laboratory i delstaten New York.

Afrikaner har lägst genomsnittlig IQ i världen

Tidigare hade James Watson skrivit i sin självbiografi:

“Det finns ingen grund till att tro att den intellektuella förmågan hos folk som har varit geografiskt åtskilda under evolutionen skulle visa sig ha utvecklats identiskt lika.”

Watson hade rätt. Afrikaners genomsnittliga IQ är lägst i världen, kring 70. Hur obehagligt vi än tycker att det är finns det i dag flera hundra vetenskapliga studier som visar samma sak. (Att ett värde är genomsnittligt innebär att lika många ligger över som under genomsnittet. Det finns alltså stor individuell variation, och det finns högintelligenta och lågintelligenta i alla folkgrupper).

Och det finns, precis som James Watson skrev, ingen anledning att tro att den intellektuella förmågan, eller för den delen andra egenskaper hos olika folkgrupper som har varit geografiskt åtskilda under evolutionens mångtusenåriga historia skulle ha utvecklats identiskt lika. Både kulturer och det mänskliga genomet förändras genom evolutionen inför de krav som ställs av skilda geografiska, klimatmässiga och andra förhållanden. Ett exempel är olikheter i hudfärg som anpassning till ett soligt eller solfattigt klimat.

Samband mellan IQ och länders ekonomi

121119ae-b5af-4074-947a-1f3447a586d1wallpaperFinns det ett samband mellan Afrikas låga genomsnittliga IQ och kontinentens fattigdom, svält, stamkrig och religiösa krig, analfabetism, folkmord, primitiva seder som könsstympning, tro på häxkonst och medicinsk underutveckling? Varför är somliga länder välmående medan andra är fattiga?

Britten Richard Lynn, professor i psykologi, och finländaren Tatu Vanhanen, professor i statskunskap har undersökt sambanden mellan länders ekonomi och invånarnas IQ, först publicerade i boken “IQ and the Wealth of Nations” 2002, senare i “IQ and Global Inequality” 2006. Kartan här ovanför visar genomsnittlig IQ i de undersökta länderna; högst i Ostasien, medel i USA, Kanada, Europa och Ryssland och lägst i Afrika.

Resultaten väckte det obligatoriska raseriet

Författarna kunde visa ett starkt samband mellan olika länders genomsnittliga IQ och deras välstånd, mätt i inkomst per capita, livslängd, arbetslöshet, läskunnighet och grad av demokrati. De drar slutsatsen att skillnaderna mellan länders välstånd har samband med ländernas medel-IQ. Ju lägre genomsnittlig IQ hos ett lands befolkning, desto sämre utvecklat land.

Det hade inte varit politiskt opportunt att jämföra de här parametrarna tidigare, och det var det fortfarande inte. Eftersom Lynn och Vanhanen var de första forskare som kunde visa sambandet mellan nationell ekonomi och genomsnittlig IQ väckte deras resultat naturligtvis det obligatoriska raseriet hos människor som föredrog att även i fortsättningen inte vilja veta varför vissa länder är rika och andra fattiga. Med andra ord den traditionella vetenskapliga striden när forskare presenterar nya rön.

Ostasien i IQ-toppen, Afrika i botten

barn2Richard Lynn och Tatu Vanhanen kunde också visa stora skillnader i genomsnittlig IQ i de undersökta länderna. I samtliga gjorda IQ-undersökningar toppar ostasiater (orientaler) med högst genomsnittlig IQ, och det bekräftades även i Lynns och Vanhanens resultat. De sex ostasiatiska länderna Kina, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore och Sydkoréa har alla en genomsnittlig IQ mellan 105 och 108. De 29 europeiska länderna har mellan 92 och 102, medan de 19 afrikanska länderna söder om Sahara har mellan 59 och 73.

Ungefär tio år tidigare, 1995, hade en av världens mest utskällda forskare, J. Philippe Rushton (1943-2012), professor i psykologi vid University of Western Ontario, Kanada, chockat världen med boken “Race, Evolution and Behavior. A Life History Perspective” där han gör en omfattande kartläggning av olika etniska grupper och skillnaderna mellan dem. Jag återkommer till honom. En förkortad version av boken kan laddas ned här.

“The Bell Curve” chockade världen

Det var samma värld som inte på långa vägar hade hunnit hämta sig efter den chock som mastodontverket och bestsellern “The Bell Curve” av Richard J. Herrnstein och Charles Murray förde med sig när den kom ut året innan, 1994; åttahundrasjuttiotvå sidor fullpackade med statistik över sambanden mellan intelligens, ras och klass hos USA:s befolkning. Herrnstein och Murray kunde visa på stora skillnader i genomsnittlig IQ. Vita amerikaner av europeisk härstamning har IQ 100, afroamerikaner 85 och orientaler 106. Personer med IQ 75 (strax över gränsen för psykisk utvecklingsstörning) utgör 25 procent av svarta amerikaner, men bara 5 procent av vita.

IQ-skillnaderna mellan svarta och vita var inget nytt. De var kända sedan tidigare. Det som utlöste de mest vredgade protesterna var Herrnsteins och Murrays hypotes att skillnaderna kunde ha en genetisk förklaring. IQ-gapet mellan grupperna hade nämligen visat sig bestå över tid, trots stora förbättringar i den svarta befolkningens levnadsvillkor.

Världens främsta forskare till motattack

bell curceKombinationen ras, ärftlighet och intelligens är ett getingbo där var och en som hittills har satt sin fot har blivit rejält stungen. I New York Times kallades “The Bell Curve” “raspornografi”, och övriga media hakade på drevet.

Boken utlöste ett sådant jordskred av mediaprotester att 52 av världens främsta intelligensforskare fann sig föranlåtna att slå tillbaka. De lät den 13 december 1994 publicera ett uttalande, “Mainstream Science on Intelligence”,  i Wall Street Journal, som kraftfullt och utifrån belagda vetenskapliga fakta backade upp Charles Murray och de publicerade resultaten i “The Bell Curve”. (Richard J. Herrnstein hade hunnit avlida innan boken kom ut).

Ändå hade Herrnstein och Murray utifrån sitt enorma material bara dragit den modesta slutsatsen att det verkar sannolikt att både gener och miljö har något att göra med rasskillnaderna. Att det genetiska arvet har mycket stort inflytande har visats i mängder av adoptionsstudier. Både svarta och orientaliska barn som placeras i vita medelklassfamiljer behåller den IQ som är typisk för deras etniska grupp. Idag vet vi att intelligens är ärftligt betingad till mellan 50 och 80 procent.

Egentligen börjar alltihop med synålen

Egentligen börjar historien om människors olika utveckling, inklusive IQ-skillnader, med en synål. Synålen som symbol för mänsklig uppfinningsrikedom och intelligens. Arkeologer har funnit synålar, gjorda av djurben, från den tid för cirka 40 000 år sedan när grupper av människor vandrade ut ur mänsklighetens vagga, Afrika, mot det som i dag är Nordostasien och de nordiska länderna.

Men vi ska gå ännu längre tillbaka, till den tid för cirka 200 000 år sedan när våra förfäder Homo sapiens började utvecklas från aporna i östra Afrika, enligt den teori om arternas uppkomst som Charles Darwin  lanserade redan 1859. Modern forskning har gett Darwin rätt. Att förfäderna till den moderna människan såg dagens ljus i Afrika är numera de flesta forskare inom olika discipliner – arkeologer, genetiker och palenteologer – överens om.

Splittring av människosläktet i två etapper

För ungefär 100 000 år sedan började vandringen ut ur det afrikanska paradiset, i första etappen till Mellanöstern. Det var den första uppdelningen av människosläktet, och där startade den genetiska utvecklingen av olika egenskaper hos dem som lämnade Afrika och de som stannade kvar. Om man tänker den hypotetiska tanken att alla hade stannat kvar i Afrika skulle alla fortfarande ha varit mörkhyade, och bara lokala genetiska och kulturella variationer skulle ha uppstått. Mängder av fynd på olika vetenskapliga områden styrker “Out of Africa”-teorin.

För ungefär 40 000 år sedan skedde nästa delning. Då vandrade grupper av människor vidare från Mellanöstern mot Ostasien och det som i dag är Europa. De blev förfäder till dagens orientaler och européer/kaukasier. När de slog sig ned i trakter med arktiskt klimat mötte de svårigheter som ställde dem inför hårda existentiella prov. De måste hitta på nya sätt att finna föda, och spara och lagra mat till vintern. De måste skapa verktyg för att kunna fiska och jaga, och de var tvungna att bygga bostäder som skyddade mot kyla, snö och vindar.

Arkeologiska fynd har visat att husen ofta byggdes av mammutben och grävdes ned i marken för att ge mesta möjliga isolering mot kyla. Eldstäder och enkla lampor som eldades med djurtalg gav värme och ljus under den kalla vintern. Människorna måste också kunna tvinna rep till nät att fånga djur i och lära sig tillverka kläder för att inte frysa. Det är här synålen kommer in i historien. För att kunna fästa ihop djurhudar till värmande kläder tillverkade man synålar av djurben och “tråd” av senor. Uppfinningen av synålen vittnar om utvecklad smartness.

Kallt klimat tvingade fram mental utveckling

Allt fler forskare är övertygade om att det var det kalla klimatet som selekterade för högre intelligens. De nya och stora utmaningar som utvandrarna till arktiska trakter ställdes inför krävde både fysiska och psykiska förändringar som utvecklades av evolutionen under tiotusentals år, bland annat i form av större hjärna, långsammare fysisk tillväxt och lägre halter av könshormoner – vilket resulterade i mindre våld och aggressivitet, mindre sexdrift, mer planering och framförhållning, färre barn och större familjestabilitet. I det kalla klimatet behövdes båda föräldrarna för att skydda och ta hand om barnen.

Människor började alltså utveckla högre kognitiv förmåga när de vandrade ut från Afrikas sol och värme. En anpassning till kallt solfattigt klimat medförde också en eller flera genetiska förändringar som under loppet av tiotusentals år ledde till lägre grad av hudpigmentering och ljusare hy. Detta för att mäniskorna lättare skulle kunna bilda livsviktigt D-vitamin i huden.

Miljoner människor dog genom det naturliga urvalet

Nordborna och ostasiaterna var helt enkelt tvungna att utveckla sin mentala kapacitet för att överleva. Med låg IQ har man svårt att långtidsplanera och kan glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar mot kylan. Miljoner människor som inte klarade det arktiska klimatets krav gick under genom evolutionens naturliga urval. Kvar, med möjlighet att få barn och sprida sina gener, blev de bäst anpassade – de mest intellektuellt utvecklade människorna.

“Denna urskiljningsprocess ligger bakom de intelligensskillnader vi ser i dag – med en genomsnittlig botten-IQ i Afrika på 70 och en topp-IQ på 105 i de nordasiatiska länderna”

skriver Helmuth Nyborg, professor emeritus i utvecklingspsykologi vid Aarhus Universitet, i Dispatch International.

I Afrika fanns värme och mat tillgängligt året runt

black children

I Afrika fanns värme och mat tillgängligt året runt. Därmed fanns inte samma evolutionära incitament att utveckla högre intelligens. Istället innebar och innebär fortfarande tillvaron i Afrika andra problem, som torka, tropiska sjukdomar och hög barnadödlighet. I länderna söder om Sahara dör ett av åtta barn innan de fyller fem år. På den afrikanska kontinenten blev överlevnadsstrategin därför att föda många barn. Fortfarande föds i genomsnitt fem barn per afrikansk kvinna.

Det afrikanska barnafödandet är högst i världen och har tvingat FN att uppdatera sina beräkningar för befolkningstillväxten. År 2100 beräknas nära 11 miljarder människor leva på jorden. Det är drygt 680 miljoner fler än den siffra som presenterades för två år sedan. Enligt den nya beräkningen kan antalet människor boende i Afrika komma att nästan fyrdubblas till år 2100.

Stora skillnader mellan tre huvudgrupper

De skillnader som J. Philippe Rushton kunde visa i boken “Race, Evolution and Behavior” 1995 var resultatet av tjugo års forskning. De vederlade det populistiska påståendet att rasskillnader – om de över huvud taget finns – bara är “skin deep”. Rushton hade undersökt faktorer som genomsnittlig IQ, hjärnstorlek, skelettutveckling, motorisk utveckling, hormonnivåer, tidpunkt för könsmognad, reproduktionsmönster, impulsivitet, aggressivitet, laglydnad och äktenskapens hållbarhet. Resultaten visade att de tre huvudgrupperna vita, svarta och orientaler skiljer sig åt i en mängd avseenden, och skillnaderna följer ett mönster där orientaler och svarta genomgående placerar sig i var sin ytterkant och vita i mitten.

Gruppindelningen är ingenting som Rushton hittat på. Den finns i UNESCO-dokumentet “Statement on the Nature of Race and Race Differences” från 1951. Skillnaderna, menade Rushton, kan förklaras med att splittringen mellan de som stannade kvar och de som vandrade ut ur Afrika skedde först, nästan dubbelt så tidigt som uppdelningen mellan vita och orientaler.

Mer testosteron – mer aggressivitet och kriminalitet

Orientaler har enligt Rushtons data, precis som i mängder av andra undersökningar, högst genomsnittlig IQ med ett medelvärde på 106, afroamerikaner lägst (85) och vita ligger mittemellan med 100. Svarta barn föds en vecka tidigare än vita men är ändå fullgångna och mognar fysiskt tidigare än vita, som i sin tur mognar tidigare än orientaler. Svarta män har mellan 3 och 19 procent mer av könshormonet testosteron än vita och orientaler, vilket ger mer explosiv energi, större aggressivitet och en bevisad mycket högre kriminalitet än vita och orientaler.

Varje år mördas mellan 8 000 och 9 000 afroamerikaner i USA. 94 procent av morden begås av andra afroamerikaner. Närmare 37 miljoner afroamerikaner utgör bara 12,3 procent av landets befolkning men begår hälften av alla brott.

Olika kondomstorlekar i olika världsdelar

kondomer i färgHögre halt av könshormoner ger svarta, både män och kvinnor, större könsorgan, tidigare könsmognad och sexdebut, större sexuell aktivitet, mångdubbelt högre frekvens av HIV, tidigare barnafödande, fler barn och dubbelt så många tvillingfödslar som vita – som i sin tur har dubbelt så många tvillingfödslar som orientaler.

De olika penisstorlekarna ligger till grund för WHO:s rekommendationer av kondomstorlekar för Afrika, Europa och Asien i arbetet med att förhindra spridning av HIV och aids.

Låg IQ kopplat till en lång rad sociala problem

J. Philippe Rushtons data om rasskillnader skulle kunna ha ett närmast anekdotiskt intresse om de togs ur sitt sammanhang. Men de bekräftar beskrivningar av olika folkgrupper som gjordes av arabiska och turkiska författare redan för mer än 1000 år sedan och som i dag går att visa med DNA-teknik. Inom medicinen kan man avgöra rastillhörighet från skelett, blod, hår och sperma.

Intressanta utöver anekdotnivån blir uppgifterna när de sätts in i ett socialt och ekonomiskt sammanhang. Mängder av rapporter visar att låg IQ hos alla folkgrupper har kopplingar till en lång rad sociala problem: många och tidiga barnafödslar, många partners och spruckna förhållanden, låg utbildning, missbruk, misshandel, hög sjukdoms- och olycksfrekvens, hög arbetslöshet, bidragsberoende och fattigdom. Även här följer grupperna mönstret med svarta och orientaler i ytterkanterna och vita mittemellan.

Utsatt för en makalös häxförföljelse

philippe_rushton2Världen tycker inte om att höra något annat än det som bekräftar vad den redan tror. J. Philippe Rushtons vetenskapliga arbete gjorde honom till persona non grata bland “antirasister” och dåtidens politiskt korrekta elit, och han utsattes för en makalös häxförföljelse.

Tidningen Toronto Star drog1989 igång en kampanj för att få honom sparkad från sin tjänst vid University of Western Ontario. Övriga media anslöt sig till kören som vrålade efter J. Philippe Rushtons skalp. Någon klottrade “Racists pig live here” på dörren till hans tjänsterum. Lynchmobbar skrek okvädingsord var han än gick. Hur det kunde låta visar den här videon från en debatt mellan J. Philippe Rushton och den rabiate zoologen David Suzuki  när hetsen mot Rushton stod på topp 1989.

Rushton utreddes för hatbrott

Ontarios premiärminister David Peterson krävde att universitetsledningen skulle ge Rushton sparken. Rushton utreddes för hatbrott men frikändes. Det fanns inga lagliga medel att sparka honom, så universitetsledningen stängde honom ute från att undervisa i klassrummet och beordrade honom att spela in sina föreläsningar på video som studenterna sedan kunde se på sin fritid. Förlaget Transaction Publishers avbröt 1999 tryckningen av Rushtons bok och bad till och med om ursäkt efter att ha distribuerat en förkortad upplaga av boken till en rad akademiker och utsatts för en eldstorm av protester. Rushton vek sig aldrig, han framhärdade och fortsatte att publicera sina forskningsresultat. Och mobben tystnade så småningom, förmodligen i jakt på andra villebråd efter Rushtons död.

“J. Philippe Rushton var en sanningssökare. I en frisk värld skulle Kanada ha erkänt honom som den nationella klenod han var” skriver Rushtons vän Jared Taylor strax efter Rushtons död i oktober förra året.

Fakta kan inte vara rasistiska

Kan fakta vara rasistiska? Svaret är nej. Fakta är fakta och någonting som politiker och andra har att förhålla sig till. Hur man väljer att tolka fakta är en helt annan sak. Vetenskapliga fakta visar att det finns skillnader mellan olika etniska grupper, att de i hög grad är ärftligt betingade och att vi har de största genetiska likheterna med personer i vår egen etniska grupp. En dansk eller norrman är mer genetiskt lik vem som helst av sina landsmän än en japan eller kines.

Självklart är det så, eftersom genetiska (och kulturella) skillnader uppstår när en utbrytargrupp lämnar stammen och de sedan lever isolerade från varandra i tiotusentals år, åtskilda av till exempel ett hav, en öken eller en bergskedja. I takt med att vardera gruppen utvecklas kommer skillnaderna mellan gruppernas genom och kulturer inklusive språket gradvis att öka. Det är en naturlig följd av evolutionen, och den pågår fortfarande.

Får man säga att svarta idrottsmän är bra?

Hur kommer det sig att svarta ofta är toppidrottsmän? Eftersom rasskillnader officiellt är avskaffade bör vi låtsas att det beror på en ren slump. Men så är icke fallet. Kenyaner är världens bästa långdistanslöpare, de har 60 procent av samtliga bästa tider i långdistanslopp någonsin. Det lilla Nandidistriktet, med 500 000 invånare, har 20 procent av rekorden. För att bli en framgångsrik långdistanslöpare behöver man ha långsam, uthållig muskelkapacitet, och det har de smärta, långa kenyanerna.

Afroamerikaner och jamaicaner är däremot usla långdistanslöpare. De är av västafrikanskt ursprung, och deras muskelfibrer är snabba och explosiva, vilket gör dem till suveräna sprinters. Av de 55 personer som någonsin har löpt 100 meter på mindre än tio sekunder är 15 från Jamaica. Forskare vid universiteten i Kingston och Glasgow har funnit en variant av genen ACTN3 som ger bättre disposition för kortdistanslöpning. De fann genvarianten hos 70 procent av Jamaicas befolkning.

Men att påstå att vita är bra på någonting är rasism

Att antyda delvis genetiska förklaringar bakom mönstren för olika prestationer ses som rasistiskt. Ändå kan det i undantagsfall gå an att berömma svarta människor när de presterar, till exempel när USA får sin förste färgade president. Däremot är det absolut tabu att erkänna att vita är bra på någonting som helst, alla Nobelpris till trots. Filmaren Craig Bodeker i Denver Colorado  har gjort en mycket intressant film om denna utpräglade dubbelmoral,”A conversation about race”. Filmen kan ses här med svensk text. I Bodekers film blir det uppenbart att de flesta inte har några problem med att säga att svarta är bättre än vita i basketboll (tidskod 19:40). Men att säga att vita är bra på någonting är ren rasism. Vitas arvedel är att vara förlamade av skuld, ingenting annat än skuld, och vi ska inte tro att vi är eller kan något.

De leker låtsasleken att alla är lika

I Sverige sitter naiva politiker och har inte dragit några slutsatser alls av mer än 40 års massinvandringsfiasko. Trots all forskning om kultur- och genetiska skillnader, trots fyra decenniers oerhört dystra facit av invandringens konsekvenser leker de och hela PK-eliten fortfarande låtsasleken att alla är lika. Annars ryker karriären snabbare än en fjärt dunstar i universum. Tänk bara på hur det gick för James Watson. Eller J. Philippe Rushton.

Följaktligen kunde vi den 25 maj höra socialdemokraternas partiledare och Sveriges möjlige näste statsminister, Stefan Löfven, säga i SR Ekots lördagsintervju:

“Alla ungdomar har en framtid. Alla ska klara grundskolan med godkända betyg. Det är bara att bestämma sig.”

Hälften klarar inte grundskolan

Antingen är Stefan Löfven okunnig, vilket i så fall är illa nog. Eller också ljuger han för att skaffa sig politiska poäng. Alla barn kommer inte att gå ut grundskolan med godkända betyg, hur mycket Stefan Löfven än “bestämmer sig”. Det är ett hopplöst mål, ett omöjligt mål. Människor är nämligen olika begåvade. Stefan Löfven bör ta en titt på hur decenniers massimport av människor från låg-IQ-länder ger allt större mätbara utslag i de så kallade PISA-undersökningarna. (Programme for International Student Assessment) Enligt den senast redovisade undersökningen har hälften (48 procent) av första generationens utomeuropeiska invandrade elever svag läsförståelse och klarar inte grundskolan med godkända betyg. Av etniska svenskar är det 14 procent som inte klarar grundskolan. Av somalierna misslyckas 75 procent.

Likhetstanken bygger på en illusion

“Det är en stor önskan i alla demokratiska samhällen att likställa alla och utjämna sociala skillnader. Det är en fantastisk tanke. Vi vill göra allt för att upprätthålla illusionen om att alla har lika möjligheter. Problemet är bara att det inte är sant”

säger Linda Gottfredson, sociolog och professor vid Delaware Universitet i Newark i USA. Hon anser att IQ-skillnader är likhetssamhällets stora tabu.

“I skolan är idealet att alla elever ska nå samma nivå – utan att erkänna att det bygger på en falsk föreställning om att alla har samma kapacitet. På det sättet straffar man både barnen, skolan och lärarna” säger hon.

“Inga är så besatta av intelligens som akademiker”

“Förvånansvärt många intellektuella, företrädesvis till vänster, förnekar förekomsten av en medfödd begåvning, i synnerhet när det gäller intelligens”

skriver psykologiprofessorn Steven Pinker i boken “Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur”.  Absurt, tycker Pinker. Inga är nämligen så besatta av intelligens som just akademiker. De väljer partners och vänner med hög IQ, och de vill ha intelligenta barn.

“Folk som hävdar att IQ är ett meningslöst begrepp blir i nästa stund upprörda över att myndigheterna vill avrätta en mördare med “bara” 64 i IQ, och man gör sig lustig över George W Bushs förment låga IQ” skriver Steven Pinker.

Migrationen från låg-IQ-länder förändrar Europa för all framtid

Dagens migration från dysfunktionella låg-IQ-länder förändrar Europa för all framtid och i alla avseenden. Den innebär också att Europas politiker har tagit sig rätten att ingripa i evolutionen och vrida den baklänges. Evolutionens naturliga urval är satt ur spel av den ambition om “social rättvisa” och långtgående välfärdslagstiftning som i dag omfattas av politikerna i alla välfärdsstater – och som ursprungligen var tänkt för och är skapad av ländernas homogena ursprungsbefolkningar.

För dem som deltar i vår tids folkvandringar från Afrika och andra låg-IQ-länder till Europa finns inte längre några evolutionära incitament att anpassa sig till ändrade förhållanden, till exempel våra komplexa och högteknologiska samhällen. Bordet är redan dukat. Allting som våra förfäder har producerat under tusentals år – varma bostäder, högteknologiska redskap, livsmedelsframställning, infrastruktur med mera – finns redan på plats och behöver inte uppfinnas på nytt. Invandrarna kommer till ett färdigt välståndskoncept som de inte har bidragit till och som innebär ett civilisationskliv på hundratals år.

Kan Väst ta hand om alla svältande miljoner?

Bakom den självutplånande invandringspolitiken ligger den “humanitära” tanken att några få länder i Väst kan ta hand om jordens alla svältande miljoner människor och skona dem från deras egen oförmåga. Det är inget annat än kvalificerat storhetsvansinne. Idén att länderna i Väst ska klara att ta hand om befolkningarna i jordens alla dysfunktionella länder är så bisarr att det är märkligt att någon över huvud taget uttalar den utan att dumstruten skaver på huvudet.

“Den olyckliga sanningen är att den moderna välfärdsstaten motverkar evolutionens naturliga urval just eftersom det är humant att hjälpa de fattiga, de dumma och de skröpliga och därmed ge dem möjlighet att sätta många barn till världen. Detta leder ofrånkomligen till att antalet gener som styr låg IQ, skadliga mutationer och disposition för psykopatologi ökar och att denna process kommer att gå ännu snabbare i kommande generationer”

skriver professor Helmuth Nyborg och fortsätter:

“Omkring 2050 kan vi förvänta oss att ickevästliga invandrares barn – med intelligenskvoter mellan 75 och 80 – kommer att vara i majoritet i danska grundskolor. Det är där framtiden avgörs.”

Frågan är hur länge Europas befolkningar kommer att låta politikerna hållas med sina låtsaslekar medan de utplånar det som en gång var välfärdsländer.

“Frågan är om någon kommer att ställa dem till svars för deras förbrytelser mot demokratin och mänskligheten” skriver Helmuth Nyborg. “Den dag de vaknar upp har vi för länge sedan passerat the point of no return. Då har de redan underminerat de grundläggande förutsättningarna för demokratin och välfärdsstaten – en nationell genomsnitts-IQ över 90.”

Litteratur:

Gunnar Adler Karlsson: Ländernas framtid avgörs av medborgarnas IQ. Aftonbladet 2 september 2002.

Ole Jörgen Anfindsen: Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ödelegger samfunnet. 2009.

Gregory Cochran och Henry Harpending: The 10 000 Year Explosion. How Civilization Accelerated Human Evolution. 2008.

Richard Dawkins: The Selfish Gene. 2006.

Jared Diamond: Collapse. How Societies Choose to Fail or Succeed. 2011.

Harald Eia och Ole-Martin Ihle: Födt sånn eller blitt sånn? 2012.

Richard J. Herrnstein och Charles Murray: The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life. 1994.

Richard Lynn och Tatu Vanhanen: IQ and the Wealth of Nations. 2002.

Richard Lynn och Tatu Vanhanen: “IQ and Global Inequality”. 2006.

NRK Hjernevask episod 6: Ras.

Helmuth Nyborg: Vi må ikke blive som Sverige. Jyllands-Posten 15 september 2010.

Helmuth Nyborg: Indfødte kommer i mindretal. Jyllands-Posten 13 september 2011.

Helmuth Nyborg: Västvärlden blir dummare för varje dag. Dispatch International 20 september 2012.

Steven Pinker: The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. 2002.

J. Philippe Rushton: Race, Evolution and Behavior. A Life History Perspective.1995.

J. Philippe Rushton föreläser om ras och rasskillnader 2000.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Videos i teksten og relateret til den indlejret


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Arvid Falk

Posted: 1 september 2013 - 00:33 - Svar

TACK! du är saknad, när det inte finns någon söndagskrönika.

  Marit

  Posted: 2 september 2013 - 17:34 - Svar

  Stor takk, Julia ! Strålende som alltid.

Chaz Ing

Posted: 1 september 2013 - 00:40 - Svar

The WHO report was written by someone who used these three studies to propose that different sizes may be PREFERRED by persons in different countries. These studies do not indicate that penile width differs by ethnic group as none of the studies were performed by medical professionals nor were they replicated.

XY

Posted: 1 september 2013 - 02:37 - Svar

Jag tycker det är komplicerat med slutsatser kring nationell IQ, eller IK för att prata svenska, världen över. Trots att jag i mitt arbete jobbar med IK varje vecka och analyserar hjärnor och psyken dagligen.

-Hur har nationella IK-värden, som grund för uttalanden om nationella och kontinentala skillnader, insamlats?
-Kan påstådda skillnader förklaras av andra orsaker än reell intelligens, denna svår definierade storhet? Kan en påstådd skillnad vara kulturbundet definierad, så att uppmätta skillnader inte avspeglar skillnader i intelligen, men snarare skillnader i kulturell prägling? Finns det t ex kulturer som är mer socialt och emotionellt orienterade och kulturer som är mer rationellt och teknologiskt orienterade, utan att det nödvändigtvis är en följd av skillnader i intelligens (med förmåga att lära in nya saker eller adaptera till nya miljöer…)?

-Är intelligenstest, såsom WAIS, relevanta över hela världen, och i så fall finns det några svagheter, t ex i brytningen mot eventuella andra kulturers definitioner av intelligens? Jag undrar om det kan finnas olika approach och fostran, kanske drivet av kulturers ideal, som lägger grunden till olika sorters förkovran, som medför olika prestationer på de instrument för IK-testning som finns. IK-tester som tagits fram i det rationella västerlandet. Nu inser jag förvisso att västerlandet i IK-sammanhang överträffas av asiatiska populationer… Men här kan jag möjligen neutralisera något, genom att påpeka att en del asiatiska länder (Japan…) inte varit lika innovativt som de varit duktiga replikativt. En sträng rationalitet kanske har en baksida av brist på fantasi eller djärvt nytänkande. Det går nog att förena djärvt nytänkande med långt driven teknologi och förnuftstro, vetenskap och filosofin om kontinuerlig förbättring.

Jag vill med detta bara sticka in några frågetecken i diskussionen om intelligens, som en produkt av många potentiellt samverkande faktorer som präglar samhällena, där det är svårt att avgöra var det är intelligensen som ingriper och var det är girigheten som ingriper, bristen på infrastruktur och rättsvårdande myndigheter, och följdfrågor som vad som är orsaken till brister i infrastruktur och rättsvårdande myndigheter – om det är en följd av låg intelligens eller har en annan orsak – osv osv. Kan det t o m vara så att det är slumpmässigt, och att mot slumpen motverkande förnuft inte hunnit bryta igenom på samhällsplanet pga korruption och en hittills inte etablerad rättsstat?

Är själva korruptionen ett tecken på bristande nationell intelligens? Är den egoistiska tillskansningen genom korruption ett tecken på intelligens? Egoism och girighet kan blomma där risken för ertappande eller bestraffning bedöms mindre negativt än tillskansningens positivitet. Här kan man invända att den snabba vinsten, hemfallenhet för frestelsen, är ett tecken på bristan impulskontroller eller konsekvenstänkande, men det kan likaväl vara en rationell kalkyl, om än anstötlig ur vår etiska utgångspunkt. Jag läste om italienska politiker på kommunal och kanske regional nivå, där allmänheten förväntade sig att de var korrupta eller genom sina ämbeten skaffade sig materiella fördelar och odlade sin fåfänga… Jag vågar inte köpa den artikeln rakt av som representativ för italienarna, men den säger något om förväntningar, möjligheter och kultur. Jag tycker det är mycket komplicerat detta, trots att jag inte är tappad bakom en vagn. Högskoleprov och västerländskt IK-test anger att jag hamnar någonstans i percentil 98-100.

  Anna C

  Posted: 1 september 2013 - 17:45 - Svar

  Jag tycker att du komplicerar frågan, XY. Det är inte så att dina frågeställningar är ointressanta eller irrelevanta, men till att börja räcker det gott och väl med att titta på vilka länder, vilka kulturer och vilka folk som skapat de bästa levnadsvillkoren för sina medborgare.
  Det är väl en kvalitetsmätare så god som nån.

  elwee

  Posted: 2 september 2013 - 17:10 - Svar

  Det har i alla tider framförts kritik mot IQ-tester eftersom de inte tillräckligt bra tar tillvara kunskaper som att kasta spjut eller vakta getter.
  Kritikerna menar att det finns en västerländsk anstrykning i testen som gör dem orättvisa mot tredje världens medborgare …

  MEN, nu pratar vi om möjligheterna att anpassa sig och klara sig i länder där dessa tester är framtagna och där de aspekter som tas upp i testerna har hamnat där pga den betydelse det har för en individ att klara sig i den miljön. Just därför är IQ-testerna högst relevanta för att mäta din förmåga att klara dig och kunna bidra till utvecklingen i ett I-land.

Stefan

Posted: 1 september 2013 - 05:14 - Svar

Det är lite lustigt att du tar upp detta med svarta och idrott just idag då jag pratade med min syster om just det.

Jag menar det är konstigt att en film som t.ex. heter White men can’t jump inte anses som rasistisk. Lek med tanken att man spelade in en film som heter ”Black men can’t think” den Regissören skulle sannolikt inte ha överlevt fram till premiären.:-)

I min värld är det ingen skillnad på dessa titlar ur ett logiskt perspektiv. Om svarta har förutsättningar och begåvning att springa, hoppa, boxas och dansa måste vita vara utrustade med andra begåvningar t.ex. högt IQ. Varför är det okej att framhålla talanger bland svarta och i strid med all logik förneka att vita har andra talanger?

Ytterligare en fundering är om asiater har så högt IQ varför lever dom i diktaturer är osjälvständiga och i stor utsträckning bara kopierar vita européers uppfinningar.

Jag tror vita är överlägsna asiater av den enkla anledningen att vi kombinerar hög IQ med hög EQ som är förutsättningen för att skapa demokratier

Invandrare1957

Posted: 1 september 2013 - 06:54 - Svar

Tack mycket bra. Känsligt ämne det här. Politiskt laddat får inte diskuteras tänkte själv vad jobbigt nät jag läste. Men egentligen borde det vara helt naturligt att läsa det. Genom tusentals år har dom starkaste överlevt. Är det styrka eller intelligens. Kombinationen precis som du skriver i länder där man har mat naturligt året om. Behövs inte så mycket styrka eller intelligens för att överleva. Men i ett kallt o kargt land där man måste vara smart för att överleva. Bra Julia människan måste vakna och inte toppstyras av politiker i deras syfte.

elwee

Posted: 1 september 2013 - 08:09 - Svar

Ojoj Julia. Det var ett rejält kliv rakt ut i minerat område :o)

Jag beundrar din noggrannhet med alla källhänvisningar och den fint sammanhållna texten.
Det finns mycket att säga om detta ämne och det är något som jag själv intresserat mig för under lång tid.

I den länk från Lynn/Vanhanen som är inlagd så saknas av någon anledning Somalia. Eftersom invandringen från detta land till Sverige är betydande så är det intressant att se på läget där också.
Det kan man göra här: http://www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.html
När du, bäste läsare, ser medel-IQ:n för Somalia, så ha i åtanke att i Sverige klassas du som förståndshandikappad vid ett IQ på 70 ….
Undrar hur länge det dröjer innan den siffran justeras neråt …

I Lynn/Vanhanens länk finns jämförelser mellan mätningar 2002 och 2006.
Där ser man att Sverige har sjunkit från 101 till 99 på 4 år!!
Detta är en extrem förändring för en homogen befolkningsgrupp på så kort tid. Således får förklaringen till detta sökas på annat håll.

Som du själv nämner så är det betänkligt när väl underbyggda fakta är “rasistiska”. Tyvärr kommer västvärlden i sin liberala “godhet” att förstöra hela planeten och frågan är vilken katastrof som ska till för att människorna ska börja en uppgradering av IQ-nivån igen …
Uppenbarligen räcker det inte med inbördeskrig, det har vi sett bl a i Afrika.

christina wegel

Posted: 1 september 2013 - 09:37 - Svar

Som sagt ett mycket minerat ämne. Men med obestridligt faktaunderlag. Vad som saknades i JC:s utläggning var bara att “människovärdet” är lika, oavsett IQ.
En människas värde skall inte sammanblandas med dess funktionalitet, dvs i vilken utsträckning en människa kan bidra till en önskad samhällsutveckling.

Alla människor är inte lika, däri har JC förstås rätt, men de har samma värde. Genom att förtiga- medvetet eller omedvetet- det senare ledet riskerar JC att hamna i synnerligen obehagligt sällskap. Nazisterna ansåg att vissa hade ett högre människovärde (!) grundat just i uppfattningar om rasmässiga skillnader, bl.a IQ. Minns eutanasiprogrammet riktat mot utvecklingsstörda och talet om “Untermenschen”, för att inte nämna synen på judar som mindervärdiga och farliga ( en syn som inte var unik för nazisterna; de utnyttjade enbart en utbredd och omfattande antisemitism, lika gammal som kristendomen).

Så, JC, det är inte fel att påminna om att vi alla är olika, men glöm inte att framhålla att vi är-trots skillnader i fysiskt och mentalt hänseende- lika mycket värda.

  Bergfast

  Posted: 1 september 2013 - 10:30 - Svar

  Christina Wegel säger: ….”Så, JC, det är inte fel att påminna om att vi alla är olika, men glöm inte att framhålla att vi är – trots skillnader i fysiskt och mentalt hänseende – lika mycket värda.”…

  Det skulle vara intressant om Christina Wegel ville utveckla vad hon anser att frasen – lika mycket värda – har för innebörd och egentliga mening.

  -Lika mycket värda-?

  Det skulle ju i princip lika gärna kunna innebära och betyda att alla människor är – lika lite värda – ?

  Var är – värdeskalan – ? I Relation till vad? Lika mycket värda, som vaddå? Som vilka? För vilka?

  Om alla skall anses vara lika värda, så kan, i värsta fall, alla människors värde, gemensamt och kollektivt, definieras, likvärdigt och för alla, vara noll och intet.

  Men det är ju ändå då just ett – lika värde – för alla….

  Anser Christina Wegel då och därmed att det kan finnas några betänkligheter inför frasen – allas lika värde – ?

  Alla olika människor har väl istället egentligen och med nödvändighet just ett – olika värde- när det gäller allas olika behov av identifiering, av bekräftelse och av hemmakänslor och tillhörighetskänslor?

  Det är snarare den verklighet som i praktiken verkar gälla för absolut alla olika människor.

  Eskimåer känner sig troligtvis betydligt mer hemma med andra eskimåer, än t ex tillsammans med aboriginer, eller vilken annan folkgrupp som helst? De har därför naturliga tendenser att både kunna och vilja värdera just andra eskimåer som varande mer värda för just eskimåers möjligheter till hemmakänslor och identifiering, bekräftelsemöjligheter, hemmakänslor och därmed välbefinnande? Både språkligt, etniskt och kulturellt. Tillsammans med andra eskimåer bevarar just eskimåer sina språk och sin livsstil och sin kultur, vilket är värdefullt ur ett mångfaldsperspektiv.

  På samma sätt är det naturligtvis med alla andra språkliga, etniska och kulturella grupperingar av människor.

  De har alla naturliga tendenser till att både kunna och vilja värdera deras likar och folkfränder som mer värdefulla för deras egna möjligheter till identifiering, bekräftelse och hemmakänslor, både språkligt, etniskt och kulturellt, och därmed för ökade chanser till .

  Även olika politiska, sociala och intressegrupper av olika slag, sätter i allmänhet större värde på dem som tillhör just den egna grupperingen, där man alltså då – talar samma ideologiska språk – .

  Samtidigt ges då oftast ett mindre värde för andra politiska eller sociala grupperingar som då kanske just inte delar samma politiska linje eller ideologi, när det gäller att värdera deras betydelse för möjligheter till ömsesidig identifiering och bekräftelse och därmed hemmakänslor eller känslor av att befinna sig bland fränder.

  Så fenomenet att tilldela alla olika människor olika värde för alla olika människors möjligheter till bekräftelse och välbefinnande, är ett mycket utbrett fenomen.

  Det är allommänskligt.

  Därför kan man säga att frasen som säger – alla människors lika värde – är missvisande.

  Den är också delvis en felöversättning.

  Det som är likvärdigt för alla människor är tillhörigheten till – digniteten människa – .

  Alla människor föds likvärdigt till digniteten, (identiteten) människa, (men alla olika människor har olika värde för alla olika människors välbefinnande och hemmakänslor.)

  Julia Caesar

  Posted: 1 september 2013 - 17:01 - Svar

  @ Christina Wegel.

  Tråkigt att jag råkade glömma det obligatoriska credot om “alla människors lika värde”.

  Det kan dels bero på att jag lider av utpräglad floskelallergi, dels att formuleringen grundar sig på en felöversättning av engelskans “dignity” = värdighet.

  Vet du vad, Christina. Jag föreslår att du startar en egen blogg – givetvis under eget namn – där du fördjupar dig i sådana framstående representanter för allas lika värde som Idi Amin, Nicolae Ceaucesco, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Walter Ulbricht, Saddam Hussein, Osama Bin Ladin, Anwar al-Awlaki, Nidal Malik Hasan, Stanislas Mbanenande, Ahmet Makitan, Milic Martinovic, Ephrem Tadele Yohannes, Rafi Bahaduri, Taimour Abdulwahab, Hastings Banda, Jean-Bédel Bokassa, Kim Jong Il. För att bara nämna några.

  Lycka till!

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar

   christina wegel

   Posted: 2 september 2013 - 11:54 - Svar

   Julia, om du med “översättningsfel” avser det “dignity” som finns i bl.a FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna är det onekligen bättre med “värdighet” på svenska. I vår svenska regeringsform ( 1 kap 2 §) slås respekten “för alla människors lika värde (!)” fast. Det dokumentet har aldrig varit i annat än ursprunglig svensk språkdräkt. Och ytterst går begreppet “värde” förstås tillbaks på en kristen människosyn, något som din parad av historiska och levande totalitära ruskprickar knappast omfattar.

   Människovärdet är absolut och kan inte relativiseras eller förringas genom att ges olika social “kontextualitet”, vilket en del av dina anhängare i kommentatorsfältet tycks mena.

   Jag har läst dig under många år, inte sällan med behållning ( bättre än att blogga själv), men har noterat att dina betraktelser blivit alltmer dystopiska, och med IQ-anslaget ( utan att markerar vad du uppfattar som en “floskel”, dvs betydelsen av “människovärdet”) förefaller du att ha passerat en gräns och det instämmande nickandet har upphört.

    Niklas R

    Posted: 2 september 2013 - 12:37 -

    Bara för att sjuklövern, utan att fråga folket, hittar på en ändring i grundlagen (Regeringsformen) som de påstår kommer från FNs stadgar om mänskliga rättigheter så betyder inte det att det är så det tolkas i resten av världen.

    Dokumentet som du tänker, där står det “dignity” i den ursprungliga engelska versionen. Dignity – värdighet, värdigt liv.
    Att den svenska översättningen säger “lika värde” kan i bästa fall vara ren inkompetens från översättarens sida till ren korruption och inrikespolitiska skäl beordrade från högsta ort.

    Dannie X

    Posted: 3 september 2013 - 02:16 -

    Du har och framför ett logiskt fel.

    Alla människor är INTE lika mycket värda. Fråga bara naziste… eh…f’låt… muslimerna.
    Enligt Islam är alla män är mer värda än kvinnor. Koranen predikar att muslimer är milsvitt “mer värda” än icke-muslmer.

  Naymlap

  Posted: 1 september 2013 - 20:22 - Svar

  Jag rekommenderar dig att lyssna på en Argentinsk tango “el Cambalache” “Lumpeboden”. I den tar de upp din ståndpunkt hur du ser på saker och ting. Bland annat finns i texten en strof, som säger; En åsna och en stor professor är lika mycket värda och många, många andra tänkvärda meningar.

  Tony

  Posted: 2 september 2013 - 08:23 - Svar

  Människors lika värde, Fint ord, men hur praktiseras det i verkligheten? Vi har en statsminister, som
  brukar köra detta snömos. Men i handling så beter han sig precis tvärtemot detta draveluttryck.
  Det finns en kategori människor som han tycks älska att pina genom att högbeskatta dem, nämligen pensionärer,
  dom får betala högre skatt, det ska snålas i varje hörn när det gäller denna kategori, samtidigt har vi en flyktingindustri
  där det körs med öppna spjäll, inga kostnader är för höga , inget budgeteras utan det är bara att köra på, så det där
  med människors lika värde är ett fint hitte på ord som ni använder er av när det passar!

Snowflinga

Posted: 1 september 2013 - 09:43 - Svar

Man behöver bara se vem som bränner ner skolor och bilar och kastar sten på polis och brandkår och sparkar ihjäl pensionärer, rånar och våldtar kvinnor så ser man Sveriges nya intelligentsia.

Peter

Posted: 1 september 2013 - 10:21 - Svar

Bloggen “Den obekväma sanningen”, som också finns som länk på Avpixlats sajt, har på ett mycket initierat och djuplodande sätt tagit upp det som Julia Ceasar skriver om:

http://freedomofspeech2014.blogspot.se/

Sök under “Tidigare bloggar” uppe till höger, från juli och augusti.

Regimkritiker

Posted: 1 september 2013 - 11:21 - Svar

Intressant och väldokumenterat. Tack Julia för sammanställningen.

En viktig förbisedd faktor för låg IQ är nog dålig svält och dålig kost under graviditet och tidig uppväxt. Pga fattigdom och ensidig kost lider stora delar av Afrika av massiva näringsbrister av de flesta vitaminer och mineralämnen (i synnerhet A-vitamin och jod) men bristerna täcker hela spektrat av omega3 fetter, bioflavonoider, alla vitaminer och de flesta mineraler. Mörkhyade kvinnor som ständigt är insvepta i muslimska slöjor utvecklar en massiv brist på D-vitamin. Allt detta påverkar fostrets och det unga barnets IQ-utveckling.

Prova att googla på: iodine, pregnancy, intelligence. Effekterna av jodtillskott i mycket högre doser än myndigheternas RDA-nivåer är dramatiska. Västerländska RDA rekommendationer ligger på 0,15 milligram och delar av befolkningen i Väst lider av jodbrist sedan man uphörde med jodtillskott i salt för några årtionden sedan. Genomsnittsjapanen får dock i sig ca 12 milligram/dygn via det höga intaget av sjögräs och saltvattensfisk och på Okinawa är genomsnittsintaget närmare 100 milligram. (Okinawa är även känt för sin extremt höga medellivsålder och låga förekomst av bröstcancer.)

Massiva program för näringstillskott och bättre kost för barn och gravida kvinnor skulle höja IQ-nivån i fattiga länder. Det här är även ett problem i västvärlden. De raffinerade halvfabrikat som är stapelföda för stora delar av befolkningen i EU/USA innehåller för lite mikronäringsämnen som vitaminer och mineraler. Livsmedelsindustrin är en stark lobbygrupp som ser till att politikerna inte petar i detta problem. Exempelvis är de Rekommenderade Dagsintagen (RDI eller RDA) för vitaminer satta under andra världskriget som den lägsta nivå som inte leder till bristsjukdomar. De optimala intagen för god hälsa ligger mycket högre. Men alla försök att omarbeta eller höja RDA nivåerna blockeras eftersom det skulle kasta strålkastarljuset på vår industritillverkade skräpmat. Vill man höja IQ-nivån i västvärlden bör hårt reglera Big Food samt starkt propagera för intag av extra tillskott av vitaminer/mineraler i mycket högre doser än idag.

Mats-Eric Nilsson har skrivit flera bra och väldokumenterade böcker om fusket med vår industritillverkade mat (”Döden i Grytan”, ”Den Hemlige Kocken”, ”Äkta Vara”, ”Saltad Nota”). De är alla väl värda att läsa. Börja med Döden i Grytan.

En annan möjlig invändning mot Julias resonemang är att den genetiska spridningen INOM olika DNA-kluster (raser) fortfarande är mycket stor. Inom alla grupper finns det människor som är manodepressiva, schizofrena, blyga, modiga, fega, alfa-hannar, empatiska, manipulativa, egoistiska, språkligt intelligenta, spatialt intelligenta, musikaliska, osv. Samt människor som saknar dessa egenskaper. Min poäng är att variansen inom varje enskild grupp är rejält stor, vilket leder till att man ska vara försiktig med att dra slutsatser om att man kan stereotypt klistra på en etikett på en individ för att denne har en viss hudfärg. Jag har träffat en hel del personer med svart hudfärg i professionella sammanhang (utanför Sverige) som är lika intelligenta som övriga vita/asiatiska kollegor. Kanske är de genetiskt 50% vita som Obama, vad vet jag.

Men visst kan man se skillnader i de statistiska agggregaten. Om systemförsvarare av PK-hegemonin skulle gå in i en saklig debatt om detta skulle de nog säga att ÄVEN om det finns statistiska skillnader i IQ ska man behandla varje människa som en individ (till exempel vid en anställnings-process) och inte klistra på en negativ stereotyp pga av sökandes hudfärg. Jag kan delvis hålla med, man ska naturligtvis göra en helhetsbedömning men däremot måste man naturligtvis ha rätt att ta hänsyn till alla faktorer man har tillgängliga vid ett anställningsbeslut.

Eller så hävdar PK-apologeterna att just pga av de bevisade IQ-skillnaderna så måste man ha positiv rasdiskriminering överallt i samhället (intag till högre studier, anställningar, bidrag, tvister i domstolar, osv.) Usch.

Jag tror iofs att det möjligt att delvis övervinna ett dåligt genetiskt arv. Effekterna av långvarig inavel försvinner på några generationer när detta upphör. Negativa kulturella mönster går att ändra på.

Sen har säkert de kulturella normerna en stor betydelse. Asiater är influerade av Konfucius. Utbildning, matematik och hårt pluggande är något är mycket viktigt i Asien. Tyvärr har västvärlden förlorat sina Lutherska värderingar och självupptagen lathet är tyvärr de dominerande värderingarna i västvärlden idag.

  Niklas R

  Posted: 2 september 2013 - 10:22 - Svar

  Jag köper inte idén om att det är så dåligt med mat i Afrika att de alltid svälter där.

  Av den enkla anledningen att befolkningen ökar, konstant. Hade det varit så dåligt med föda som vänstermedia försöker göra gällande så hade människorasen dött ut för länge sedan i Afrika. Det finns faktiskt mindre mat per kvadratkilometer i Sverige än det finns i större delen av Afrika.

  Dessutom så motbevisas din teori av att även adoptivbarn som får helt annan kost och kulturell uppfostran än vad som är vanligt för sin etniska grupp ligger kvar på samma intelligensnivå som sin etniska grupp.

Sune

Posted: 1 september 2013 - 11:28 - Svar

World Map of National IQ Scores by Country

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=2812

Interaktivt kort.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Her kan man finde oplysninger om de enkelte lande i detaljer.

HH

Posted: 1 september 2013 - 13:34 - Svar

Nej Christina Wegel, det heter inte värde, det heter VÄRDIGHET! Jag har aldrig förstått att den svenska översättningen av dignity kunnat bli värde. på franska dignité, på spanska dignidad o s v. Värde har t ex en guldtacka. Men hur sätter man värdet på en människa? Alla inser att detta är rena snurrigheten.

Så till intelligensen – jag förstår naturligtvis att det finns en massa bestämningar här. Men en somalier som aldrig gått i skola, inte vet vad latinska bokstäver betyder och helt enkelt inte omgetts av en kultur med diverse teknik, planering och grundläggande skolning, kan väl knappast med de mätningar av iq som omtalas ha den minsta chans att visa upp något resultat. Eller hur? Hur mäter man iq med en sådan människa? Som aldrig behövt bry sig om det som vi bryr oss om. Förklara gärna detta för mig.

Bakom allt detta tal om iq vilar naturligtvis en skrämmande vetskap: mätning av skallar, kz-läger, bortdrivande av människor. Jag har inga kunskaper på området och det är därför jag frågar

  steen

  Posted: 1 september 2013 - 16:38 - Svar

  @HH: Det gælder nok de feste, at de ikke er inde i området, undertegnede også. Jeg kender folk, der er meget godt inde i stoffet, men som alligevel afstår fra at skrive offentligt om det – af taktiske grunde. For Helmuth Nyorg var det lige ved at blive akademisk selvmord, selvom han til slut blev frikendt for “uredelighed”.

  Hvis jeg havde akademiske ambitioner at tage vare på, havde jeg næppe turdet publicere Julia Caesars kronik – desværre – selvom det ligger et jätte arbejde og en jätte research bag.

  Jeg kan meget anbefale The Bell Curve Audiobook

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iR3CTSRNKRU

  hvis man har en time og 50 minutter og et engelsk der er over gennemsnittet. God fornøjelse.

  Anonym

  Posted: 1 september 2013 - 16:48 - Svar

  De tester som används är icke- verbala, som t.ex. Raven’s matriser. De förutsätter ingen formell skolutbildning.

  T. Snorrason

  Posted: 1 september 2013 - 19:44 - Svar

  “Bakom allt detta tal om iq vilar naturligtvis en skrämmande vetskap: mätning av skallar, kz-läger, bortdrivande av människor.”
  Man skal være særdeles varsom med at trække nazi-kortet ved forskellige videnskabelige grene som frenologi osv. Forskning som var almindelig fra omkring århundredskiftet, førte bla. til fingeraftryksmetoden, irisgenkendelse, ansigtsgenkendelse i folkemasser via overvågningskameraer (blot ved et begrænset antal målepunkter) osv.
  At alle mennesker er unikke i deres opbygning anerkendes idag feks gennem dna-forskning.
  På samme vis er det for all mennesker helt normalt at bedømme nye bekendtskaber blot ved en vurdering af udseende, fremtoning, sprog, tone og påklædning, det kan ikke gøres på anden vis. Dyr afgør deres fjende/ven på samme vis, naturligvis. Der er ingen anden måde at gøre det på.
  Har selv været i finansverdenen, der afgøres meget på samme vis, ren instinktivt og efter menneske erfaring.
  Man kan sagtens læse et menneskes hæderlighed og redelighed ud fra det ydre – og gør det.
  Det har intet med nazisme at gøre.
  Fordi man i KZ-lejrene fortsatte diverse forkning på brutal vis, gør ikke forskningsresultaterne eller forskningsgrenene suspekte, meget betegnende tog amerikanerne alt forskninsmaterialet, som de fandt i lejrene, ikke for at destruere det, tværtimod.

  Hvad angår “bortdrivande av människor”. så er det heller ikke specielt nazistisk, men noget der altid sker i samfund og har fundet sted gennem alle tider. Når Isabella og Fredinand smed muslimer og jøder ud af Spanien, Titus deporterede jøderne fra Jerusalem, Stalin tog fat i polakker, baltere, ukrainere, tartarer, volgatyskere, østprøjsere osv, så var de ikke “nazister”, men realpolitikere.
  Den slags er altid sket og vil altid ske, hvor der opstår betydelige gnidninger af forskeelig art – og har intet med “nazisme” at gøre.

  Ellers kan man føje Begin og Shamir til “nazisterne”.

  Jonny

  Posted: 1 september 2013 - 22:12 - Svar

  Eller tyskans Würde…

  “Värdighet” har ju faktiskt i grunden med “värde” att göra: ett inneboende mänskligt värde (i t.ex. Kants mening); eller ett tillskrivet värde p.g.a. titel/ställning etc.

  Würde
  1
  a. Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt, und die ihm deswegen zukommende Bedeutung
  b. Bewusstsein des eigenen Wertes [und dadurch bestimmte Haltung]
  c. hohe Achtung gebietende Erhabenheit einer Sache, besonders einer Institution
  2
  mit Titel, bestimmten Ehren, hohem Ansehen verbundenes Amt, verbundener Rang, verbundene Stellung

  h t t p://www.duden.de/rechtschreibung/Wuerde

CJC

Posted: 1 september 2013 - 14:56 - Svar

dessa vetenskapliga rön kan man naturligtvis inte förbise och dessa skillnader finns det nog flera förklaringsmodeller på, troligen en kombination av arv(gener) och miljö(dålig kost m.m), dock kan det ju finnas fler orsaker till svårt för skolan och “lätt” kriminell, det gäller ju att förstå sin omvärld på fler sätt än IQ som tex EQ (emotionell) och SQ (social) kompetens, det finns ju svenskar och andra “vita” som har relativt lågt IQ men som fungerar mycket väl i ett högintellektuellt sammhälle då de har hög social kompetens som lätta att sammarbeta med och andra viktiga funktioner i ett sammansatt samhälle även om de själva inte uppfinner nya matematiska formler. IQ forskning är väl vanligast och ger därmed en bra bild över statusen i olika länder och folkslag, men som vanligt är det nog flera system i hjärnan som påverkar individens funktion i samhället och vidare forskning utan pekpinnar borde vara självklart i alla länder.

Kurtan

Posted: 1 september 2013 - 17:13 - Svar

Intressant krönika!

Naturligtvis finns det skillnader i raser och i IQ hos olika raser.

Att som kretinerna i etablisemanget i bl.a Sverige påstå något annat är ren dumhet! Man kan nog lugnt konstatera att vad politiker i väst i allmänhet och Sverige i synnerhet, genom den rådande själmordspolitik som går under benämningen massinvandring, inte agerar speciellt intelligent.

Antingen är de (politikerna/jounalisterna) mycket nära IQ70, dvs förståndshandikappade ,eller så är de rent ut sagt onda.

Viktigt även att inte blanda ihop IQ med sunt förnuft och känsla för rättvisa och moral… Politiker i väst har bevisligen inte mycket av dessa egenskaper…
MVH

Cavatus

Posted: 1 september 2013 - 17:51 - Svar

Bloggen Swedish Dissident råkar också just ha en bloggpost i detta ämne. Intressant att läsa det också:

http://swedishdissident.blogspot.se/2013/08/james-flynn-are-we-getting -smarter.html

Utflyttad svensk

Posted: 1 september 2013 - 19:53 - Svar

Är det någon här som kan förklara för mig hur denna vansinniga invandring kommer att gynna Sverige.
Jag har tydligen låg IQ annars hade jag ju förstått det.
Mvh

  TA

  Posted: 2 september 2013 - 21:30 - Svar

  Jag är inte poltisk intresserad, har vidimerad högt IQ, certifierat yrke, talar fjorton språk, är inte rasist, i yrkesutövning mött ett stort antal övervägande trevliga invandrare tillika kan inte jag heller finna en enda motivering till hur denna masdinvandrig ska gynna Sverige.

  Så välkommen till oss oförstående du utflyttade svensk/ MVH TA.

   Utflyttad svensk

   Posted: 3 september 2013 - 00:22 - Svar

   @TA.
   Tack för dem lungnande orden. Skönt att veta att jag inte är ensam om att vara oförstående.

Anonym

Posted: 1 september 2013 - 19:58 - Svar

Det är ändå något konstigt med IQ, våra politiker borde väl ändå besitta ett ganska högt sådant,
men deras agerande med förnekelse av sådant som sker fram för deras ögon visar att trots ett
ganska högt IQ, så beter dom sig som IQ befrade , samma fenomen med Journalister!
Har någon någon förklaring??
För övrigt som vanligt, en suverän Julia !

Peter Buch

Posted: 1 september 2013 - 20:26 - Svar

Med Nyborgs ord om IQ, demokrati og velfærdssamfund, “de grundläggande förutsättningarna för demokratin och välfärdsstaten”- kunne vi forvente også Kina var både demokratisk og en velfærdsstat.

Kina er dog hverken et demokrati eller en velfærdsstat, hvilket gør at hypotesen om iqs betydning for demokrati og velfærdsstat bør være mere differentieret. Det er muligt Nyborg og andre allerede har taget sådanne forbehold, det har jeg ikke undersøgt, men jeg synes fremstillingen her på dette specielle underområde er for kategorisk pgs Kinas størrelse og art.

  Swedish Dissident

  Posted: 1 september 2013 - 21:09 - Svar

  Nyborg grundar det på Tatu Vanahanens bok The limits of democratization (2009). I boken diskuteras just de avvikelser du nämner, till exempel kommunistiska Kina. Vanhanen menar att kvaliteten på demokratin kommer att försämras om den nationella IQ-nivån är för låg p.g.a. inte minst det som kallas index of power resources (IPR), och det gäller alltså de stater som har demokratiska systemformer. Av flera skäl finns det anledning att ifrågasätta och relativisera Vanhanens argument och slutsatser men det är en intressant och ganska viktig bok.

  Jensen, Nyborg, Lynn, Rushton med flera är eller var alldeles för kategoriska när det gäller vissa forskningsresultat men de har gjort viktiga bidrag och har rätt i en hel del. (Framför allt Rushton ska ha en eloge för sin oerhört hårdhudade vetenskapliga approach. Ett manligt föredöme, den diametrala motsatsen till en politiskt korrekt lipsill.) Jag tror dock att Nyborg vill vara övertydlig när han uttrycker detta offentligt, som i Jyllands-Posten och i dansk tv, så att folk inte ska haka upp sig på att skillnaderna går att minska, att demokratitröskelvärdet 90 inte skall tas på för stort allvar etcetera.

  Peter Andersen

  Posted: 2 september 2013 - 10:24 - Svar

  Svaret skal nok også findes i den kinesiske kultur, som jo er meget gammel. Kineserne kunne, med lethed, have haft verdensherredømmet op til flere gange igennem historien. Det afstod de fra af den simple grund, at det ikke interesserede dem. De forekommer at foretrække og fordybe sig i deres egen kulturelle egenart. Derfor spiller demokratiet heller ikke den samme rolle for dem som for os.

   steen

   Posted: 2 september 2013 - 11:20 - Svar

   ja, selvom den kommunistiske periode vil være en lille parentes i kinesisk historie, er der ingen tvivl om, at den ligesom det er tilfældet i Rusland har forsinket meget udvikling i det 20 århundrede.

   (Folk glemmer f.eks om russerne og homoseksualitet, at de sådanne områder befinder sig, hvor vi gjorde i 1920 erne. Kommunismen har virket som en dybfryser, dens omkostninger er ikke kun mange døde).

   Jeg tror nu med den stigende velstand og information i Kina, at vi vil se en langsom demokratisering af styret, men kun langsom. KInesernes største angst er en splittelse af riget, og Sovjets opløsning var deres værste mareridt.

    Jens Hansen

    Posted: 4 september 2013 - 19:48 -

    Nu har vi jo en nærmest religiøs tro på demokrati i vor del af verden men hvem siger demokrati er det bedste for alle?
    Når Nyborg fremhæver at det måske kræver en gennemsnitsintelligens på 90 for at fungere, hvem siger så at der ikke også er en øvre grænse hvor noget andet ville fungere bedre. Kan vi udelukke at kineserne tænker sådan?
    Vi har jo kaldt demokrati den mindst ringe styreform vi kender, og selv her hos os lykkes vi jo ikke altid lige godt med den.
    Så når man kigger på styreformers anatomi, fra Mellemøstens forfejlede stater og deres diktaturer, over vore vestlige demokratier, til kinesernes teknokratstyre, hvordan kan vi så afvise at deres ikke er det bedste og mest holdbare i det lange løb?
    Hvem siger f. eks. at vi ikke har valgt en styreform der har sin egen undergang indbygget? At vi har fået en alliance mellem samfundet mest intelligente og mindst intelligente grupper som har smidt den almindelige sunde fornuft overbord på sin vej mod undergangen?

HH

Posted: 1 september 2013 - 21:01 - Svar

Bäste T. Snorrason – mina slutrader var inte menade att jämföra allt med nazismen, fastmer att de flesta drar den slutsatsen när de läser om iq-mätningar.Det kunde jag ju utläsa av det som drabbat forskare som utvecklat mer i saken. Ursäkta mig alltså, jag var för kortfattad.

Jag blev bättre informerad när jag härovan fick veta att iq-mätningar kan gå till på olika sätt och alltså inte behöver röra sig i den skala som vi västeuropéer är vana vid. T ex vid våra tidigare värnpliktsmönstringar.

Vad gäller destruerandet av människor tycks emellertid vågen vara jämn – engelsmännen kontra boerna i Sydafrika en gång i tiden, fransmännen i Algeriet, engelsmännen igen mot indierna (kulsprutor mot spjut!) o s v, o s v. Mest tagen blev jag av de order som gavs till stridande amerikanska förband vid kriget på Korea-halvön. Eftersom man befarade att de inströmmande flyktande nordkoreanerna mot syd kunde vara kontraband gavs order om att skjuta allihop.

Hur ska jag kunna bedöma historiens förlopp?. I ett fall är den onde god – USA – som befriade Europa från Hitlers tyranni. Jag har stått vid de forna invasionsstränderna och ryst. Sen har jag vänt blicken mot alla de vita korsen… Och allt det andra som helt enkelt kan ges någon mening. När jag tittar in i ögonen på de irakier som jag mött har jag bara sett en enorm saknad och förlust.

Vad är det egentligen som pågår i vår värld?

  T. Snorrason

  Posted: 2 september 2013 - 06:42 - Svar

  Vad är det egentligen som pågår i vår värld?

  Godt spørgsmål.
  Efter min mening skyldes alle tidens fortrædeligheder den socialistiske tankegang og indoktrinering, der har spredt sig fra de vestlige læreanstalter siden WWII.
  At tidens politikere alle er af samme karat og baggrund, at de ikke arbejder for de befolkningers vel, som de repræsenterer, men for utopiske projekter.
  Begreber og ord som flygtningekonventioner, 3.verdens politik, racisme, antisemitisme osv er altsammen følger af WWII og dertil har begreberne af politiske årsager fået andet venstreorienteret indhold end oprindeligt.
  Hvordan dagens politikere, faktisk alle, men fortrinsvis venstreorienterede, overhovedet kan blive valgt på programmer, som reelt ødelægger og ruinerer deres vælgere og disses samfund, er også mig en gåde.
  At fagforeningerne, politikerne i vore dage er jo ikke ægte repræsentanter for det arbejdende folk i bredeste forstand, men for størstedelen halvstuderede røvere og apparatniks, ikke gør mere for at redde deres medlemmers daglige tilværelse, de velfærdssamfund, som deres medlemmer som skatteydere selv har opbygget og betalt, er mig også en gåde.
  Hvad der foregår i Europa i disse år, er direkte sindssygt, hvor man tilsyneladende helt bevidst sørger for at ruinere lande og sørge for kommende voldelige sammenstød mellem befolkningsgrupper.
  Sverige og Norge er blevet totalt rablende samfund, hvor samfundsordenen og retssamfundet bevidst nedbrydes, men England og andre lande er også godt på vej ned ad slidsken. EU er en ren katastrofe på lidt længere sigt.
  Men befolkningerne har jo selv valgt deres ledere, og den dag de eventuelt siger stop, ja så er apparaterne i EU, hvor lederne ikke er folkevalgt, snart parat til alligevel måske at kunne gennemtvinge “programmet”. EU er opbygget efter Napoleons franske diktaturmodel, udtænkt af den tids revolutions “djøffer”, forløberen for de senere kommunistiske “folkedemokratier”.
  Selvfølgelig ender det hele galt og antageligvis særdeles blodigt, vejen går nok først over reelle diktaturer, som er det eneste, der kan styre de samfundsformer, som er ved at blive opbygget.

Mittiprick

Posted: 1 september 2013 - 22:08 - Svar

Sverige tillhör det svenska folket, Europa tillhör de olika europeiska folken. Ingen har rätt att ta detta ifrån oss. Vare sig hög eller låg IQ, håg eller låg medfödd moralisk kapacitet, mänskligt värde, eller någon annan faktor, ger inkräktarna rätt att ta det som är vårt. Diskussionen om vissa invandrargruppers låga IQ är intressant mest med tanke på de praktiska konsekvenserna av invandringen. Svenskarnas suveräna rätt till Sverige är absolut och påverkas inte av någon annan faktor. Vi har rätt att försvara oss med andra ord. De som verkar för införandet av främlingsherravälde är Quislingar.

Magnus A

Posted: 1 september 2013 - 22:12 - Svar

Tycker för det första att en bra kommentar är den av christina wegels ovan.

JC skriver att medel-IQ i Afrika är 70. Det var i snitt ca 70 i subsahariska Afrika, men 80-90 i norra Afrika. Läser även att siffrorna justerades:

“Lynn författade ytterligare en uppföljare, The Global Bell Curve: Race, IQ, and Inequality Worldwide, i juni 2008. Där vederlades den tidigare kritiken genom utökade tester med huvudsakligen samma resultat som tidigare samt anges medel-IQ i subsahariska Afrika till mellan 67 och 83.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

Snitt mellan 67 och 83 — för olika områden — avser Afrika söder om sahara. Åtminstone den högre siffran 83 i norra Afrika. Snitt för Afrika är alltså både enligt de tidiga och de nya siffrorna över 70 i snitt för Afrika. Detta är alltså från de som anklagades för rasism och JC:s påstående alltså inkorrekt.

Skriver kanske ytterligare en kommentar. Har inte läst helaa denna bloggpost än, men äändå sett saker som är ohållbar propaganda.

Da Capo

Posted: 1 september 2013 - 22:44 - Svar

Dr. Phil. Helmuth Nyborg – IQ, immigration and Europe’s future
Part 1 of 4 – Dr. Phil. Helmuth Nyborg – IQ, immigration and Europe’s future Seminar on “Revolt Agains Civilization” Danish Society …
http://www.youtube.com/watch?v=RO04pmW2Njk

Indvandring fra lavintelligenslande resulterer i fald af et lands gennemsnits I.Q
Sverige har et problem: Stor indvandring fra lav-intelligenslande.
Professor Helmuth Nyborg forklarer, TV2 News 14 september …
http://www.youtube.com/watch?v=OLoYM3qDDqI

Intelligence expert prof. Helmuth Nyborg: I.Q. down because of mass immigration. Professor Helmuth Nyborg, the famous Danish intelligence researcher, warns against mass immigration from low I.Q. countries, just …
http://www.youtube.com/watch?v=IhryKnRyqTk

Bjorn57

Posted: 2 september 2013 - 00:18 - Svar

Bra sammanställning om IQ-debatten och visst behöver invandringens konsekvenser på befolkningens genomsnittliga IQ diskuteras mer öppet, men glöm inte heller bort att normalfördelningen med Bell-kurvan innebär att ca 17% av befolkningen i en population med ett IQ-snitt på 85 har en IQ som är högre än 100 och att 1,5% i samma population har en IQ högre än 120. Motsvarande i en population med ett IQ-snitt på 100, där har ca 17% av befolkningen en IQ lägre än 85. Det finns alltså smarta individer i en mindre intelligent befolkning och tvärtom. Det går alltså inte med säkerhet att säga något om intelligensen i det enskilda fallet om man enbart tittar på härkomst och det är detta som gör diskussionen extra svår. Man kan heller knappast intelligenstesta invandrare innan de släpps in i ett land för att bara gallra ut de smartaste. Med detta sagt så är det dock troligt att invandring från länder med en genomsnittligt lägre IQ leder till att IQ i mottagarlandet sjunker. Detta borde inte vara kontroversiellt. Frågan är dock om det skulle godtas som argument för att minska invandringen från sådana länder. Knappast. Den enda rimliga metoden är därför att minska all invandring, eller att ställa högre krav på utbildning eller försörjning och att göra det mindre attraktivt att leva enbart på bidrag. Då kan det naturliga urvalet ha en rimligare chans.

  elwee

  Posted: 2 september 2013 - 16:59 - Svar

  Jag h

Yngvae

Posted: 2 september 2013 - 01:38 - Svar

Det er vel rimelig å tro at det er de mest intelligente som flytter/flykter fra lav-IQ-landene. Og ikke de mest intelligente som lar dem slippe inn.

Børge

Posted: 2 september 2013 - 13:45 - Svar

Intelligensens fordeling for kloden er en selvfølgelighed for de mennesker, der har undervist i mange år i universitetets svære naturfaglige fag. Jeg kunne have tegnet kortet i en noget grovere udgave uden at læse noget om sagen.

Intelligens, som der klassisk testes for den, er en egenskab sammensat af mange uafhængige del-egenskaber – heraf den gaussiske (klokke) facon, har vist sig at være et godt mål for, hvor godt det enkelte menneske vil klare sig i tilværelsen, som JC så udmærket skriver.

Høj-intelligente mennesker er (i middel) meget værdifulde for samfundet, og tilsvarende er lav- intelligente en belastning, men i et civiliseret samfund prøver man at løse forskellighederne ved at forme samfundet, så det tilgodeser alle borgeres naturlige forudsætninger.

Socialistiske samfund, der af gode grunde ikke kan regnes som civiliserede, vil i sagens natur gøre alle ens. Da vi ikke er det, ender det altid med katastrofer af ufatteligt omfang.

Morani ya Simba

Posted: 2 september 2013 - 15:59 - Svar

IQ er et hyper-radioaktivt emne for politisk korrekte. Det fik jeg at høre forleden ved to lejligheder. Ved den ene var to venner kommet op at skændes fordi den ene ikke mene at den anden vidste noget vedkommende udtalte sig om. Det efterfølgende skænderi resulterede i at den ene endte med at udbasunere ”du kan ikke vide hvad jeg ved for jeg er mere intelligent end du er”. (Vedkommende er vist ’diagnostiseret’ som ’gifted’). Derfra tror jeg nok deres venskab begyndte at gå i opløsning.

Ved en anden lejlighed diskuterede jeg selv m en kammerat om der var flere højt intelligente mænd end kvinder. Baseret på empiri (at mænd som Einstein, Gauss, Euler, Maxwell, Dirac etc., ”toppen af toppen” af fysik og matematik, netop var MÆND) og at folk som Helmuth Nyborg har målt netop dette; at der er flere mænd end kvinder der scorer meget højt, kunne jeg ikke få min ven, der er matematisk ”gifted”, til at forholde sig til som et eksempel på emripi der passer med teori (altså, videnskabeligt ”bevist” eller som mindstemål kraftigt underbygget). Det var meget, meget tydeligt at her var et spørgsmål som han, der ironisk nok selv eksemplificerer disse sær-intelligente mænd, ikke ville forholde sig til teori og data men blev ved med at fiske efter forklaringer der fjernede naturen som årsag.

Her er iøvrigt en gammel Economist artikel som det håbløst politisk korrekte, til tider ganske frelste, Economist præsenterer som betydende det modsatte af hvad det formodentligt betyder. Kernen er at piger der scorer ekstremt højt i matematik/kvantitaiv analyse på den amerikanske SAT optagelsesprøve til college er steget iforhold til antallet af drenge der gør. Men siden 1991-95 har ratio ligget stabilt på 4 matematiske superdrenge for hver pige. Nogle mener prøven er blevet gjort nemmere (engang kunne en meget høj score give medlemskab til mensa IQ samfundet). Hvis det er tilfældet forklarer det faldet i ratio fordi en lettere prøve i sagens natur vil betyde at også flere piger støder mod loftet i dens niveau. Men for Economist beviser det at drenge ”slet ikke er bedre til matematik end piger” (hvilket de måske har ret i generelt. Men intet tyder på at der ikke er flere drenge der er ekstremt gode til matematik end der er piger. Uanset om der så også er flere ”dumme” drenge.)

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21568704-geniuses -are-getting-brighter-and-genius-levels-iq-girls-are-not-far

Og, hvis der skulle være sure damer nu så vil jeg bare sige at jeg naturligvis ikke har sagt at kvinder er dummere end mænd. Det ved jeg ikke noget om og det tvivler jeg på, sådan rent empirisk fra mit eget liv. Ikke at være på Einsteins niveau er ikke det samme som at være dum. Og hvis man ikke kan tåle at høre at man ikke er en Einstein (fraregnet de 0,0001% der er deroppe) så mangler man realitetssans. Uanset om man er mand eller kvinde…

san_ell

Posted: 3 september 2013 - 14:56 - Svar

Därför ska inte människor med lågt IQ komma i för stora antal för detta kan sänka ett helt land, Sverige är nu ett praktexempel på detta.

Ralph Haglund, fil.lic.

Posted: 13 september 2013 - 13:09 - Svar

Man kan ju gå bakvägen och bedöma IQ utifrån hur bra en nation har lyckats under en längre tid. Minns rika Rhodesia? Sen tog de svarta över, det blev Zimbabwe och hamnade plötsligt längst ner på inkomstlistan, i samma land med samma förutsättningar. Vi får se hur Sydafrika utvecklas nu när svarta tar över mer och mer av kontrollen.

Sydostasiasiens intelligens får vi se på lång sikt. Från Indien – Vedaböckerna är bland världens äldsta, hinduer byggde Angkor Wat, mycket åskådligt exempel (har varit där), vad gjorde vi i Sverige vid den tiden, för ca 1000 år sen? Thailand lär ha jordens äldsta start på bronsåldern. Den kinesiska kulturen är tämligen gammal – intressant nog jämför de sig med den judiska kulturen på denna punkt och förhållandena mellan Kina och Israel blir allt bättre. Både israelisk krigskonst och hebreiska studeras i Kina medan Kina ska bygga järnväg från Eilat upp till kusten för transport så Suezkanalen inte kan blockera allt om Egypten känner för det, Kina ska kanske hjälpa till att bygga nya hamnar i Israel och de ska sätta upp utvecklingscentrum i Israel – liksom USA alltid har gjort, och Microsoft, Intel, Motorola, Google etc. utvecklar många av sina vassaste produkter i Israel, vilket USA tjänar massvis av miljarder på.

Visst går det upp och ner, Kina är fortfarande kommunistiskt men deras ekonomi bara växer, speciellt jämfört med den f.d. västerländska supermakten USA, som går åt skogen under dess nuvarande – svarta – kontroll. Hans ekonomiska kontroll syns bäst på http://www.usdebtclock.org/

Pestri

Posted: 30 oktober 2013 - 13:01 - Svar

Håller med Julia förutom darwinismen som bara är en teori och inte är uppbyggd på fakta. Richard Milton i “Shattering the myths of Darwinism” och Michael Cremo och Richard Thompson i “Forbidden Archeology” visar att darwinismen inte håller.

Johan

Posted: 12 august 2014 - 12:47 - Svar

Kultureliten brukar bespotta kreationismen, med rätta, men är själva kreationister i tron då det gäller människor: Alla människor är skapta lika. Darwinism gäller tydligen bara djur.

Jag hade gärna skrattat åt detta men det har inneburit att att svenska samhället förstörts för all framtid.

torbjornsassersson

Posted: 3 september 2015 - 11:46 - Svar

Den här artikeln var det mest okunniga och fördomsfulla jag någonsin läst. Är Julia Caesar fullständigt från vettet? Förstår du inte att Afrika sedan 100-tals år är utsatt för ett vitt förtryck och kolonisering? Vet du inte att de afrikanska staterna oftast har regimer tillsatta av Europeiska stater? Därav problemen, men allt som händer i Afrika är inte negativt. Det handlar även om att Västmedierna sprider en negativ syn om en hel kontinent. Vi får lära oss att i Afrika är det oroligt och folk behöver vaccin, skolor och rent brunnsvatten. Sätt in 100 kr på Röda Korset. Thats all. En attityd för idioter.

IQ-tester visar inget om intelligens utan om hur ett skolat logiskt konformativt tänkande är utformat. IQ-testernas resultat är endast en respons på en programmering och vem som helst kan träna upp det för att få “rätt” responser på frågorna, vilket erhåller ett “högt” IQ. Min son är mixed black och hans intelligens överstiger min egen vid den åldern. Var kom den extraintelligensen från? Från Afrika.

Jag känner flera politiskt medvetna personer från Afrika och deras insikt överstiger helt klart medelsvenskens förståelse för det politiska spelet. Det krävs en intelligens för det som överstiger svensk intellektuell standardförmåga.

Julia Caesars text får mig att skämmas som svensk.

  saabv4

  Posted: 3 september 2015 - 12:41 - Svar

  Vad bra! Då är din son representativ för en hel kontinent? Det finns givetvis många undantag. Men att man dagligen slår ihjäl varandra med machete och våldtar det beror på vit kolonisation för 100 år sedan? Att infrastrukturen i Afrika totalt har kollapsat sen dom vita kolonisatörerna lämnade Afrika. För när dom va koloniaserade var Afrika på sin topp civilisationsmässigt. Allt är dom vita fel eller hur? Speciellt vita män med bil? Min nuvarande flickvän är från Tanzania hon skulle aldrig i sitt liv ha med en afrikansk man att göra. Risken är för stor att hon blir misshandlad av en människa utan impulskontroll. Men vad vet hon? Du har säkert mer erfarenhet av afrikanska män än hon…….

  Vänstertroll kryp tillbaks där du kom ifrån….

   torbjornsassersson

   Posted: 3 september 2015 - 15:45 - Svar

   Rolig kommentar. Vänstertroll? Försök använda både vänster och höger hjärnhalva så kan du skriva lite mer balanserade texter.

   Din bild av afrikaner och Afrika är skev, anser jag. Det är riktigt att mitt exempel inte är representativ för en hel kontinent, men det är ju isf inte heller ditt exempel. I rasistiska pratrum är det förmodligen otänkbart att en svensk och en afrikan kan få ett barn som är smartare än svensken. Nu har du i allafall ett exempel.

   Är du förresten medveten om att många afrikaner blir chockade över den nivå av aggressivitet och hjärtlöshet de möter här i Sverige? Vi skriker ofta åt varandra, beter oss ilsket och är kallsinniga bara för att vi inte känner varandra på gatan. Vi följer hellre regler än att skydda liv.

   Mina afrikanska vänner har i alla fall förändrat mig till det mjukare från det svenskkantiga.

    saabv4

    Posted: 3 september 2015 - 15:49 -

    Borde vara enkelt för dig att svara på varför Afrikanska män är så pass överrepresenterade i våldtäkstatestiken då? Va lite nyanserad….

    torbjornsassersson

    Posted: 3 september 2015 - 16:11 -

    Om det är sant är det naturligtvis ett problem.

  Josef K.

  Posted: 3 september 2015 - 13:16 - Svar

  “Jag känner flera politiskt medvetna personer från Afrika och deras insikt överstiger helt klart medelsvenskens förståelse för det politiska spelet. Det krävs en intelligens för det som överstiger svensk intellektuell standardförmåga.”

  Håller med dig. Svenskar är överlag oerhört naiva och auktoritetstroende. Även om Julia Caesar kan vara väl skarp ibland så är hennes politiska analys ofta något som saknas. Läs hur hon slaktar hela företeelsen Almedalen i ett blogginlägg från tidigare i år.

  Sedan kan man påstå att detta är okunnigt och fördomsfullt. Men det räcker knappast att komma med enskilda exempel.

  Jag är man. Jag har många manliga vänner. Känner ingen (åtminstone vad jag vet) som vare sig har misshandlat sin partner eller våldtagit en kvinna.
  Vad är det då för prat om mäns våld mot kvinnor? Jag ser det ju inte hos de män jag känner!

  IQ-testers betydelse kan vara överdrivna, men hur mäter man annars intelligens än som ett sorts abstrakt tänkande?
  Och nej, IQ-tester är inte direkt en “respons på programmering” utan de testar spatial och logisk resonemangsförmåga. Detta är universellt men kanske lite väl “manligt”. Men även kvinnor har denna förmåga.

  Julia Caesars syn ser jag som lite förlegad, men inte direkt okunnig, fördomsfull eller rasistisk. Det är inget som kan rättfärdiga en uthängning i en rikstäckande tabloidtidning.

  Jag har observerat att Japan på bara några årtionden byggdes upp och blev en ekonomisk stormakt efter de krossats av USA. Sydkorea har gått en liknande väg efter de blivit av med det militärstyre som länge kommit till i statskupper och som styrt landet in på 80-talet.

  Den europeiska kolonialismens grepp över Afrika har släppt. Vissa länder klarar sig bättre än andra. Kommer vi att se en liknande tillväxt som i Japan eller Sydafrika?

  Det går inte att ständigt skylla på andra. De olika länderna i Afrikas framtid ligger i deras egna händer.

   torbjornsassersson

   Posted: 3 september 2015 - 15:33 - Svar

   Tack för din kommentar Josef K. Jag håller dock fast vid att IQ kan övas upp till vilken nivå som helst. När jag var i kontakt med Mensa, svarade de att det inte går att öva upp mer än någon procent, men det ligger självklart i deras intresse att det ska vara medfött eftersom de då blir något märkvärdigt med IQ och IQ blir då en slags konstant, ett säkerställt värde för hjärnförmåga. På det kan man sedan spinna obehagliga teorier om raser.

   När jag gjorde IQ-testet under mönstringen hade jag alla rätt i spatialt tänkande, och jag ser det som en talang. De andra testerna renderade sämre värden och det stimulerade mig. ´

   När jag gick Naturvetenskaplig linje på gymnasiet var jag så dålig på matematik att jag fick välja mellan lägsta betyg dvs 1:a eller inget betyg alls. På Komvux fick jag 5:a andra året och då var utmaningen inte längre lika intressant så jag slarvade och fick slutbetyget 4 (av max 5).

   Jag ser detta som ett personligt bevis för att logiskt tänkande bara är en övningsfråga, precis som spatialt tänkande.

   När det gäller Afrika, håller jag inte med om att det ligger i de infödda afrikanernas händer. Europeiska stater styr fortfarande i bakgrunden. De är bara mer skickliga på att inte synas. Ta som exempel Kamerun som i princip styrs från Paris. På senare år har ledningen i Paris tappat kontrollen över president Paul Biya i Kamerun och vips så är Boko Haram där och destabiliserar. De styrande misstänker Fransk finansiering av BH i Kamerun. I Nigeria och Tchad misstänks USA för att finansiera BH. Detta är accepterat i den regionala pressen där som arbetshypoteser och de klassas inte som k-teorier….

   Detta enda avseende som det europeiska inflytandet har släppt i Afrika består i att USA och Kina nu realiserar sin planer för övertagande av länder och naturresurser. Det är min uppfattning baserad på politiskt insatta influenser från regionen.

uteiskogen

Posted: 25 april 2016 - 03:00 - Svar

Kan haplotypforskningens data utgöra den vetenskapliga grunden för ett nytt rasbegerepp?

Leave a Comment