18
jul
Seneste opdatering: 18/7-10 kl. 0109
53 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar ©

Anhöriginvandringen i Sverige slår nya rekord. I spåren på den ökande invandringen kommer släktingarna från de gamla hemländerna i ständigt växande skaror. Under förra året var anhöriginvandrarna tre gånger fler än asylinvandrarna. 67 procent var importerade äktenskapspartners från det gamla hemlandet. Reglerna för anhöriginvandring har skärpts i både Norge och Danmark. Men i Sverige tillåts den skena.

”Det är en vanlig kliché att invandrare vill ha ett bättre liv. Men de vill inte nödvändigtvis ha ett europeiskt liv. De kanske vill ha ett liv som i tredje världen men med europeisk levnadsstandard. De kanske vill använda sig av den mångkulturalism som möjliggjorts av västerländsk lagstiftning för att säkra medborgarskap för sina icke-feministiska brudar och utrymme för sina medeltida levnadssätt.”

Det skriver den amerikanske journalisten Christopher Caldwell i sin bok “Reflections on the Revolution in Europe”, en klarsynt skildring av hur invandringen från främst muslimska länder förändrar Europa. Många länders generösa policy har lett till en lavinartad ökning av anhöriginvandringen. Inget land kan illustrera Christopher Caldwells tes tydligare än Sverige.

Ett lands asylpolitik kan liknas vid ett hus med flera dörrar. Om asyldörren är stängd prövar migranterna, instruerade av de människosmugglare som fraktar dem, att komma in genom en annan. En bred motorväg ligger ständigt vidöppen in i landet för den kedjeimmigration utan slut som kallas anhöriginvandring. Märkligt nog talas det aldrig om den. Den är en nedtystad, ständigt växande och synnerligen kostnadskrävande invasion av hundratusentals människor från tredje världen, främst muslimska länder.

Antalet anhöriginvandrare skenar

Under förra året fick 34 082 anhöriga permanent uppehållstillstånd, PUT. Av dem var bara 9 273 personer anhöriga till flyktingar. Anhöriginvandringen slog nytt rekord igen sedan statistik började föras 1980. Antalet har skenat sedan den borgerliga alliansregeringen tillträdde 2006. De i särklass största skarorna kommer från Irak med 6 273 anhöriginvandrare under 2009 och Somalia med 4 757, totalt 10 030. En betydande del av dem måste försörjas av de svenska skattebetalarna eftersom något försörjningskrav i praktiken inte finns. Den nya lag som gäller från april i år är så ihålig av undantag att den liknar en schweizerost.

Sedan 1980 och till och med första halvåret i år har nästan 600 000 personer, 579 480, invandrat som anhöriga. År efter år utgör anhöriginvandrarna den i särklass största invandrargruppen – utan att det över huvud taget diskuteras. Bakom siffrorna finns intressanta fenomen som såväl regering och riksdag som massmedia tiger om. Dit hör tvångsäktenskap, import av äktenskapspartners från det gamla hemlandet, barnäktenskap, kusinäktenskap och den skumraskbransch som livnär sig på att förmedla skenäktenskap. På det här området liksom alla andra som gäller invandringspolitik sviker media sitt professionella ansvar att granska verkligheten. Journalisterna hukar i komfortabel avskildhet i sina etniska enklaver. (Grafik : Affe)

Växande import av äktenskapspartners

Möjligheten för invandrare att ta hit anhöriga härstammar från arbetskraftinvandringens tid på 1950- och 60-talen och motiveras med familjeåterförening. I dag missbrukas lagen till familjebildningsinvandring, det vill säga import av äktenskapspartners från det gamla hemlandet. När Mohammed från Rinkeby eller Fatima från Hjällbo ska gifta sig har de i allmänhet inte mycket att säga till om. Det är familjen och släkten som väljer ut den blivande bruden och maken. Men på en punkt är Mohammed och Fatima oftast eniga med sin familj: den blivande hustrun eller maken ska komma från samma etniska och religiösa grupp som de själva. Bruden ska vara oskuld.

”I många europeiska länder är äktenskap inte bara en aspekt av problem med invandringen, de är problemet med invandringen” skriver Christopher Caldwell.

Av de 34 082 som beviljades uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige under 2009 grundade 67 procent, 22 767 personer, sin ansökan på ett nyetablerat parförhållande. Migrationsverkets siffror för första halvåret i år visar att äktenskapsimporten ökar starkt. Av de totalt 13 364 personer som beviljats PUT som anhöriga fram till första juli i år utgjordes 76 procent, 10 136, av nyetablerad anknytning. (Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter innevarande år.)

I siffran för 2009 ingår 2 747 thailändare, varav merparten är svenska mäns import av thailändska kvinnor.

Det är inget konstigt med att välja sin make/maka från den egna etniska gruppen. Så fungerar de flesta människor. Men istället för att välja någon av de landsmän som redan finns i Sverige hämtas gemålen från ursprungslandet. Det finns huvudsakligen två motiv till det:

• En önskan om att äktenskapspartnern ska vara en produkt av det gamla hemlandets religion, kultur och värderingar och opåverkad av svenska värderingar och jämlikhetsideal som man tar avstånd från och föraktar.
• Att med alla medel utöka och stärka den egna etniska gruppen i Sverige. Även om invandringspolitiken i övrigt skulle vara restriktiv kan man genom anhöriginvandring försäkra sig om tillväxt för den egna minoritetsgruppen. Det är viktigt i synnerhet för muslimer som i enlighet med koranen segregerar sig själva och vill islamisera de länder de invandrar till.

Kusinäktenskap ger missbildade barn

Bland kristna och muslimer som lever i en hederskultur är äktenskapet inte i första hand en fråga om kärlek. Det är en affärstransaktion med främsta syfte att stärka familjens och släktens status och ekonomi. Parternas egen vilja är underordnad kollektivets-släktens vilja. I stora delar av Afrika och Mellanöstern är äktenskap mellan kusiner och andra nära släktingar en djupt rotad tradition som invandrarna tar med sig till sina nya hemländer. Släktgiften anses stärka familjebanden både socialt och ekonomiskt för de båda inblandade släktgrenarna och därmed förhindra skilsmässa.

Kusinäktenskapen har dessvärre visat sig resultera i en mycket förhöjd frekvens av missbildade och dödfödda barn på grund av det nära släktskapet. Detta har genetiker känt till internationellt sedan slutet av 1990-talet. På 1800-talet var kusinäktenskap förbjudna i Sverige. I Norge har myndigheterna gått ut med information om de genetiska riskerna vid nära släktskap. Men svenska Socialstyrelsen har inte gjort någonting för att informera om riskerna. Orsaken är rädsla för att bli anklagad för rasism. Socialstyrelsen ser hellre att det föds missbildade och dödfödda barn med de tragedier som det innebär för samtliga drabbade än man iakttar vetenskaplig hederlighet.

Barnäktenskap – en dold verklighet

I det tysta ingås ett oräkneligt antal tvångsäktenskap och barnäktenskap varje år i Sverige. Många ingås med fullmakt och via ombud utan att parterna någonsin har träffats. Om vi tar siffran 22 767 beviljade uppehållstillstånd på grund av nyetablerad anknytning under 2009 får vi en aning om omfattningen. Det handlar om tusentals arrangerade äktenskap per år.

I skuggan av en urgammal och primitiv tradition lever en skumraskbransch mycket gott. Det är de förmedlingar av skenäktenskap och andra arrangerade äktenskap som drivs av affärssinnade invandrare i Sverige. Sverige anses vara det land där det är lättast att bluffa sig in på grund av vår enkla hindersprövning. Affärsidén är mycket lukrativ – en sådan skenvigsel kan kosta 200 000 kronor eller mer – men erbjuder i gengäld möjlighet till livstids försörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Sverige har den största förekomsten av skenförhållanden inom hela EU. Här klassas inte skenförhållanden som människosmuggling eller bedrägeri. Brottet ses som lindrigt och kan på sin höjd ge böter.

70 000 unga får inte välja livspartner

Barnäktenskap är förbjudna i Sverige sedan 2004. Man måste vara 18 år för att få ingå äktenskap. Det hindrar inte att tusentals ungdomar, framför allt flickor, gifts bort varje år. En undersökning som Stockholms stad låtit göra (Kickis Åhré-Älgamo och Ulla-Britt Fingal:”Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad. Rapport 2009”, Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete) visar att 60 procent av de tillfrågade flickorna i årskurs 9 med rötter i Mellanöstern och Afrika lever med hedersrelaterat förtryck och kränkningar. Minst 3 000 femtonåriga flickor i Stockholm – mer än var tionde – lever under hedersförtryck med mycket stora inskränkningar i till exempel rätten att gå ut på sin fritid. Den allvarligaste begränsningen är att inte själv få välja vem man ska gifta sig med. Enligt statliga Ungdomsstyrelsen är det minst 70 000 unga i Sverige som inte har rätten att själva få välja livspartner – beslutet fattas av föräldrarna och släkten utifrån religionen och kulturen.

Kvinnans oskuld är hårdvaluta

Bakom siffrorna döljer sig en förtvivlad verklighet. I Stockholms stads undersökning uppger unga flickor att de bär på en stor ångest inför sommarlovet när de under täckmantel av ”semesterresa” till det gamla hemlandet riskerar att giftas bort. Sommarlovet efter åttonde klass är extra kritiskt – då har flickan i allmänhet hunnit bli könsmogen och ses inom hederskulturen som en vandrande högriskzon som snabbt måste tvingas in i ett äktenskap medan hon har oskulden kvar.

Allting kretsar kring den unga kvinnans oskuld. Mannens heder sitter mellan kvinnans ben, och hela familjens och släktens anseende utgår från samma källa. Oskuldens kvitto är blod på lakanet på bröllopsnatten, kontrollerat av den unga brudens svärmor. Det handlar inte bara om heder. Oskulden har ett pris. I en hederskultur är den hårdvaluta. När en ung kvinna gifter sig får hon i enlighet med koranen en riklig hemgift av maken och hans familj. I pengar kan det handla om sex- och sjusiffriga belopp. Det kan också vara mark i det gamla hemlandet, guld eller en fullt möblerad och utrustad lägenhet.

Myten om mödomshinnan

Kvinnans oskuld som grund för en så kallad ”kultur” framstår som desto märkligare som mödomshinnan är en myt. Den är ingen hinna utan en liten krans av veck på slidans slemhinna – en ”slidkrans” enligt namnförslag från RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Myten om den obefintliga mödomshinnan håller igång en hel industri. Elva vårdinrättningar i Stockholm, däribland Sophiahemmet och två ungdomsmottagningar utför ”rekonstruktioner av mödomshinnan” för mellan 10 000 och 25 000 kronor. Det högre beloppet inkluderar narkos. Många desperata invandrarflickor får börja sina liv med att skuldsätta sig med stora belopp för att svara mot hederskulturens krav. Alternativet är risken att straffas med döden för att ha förstört familjens så kallade ”heder”. Flera finansieringsbolag har upptäckt den lönsamma marknaden och erbjuder kreditavtal.

Det kallas för hederskultur. Men när föräldrar tar livet av sin egen avkomma har det ingenting med heder eller kultur att göra. Det är skam och barbari och ingenting annat.

Allt oftare måste socialtjänsten tvångsomhänderta unga flickor enligt LVU (Lag om vård av unga) för att rädda dem från deras familjer och ett förestående tvångsäktenskap. För många invandrarflickor blir tvångsäktenskapet en brytpunkt. Först då söker de hjälp utifrån. Då är de oftast svårt psykiskt nedgångna efter många års fysisk och psykisk misshandel. Tjugotre av 49 kvinnor i skyddat boende i Stockholm som ingår i undersökningen, alltså nästan hälften, hade flytt från tvångsäktenskap med risk för sitt eget liv. I förtvivlan och desperation försöker många ta sitt liv. Var femte flicka i skyddat boende hade behövt sjukhusvård efter självmordsförsök med tabletter eller tillhyggen, i flera fall vid upprepade tillfällen.

Bortgifta vid 12 och 13 års ålder

En flicka i rapporten blev bortgift när hon var 13 år gammal. Hon vigdes enligt den egna etniska gruppens äktenskapslagar – i strid med svensk lag. När hon blev gravid i årskurs 8 fick hon sluta skolan. Hon födde sitt första barn när hon var 14 och det andra när hon var 16. Ingen på sjukhuset reagerade över en så ung förstföderska, trots att det uppenbart är ett brott mot svensk lag.

En annan flicka giftes bort när hon var tolv år gammal och gick i femte klass. I sjätte klass bodde hon med sin man, blev gravid och födde sitt första barn. Skolor i Skåne upptäcker varje år minst 25 fall där barn och ungdomar gifts bort mot sin vilja. Ingrid Hansson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö, berättar i Sydsvenska Dagbladet att hon har sett mer än 100 barn giftas bort. Hon har inte kunnat stoppa ett enda barnäktenskap under de 16 år som hon har arbetat på skolan. Bara ibland har hon med hjälp av en imam lyckats övertala föräldrarna att vänta tills barnet är äldre. Under vårterminen kommer många oroliga flickor till skolkuratorn och ber om hjälp inför det stundande sommarlovet och bröllopet. Men vilka medel har en skolkurator att sätta emot en tradition från 600-talet – som landets politiker dessutom väljer att se mellan fingrarna med?

”De placeras på ett boende i en månad kanske. Sedan kommer de hem, alla är glada, det blir en smekmånad. Sen blir det lika illa igen” säger Ingrid Hansson. (Sydsvenska Dagbladet den 13 november 2009.)

Effektivt hinder för integration

”Vad är problemet med äktenskapsinvandrare i stora skaror?” frågar Christopher Caldwell och svarar: ”Om de nya invandrarna assimilerades vore det inget problem. Men äktenskapen i sig visar på ett kollektivt ställningstagande mot assimilering.”

De är ett medvetet val att avskilja sig från landets majoritetsbefolkning. Arrangerade äktenskap är inte bara ett demografiskt problem utan också ett uttryck för förakt riktat mot värdlandets invånare. Efter att invandrare har tagits emot och välkomnats i landet visar de att det inte finns någon enda människa i deras nya hemland som de anser vara värd att dela sitt liv med. Det är inte bara infödda som ratas. Inte heller landsmän som har kontaminerats med västerländska vanor duger. För att finna sig en ”riktig” make eller make måste man resa till Bagdad, Diyarbakir eller Somalia.

Konsekvensen är att nästa generation invandrare uppfostras av dem som är minst assimilerade i sitt nya hemland. Sverige står vidöppet för en ständig ström av nyinvandrade som enbart präglats av hemlandets kultur och värderingar. En mycket stor grupp barn växer upp i hem där minst en av föräldrarna inte förstår eller talar svenska. Det blir allt vanligare att barn som är födda i Sverige börjar skolan utan att kunna ett ord svenska. I hemmet talas det gamla hemlandets språk.

Äktenskapsimporten från ursprungsländerna är det i särklass största hindret för integration. För varje äktenskap med en nyinvandrad make/maka tar integrationsprocessen ett steg bakåt. Varje nytt barn som föds i sådana familjer är fortfarande första generationens invandrare. Regeringen, som säger sig vilja främja integration, bedriver med andra handen en politik som går i rakt motsatt riktning.

Danmarks 24-årsregel

Både Norge och Danmark har skärpt reglerna för anhöriginvandring. Danmark har gått längst i att reglera äktenskapsinvandringen. Där har den borgerliga regeringen under inflytande av Dansk Folkeparti genomdrivit en lag som förbjuder äktenskapssammanföring med en person från annat land om inte båda parterna är 24 år. Den nya lagen har inneburit en kraftig minskning, närmast en halvering, av antalet äktenskap mellan danskar och utlänningar med icke-västerländskt ursprung.

Sverige fortsätter att vara kravlöshetens paradis på jorden. Den regel som gällde för arbetskraftsinvandrarna på 1950- och 60-talen om att försörjning och bostad måste vara ordnad innan de tog hit sin familj försvann i mitten av 1970-talet. Det uttalade argumentet var att i Sverige kan alla bli försörjda – om inte annat av samhället. Statskassan sågs som en aldrig sinande källa att ösa ur. Det synsättet råder fortfarande.

I dag hukar både politiker och media i allmän ängslan för att uttrycka några som helst krav på invandrarna. Migrationsverkets generaldirektör och en rad remissinstanser anser att det är ”diskriminerande” att kräva att en invandrare ska ha bostad och kunna försörja sig själv innan han/hon tar hit sina anhöriga. Att ta hit sin släkt och få den försörjd av de svenska skattebetalarna ses som en mänsklig rättighet.

Det är en kravlöshet som ger Sverige en unik ställning i världen och självklart förlänar landet en enorm attraktion som resmål. Flyktingsmugglarna är lika välinformerade om varje lands regler som vilken uppdaterad affärsdrivande resebyrå som helst. Skillnaden är vinsterna – den europeiska människohandeln inklusive människosmuggling är en av de mest lönsamma kriminella verksamheterna i Europa och omsätter enligt en ny FN-rapport mer än 23 miljarder. (Svenska Dagbladet 12 juli 2010.)

Inlärd hjälplöshet belönas

Det ställs mycket små krav för att få ta hit anhöriga. Det är en omständighet som utnyttjas systematiskt av framför allt stora grupper från Irak och Somalia. Den som är gift, sambo eller har ingått registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige får uppehållstillstånd. Samma rätt gäller den som planerar att gifta sig, bli sambo eller ingå registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige. Gamla föräldrar och övriga släktingar kan också ansöka om att komma till Sverige på så kallad anknytning.

Kriterierna är svåra eller omöjliga att kontrollera. Man kan få uppehållstillstånd ”om man har bott tillsammans i hemlandet” med den släkting som nu bor i Sverige (hushållsgemenskap). Hur kontrollerar man det? I bedömningen ingår att parterna hade ”ett beroendeförhållande redan i hemlandet som gör det svårt att leva åtskilda”. Hur kontrollerar man det?

Med beroendeförhållande menas att den sökande är ”ekonomiskt, socialt och känslomässigt beroende” av släktingen som bor i Sverige. Det är häpnadsväckande. Reglerna belönar osjälvständighet, inlärd hjälplöshet och bristande ansvar för sitt eget liv. För just anhöriginvandrarna är det statligt sanktionerat att vara beroende av en annan människa, och beroendet utgör skäl för uppehållstillstånd. Av samtliga andra vuxna invånare i Sverige förväntas att de ska ta ansvar för sina egna liv och försörja sig själva.

De smartaste bedragarna drar högvinsten

I två tidigare krönikor har jag belyst kaoset i asylpolitiken. Juvelerna i maktens krona och Den svenska asyltombolan

Migrationsverkets handläggare är lämnade i sticket av sin verksledning med generaldirektör Dan Eliasson i spetsen. Handläggningen av anhörigärenden är en enda soppa av framstressade beslut, identitetslösa sökande, falska identiteter, uteblivna åldersbestämningar och DNA-prover, lögner och bedrägerier. Tusentals barn och mer än en halv miljon anhöriginvandrare har kommit hit och beviljats uppehållstillstånd de senaste 30 åren utan att släktskapet har kontrollerats och styrkts.

I USA satsade man under 2008 på DNA-testning av afrikanska anhöriginvandrare. Det visade sig att 80 procent av de sökande bluffade. Släktskap kunde ej fastställas. I Sverige belönas lögnerna och bedrägerierna. De smartaste bedragarna drar högvinsten i Migrationsverkets lotteri och utkvitterar livstids försörjning både för sig själva och sina stora familjer. De anhöriga som får PUT kan i sin tur ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga och så vidare. Det pågår en kedjeinvandring utan slut. Sedan de nya invandrarna har beviljats PUT har de svenska skattebetalarna försörjningsansvar för dem alla.

I 40 år har svenska regeringar oberoende av färg bedrivit en migrationspolitik som präglas av total och katastrofal brist på omdöme och ansvar. Det som pågår är en makaber fars där slutet bara kan bli ett: en jättelik krasch. De som har anledning att befara att de åker med i smällen bör överväga att förbereda sig redan nu.

Af Julia  Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter: Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvarBrev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Stefan K

Posted: 18 juli 2010 - 09:56 - Svar

En suverän, men oroande, beskrivning av en verklighet som många svenskar inte känner till.

Ni i Danmark ska vara glada över era politiker som vågar ta tag i dessa känsliga frågor.
Ni ska också vara glada över era politiker som insett faran och lögnerna.

Vi i Sverige tvingas att dras med makthavare som inte bryr sig, som inte vågar, men som konsekvent vägrar att besvara den enkla frågan: Varför?
Hur länge Sverige och svenska medborgare tvingas leva med denna politik, innan allt brakar samman, återstår att se. Redan nu är vi på väg mot något som kan kallas för okontrollerat, men våra politiker har inte insett detta (vill inte inse det) utan kör på i samma spår.

Allemand

Posted: 18 juli 2010 - 10:38 - Svar

När dessutom Bengt Westerberg genom Röda Korset betalar stor del av flygbiljetten är dessutom de som ger pengar till RK lurade.

Bo J

Posted: 18 juli 2010 - 10:50 - Svar

En bra läsning men samtidigt mycket skrämmande,hur länge till tar det innan Svenskarna vaknar?

Cavatus

Posted: 18 juli 2010 - 13:16 - Svar

Tack för denna utredande artikel, Julia. Det är oerhört skrämmande läsning. Anhöriginvandring låter ju medmänskligt och ofarligt. Men när du pekar på dessa baksidor och myntar begreppet kedjeinvandring, ett begrepp som vi pålästa dessutom borde sprida vidare, börjar det gå upp vilken oerhört bomb som ligger begraven här. Det är en lavin som hotar att kväva allt annat, en snöboll som rullar sig så stor att den blir livsfarlig ur flera synvinklar.

Givetvis mörkar medierna och politikerna detta. Anhöriginvandringen är ju, precis som du skriver, inte något som diskuteras överhuvudtaget och med denna krönika visar du att det är den mest lömska och den mest förrädiska biten av dem alla i det svenska migrationspusslet.

Vi har alla nu ett ansvar att sprida Julias krönikor vidare till alla aningslösa och hjärntvättade svenskar. Jag har en länksamling med en kort och bekväm internetadress till Julias texter. Jag vädjar till alla med förståndet i behåll att sprida denna länk till så många som möjligt, muntligen, via e-post, på sajter och även via flygblad, till vilka det även finns länkar på samma sajt som länkarna till Julias krönikor.

Politikerna är handlingsförlamade och har dessutom målat in sig i ett hörn med sin storvulna retorik. Därför måste vi som ofta vet mer om sanningen än de själva, föra detta budskap och dessa kunskaper och insikter vidare. Det är dessutom bråttom att få ut informationen före valet, så folk inte slentrianröstar utan tar sig en rejäl funderare. Det brinner i knutarna. Här är länken:

http://www.korta.nu/jc

Ann-Marie

Posted: 18 juli 2010 - 14:04 - Svar

Det är en aldrig sinande källa som det öses ur för denna sanslösa invandring, medan Sveriges gamla och sjuka far illa pga av alla besparingar som måste göras för att det inte finns tillräckligt med resurser. Till dom gamla och sjuka finns inget, vare sig empati, sympati eller aldrig sinande källa. Visst är det väl fantatiskt!

Tyckarn

Posted: 18 juli 2010 - 14:10 - Svar

Bra och upprörande text. Detta är så absurt att man inte kan tro att det är sant – men det värsta är ju att det är det!

Fortsätt med din kamp, Julia, den är inte förgäves. Jag känner på mig att fler och fler svenskar börja vakna upp och ställa sig frågan vart vi är på väg. Jag t.ex. hade inte en tanke på att rösta på SD så sent som för några månader sedan, men med hjälp av dina krönikor och nyhetssajten politisk inkorrekt har jag fått upp ögonen och ska givetvis rösta på SD i valet. Det vore vansinne att inte rösta på SD!

DanneSwede

Posted: 18 juli 2010 - 15:31 - Svar

Tack för ännu en suverän krönika Julia!

Ska se till att folk jag känner får läsa dina krönikor, speciellt innan valet i September!

Rocker1971

Posted: 18 juli 2010 - 17:01 - Svar

Hatten av för dig Julia. Finns inga krönikor som ens kommer i närheten av dina.

/D

Posted: 18 juli 2010 - 17:15 - Svar

Bra sammanfattning, tyvärr bör det inte komma som någon nyhet för det politiskt uppmärksamma…

…”The Social Democratic party has an immigration law that permits relatives (family ties reason) to immigrate and apply for permanent residential stay (PUT) in Sweden. It resembles a reversed pyramid game somewhat; if one gets asylum then his or her relatives can apply by relationship of family, for instance all children of course, the parents but also other “close” relatives,[19] such as siblings who in turn can do the same with their children, parents and other relatives. These aliens do not have to be asylum seekers, nor claim employment (even if that probably is every person’s wish), but will instantly receive benefits from the Swedish welfare system, without any counter demands at all more or less (they don’t even have to learn Swedish), which includes basic livings standard, healthcare, and pensions for life, even if they don’t work a single day. Even if they move back to where they came from, they have been set for life with an economic bonus from Sweden.” …

Nedtecknat före valet, för 4 år sen, och mer därtill…
http://swedenandthejews.blogspot.com/2006/04/some-swedish-problems.htm l

Leif T Åhlin

Posted: 18 juli 2010 - 17:44 - Svar

Ni vet väl vem som är nuvarande statsminister här i Sverige, och denne har ingen avsikt att förändra eländet!
Han påpekade i Finland nyligen att Sverige tar in för många invandrare! Slutsatsen är då, att han vet inte vem som är statsminister, eller vem som beslutar i ärendet. Kan Sverige ha en sådan korkad person till statsminister efter valet i september, om två månader?

  Robert

  Posted: 19 juli 2010 - 08:24 - Svar

  Bättre Reinfeldt än Mona som statsminister! Eller tycker du annorlunda?

PBr

Posted: 18 juli 2010 - 17:48 - Svar

Villa Villakulla står i flammer, Anika og Tommy bliver voldtaget og får bank, eller værre, de råber på hjælp men Pippi er fortsat stærkt optaget af at drille Policen og Tanterne.

Leif T Åhlin

Posted: 18 juli 2010 - 17:49 - Svar

Tack Julia än en gång för en väl skriven artikel, som belyser eländet här i Sverige!

Robert Hörker

Posted: 18 juli 2010 - 17:49 - Svar

Jag har röstat socialdemokratiskt i hela mitt liv. För första gången börjar jag allvarligt fundera på att rösta annorlunda. Om inte politikerna i de etablerade partierna aktar sig, kommer sverigedemokraterna att komma in i Riksdagen och då blir det nog livat i luckan. Jag tror att många röstar i protest mot de “gamla” partierna oavsett om det handlar om nya arbetarpartier eller reformerad vänster eller salongsfähiga miljönissar. Det kommer bli intressant hur det går i höst. Jag har ännu inte bestämt mig, men tvekar inför att ge min röst åt ett parti som doftar lite för mycket brunskjorta. Å andra sidan har jag inte bett politikerna som bestämmer om att det ska kännas som man befann sig i utkanterna av Baghdad eller Mogadishu när man rör sig på stan i mitt eget hemland. Det måste bli stopp för kravlöshetens paradis. Vi ska ta hand om de som finns i Sverige först, innan vi ska ta hand om alla andra i utlandet. Jag säger: Finland. Där har de som flytt dit säkert fått bättre förutsättningar att skapa och styra över sina egna liv, tack vare att man inte släpper in alla utan att ställa motkrav. Sverige först, Världen sedan.

  LarsS

  Posted: 18 juli 2010 - 18:59 - Svar

  Hej Robert. Jag forstår din tvekan på att rösta annorlunda, men jag kann garantera dig för att det bästa som nånsinn har hänt för det danska debatt klimat var Mogens Glistrup och Fremskridtspartiet och efterföljande DF. Det fick båda politikere och media till at vakna upp och i dag betragtas man inte som idiot blot fordi man har en annan upfattning än MSM och alla “I Feel Good Politicians”. Betrakt SD som det dom egentligen är: En frihetsrörelse i Sverige.

  monument22

  Posted: 18 juli 2010 - 22:14 - Svar

  Sent skall syndaren vakna !

  Liva

  Posted: 18 juli 2010 - 23:22 - Svar

  “Å andra sidan har jag inte bett politikerna som bestämmer om att det ska kännas som man befann sig i utkanterna av Baghdad eller Mogadishu när man rör sig på stan i mitt eget hemland.”

  Lige præcis.

LarsS

Posted: 18 juli 2010 - 18:40 - Svar

Julia, det er fantastisk som du kan sætte ord på noget så enkelt som den skinbarlige sandhed. Sandheden om, at en tilfældig generation af politikere tog sig den ret at lade sig styre af en teoretisk utopi og bortkaste de værdier og det samfundssystem som generationer før dem havde ofret deres blod og liv for. Bliv ved, Julia. Skriv, skriv, skriv..

  Liva

  Posted: 18 juli 2010 - 23:28 - Svar

  “Bliv ved, Julia. Skriv, skriv, skriv..” Ja, nemlig.

Hans Nilsson

Posted: 18 juli 2010 - 21:13 - Svar

Ännu en lysande krönika av en skribent som saknar motstycke i sin förmåga att gräva fram och informera alla oss som ej
kan eller har tillgång till de kanaler där information finns som ej skall nå dagsljus och allmän beskådan. Tack Julia C.
Jag vill uppmana landets väljarkår TÄNK EFTER FÖRE VALET MYCKET NOGA är jag tillfreds med dagliga mord näst intill
daglig skottlossning misshandel bilbränder nerbrunna skolor våldtäkter personrån åldringsrån stenkastning mot samhällets
tjänare i form av polis brandkår ambulanspersonal akutmottagningar som måste ha vakter och utbildning i personskydd etc etc
etc etc plus alla ekonomiska orättvisor som finns mellan svenskar kontra icke svenskar. Om svaret blir detta är OK rösta då
på något av 7klöver partierna vilket spelar ingen roll för alla har samma agenda skillnaden mellan partierna är plus minus noll.
Men skulle ni komma fram till att detta kan jag ej stå bakom rösta då för förändring rösta SD för detta gjorde jag i valet 2006
och kommer att göra det samma nu 2010 med 110% övertygelse. SD för SVERIGE I FRAMTIDEN.

Skåning

Posted: 18 juli 2010 - 21:21 - Svar

Ett m-y-c-k-e-t viktigt inlägg. Folk har inte en jäkla aning om att kedjeinvandringen nu är totalt dominerande.

Erik S Lund

Posted: 18 juli 2010 - 22:11 - Svar

Julia, jag är fan i mig kär!!

Liva

Posted: 18 juli 2010 - 23:26 - Svar

Tak for endnu en kronik, Julia, og hvor er det godt at se at flere og flere svenskere deltager i debatten. 🙂

ylva

Posted: 18 juli 2010 - 23:27 - Svar

Fruktansvärt och så bra skrivet. Detta gör mig heligt förbannad. Är i dags läge utan en egen bostad och kön i bostadsförmedlingen rör sig så sakta. Hade jag hetat Fatima hade jag fått en lägenhet pronto.

Liva

Posted: 18 juli 2010 - 23:36 - Svar

Vedrørende de umyndige piger der bliver bortgift i Sverige – hvor er de svenske feminister henne i den sag? Hvor er politikerne henne? Hvor?

Robin Shadowes

Posted: 19 juli 2010 - 06:34 - Svar

Enligt officiella siffror så är det tänkt att välla in omkring 100000 årligen. Med tanke på denna kedjeinvandring så kan mörkertalet lika gärna vara det dubbla eller tredubbla.

Robert

Posted: 19 juli 2010 - 08:19 - Svar

Anhöriginvandring måste avskaffas! Asylsökare med avslag på sina ansökan ska utan dröjsmål skickas dit de hör hemma! Aldrig PUT utam TUT(tidsbegränsat)! That`s it!

joffe

Posted: 19 juli 2010 - 12:45 - Svar

Tack Julia för spridandet av din enorma kunskap. Dina krönikor tillhör det mest läsvärda på nätet när det gäller den förgiftade “svängdörrarnas” invandringspolitik till Sverige. Kära vän hur ska man nå fram med dina fantastiskt sanna krönikor och rikhaltiga information till det i stort sett sovande SVENSKA folket???

Jag är en gammal man mycket intresserad att i pressen och att på internät följa vad som händer i mitt gamla hemland Sverige, som jag lämnade för 28 år sedan – av just dessa för landet ödeläggande politiska skäl vad gäller den kravlösa influx från företrädesvis Mellanöstern. Insmugglade människor med annan kultur och relegion som vägrar anpassning till det nya landet med SINA GÄLLANDE LAGAR SOM MAN NONCHALERAR. Att ta seden dit man kommer får alla göra som utvandrar till andra länder.

Inte många äldre följer nätet utan luras ständigt genom svenska journalisternas mörkläggning av vad som händer i Sverige. Pappersdrakarna och SVT bjuder inte ens SD till debatt. Hur skall budskapet om Sveriges förpestning nå fram? När ska svenska FOLKET fatta att deras skattepengar förskingras till 95% av de nyanlända som inte ens är flyktingar allra minst i behov av vårt bidragsstöd, for ever and ever.

Personligen är jag ett typexempel på hur snedvridet det blivit. Jag har jobbat och betalt skatt i Sverige i 35 år och betalar 25% skatt på min pension som jag naturligtvis inte får något för… En anhöriginvandrare över 65 som inte gjort ett jota för Sverige kvitterar ut skattefritt ca 11.000kr/mån. (siffran från Försäkringskassan)
Ett mycket HÖGRE BELOPP än vad jag utkvitterar och jag har många svenska fattigpensionärer som lider av samma orätt. Detta är Sverige årgång 2010!

Cavatus kör en jättefin kampanj med frivilliga SDhjälpare och kämpar med brev, flyers etc .

FINNS INGEN ANNAN MÖJLIG STRATEGI ATT PRESSA SIG IGENOM DEN MASSIVA PK-DIMMAN? Är alla journalister i Sverige (utom möjligen två) för evigt helt hjärntvättade efter vänsterindoktrinering i journalisthögskolorna?
Finns äntligen ingen ärlig journalist som tröttnat och genomskådat PK cirkusen och offentligt kunde hoppa av och inse att SD har RÄTT OCH ÄNTLIGEN SKAPA EN ALLSIDIG DEBATT? Man hoppas ju att detta under ska ske innan valet och att denne avhoppare skickar upp en jädrans stor flammande raket och i sin sista tidningsartikel TALAR OM HELA SANNINGEN! Han eller hon skulle givetvis direkt premieras och hamna som riksdagsman i SD-partiet efter valet.

Det är ju ÄNNU inte censurerat att DRÖMMA OM UNDERVERK !

Picko

Posted: 19 juli 2010 - 13:24 - Svar

Åter en lysande krönika av Julia C! Väcker många tankar och reflektioner. Önskade att det fanns fler jornalister av denna kaliber som vågar och stå för sina åsikter och inte bara springa makthavarnas ärenden. Ja, nu har ju “valcirkusen” så sakta börjat och de etablerade partiena kommer att överösta varandra hur bra de är. Men efter denna “cirkus” var fjärde år ¨å lägger sig tystnaden igen.
Det är i och för sig inte bara invandringen som behöver debatteras i dagens Sverige men då läggs locket på. Att makten skall utgå från folket är ju ett skämt eftersom vi ger bort makten till politkerna.

Håller fullständigt med signatuen Leif T Åhlin. Även många andra bra kommentarer till denna krönika

När jag läste denna krönika kom jag att tänka på boken med titeln “Det sovande folket” av Fredrik R. Jag har förvisso inte läst boken men rubriken talar för sig självt. Frågan blir hur man skall få det Svenska folket att vakna upp och se vad som pågår?
I boken “Invandrarepolitiken i Månas Sverge” kan man läsa ett uttalande som hon gjort 2002 och som talar för sig självt.
“Jag tror att det är lite det som gör så många svenskar så avunsjuka på invadraregrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia,något som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker”

I samma bo sid 50 kan man läsa: “Alla som beviljas PUT har rätt att ta hit sina föräldar. Från och med i år (2003) kan föräldrarna
få ut 9 710 kr per person i månaden skattefritt netto från Försäkringskassan i s k äldreförsörjningsstöd” Man kan bli förbannad för mindre.

Julia Caesar

Posted: 19 juli 2010 - 13:50 - Svar

Tack kära läsare för er uppskattning! Om mina krönikor får någon att börja reflektera över den invandringspolitik som bedrivs i Sverige och dra politiska slutsatser är jag nöjd. Den största orsaken till att politikerna tillåts fortsätta med sin ansvarslösa politik är människors okunnighet och omedvetenhet. Det är just där jag hoppas kunna göra en insats.

Jag behöver bara gå till mig själv – det var när jag började läsa på och skaffa mig kunskaper om invandringspolitiken som jag insåg hur illa ställt det är i Sverige. De iakttagelser som jag hade gjort under många år föll på plats och fick en förklaring. Jag hade inte inbillat mig att något inte stod rätt till – det ÄR ett galopperande vansinne som bara pågår och pågår.

@ Joffe. Det är härligt att höra din berättelse. Du sätter fingret på det i dag mest centrala: hur ska man kunna nå ut till folk med information? De flesta låter sig sömngångaraktigt desinformeras av PK-media. Men vi ska inte ge upp hoppet. Fler och fler människor hittar alternativ information på nätet. I det ligger en enorm sprängkraft.

Jag ser två faktorer som är betydelsefulla: tid och personligt ansvar. En medvetandeprocess handlar alltid om tid. Tiden verkar i det tysta. Ingen kan i längden springa ifrån verkligheten.

Med personligt ansvar menar jag att alla som har fått upp ögonen för en mörklagd politisk verklighet har ett ansvar att sprida sin medvetenhet och sina kunskaper vidare, till släkt och vänner och många andra. Jag gör vad jag kan med de medel jag har till förfogande. Sedan är det upp till er läsare och andra engagerade att sprida vidare i alla tänkbara former. Cavatus´ fantastiska arbete är ett fint exempel.

Slutligen: jag har själv gått igenom Journalisthögskolan och har arbetat i många år i dagspress. Jag ser mig inte som speciellt hjärntvättad. Jag håller med om att läget i svenska media i dag inger förtvivlan. Men jag tror att vi ganska snart kommer att få se en tillnyktring och avhopp från PK-ideologin bland journalister. Vi måste försöka förstå den vånda de kämpar med. Det kostar på att erkänna att man har använt en betydande del av sitt liv till att ha fel.

Realist

Posted: 19 juli 2010 - 14:25 - Svar

Mycket bra reflektion över landet tragiskt, också kallat Sverige.

Jag undrar när vi kommer till “no point of return”. När kommer Sverige till den gräns där välfärdskostnaderna och betalningar för räntor och statslån inte längre kan betalas med skattemedel? Lån kan inte betala lån i all evighet, speciellt med bakgrund om vad som hänt med Grekland osv.

Vi går mot konkurs, jobben minskar och välfärden minskar, Sverige är inne i en systemkris som är massarbetslöshet och fattigdom. Ändå lever politikerna i en illusion om att det inte är massarbetslöshet men arbetsbehov som behövs!! Poltikerna saknar fullständigt verklighetsförankring. Men istället för att vara vakna och vara mogna i debatten, kväver de allt kritiskt tänkande med självförakt och det berömda rasistkortet om att det är bara vita som kan vara rasister, inte andra folkslag.

Skattemedlen minskar (jobben försvinner), samtidigt som välfärdskostnaderna ökar (kravlösa invandringen ökar). För att ha råd till denna extrema massinvandring in i ett samhälle som redan lider av arbetslöshet och sjunkande välfärd (inte ett enda jobb har tillkommit sedan 1950 i privat sektor), så måste politikerna öka avgifter och skatter. Ju högre skatt politikerna tar desto fler jobb försvinner i en global värld där företagen enkelt kan flytta produktionen utomlands, eller tvingas till konkurs för att konkurrenterna är billigare och bättre. Electrolux la ner 2 fabriker förra året trots att de gick i miljardvinst!!! Anledningen? Jo, Om de flyttar produktionen till Estland, Polen etc så kan de fördubbla miljardvinsten, från 10 miljard till 20 miljarder. Konsekvensen? Jobb försvinner, välfärden försvinner.

Någon gång kommer det ta stopp, och någon gång TVINGAS svenskarna starta ett krig om inte politikerna börjar lyssna till folket istället för komma med sina vanliga monologer om att fler pizzabutiker ska rädda oss.

Rocker1971

Posted: 19 juli 2010 - 14:32 - Svar

Man gör sitt bästa att sprida dina krönikor Julia. Delar med av dom till vänner på facebook.
Försöker lägga in länk i gammelmedias kommentatorsforum. Vilket inte är det lättaste.
Men når man fram till nån eller några så får man vara nöjd.

leifer

Posted: 19 juli 2010 - 17:10 - Svar

En ny bok på området, som är positiv till det svenska, Sverige och svenska kulturen.
http://www.vitbok.se/

leifer

Posted: 19 juli 2010 - 17:37 - Svar

@Realist, jag skulle nog säga att vi passerat point of no return på flera områden. Men det handlar inte bara om invandring, utan om nåt mer grundläggande problematiskt som hade skett utan invandring, men som skyndas på att en misslyckad invandringspolitik. Sverige Demokrater vill inte inse det utan pratar om att ställa tillbaka klockan till ett Sverige på 50 och 60-tal. Det är omöjligt. Bl.a. för att vi aldrig kommer hamna i samma gynnsamma läge igen som Sverige gjorde efter kriget men också för den demografiska utvecklingen med allt färre som ska försörja allt fler, inte minst då äldre.

Denna utveckling pågår f.ö. i hela västvärlden nu. En stagnation. Den rådande politiska idén är att försöka vända trenden genom massinvandring från de länder som är överbefolkade, en slags win-win. Detta är en av grundpelarna till att det är så ensidigt idag, att det politiskt korrekta råder. Sanningen är ju att även utan invandring så håller svenska välfärdsmodellen på att klappa ihop. Vänsterblocket har regerat Sverige nästan uteslutande efter andra världskriget och har ständigt fått öka lånen för att klara välfärden liksom ständiga devalveringar. På 90-talet nåde man vägs ende med denna politik och socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen drev på skattesänkningar, bantningar av offentlig sektor och offentliga utgifter, privatiseringar och ett inträde i EU.

Den svåra vägen framåt tror jag handlar om att kombinera de bästa politiska idéerna från vänster och högerhåll. Det är också en modell som passar svenska mentaliteten och kulturen. I detta har Sverige drabbats av en ny större ideologi som slår allt. Nämligen den om miljön. Det symboliseras tydligast med att socialdemokraterna har krympt rejält och miljöparitet vuxit närmast i motsvarande takt. Och som vanligt när Sverige ska vara bra på nåt område så ska vi vara värre än alla andra. Man missar då att mycket av Sveriges välstånd byggdes med sånt som billig energi genom massiva satsningar på gemensamma kärnkraft och vattenkraftverk. Svensk industri kunde då t.ex. producera aluminium, nåt som kräver massor av energi. Idag har den produktionen lämnat Sverige, som mycket annan industri. Frågan blir då vad Sverige ska leva av i framtiden. Den i särklass viktigaste frågan nu. Hur ska Sverige hävda sig i en allt mer globaliserad värld med allt hårdare konkurrens? Vet har sett nu i år hur både Saab och Volvo bytt ägare. Volvo som är en grundpelare i svensk industri ägs nu av kinesiska intressen.

I ett av jordens kallaste och mörkaste länder, utan nån naturlig energikälla som t.ex. jordvärme på Island, så vill nu svenska politiska eliten att Sverige ska vara världsledande på miljö. Vi ska alltså satsa på sånt som vindkraftverk och solceller för att värma upp våra hus, och driva våra bilar. Sverige är numera ett extremt land, vi ska vara bäst på miljö, bäst på att ta emot flyktingar och invandrare, bäst på välfärd, bäst på säkerhet, högst skattetryck etc etc. Ganska långt ifrån den lagom-mentalitet som svenska folket har. Men framförallt så går det inte ihop, välfärden tummas allt mer på, kostnaderna för välfärden skenar. Allt fler hamnar i arbetslöshet och sjukdom. Så huvudfrågan igen är hur jobben ska skapas och Sverige ska konkurrera med omvärlden. Sverige som är ett av världens mest exportberoende länder. Vilka industrigrenar ska vi utveckla och satsa på. Vilket skattesystem är mest gynnsamt för att driva på denna utveckling? Sverige som är känt för att vara uppfinningsrikt och full av entreprenörsanda. En kultur som skapat stora framgångsrika företag som Ericsson, SKF, IKEA m fl. Men det är samtidigt gamla företag som vuxit ur en annan tid, med bl.a. lägre skatter. Och dessutom som allt mer tappar svenskt ägande och därmed intäkter för Sverige och svenskarna.

Magentan

Posted: 19 juli 2010 - 19:17 - Svar

Först vill jag tacka Julia Caesar för hennes suveräna kåserier! Vi väntar med spänning på nästa alster!

Sedan vill jag påpeka en viktig detalj beträffande signaturen “leifers” inlägg.
Det är ett välkänt faktum att den demografiska utvecklingen, med allt färre som ska försörja allt fler, ställer till ekonomiska problem i hela västvärlden. Den rådande politiska idén att försöka vända denna trend genom massinvandring från de länder som är överbefolkade kommer emellertid aldrig att kunna bli någon win-situation för mottagarländerna och allra minst för Sverige, eftersom vi ska vara mest generösa i hela västvärlden.

Självklart blir det däremot en stor win-situation för de länder som ”nysvenskarna” kommer ifrån. Förutom att större delen av de hitkomna blir försörjda här av svenskarna, förs också enorma summor svenska pengar över av invandrarna till hemländerna för att försörja släktingar och gerillarörelser av olika slag där hemma.

Att en mängd människor kommer hit i en strid ström innebär definitivt inte att några ”närande” jobb automatiskt poppar upp på den svenska marknaden. De jobb som skapas genom den stora massinvandringen är sådana jobb som betalas med skattemedel, t ex fler poliser, försvarsadvokater och andra arbeten inom rättsväsendet, kriminalvården, psykvården och övrig sjukvård, skolväsendet och inte minst migrationsverket, m fl statliga och kommunala institutioner.

Det blir i slutänden istället ännu fler som måste försörjas av allt färre skattebetalare under allt längre perioder. Inte minst på grund av att en stor del av de som kommer nu är analfabeter och tvingas bli försörjda hela livet istället för enbart när de blir gamla.

leifer

Posted: 20 juli 2010 - 00:18 - Svar

@Magentan
win-win är en politisk idé och den blundar helt för sånt som kulturkrockar, kunskapsnivåer, språkkunskaper och verkliga intentioner. Men det finns faktiskt ett annat problem du inte nämner, den om att dessa fattiga länder dräneras på de mest företagssamma och kunniga. För i viss mån så sticker dom som har råd och möjlighet. Dom klumpas ihop i Sverige som “invandrare” (rättare sagt ses dom som flyktingar som ska tas om hand) och har svårt att översätta sin kunskap till svenska förhållande. Nåt som förvisso gäller det flesta som studerat utomlands och sen ska försöka jobba i lilla Sverige. Däremot är Sverige en inträdesbiljett till hela EU. Så en del som fått svenskt medborgarskap kan sen dra vidare till t.ex. London.

Vänsterblocket har ju varit emot arbetskraftsinvandring, och fortfarande är det svårt att få stanna i Sverige pga arbete, trots vissa regeländringar. Ex så låter vi duktiga människor från forna östblocket studera gratis (för svenska skattepengar) på våra universitet, för att sen tvinga dom åka hem när dom är klara med utbildningen. Trots att många är mycket duktiga och motiverade att jobba här. Det blir då särskilt svårt att förstå sig på vänsterblockets tankegångar med “invandring”, särskilt som dom påstår att det är en vinst för Sverige. Här menar jag att man helt missat en tydlig uppdelning. För de verkliga flyktingar Sverige tar emot (även om dom må vara få i praktiken så finns dom), gör vi ju för att HJÄLPA i första hand, inte för att gå med vinst.

Det som idag mest kännetecknar invandring och integrationspolitiken i Sverige är faktiskt just att den närmast helt saknas. Dvs det finns ingen riktig integrationspolitik. Det finns inget genomtänkt. Och man visar idag att man heller inte är nåt vidare intresserad av dra lärdom av de senaste 20 årens invandring heller. Värst är nog “gammelmedia” i detta som sagts så många gånger förut här. Det handlar om år av indoktrinering och skolning som Julia beskriver så väl av journalister, men faktiskt också av vanliga svenskar. I den svenska mentaliteten och kulturen ligger också detta med att lita på makten, konsensus och konflikträdsla. Det ska vara samsyn. Och ironiskt nog så kan just detta ses tydligast i gammelmedia, det är inte den mångfald och mångkultur som man värnar, istället är det en monokultur som gäller med frågor som invandring. Men det finns många andra frågor som faktiskt är likadana. Ex syn på jämställdhet, sexköplagen, kör bil efter att ha druckit en öl, abortlagen m.m. Med mångkultur så skulle ju flera åsikter kunna vara ok i media, men det är det inte! Det kan mycket väl vara så att de värsta moraltanterna vi har är den s.k. kultureliten. Och dom lever inte som dom lär. Dom bor eller verkar inte heller som dom lär.

leifer

Posted: 20 juli 2010 - 00:37 - Svar

@Magentan
Du tycks missa det större perspektivet, även om jag ger dig rätt i mycket av din kritik. Det blir ju också extra illa för vanliga svenskar när man kvoterar in allt som inte är vanligt så att säga, i mångfaldens namn. Men igen, grundproblemet är ju att allt färre ska försörja allt fler. Problemet finns där även utan invandringen som den varit. Ungdomar som inte kommer i jobb, en följd av bl.a. LAS men också pga en förändrad arbetsmarknad, inte minst är unga män som marginaliseras ett av våra största samhällsproblem. Faktiskt är det så att unga tjejer har det lättare på arbetsmarkanden idag, i alla fall när det gäller dom enklare jobben.

Ett annat problem är folk som går i pension med ATP och från offentlig sektor, där pengarna inte finns undanstoppade. Detta har bl.a. medfört att kommuner tvingats sälja av bostäder och annat för att kunna finansiera stora pensionsavgångar. Och detta kommer bara bli värre. En rapport nyligen från SKL sa att “Kommunalskatten måste höjas med 13 skattekronor per intjänad hundralapp de närmaste 25 åren.” Detta låter som det vore sagt ur ett vänsterperspektiv, där man också glömmer bort att skattehöjningar kan vara kontraproduktiva.

leifer

Posted: 20 juli 2010 - 00:49 - Svar

Glömde västvärldens låga födelsetal, som ju ingår i att “allt färre ska försörja allt fler”. Den västerländska livstilen har alltså medfört att det föds för få barn i väst. Eller om man nu vill se det som att det finns för många gamla som har för höga pensioner. Då gäller det att få igång nya företag, gärna s.k. A-företag, dvs företag som exporterar och ger direkt pengar in till Sverige. En sån rådande tanke nu är miljö, och miljöteknik. Om Sverige kan utveckla ny modern miljöteknik för export, så kan vi leva mer miljövänligt själva, hjälpa andra att leva mer miljövänligt, och samtidigt tjäna en del pengar på det. Frågan är dock hur detta ska gå till. Ex undrar man då över på vilket sätt det gynnar svensk industri när man ständigt köper in vindkraftverk från danska företaget Vestas, för svenska skattepengar. Det är för snarare en förlust och kostnad.

Lucia

Posted: 10 april 2013 - 06:20 - Svar

Hi there your site url: http://snaphanen.dk/2010/07/18/s%c3%b8ndagskronik-kedjeinvandring-utan -slut/ appears
to be redirecting to a completely different internet site when I click the homepage button.

You might want to have this checked.

Leave a Comment